ITPP3/443-59/07/WW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w odniesieniu do zrealizowanego w ramach ZPORR projektu pod nazwą „Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 roku Stacja Pogotowia złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zrealizowanej inwestycji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stacja Pogotowia, będąca beneficjentem dofinansowania projektu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizował inwestycję „Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie”. W ramach tego projektu zostały zakupione dwa ambulanse wyposażone w sprzęt medyczny. Zakup związany jest z wykonywaniem czynności podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego w ramach ZPORR projektu pod nazwą „Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem wnioskodawcy nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części z uwagi na świadczenie usług zwolnionych z podatku VAT wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, a więc odliczenia dokonuje podatnik VAT a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług - usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 wskazano na usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowane jako PKWiU ex 85.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż jednostce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż dokonana inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, gdyż jest związana wyłącznie z realizacją działań podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Reasumując należy uznać, że Stacja Pogotowia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.