IBPP1/443-430/07/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową budynku magazynowo-garażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawa do zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 6 listopada 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 29 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową budynku magazynowo-garażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawa do zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową budynku magazynowo-garażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawa do zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 stycznia 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP1/443-430/07/MS z dnia 18 stycznia 2008r. oraz pismem z dnia 5 lutego 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca chce dobudować do istniejącego zakładu stolarskiego pomieszczenie służące jako magazyn na deski przywiezione z suszarni, oraz garaż na samochód firmowy. Obiekt ten będzie służył tylko i wyłącznie działalności gospodarczej. Budowę zamierza rozpocząć w marcu 2008r.W uzupełnieniu z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 29 stycznia 2008r.) Wnioskodawca stwierdza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stolarstwa od roku 2004. Do istniejącego już zakładu stolarskiego zamierza dobudować pomieszczenie służące jako magazyn (na deski, które są przywożone z suszarni i tam składowane) oraz miejsce na garażowanie samochodu ciężarowego. Jest właścicielem zarówno istniejącego już zakładu stolarskiego jak i gruntu na którym zamierza budować dodatkowe pomieszczenie. Obiekt ten w całości będzie służył wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a wydatki jakie zamierza ponieść na budowę będą udokumentowane fakturami VAT. Wartość planowanej inwestycji wynosić będzie około 150 tys. zł. Zgodnie z decyzją z dnia 28 sierpnia 2007r. nr 632/2007 wydaną przez Starostę W. zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę dotyczy budynku gospodarczo – garażowego. Po zakończeniu inwestycji budynek będzie zaliczony do środków trwałych i będzie podlegał amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wszystkich wydatków związanych z planowaną budową oraz prawo do zwrotu podatku w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a planowana inwestycja będzie służyła prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej w całości podatkiem VAT, od wszystkich wydatków związanych z planowaną budową udokumentowanych fakturami VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, a tym samym do zwrotu w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przestawionego zdarzenia przyszłego uważa się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Natomiast art. 88 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 (tj. towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy), oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym czynności w całości podlegające opodatkowaniu. Dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (stolarstwo) zostanie wybudowany budynek magazynowo-garażowy. Budynek ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlegać będzie amortyzacji.

Zatem Wnioskodawca realizując przedmiotową inwestycję, będzie nabywał towary i usługi służące wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne i tym samym, w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, będzie miał prawo do zwrotu tej nadwyżki na rachunek bankowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.