IBPP1/443-392/08/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K., przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 5 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa o. na lata 2007-2013 stara się o przyznanie środków unijnych na zakup aparatu RTG.

Aparat RTG, który Wnioskodawca planuje zakupić będzie wykorzystywany do świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi takie Wnioskodawca fakturuje na rzecz NFZ ze stawka VAT - zwolniona. Na sprzęcie nie będą wykonywane usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, jednak jego główna działalność jest z VAT zwolniona.

Działalność objęta VAT nie przekracza 2 proc. całości obrotu.

Aparat RTG, który Wnioskodawca zamierza zakupić nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych. Kod PKWiU dla usług świadczonych na ww. aparacie RTG – 85.11.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art.90 ust.10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług odliczenie mu nie przysługuje, ponieważ proporcja usług objętych VAT do zwolnionych jest mniejsza niż 2 proc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art.120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca za środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa o. na lata 2007-2013 zamierza zakupić aparat RTG. Jak wynika z wniosku, zakupiony w ramach ww. projektu sprzęt będzie wykorzystywany do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU - 85.11) i nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywany aparat RTG, nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, ponieważ będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie aparatu RTG dokonane za środki, które zostaną uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa o. na lata 2007-2013.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne regulacje prawne niż powołane przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.