PP 443/1/186/184/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość podatku naliczonego z faktury, dokumentującej usługę leasingu operacyjnego, podczas gdy umowa została powtórnie zarejestrowana w Urzędzie?

PP 443/1/186/184/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. leasing operacyjny
  2. obniżenie podatku należnego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana XXX i Pani YYY reprezentujących AAA sp. j, przedstawione we wniosku z dnia 22.06.2005 r., który wpłynął w dniu 30.06.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur, dokumentujących usługę leasingu, podczas gdy umowa została powtórnie zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 30.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowania podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administraacyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed 20.04.2004 r. zawarliście Państwo umowy leasingu, na podstawie których używacie w prowadzonej działalności gospodarczej samochody ciężarowe, nie spełniające warunków do odliczenia całości podatku VAT, zawartego w fakturach, dokumentujących zakup przedmiotowych usług. Umowy zarejestrowane zostały w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki dnia 14.04.2004 r. oraz 06.06.2005 r.
Wątpliwości Państwa dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur, dokumentujących zakup usługi leasingu w sytuacji, gdy umowy leasingu zarejestrowane zostały w Urzędzie powtórnie.
Zdaniem Spółki, od 01.06.2005 r. nadal przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT zawartego w fakturach, dokumentujących usługę leasingu.
Po analizie opisanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że w myśl przepisu art. 86 ust. 7 (obowiązującego do dnia 21.08.2005 r.) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu nie może przekroczyć w całym okresie użytkowania samochodu
000zł. Powołany ust. 3 art. 86 ustawy o PTU, w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r., stanowi że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż obliczona według wzoru:
DŁ = 357 kg + n x 68 kg, gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000zł.
Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 5 (w brzmieniu do 21.08.2005 r.) cytowanej wyżej ustawy, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz ilość miejsc (siedzeń) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu, zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa wyżej, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.
Jednakże, w myśl przepisu art. 154 ustawy o PTU, art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.
2. Przepis powyższy ust. 1 ma zastosowanie:
1) w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
2) pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.
Powołane przepisy prawa mają zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Z wniosku wynika bowiem, że do prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umów leasingu, zawartych przed 20.04.2004 r., używacie Państwo samochody, które według świadectw homologacji są samochodami ciężarowymi, jednakże ich ładowność jest niższa od obliczonej na podstawie wzoru, wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy. Tak więc, stosownie do przepisu art. 154 ustawy, dokonaliście dnia 14.04.2004 r. rejestracji umów w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki. Jeżeli zatem spełnione zostały warunki, wymienione w art. 154 ust. 2 ustawy, Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego z faktur, dokumentujących czynsz (ratę), wynikającą z umów leasingu.
Natomiast z unormowań przepisu art. 7 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych przepisów ustaw (Dz. U. 90, poz. 756) wynika, że podatnicy, którzy do 31.05.2005 r. wzięli w używanie na podstawie umów leasingu samochody, spełniające warunki, wynikające ze wzoru, zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy /w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r.), zachowali prawo do dalszego, pełnego odliczenia podatku z tytułu kolejnych opłat leasingowych jeżeli umowy leasingowe zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym do dnia 15.06.2005 r. Przy czym prawo to będzie dotyczyło jedynie postanowień umów, bez uwzględnienia zmian tych umów, dokonywanych po wejściu w życie ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że rejestracja umów leasingu, dokonywana zgodnie z cytowanym wyżej art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych przepisów ustaw nie dotyczyła umów już zarejestrowanych na podstawie art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli treść umowy po tej rejestracji nie uległa zmianie.
Umowy leasingowe raz zarejestrowane dają prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury, dokumentującej czynsz (ratę) - na podstawie rejestracji dokonanej do 14.05.2004 r. Ponowne zarejestrowanie umów leasingowych, w sytuacji, gdy treść umowy nie uległa zmianie, nie pozbawia Spółki prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dokumentujących czynsz (ratę).
Reasumując, przedstawione we wniosku stanowisko należy uznać za prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego, obowiązującego w dacie złożenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.