IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2013 r. (data wpływu 26.08.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2011 roku Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania „RW ” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Małe Projekty). Tytuł: „R”. Zakup wyposażenia do pokoi dla gości i wypożyczalni rowerów w Gospodarstwie Agroturystycznym „X. ”. Operacja ma na celu rozwój turystyki lub rekreacji na obszarze Y. poprzez wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej dzięki udostępnianiu rowerów oraz organizacji rajdu rowerowego. Operacja wpłynie na integrację oraz zagospodarowanie spędzenia wolnego czasu mieszkańców.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu. Projekt jest realizowany. Wnioskodawca równolegle przygotowuje wniosek o płatność. W razie zadeklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego obowiązkiem beneficjenta jest dostarczenie jako załącznika do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji ws. możliwości odzyskania podatku VAT.

Gospodarstwo agroturystyczne Wnioskodawcy „X. ” nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne „X. ” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007 - 2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania o czynności opodatkowanych. Skoro zatem Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nie wykonuje czynności opodatkowanych, to nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosowanie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania „RW ” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Małe Projekty). Tytuł: „R”. Zakup wyposażenia do pokoi dla gości i wypożyczalni rowerów w Gospodarstwie Agroturystycznym „X. ”. Operacja ma na celu rozwój turystyki lub rekreacji na obszarze Y. poprzez wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej dzięki udostępnianiu rowerów oraz organizacji rajdu rowerowego. Operacja wpłynie na integrację oraz zagospodarowanie spędzenia wolnego czasu mieszkańców. Ponadto gospodarstwo agroturystyczne Wnioskodawcy „X. ” nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupami towarów i usług – związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a planowane wydatki nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.