1061-IPTPP3.4512.628.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2016 r. (data wp3ywu 16 listopada 2016 r.), uzupe3nionym pismem z 16 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 20 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zwi1zanego z budow1 kanalizacji ocieków gospodarczo – bytowych – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zwi1zanego z budow1 kanalizacji ocieków gospodarczo – bytowych.

Ww. wniosek zosta3 uzupe3niony pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

  1. Gmina (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug.
  2. Wydatki poniesione na realizacje projektu bed1 udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie budowy kanalizacji ocieków gospodarczo - bytowych ze orodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej ..... Dofinansowanie bedzie obejmowa3o koszty robót budowlanych, rury i kszta3tki kanalizacyjne, kolektory kanalizacji sanitarnej do poszczególnych ulic, przykanaliki do granic dzia3ek w ulicach. wymogiem WFOOiGW jest przed3o?enie interpretacji indywidualnej o mo?liwooci odliczenia podatku VAT przez Gmine.
  3. Efekty projektu bed1 wykorzystywane do czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug.
  4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz1dzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z póYn. zm.) do zakresu dzia3ania gminy nale?1 wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnooci utrzymanie gminnych obiektów u?ytecznooci publicznej oraz porz1dku i czystooci w gminach.

W piomie z dnia 16 grudnia 2016 r. Wnioskodawca wskaza3, ?e Wnioskodawca bedzie ponosi3 wydatki i otrzymywa3 faktury zwi1zane z realizacj1 przedmiotowego projektu w 2017-2018 r.

Na pytanie, do wykonywania jakich czynnooci bed1 s3u?y3y Gminie efekty zrealizowanego projektu, o którym mowa we wniosku, tj. czy do czynnooci: opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug, niepodlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, Wnioskodawca wskaza3, ?e do wykonywania czynnooci bed1 s3u?y3y Gminie efekty zrealizowanego projektu, o których mowa we wniosku, tj. opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug.

Na pytanie, czy jednostki organizacyjne Gminy tj. zak3ady bud?etowe, jednostki bud?etowe bed1 korzysta3y z kanalizacji ocieków gospodarczo – bytowych (czy przedmiotowa kanalizacja ocieków gospodarczo – bytowych bedzie s3u?y3a dzia3alnooci tych jednostek) Wnioskodawca wskaza3, ?e jednostki organizacyjne Gminy tj. zak3ady bud?etowe, jednostki bud?etowe bed1 korzysta3y z kanalizacji ocieków gospodarczo-bytowych i przedmiotowa kanalizacja ocieków gospodarczo bytowych bedzie s3u?y3a dzia3alnooci tych jednostek? – Tak.

Na pytanie, je?eli jednostki organizacyjne Gminy bed1 korzysta3y z kanalizacji ocieków gospodarczo – bytowych (kanalizacja ocieków gospodarczo – bytowych bedzie s3u?y3a dzia3alnooci tych jednostek), to do jakich czynnooci bed1 s3u?ya Gminie ww. kanalizacja ocieków gospodarczo – bytowych w zwi1zku z dzia3alnooci1 jednostek organizacyjnych tj. czy do czynnooci: opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug, niepodlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug Wnioskodawca wskaza3, ?e jednostki organizacyjne Gminy bed1 korzysta3y z kanalizacji ocieków gospodarczo-bytowych i kanalizacja ocieków gospodarczo-bytowych bedzie s3u?y3a dzia3alnooci tych jednostek to do czynnooci bed1 s3u?ya Gminie ww. kanalizacja ocieków gospodarczo-bytowych w zwi1zku z dzia3alnooci1 jednostek organizacyjnych tj. do czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug.

Na pytanie, czy wybudowana kanalizacja ocieków gospodarczo – bytowych bedzie wykorzystywana przez Gmine wraz z jej jednostkami organizacyjnymi do dzia3alnooci gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i us3ug Wnioskodawca wskaza3, ?e wybudowana kanalizacja ocieków gospodarczo-bytowych bedzie wykorzystywana przez Gmine wraz z jej jednostkami organizacyjnymi do dzia3alnooci gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn zm.) jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i us3ug? – Tak.

Na pytanie, w sytuacji, gdy wybudowana ww. kanalizacja ocieków gospodarczo – bytowych bedzie wykorzystywana przez Gmine wraz z jej jednostkami zarówno do celów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza, to czy istnieje mo?liwooa przyporz1dkowania wydatków w ca3ooci do celów dzia3alnooci gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug Wnioskodawca wskaza3, ?e w sytuacji, gdy wybudowana ww. kanalizacja ocieków gospodarczo-bytowych bedzie wykorzystywana przez Gmine wraz z jej jednostkami zarówno do celów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza, to istnieje mo?liwooa przyporz1dkowania wydatków w ca3ooci do celów dzia3alnooci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug? – Tak.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych us3ug zwi1zanych z owiadczonym zadaniem?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie .... przys3uguje prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i us3ug zwi1zanych z realizowaniem zadania.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej „ustaw1”, w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj1cych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug.

Ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno tzw. przes3anek pozytywnych, to jest m.in. tego, ?e zakupy s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okreola liste wyj1tków, które pozbawiaj1 podatnika prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.

Jak wynika z powo3anych przepisów prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi1zek zakupów z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi, tzn. których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego (powstanie zobowi1zania podatkowego).

Przedstawiona wy?ej zasada wyklucza mo?liwooa dokonania odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z towarami i us3ugami, które nie s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych.

Stwierdzia nale?y, ?e ka?de nabycie towarów i us3ug, przeznaczonych do przysz3ego wykorzystania ich do czynnooci opodatkowanych w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej bez wzgledu na to jakie faktycznie bed1 efekty tej dzia3alnooci, nale?y uznaa w momencie jego dokonania za zwi1zane z wykonywaniem czynnooci opodatkowanych.

Zatem, jeoli towary i us3ugi, przy nabyciu których naliczono podatek, s1 (maj1 bya) wykorzystywane w ca3ooci do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej, wówczas podatnikowi przys3uguje prawo do odliczenia podatku.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy – w przypadku nabycia towarów i us3ug wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej, jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza, z wyj1tkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i us3ug w ca3ooci do dzia3alnooci gospodarczej podatnika nie jest mo?liwe, kwote podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza sie zgodnie ze sposobem okreolenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i us3ug do celów dzia3alnooci gospodarczej, zwanym dalej „sposobem okreolenia proporcji”. Sposób okreolenia proporcji powinien najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez podatnika dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya.

Powo3any wy?ej art. 86 ust. 2a ustawy bedzie miea zastosowanie wy31cznie do sytuacji, w której nabywane towary i us3ugi, wykorzystywane s1 zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej, jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w ca3ooci do dzia3alnooci gospodarczej nie jest mo?liwe.

Katalog czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug zawiera art. 5 ust. 1 ustawy (s1 nimi m.in. odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju).

Przez dostawe towarów, w myol art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Natomiast przez owiadczenie us3ug, stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powy?szych unormowan wynika, ?e opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug zgodnie z zasad1 powszechnooci opodatkowania podlegaj1 wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub owiadczenie us3ug, pod warunkiem, ?e s1 one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach dzia3alnooci gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, dzia3alnooa gospodarcza obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody. Dzia3alnooa gospodarcza obejmuje w szczególnooci czynnooci polegaj1ce na wykorzystywaniu towarów lub wartooci niematerialnych i prawnych w sposób ci1g3y dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje sie za podatnika organów w3adzy publicznej oraz urzedów obs3uguj1cych te organy w zakresie realizowanych zadan na3o?onych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta3y one powo3ane, z wy31czeniem czynnooci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powy?szy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowi1zuj1cej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z póYn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy w3adzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie s1 uwa?ane za podatników w zwi1zku z dzia3alnooci1, któr1 podejmuj1 lub transakcjami, których dokonuj1 jako organy w3adzy publicznej, nawet jeoli pobieraj1 nale?nooci, op3aty, sk3adki lub p3atnooci w zwi1zku z takimi dzia3aniami lub transakcjami.

Oznacza to, ?e organ bedzie uznany za podatnika podatku od towarów i us3ug w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynnooci inne ni? te, które mieszcz1 w ramach jego zadan oraz, gdy wykonuje czynnooci mieszcz1ce sie w ramach jego zadan, ale czyni to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z póYn zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w3asnym i na w3asn1 odpowiedzialnooa.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorz1dzie gminnym, do zakresu dzia3ania gminy nale?1 wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze?one ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadan w3asnych gminy nale?y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust.1 ustawy o samorz1dzie gminnym).

W szczególnooci zadania w3asne obejmuj1 sprawy m.in. wodoci1gów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ocieków komunalnych, utrzymania czystooci i porz1dku oraz urz1dzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczn1 i ciepln1 oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorz1dzie gminnym).

Realizacja tych zadan nastepowaa mo?e tak?e w drodze dostawy towarów i owiadczenia us3ug w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw i us3ug co do zasady odp3atnych). Gmina w celu wype3nienia na3o?onych na ni1 zadan organizuje warunki dla innych podmiotów b1dY bezpoorednio uczestniczy w obrocie gospodarczym.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów zwi1zanych zarówno z czynnoociami, w zwi1zku z którymi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, jak i z czynnoociami, w zwi1zku z którymi takie prawo nie przys3uguje, zastosowanie znajd1 przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i us3ug, które s1 wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynnooci, w zwi1zku z którymi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, jak i czynnooci, w zwi1zku z którymi takie prawo nie przys3uguje, podatnik jest obowi1zany do odrebnego okreolenia kwot podatku naliczonego zwi1zanych z czynnoociami, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego.

Jednoczeonie, wed3ug ust. 2 tego? artyku3u, je?eli nie jest mo?liwe wyodrebnienie ca3ooci lub czeoci kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik mo?e pomniejszya kwote podatku nale?nego o tak1 czeoa kwoty podatku naliczonego, któr1 mo?na proporcjonalnie przypisaa czynnoociom, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, z zastrze?eniem ust. 10.

W myol przepisu art. 90 ust. 3 ustawy, proporcje, o której mowa w ust. 2, ustala sie jako udzia3 rocznego obrotu z tytu3u czynnooci, w zwi1zku z którymi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, w ca3kowitym obrocie uzyskanym z tytu3u czynnooci, w zwi1zku z którymi podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, oraz czynnooci, w zwi1zku z którymi podatnikowi nie przys3uguje takie prawo.

W owietle art. 90 ust. 4 ustawy, proporcje, o której mowa w ust. 3, okreola sie procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osi1gnietego w roku poprzedzaj1cym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcje te zaokr1gla sie w góre do najbli?szej liczby ca3kowitej.

Z konstrukcji cytowanych wy?ej przepisów wynika, i? obowi1zkiem podatnika w pierwszej kolejnooci jest przypisanie konkretnych wydatków do okreolonych rodzajów sprzeda?y, z którymi wydatki te s1 zwi1zane. Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da sie jednoznacznie przypisaa do konkretnego rodzaju sprzeda?y, czyli do zakupów kwalifikowanych jako „zakupy zwi1zane ze sprzeda?1 opodatkowan1 i zwolnion1”.

Z opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. Gmina zamierza zrealizowaa projekt w zakresie budowy kanalizacji ocieków gospodarczo-bytowych. Wydatki poniesione na realizacje projektu bed1 udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Efekty zrealizowanego projektu, o których mowa we wniosku bed1 s3u?y3y Wnioskodawcy do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug. Wybudowana kanalizacja ocieków gospodarczo-bytowych bedzie wykorzystywana przez Gmine wraz z jej jednostkami organizacyjnymi do dzia3alnooci gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy jak i do celów innych ni? dzia3alnooa w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i us3ug. Wnioskodawca ma mo?liwooa przyporz1dkowania wydatków w ca3ooci do celów dzia3alnooci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug.

Analiza przedstawionego zdarzenia przysz3ego w kontekocie obowi1zuj1cych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, ?e po dokonaniu centralizacji rozliczen, wydatki zwi1zane budow1 kanalizacji ocieków gospodarczo bytowych, bed1 dotyczy3y dzia3alnooci opodatkowanej jak równie? innej dzia3alnooci, tj. realizacji zadan publicznych niebed1cych dzia3alnooci1 gospodarcz1 w rozumieniu ustawy o VAT i niepodlegaj1cych opodatkowaniu tym podatkiem. To, ?e Gmina i jej jednostki po dokonaniu centralizacji bed1 dzia3a3y w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, ?e dzia3ania w ramach re?imu publicznoprawnego (owiadczenia nieodp3atnych us3ug w ramach zadan statutowych poprzez jednostki organizacyjne) nie stanowi1 dzia3alnooci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Trzeba przy tym zauwa?ya, ?e o kwalifikacji wydatków na infrastrukture kanalizacji ocieków gospodarczo - bytowych (czy zwi1zane s1 z dzia3alnooci1 gospodarcz1 Gminy, czy te? z inn1 jej dzia3alnooci1), nie przes1dza wewnetrzny charakter rozliczen pomiedzy Gmin1 a jej jednostkami z tytu3u odbioru ocieków. Kwalifikacja tych wydatków zale?y bowiem od tego, jakiej dzia3alnooci prowadzonej przez Gmine s3u?y infrastruktura.

Maj1c na uwadze powy?sze oraz powo3ane przepisy prawa nale?y stwierdzia, ?e skoro jak wskaza3 Wnioskodawca Gmina ma mo?liwooa przyporz1dkowania wydatków wykorzystywanych do celów gospodarczych w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza, to Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwa3o, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu w zakresie w jakim nabyte towary i us3ugi s1 wykorzystywane przez Wnioskodawce w dzia3alnooci gospodarczej do czynnooci opodatkowanych.

Jednoczeonie nale?y zauwa?ya, ?e jeoli w ramach dzia3alnooci gospodarczej Gmina bedzie wykorzystywaa zakupione w ramach realizacji projektu towary i us3ugi równie? do czynnooci zwolnionych, to zastosowanie znajd1 przepisy art. 90 ustawy.

W zwi1zku z powy?szym stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za nieprawid3owe, poniewa? nie uwzgledniono w nim, ?e Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwa3o prawo do czeociowego odliczenia podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z realizacj1 budowy kanalizacji ocieków gospodarczo – bytowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, i? wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy bed1cej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zosta3y objete pytaniem - nie mog1 bya zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednoczeonie podkreolia nale?y, i? tut. Organ wydaj1c interpretacje przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postepowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza sie wy31cznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznoociach stanu sprawy podanego przez Wnioskodawce. Tut. Organ informuje, i? nie jest w3aociwy do przeprowadzenia postepowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umo?liwi3oby weryfikacje opisanego stanu sprawy.

Zaznaczya równie? nale?y, ?e zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, sk3adaj1cy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowi1zany jest od wyczerpuj1cego przedstawienia zaistnia3ego stanu faktycznego albo zdarzenia przysz3ego. Organ jest ociole zwi1zany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przysz3ego). Wnioskodawca ponosi ryzyko zwi1zane z ewentualnym b3ednym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przysz3ego). Interpretacja indywidualne wywo3uje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, kiedy rzeczywisty stan faktyczny sprawy bed1cej przedmiotem interpretacji pokrywa3 sie bedzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przysz3ego) podanym przez Wnioskodawce w z3o?onym wniosku. W zwi1zku z powy?szym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku wydana interpretacja traci sw1 aktualnooa.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.