Obniżenie podatku należnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obniżenie podatku należnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

Prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego

Fragment:

Dzia3alnooa gospodarcza obejmuje w szczególnooci czynnooci polegaj1ce na wykorzystywaniu towarów lub wartooci niematerialnych i prawnych w sposób ci1g3y dla celów zarobkowych. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje sie za podatnika organów w3adzy publicznej oraz urzedów obs3uguj1cych te organy w zakresie realizowanych zadan na3o?onych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta3y one powo3ane, z wy31czeniem czynnooci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powy?szy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowi1zuj1cej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z póYn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy w3adzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie s1 uwa?ane za podatników w zwi1zku z dzia3alnooci1, któr1 podejmuj1 lub transakcjami, których dokonuj1 jako organy w3adzy publicznej, nawet jeoli pobieraj1 nale?nooci, op3aty, sk3adki lub p3atnooci w zwi1zku z takimi dzia3aniami lub transakcjami. Oznacza to, ?e organ bedzie uznany za podatnika podatku od towarów i us3ug w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynnooci inne ni? te, które mieszcz1 w ramach jego zadan oraz, gdy wykonuje czynnooci mieszcz1ce sie w ramach jego zadan, ale czyni to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup nieruchomości

Fragment:

Z powyższych względów zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw, aby Transakcję sprzedaży Nieruchomości zaklasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa Zbywcy. W szczególności, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot Transakcji nie umożliwia dalszego samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dla prowadzenia takiej działalności niezbędne jest uzupełnienie przedmiotu Transakcji o szereg dodatkowych elementów (w dużej mierze są to elementy, które nie będą zbyte przez Sprzedającego w ramach Transakcji). W szczególności trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez rachunków bankowych czy funkcjonowanie Nieruchomości bez szeregu umów, które nie zostaną przeniesione przez Zbywcę na Nabywcę w formie cesji, lecz zostaną rozwiązane przez Zbywcę a Nabywca będzie musiał we własnym zakresie (np. poprzez podpisanie umów z zewnętrznymi dostawcami) zapewnić dostawę określonych usług lub towarów do Nieruchomości. 3. Brak przesłanek uzasadniających uznanie Transakcji za zbycie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” i wyłączenia na tej podstawie Transakcji spod zakresu VAT 3.1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Składniki majątku będące przedmiotem analizowanej Transakcji nie mogą być również uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa [dalej również jako: ZCP], o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

2014
23
kwi

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei, stosowanie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

2013
13
mar

Istota:

W sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków dotyczących przedmiotowej inwestycji i o ile wskazane przez Wnioskodawcę okoliczności, tj. upadłość Wykonawcy i nieskuteczność postępowania przetargowego, będą pozostawały poza kontrolą Wnioskodawcy, a w konsekwencji inwestycja zostanie wstrzymana, to Zainteresowany nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego uprzednio odliczonego, związanego z przedmiotowymi wydatkami, które nie zostaną wykorzystane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Fragment:

Neutralność podatku od wartości dodanej dla podatnika wyraża się m.in. dążeniem do poszukiwania, wdrażania i ochrony rozwiązań legislacyjnych zapewniających stan prawny, w którym wartość podatku zapłaconego przez podatnika w cenie zakupywanych przez niego towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej nie będzie stanowić dla podatnika ostatecznego kosztu. Podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze swoją działalnością opodatkowaną. Wszelkie korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z koncepcji neutralności podatku są traktowane w doktrynie wspólnego systemu VAT jako fundamentalne prawo podatnika, nie zaś jako jego przywilej. Zgodnie z art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE, jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić: VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika; VAT należnego od transakcji uznanych za dostawy towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 18 lit. a) i art. 27; VAT należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i); VAT należnego od transakcji uznanych za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów zgodnie z art. 21 i 22; VAT należnego lub zapłaconego z tytułu importu towarów na terytorium tego państwa członkowskiego.

2012
28
kwi

Istota:

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu pożarniczego (dofinansowanie z WFOŚiGW).

Fragment:

Czy jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może ubiegać się o obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu pożarniczego... Zdaniem Wnioskodawcy, nie może ubiegać się o obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2011
29
lis

Istota:

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość podatku naliczonego z faktury, dokumentującej usługę leasingu operacyjnego, podczas gdy umowa została powtórnie zarejestrowana w Urzędzie?

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 5 (w brzmieniu do 21.08.2005 r.) cytowanej wyżej ustawy, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz ilość miejsc (siedzeń) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu, zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa wyżej, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. Jednakże, w myśl przepisu art. 154 ustawy o PTU, art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy. 2. Przepis powyższy ust. 1 ma zastosowanie: 1) w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz 2) pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.

2011
10
lis

Istota:

Jakie konsekwencje w zakresie podatku od towarów i usług ma powrotne przemieszczenie towaru z Polski na terytorium państwa UE przed upływem 90 dni od daty wykonania na nim usługi na terytorium Polski?

Fragment:

W opinii Spółki, podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu (usługi najmu personelu produkcyjnego, usługi księgowe, konsultingowe, najem i utrzymanie biura itp.) dotyczących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i niepodlegającej opodatkowaniu w Polsce (towar przywieziony w celu wykonania na nim usług i wywieziony z Polski do kraju pierwotnego przywozu w ciągu 90 dni od daty wykonania na nim usług), podlega odliczeniu w całości. System odliczenia podatku naliczonego wyrażony na gruncie przepisów wspólnotowych w art. 167-192 Dyrektywy 2006/112/WE i implementowany przez ustawodawstwo polskie głownie poprzez treść art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, ma na celu zwolnienie podatnika z całości obciążeń podatku naliczonego w toku jego działalności gospodarczej. Do fundamentalnych cech podatku od wartości dodanej wynikających z postanowień i artykułów Dyrektywy należy zaliczyć zasadę neutralności dla podatników. Oznacza to umożliwienie podatnikowi pomniejszenia podatku naliczonego o kwotę podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego działalnością gospodarczą. Podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze swoją działalnością opodatkowaną. Wszelkie korzystne konsekwencje wynikające z koncepcji neutralności podatku są traktowane w doktrynie współczesnego systemu podatku od wartości dodanej jako fundamentalne prawo podatnika, nie zaś jak jego przywilej.

2011
1
paź

Istota:

Obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia not rabatowych.

Fragment:

W ocenie Sądu, w rozpoznanej sprawie nie można przyjąć, iż art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje jedyny przypadek uprawniający do skorygowania wysokości obrotu , i że przypadkiem tym jest wystawienie faktury korygującej. Jednocześnie Sąd wskazał, że ustawa wymaga aby kwoty rabatów, bonifikat, opustów i skont były „ udokumentowane ”, nie precyzując jednak, Jaka forma tego dokumentowania ma być zastosowana. Skoro przepis tej formy nie narzuca, to przyjąć należy, że może nią być także nota rabatowa. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd wskazał również, iż ustawa w przepisie art. 29 w pełni respektuje zasadę proporcjonalności i neutralności podatku od wartości dodanej, a wykładnia literalna tych przepisów jest zgodna z przepisami Dyrektyw. Ww. wyrok był przedmiotem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt I FSK 600/09 oddalił skargę kasacyjną, wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Sąd odnosząc się do zapisów art. 29 i przepisów Dyrektyw stwierdził, iż przepis art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezpośredniemu jego kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dystrybucji jego towaru, stanowi dla tego podatnika podstawę do obniżenia swojego obrotu o kwotę udzielonego rabatu, jeżeli jest on udokumentowany dowodem księgowym w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Urzędowi Miasta i Gminy przysługuje prawo do odzyskania podatku?

Fragment:

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług?

Fragment:

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.