ITPB1/415-136/12/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek obniżenia kapitału Spółki A w sposób opisany w stanie faktycznym (tj. bez odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy na rzecz Spółki A)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2012 r. (data wpływu 7 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia z tytułu obniżenia kapitału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia z tytułu obniżenia kapitału.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania w Polsce („Wnioskodawca”).

W celu realizacji swoich zamierzeń inwestycyjnych, Wnioskodawca rozważa wniesienie do spółki kapitałowej z siedzibą za granicą, na terenie Unii Europejskiej („Spółka A”) udziałów w innej spółce kapitałowej („Spółka B”) z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W wyniku wniesienia Spółka A posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce B.

W przyszłości, Wnioskodawca może osiągać dochody ze Spółki A, w szczególności dochody z tytułu sprzedaży udziałów, dywidend oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z przepisami prawa państwa w którym Spółka A posiada siedzibę, obniżenie kapitału zakładowego spółki odbywa się poprzez unicestwienie udziałów odpowiadających nominalnej wartości umarzanego kapitału i wypłacie kwoty odpowiadającej wartości umarzanych udziałów. Innymi słowy, jeżeli Wnioskodawca obejmie (w zamian za aport udziałów w Spółce B) udziały w Spółce A o wartości nominalnej 100, a następnie obniży kapitał zakładowy o 60, to udziały Spółki A o wartości nominalnej 60 zostaną unicestwione. Regulacja ta jest zbliżona do procedury umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów o której mowa w Kodeksie spółek handlowych. W każdym razie, Wnioskodawca nie będzie zbywał na rzecz Spółki A jej udziałów w celu umorzenia (jak ma to miejsce w przypadku umorzenia dobrowolnego opisanego w Kodeksie spółek handlowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek obniżenia kapitału Spółki A w sposób opisany w stanie faktycznym (tj. bez odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy na rzecz Spółki A)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez niego z tytułu obniżenia kapitału Spółki A powinien zostać ustalony jako różnica pomiędzy:

 1. kwotą wypłaconą z tytułu obniżenia kapitału w Spółce A, a
 2. kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów Spółki A.

W ocenie Wnioskodawcy, ustawa nie wskazuje wprost w jaki sposób należy opodatkować przychody z tytułu obniżenia kapitału. Jednakże zwykle obniżeniu kapitału towarzyszy umorzenie udziałów w spółce, dlatego ustawodawca objął przychody z tytułu obniżenia kapitału regulacją dotyczącą umorzenia udziałów w spółce. Wspomniana Ustawa rozpoznaje dwa rodzaje przychodów (dochodów) z tytułu umorzenia udziałów:

 1. umorzenie bez zbycia udziałów oraz
 2. zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia.

Na taki podział wskazuje wykładnia historyczna przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2011 r. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 2. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Ustawa zatem definiowała dwa rodzaje umorzenia oraz zaliczała je do tej samej kategorii przychodów (udział w zyskach osób prawnych).

Od 1 stycznia 2011 r. powyższy przepis uległ zmianie poprzez uchylenie pkt 2. Skutkiem nowelizacji tylko dochód z umorzenia udziałów bez ich zbycia traktowany jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, natomiast zbycie udziałów w celu ich umorzenia traktowane jest jako dochód ze zbycia udziałów.

Zatem mimo, że obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozróżnia wprost umorzenia udziałów „bez zbycia” i „ze zbyciem” to jednak podział taki pozostaje aktualny. Ponieważ dochód z umorzenia udziałów „bez zbycia” jest traktowany jako dochód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych (art. 24 ust . 5 pkt . 1 ustawy), do przychodów ty ch mają zastosowanie przepisy art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym mowa wprost w ust . 1 pkt . 4 tego przepisu. Do drugiego rodzaju umorzenia („ze zbyciem”) zastosowanie mają przepisy art . 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów) wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 i 6,8 i 9 (czyli m. in. z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o czym mowa w ust. 1 pkt 4 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu z zastrzeżeniem m. in. art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5d ww. ustawy dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia dochodu z umorzenia udziałów „bez zbycia” brane są pod uwagę koszty uzyskania przychodu obliczone zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dwa ostatnie przepisy nie mają zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego, gdyż odnoszą się do udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową (art. 22 ust. 1ł ustawy) oraz udziałów nabytych lub objętych za wkład gotówkowy (art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy).

Ponieważ udziały w Spółce A objęte zostaną za wkład niepieniężny (udziały w Spółce B), do ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia „bez zbycia” udziałów w Spółce A mieć będzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 1f ustawy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Udziały w Spółce B nie będą stanowić przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części, zatem koszt uzyskania przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w Spółce A ustalony zostanie zgodnie pkt 1 powyższego przepisu, czyli w wysokości wartości nominalnej umarzanych udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się przy tym - stosownie do art. 3 ust. 1a powołanej ustawy - osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na mocy art. 4a ww. ustawy, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
 4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 2. (uchylony),
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,
 5. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 6. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 7. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem,
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z powyższego wynika, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 24 ust. 5 sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Podstawowym kryterium uzyskania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za przychód faktycznie otrzymany należy zaś uważać taki przychód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc przychód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji. Obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej może nastąpić m.in. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca otrzyma świadczenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki z siedzibą na terenie Unii Europejskiej dokonanego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce A w zamian za aport udziałów w Spółce B.

Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymana kwota stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jakkolwiek powołany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost odnosi się tylko do „umorzenia udziałów (akcji)”, to jednak - uwzględniając fakt, iż obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej poprzez umorzenie udziałów i poprzez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów (akcji) prowadzą do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika uzyskującego wynagrodzenie z tego tytułu - uznać należy, iż znajduje on również zastosowanie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej istniejących udziałów/akcji (umorzenia części wartości istniejących udziałów/akcji). Brak jest bowiem podstaw do innego traktowania obu tych przypadków obniżenia kapitału zakładowego.

W myśl art. 24 ust. 5d ww. ustawy, dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 albo 1ł albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Zgodnie z art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy obniżenie kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów nabytych w zamian za wkład niepieniężny (udziały w spółce B), koszty uzyskania przychodów, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące wymiany udziałów (akcji).

Zgodnie z ww. przepisem jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 8b ww. ustawy, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cytowane unormowania gwarantują neutralność podatkową transakcji, w której przedmiotem wzajemnych świadczeń stron jest przenoszenie własności udziałów (akcji), jeżeli transakcja ta spełnia warunki określone przez ustawodawcę. W szczególności, aby transakcja taka stanowiła wymianę udziałów (akcji), o której mowa w art. 24 ust. 8a-8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w efekcie nabycia udziałów (akcji) innej spółki od jej udziałowca (akcjonariusza), spółka nabywająca te udziały (akcje) powinna otrzymać albo zwiększyć bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

Zatem w przypadku, nabycia udziałów w wyniku wymiany udziałów (akcji), gdzie nie następuje zaliczenie do przychodów wartości otrzymanych udziałów (akcji) ustalenie kosztów uzyskania przychodów należy odnieść do wymienianych udziałów lub akcji. Tak więc kosztami uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych od spółki nabywającej w drodze wymiany, są wydatki poniesione przez udziałowca na nabycie lub objęcie udziałów w spółce, której udziały są przekazane spółce nabywającej, ustalone zgodnie z 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ił ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W treści wniosku, poza ogólnikowym stwierdzeniem, że - „Wnioskodawca rozważa wniesienie do spółki kapitałowej z siedzibą za granicą, na terenie Unii Europejskiej („Spółka A”) udziałów w innej spółce kapitałowej („Spółka B") z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W wyniku wniesienia Spółka A posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce B.” – nie zawarto informacji, że w zdarzeniu przyszłym objęcie udziałów w Spółce A nastąpi w wyniku wymiany udziałów (akcji).

Reasumując, mając na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku jak i stan prawny mający w jego zakresie zastosowanie należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, koszty uzyskania przychodów należy ustalić co do zasady w oparciu o treść art. 22 ust. 1f pkt 1. tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tym niemniej zastrzec należy, że w przypadku, gdyby udziały zostały nabyte w drodze wymiany udziałów stosowanie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, lub art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. lł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce B, wniesionych aportem do Spółki A w ramach transakcji wymiany udziałów. Wartość kosztu należy ustalić z zachowaniem proporcji w jakiej pozostaje wartość obniżenia wartości nominalnej akcji do wartości sprzed umorzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.