IBPB-2-2/4511-15/15/JG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikającego z obniżenia wartości nominalnej akcji?
IBPB-2-2/4511-15/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obniżenie kapitału zakładowego
 3. wypłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikającego z obniżenia wartości nominalnej akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikającego z obniżenia wartości nominalnej akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W wyniku podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w Spółce dokonano obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w trybie art. 455 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Wnioskodawca wskazał, że pierwszą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 3 kwietnia 2014 r. Zgodnie z niniejszą uchwałą nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 1 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 22 stycznia 2015 r. Drugą uchwałę podjęto 27 czerwca 2014 r. Zgodnie z uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 5 lutego 2015 r. Akcjonariuszami Spółki są – województwo w wysokości 80,27%, oraz pozostali wspólnicy (osoby fizyczne w tym m.in. pracownicy, osoby prawne) łącznie w wysokości 19,73%. Wnioskodawca wskazał, że wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji na podstawie uchwały z 3 kwietnia 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 29 lipca 2015 r., natomiast wypłata wynagrodzenia w oparciu o uchwałę z 27 czerwca 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 12 sierpnia 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych –roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Pierwsze obniżenie (uchwała z 3 kwietnia 2014 r.) ogłoszono w MSiG 29 stycznia 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 29 lipca 2015 r. Drugie obniżenie (uchwała z 27 czerwca 2014 r.) ogłoszono w MSiG 12 lutego 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 12 sierpnia 2015 r.

Wnioskodawca wskazuje również, że może nie być w stanie ustalić kosztów uzyskania przychodów jakie akcjonariusz poniósł na nabycie akcji, których wartość nominalna ulega zmniejszeniu. Wystawionych jest bowiem ponad 2 tys. odcinków zbiorowych, w księdze akcyjnej figurują akcjonariusze posiadający nawet 70 odcinków zbiorowych akcji, które zostały nabyte po różnych cenach, nadto niektórzy akcjonariusze nie ujawnili Spółce ceny po jakiej nabyli akcje.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji Wnioskodawca występuje jako płatnik, a zatem czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszom będących osobami fizycznym...
 2. W przypadku uznania, że wypłata wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji stanowi przychód z udziału w zysku osób prawnych i Spółka pełni funkcję płatnika, to w jaki sposób Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi – powinna obliczyć wysokość wydatków na nabycia akcji przez akcjonariuszy, o które pomniejszy przychody (wynagrodzenie) wypłacane z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji w przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie określić wydatków jakie akcjonariusz poniósł na nabycie akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W orzecznictwie podatkowym wskazuje się, że za przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uznaje się także dochód uzyskany w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikający z obniżenia wartości nominalnej akcji, a nie tylko z tytułu ich umorzenia. Wynika to stąd, że kluczową cechą dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych jest ich bezpośrednie źródło w posiadanych udziałach, akcjach.

W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z powyższych przepisów wynika, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 24 ust. 5 sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Podstawowym kryterium uzyskania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za przychód faktycznie otrzymany należy zaś uważać taki przychód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc przychód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji. Obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej może nastąpić m.in. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólnicy, w tym akcjonariusze będący osobami fizycznymi, otrzymają świadczenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki dokonanego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji (zwane również częściowym umorzeniem wartości akcji).

Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymana kwota stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jakkolwiek powołany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost odnosi się tylko do „umorzenia udziałów (akcji)”, to jednak – uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej poprzez umorzenie udziałów (akcji) i poprzez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów (akcji) prowadzą do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika uzyskującego wynagrodzenie z tego tytułu – uznać należy, że znajduje on również zastosowanie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej istniejących udziałów/akcji (umorzenia części wartości istniejących udziałów/akcji). Brak jest bowiem podstaw do innego traktowania obu tych przypadków obniżenia kapitału zakładowego.

W myśl art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Zgodnie z art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z kolei w myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Wobec powyższych okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez wspólników kwota z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym. Jest to przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już bowiem wykazano, przepis ten zawiera jedynie przykładowe wyliczenie przychodów w tytułu udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza, że do przychodów tych zalicza się także wszystkie inne nie wymienione w tym przepisie faktycznie otrzymane przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym m.in. kwotę pieniężną wypłaconą tytułem zwrotu części wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takim przypadku – co do zasady – ma zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód osiągnięty przez wspólników stanowi jeden z rodzajów przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Spółka jest zobowiązana w tej sytuacji do poboru zryczałtowanego podatku od tych przychodów (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W zakresie obniżenia przychodu z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej o koszty nie ma jednoznacznych uregulowań, jednakże z orzecznictwa jak i interpretacji wynika, że w takim przypadku przychód powinien ulec zmniejszeniu o koszty podatkowe proporcjonalnie do kwoty zmniejszanych wartości akcji.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Spółka jako płatnik będzie obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

W opinii Wnioskodawcy, Spółka jako płatnik podatku od dochodów wypłacanych akcjonariuszom z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą przychodów z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, a kwotą wydatków na nabycie akcji przez akcjonariuszy. Jeżeli jednak Spółka nie jest w stanie ustalić wydatków jakie wspólnik poniósł na nabycie akcji, Spółka powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszowi bez uwzględniania wydatków na nabycie akcji.

Ad. 2

W przypadku potwierdzenia przez Organ interpretacyjny stanowiska, że Spółka w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji pełni funkcję płatnika to zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Spółka nie jest w stanie ustalić wydatków jakie wspólnik (akcjonariusz) poniósł na nabycie akcji, Spółka powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszowi bez uwzględniania wydatków na nabycie akcji. Zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z umorzenia akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodów obliczonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli w kwocie wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce. Spółka wskazuje jednak, że może nie być w stanie ustalić kosztów uzyskania przychodów jakie akcjonariusz poniósł na nabycie akcji, których wartość nominalna uległa zmniejszeniu. Wystawionych jest bowiem ponad 2 tys. odcinków zbiorowych, w księdze akcyjnej figurują akcjonariusze posiadający nawet 70 odcinków zbiorowych akcji, które zostały nabyte po różnych cenach, niektórzy akcjonariusze nie ujawnili Spółce ceny po jakiej nabyli akcje. Ponadto akcjonariusz może nie udostępnić Spółce informacji ani dokumentów dotyczących kosztów nabycia akcji, pomimo prośby Spółki o przekazanie tych danych. Spółka zatem nie będzie w stanie technicznie określić kosztów uzyskania przychodów nabycia przez akcjonariusza akcji. Wnioskodawca jako spółka-płatnik, może nie posiadać informacji dających podstawę do prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji. W omawianej sytuacji ustawa nakłada na Spółkę dokonującą wypłaty wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji obowiązki, których Spółka w obowiązującym stanie prawnym wykonać nie będzie w stanie.

Wnioskodawca wskazał, że odejście od wykładni językowej powoduje konieczność zastosowania innych metod wykładni, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady in dubio pro tributario. Najbardziej odpowiednią w omawianej sytuacji wydaje się być wskazana w doktrynie i orzecznictwie metoda wykładni gospodarczej (m.in. Prof. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2007, str. 148 i nast.). Zakłada ona, że przy ustalaniu znaczenia przepisów prawa podatkowego należy preferować takie ich rozumienie, które nie prowadzi do nieadekwatnego dla danej sytuacji gospodarczej obciążenia podatkowego, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki danej sytuacji gospodarczej. Nieadekwatnym w omawianej sytuacji jest rozwiązanie prowadzące do nałożenia na Spółkę niemożliwych do wykonania obowiązków. Spółka w przypadku braku prawnej jak i faktycznej możliwości uzyskania niezbędnych danych służących wykonaniu obowiązków płatnika, nie jest w stanie wyliczyć podstawy opodatkowania zgodnie z przywołanym przepisem (art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka nie ma też żadnych możliwości (tj. brak odpowiednich w tym zakresie przepisów), aby zobowiązać akcjonariusza do podania rzetelnych danych w zakresie poniesionych wydatków i przedstawienia odpowiednich dokumentów w zakresie wydatków poniesionych przez niego na nabycie akcji. Aby płatnik mógł wyliczyć podstawę opodatkowania z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez akcjonariusza z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji powinny istnieć regulacje prawne umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z tego tytułu. Płatnik musi mieć zatem dostęp do informacji, które pozwolą na wykonanie nałożonych nań obowiązków i ich wykonanie powinno być technicznie możliwe. Spółka wskazuje, że występując jako płatnik podatku zryczałtowanego powinna, w celu prawidłowego ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów i tym samym podstawy opodatkowania, posiadać dokumenty poświadczające poniesione przez akcjonariuszy koszty związane z nabyciem akcji. Nieposiadanie takich dokumentów przez Spółkę uniemożliwia Jej rzetelne określenie wysokości kosztów. W takiej sytuacji Spółka powinna potrącić i odprowadzić podatek od wypłaconych kwot z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji bez potrącenia kosztów, których wysokość nie została zweryfikowana przez Spółkę.

W opinii Wnioskodawcy, jeżeli Spółka nie jest w stanie ustalić wydatków jakie wspólnik poniósł na nabycie akcji, Spółka powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszowi z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji bez uwzględniania wydatków na nabycie akcji. Wnioskodawca wskazuje, że akcjonariusze (osoby fizyczne) będą mogli zwrócić się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej. Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 11 września 2009 r. Znak: ILPB2/415-634/09-2/WM, jak i ma zastosowana w drodze analogii interpretacja z 26 listopada 2010 r. Znak: ITPB2/415-887/08/10-S/MK czy wyrok z 23 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 344/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 22 ust. 1 f pkt 1 oraz 24 ust. 5d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328) zmieniono m.in. art. 22 ust. 1 f oraz art. 24 ust. 5d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które po zmianie stanowią, że:

 • w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej,
 • dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Nowe brzmienie – w myśl art. 17 ustawy zmieniającej –wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Powyższa zmiana nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
DD9/033/230/BRT/2013/RWPD-18092 | Interpretacja indywidualna

obniżenie kapitału zakładowego
ITPB1/415-136/12/TK | Interpretacja indywidualna

wypłata
IPPB4/415-731/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.