Obniżenie kapitału zakładowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obniżenie kapitału zakładowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
sie

Istota:

Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikającego z obniżenia wartości nominalnej akcji?

Fragment:

Zgodnie z niniejszą uchwałą nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 1 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 22 stycznia 2015 r. Drugą uchwałę podjęto 27 czerwca 2014 r. Zgodnie z uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 5 lutego 2015 r. Akcjonariuszami Spółki są – województwo w wysokości 80,27%, oraz pozostali wspólnicy (osoby fizyczne w tym m.in. pracownicy, osoby prawne) łącznie w wysokości 19,73%. Wnioskodawca wskazał, że wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji na podstawie uchwały z 3 kwietnia 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 29 lipca 2015 r., natomiast wypłata wynagrodzenia w oparciu o uchwałę z 27 czerwca 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 12 sierpnia 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych –roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.

2012
18
gru

Istota:

W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek obniżenia kapitału Spółki A w sposób opisany w stanie faktycznym (tj. bez odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy na rzecz Spółki A)?

Fragment:

Obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej może nastąpić m.in. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca otrzyma świadczenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki z siedzibą na terenie Unii Europejskiej dokonanego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce A w zamian za aport udziałów w Spółce B. Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymana kwota stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Jakkolwiek powołany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost odnosi się tylko do „ umorzenia udziałów (akcji) ”, to jednak - uwzględniając fakt, iż obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej poprzez umorzenie udziałów i poprzez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów (akcji) prowadzą do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika uzyskującego wynagrodzenie z tego tytułu - uznać należy, iż znajduje on również zastosowanie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej istniejących udziałów/akcji (umorzenia części wartości istniejących udziałów/akcji).

2012
3
lis

Istota:

Obniżenie kapitału zakładowego

Fragment:

W ocenie wnioskodawcy przychód otrzymany w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, powinien być traktowany analogicznie jak dochód (przychód) z umorzenia udziałów. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego udziału o pewną część tej wartości powoduje bowiem w istocie sytuację analogiczną do umorzenia części udziału, co zostało jednoznacznie uregulowane w odniesieniu do udziałów podzielnych. Stan majątkowy podatnika po przeprowadzeniu umorzenia całości niektórych udziałów lub równowartego umorzenia części wartości udziałów pozostaje taki sam. Konieczne jest zatem zachowanie tych samych konsekwencji logicznych dla takich samych zdarzeń, które mieszczą się w ogólnej koncepcji umorzenia przewidywanej przez przepisy prawno podatkowe. Dokonując wykładni art. 24 ust. 5 pkt 1) ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy więc wskazać, że ze względu na cel oraz funkcję przepisów do zdarzeń umorzenia udziału, jak również pomniejszenia ich wartości (swoistego umorzenia części udziału) należy stosować te same rozwiązania prawno - podatkowe. Wytyczne wykładni celowościowej przewidują, iż przepis ustawy musi być tłumaczony tak, aby był najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu ustawy.

2012
30
paź

Istota:

Czy w wyniku planowanego obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości udziałów będzie wygenerowany u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W ocenie wnioskodawcy przychód otrzymany w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, powinien być traktowany analogicznie jak dochód (przychód) z umorzenia udziałów. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego udziału o pewną część tej wartości powoduje bowiem w istocie sytuację analogiczną do umorzenia części udziału, co zostało jednoznacznie uregulowane w odniesieniu do udziałów podzielnych. Stan majątkowy podatnika po przeprowadzeniu umorzenia całości niektórych udziałów lub równowartego umorzenia części wartości udziałów pozostaje taki sam. Konieczne jest zatem zachowanie tych samych konsekwencji logicznych dla takich samych zdarzeń, które mieszczą się w ogólnej koncepcji umorzenia przewidywanej przez przepisy prawno podatkowe. Dokonując wykładni art. 24 ust. 5 pkt 1) ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy więc wskazać, że ze względu na cel oraz funkcję przepisów do zdarzeń umorzenia udziału, jak również pomniejszenia ich wartości (swoistego umorzenia części udziału) należy stosować te same rozwiązania prawno - podatkowe. Wytyczne wykładni celowościowej przewidują, iż przepis ustawy musi być tłumaczony tak, aby był najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

Jak stanowi art. 455 § 1 k.s.h. dopuszczalne jest jednak obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. W świetle powyższego należy uznać za dopuszczalne obniżenie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej, które może nastąpić m.in. w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji tejże spółki. Zauważyć należy, że spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 154 ustawy Kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla Spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Oznacza to, że zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 12 ust. 4 pkt 11 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli wniesienie ich następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (...).

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymanie pieniędzy wynikających z wyżej wymienionego zdarzenia przyszłego będzie stanowiło dla wnioskodawcy przychód w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objętym 18% podatkiem dochodowym?Jeżeli będzie to przychód, to czy wnioskodawca może jako koszty uzyskania tego przychodu wykazać opłaty notarialne towarzyszące wniesieniu udziałów przy zawiązaniu spółki oraz wartość opłacanych udziałów, które zostały obniżone i w konsekwencji zwrócone wnioskodawcy w formie pieniężnej?

Fragment:

Obniżenie kapitału zakładowego polega na zmianie wartości kapitału zakładowego poprzez stosowne sformułowanie w umowie spółki i zapisy w bilansie. Obniżenie kapitału zakładowego pozostaje w ścisłym związku z umorzeniem udziałów. Może odbyć się poprzez likwidację udziałów (umorzenie udziałów), poprzez zmniejszenie wartości udziałów (umorzenie cząstki udziałów) lub przy zastosowaniu obu technik łącznie. Możemy wyróżnić realne obniżenie kapitału zakładowego, które wiąże się z wypłata kwot dla wspólników albo nominalne obniżenie kapitału zakładowego, które nie wiąże się z wypłatą dla wspólników, ale odbywając się za ich zgodą polega na przepisaniu zapisów bilansu z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy czy rezerwowy. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w art. 263 § 1 stanowi, iż uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia, a w § 2, że przepisy niniejszego działu dotyczące wysokości kapitału zakładowego oraz udziału stosuje się do obniżenia kapitału zakładowego.

2011
1
wrz

Istota:

1.Czy umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, jako umorzenie dobrowolne, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
2.Czy umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, jako umorzenie przymusowe, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Czy umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, jako umorzenie dobrowolne, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Czy umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, jako umorzenie przymusowe, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Spółki: Ad. 1 W przypadku umorzenia dobrowolnego poprzez obniżenie kapitału zakładowego – z uwagi na to, iż umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego nie jest typową umową sprzedaży, albowiem Spółka po nabyciu udziału obowiązana jest do jego natychmiastowego umorzenia (unicestwienia) – nie ciąży na Niej ani na wspólnikach obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Ad. 2 W przypadku umorzenia przymusowego poprzez obniżenie kapitału zakładowego – z uwagi na to, iż nie dochodzi w ogóle do zawarcia umowy sprzedaży – nie ciąży na Niej ani na wspólnikach obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.

2011
1
lip

Istota:

Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą udziałowca zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u Spółki?

Fragment:

Następnie nabyte udziały zostaną umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a kwota obniżenia kapitału zakładowego będzie przeniesiona na kapitał zapasowy (umorzenie udziałów nie spowoduje zmiany łącznej wartości kapitałów własnych Spółki). Opisane powyżej zdarzenie, tzn. nieodpłatne nabycie udziałów w celu umorzenia i ich umorzenie nie jest wymienione w katalogu przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Spółki, nie uzyskuje ona również żadnego przysporzenia, nie napływają do niej bowiem zewnętrzne środki finansowe, a wartość jej aktywów i kapitałów własnych nie ulega zmianie. Dochodzi wyłącznie do przesunięcia w obrębie kapitałów własnych, polegającego de facto na powiększeniu kapitału zapasowego kosztem kapitału zakładowego. Przesunięcie to ma przy tym charakter wyłącznie formalny, jako że trwałość finansowania działalności Spółki nie ulega zmianie w związku z brakiem możliwości wypłaty wspólnikom kapitału zapasowego powstałego w wyniku nieodpłatnego umorzenia udziałów (w przeciwieństwie do kapitału zapasowego tworzonego z zysku). Spółka nie uzyskuje tym samym przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
cze

Istota:

Czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki i przeznaczenie kwoty obniżenia na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy jest neutralne podatkowo dla Spółki i nie skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy takie obniżenie kapitału zakładowego Spółki i przeznaczenie kwoty obniżenia na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy jest neutralne podatkowo dla Spółki i nie skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie... Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jedynie przykładowe przysporzenia majątkowe będące przychodem podatnika. Kwoty obniżonego kapitału zakładowego przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy w tym przepisie nie zostały wymienione. Spółka zwraca również uwagę, że nie są to otrzymane pieniądze wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ podjęcie przez udziałowca uchwały o obniżeniu kapitału nie skutkuje wpływem do Spółki jakichkolwiek środków pieniężnych. W praktyce uznaje się, że przychodem podatnika może być tylko taka wartość, która podwyższa jego aktywa lub obniża zobowiązania. W stanie przyszłym będącym przedmiotem niniejszego zapytania nie dochodzi ani do podwyższenia wartości majątku Spółki ani do obniżenia jej zobowiązań.