Obniżenie ceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obniżenie ceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
4
kwi

Istota:

Czy wskazane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zmniejszenie kwot należnych zaliczek oraz Obniżenie Ceny stanowią obniżenie ceny należnej zbywcy, a tym samym pomniejszenie wartości początkowej nabywanych środków trwałych zgodnie z art. l6g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PDOP i równocześnie nie stanowią przychodu Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) - kwoty te powinny pomniejszać wartość początkową środków trwałych nabywanych przez Spółkę. Jednocześnie ze względu na zaliczkowy charakter płatności Spółka nie będzie miała obowiązku dokonywania korekt wartości początkowej środków trwałych, gdyż Obniżenia Ceny będą następować przed oddaniem nieruchomości do używania. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, stosowne obniżenie kwot zaliczek o kwoty Obniżenia Ceny nie będzie stanowiło przychodu Spółki. Jako obniżenie ceny nabycia środków trwałych powinno wpłynąć bezpośrednio na wartość początkową środków trwałych stanowiących przedmiot planowanej transakcji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy (...)

2012
14
sty

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości

Fragment:

(...) ceny transakcji. O takiej kwalifikacji świadczy także, poza wskazanym wyżej trwałym charakterem zaliczek, fakt, iż same strony umowy postanowiły traktować przedmiotowe kwoty jako obniżenie ceny. Dopiero w ten sposób określona ostateczna cena transakcji będzie, w ocenie Spółki, stanowić poprawną podstawę opodatkowania VAT. Podsumowując, kwoty Obniżenia Ceny pomniejszające wysokość zaliczek do zapłaty Sprzedającemu, określaną na fakturach zaliczkowych, stanowią obniżenie ceny i tym samym zmniejszają bezpośrednio wysokość obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT. W konsekwencji pomniejszeniu ulegnie kwota podatku VAT naliczonego, o którą Spółka będzie miała prawo obniżyć podatek należny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych dozwolone jest obniżenie ceny towarów handlowych poniżej kosztów ich zakupu, tak że Spółka wygeneruje stratę podatkową?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu 11.01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprzedaży towarów poniżej kosztów zakupu – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2010 r.(data wpływu: 16.03.2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku gdy po wykonaniu usługi z różnych przyczyn następuje obniżenie ceny, zazwyczaj już po momencie powstania obowiązku podatkowego – np. na skutek otrzymanego rabatu bądź reklamacji Strona zobowiązana jest do korygowania dokonanych rozliczeń z tytułu importu usług?

Fragment:

(...) się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Analiza powołanych przepisów pozwala stwierdzić, iż Strona obowiązana jest do wystawiania wewnętrznej faktury korygującej w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z tych przepisów, a obniżenie ceny, o której mowa we wniosku wskutek udzielenia rabatu lub reklamacji towaru niewątpliwie jest okolicznością wynikającą z powołanych przepisów. Zatem w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie obowiązek udokumentowania obniżenia ceny stanowi podstawę do korekty wystawionej faktury dokumentującej import usług i spoczywa na Stronie, jako na podmiocie obowiązanym do jego rozliczenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż powyższe nie jest w jakikolwiek (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy skorygowanie (pomniejszenie) należności za energię elektryczną dostarczoną do odbiorcy w danym miesiącu, na podstawie złożonego po upływie tego miesiąca oświadczenia odbiorcy wskazującego, jaki udział w dostarczonej energii miała energia dalej odsprzedana daje podstawę do korekty faktury VAT wystawionej dla odbiorcy energii na początku miesiąca przy uwzględnieniu cen jak dla energii dostarczonej odbiorcy końcowemu?
Czy z punktu widzenia rozliczeń w podatku VAT, Podatnik będzie obowiązany odprowadzić podatek VAT w pierwotnej wysokości?

Fragment:

(...) wynika, że pomniejszenie (skorygowanie) należności odbiorcy energii elektrycznej w związku z przeznaczeniem jej przez kontrahenta do dalszej odsprzedaży jest ściśle powiązane z konkretną transakcją w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny. Zatem obniżenie ceny w omawianym przypadku ma charakter zbliżony do rabatu przyznanego po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu. Jeżeli udzielony rabat powoduje obniżenie ceny sprzedawca obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.). W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. Powyższa interpretacja: - (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy należy ująć faktury korygujące otrzymane od kontrahenta zagranicznego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 02.11.2005 r. (data wpływu 03.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach działalności gospodarczej dokonuje m. in. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Są to głównie zakupy części zamiennych do urządzeń kuchennych będących własnością Strony. Zdarzają się się sytuacje, w których Podatnik otrzymuje od dostawcy fakturę VAT korektę. Korekty te wynikają z następujących przyczyn: zakupiona część została w rzeczywistości wymieniona w ramach gwarancji, a zatem Spółka nie powinna była być w ogóle (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasadne było złożenie korekt deklaracji VAT-7 za m-ce sierpień 2004-kwiecień 2005 r. z uwagi na otrzymanie w m-cu listopadzie 2005 r. korekt faktur za w/w miesiące wystawionych przez właściciela nieruchomości dot. obniżenia wysokości opłat za dzierżawę?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 13.02.2006 r. (data wpływu 14.02.2006 r.) ... Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: W kwietniu 2004r. została podpisana umowa dzierżawy pomiędzy Elektrociepłownią ..... z siedzibą..... – wydzierżawiającym a ... Sp. z o.o ....... - dzierżawcą. Na podstawie przedmiotowej umowy Elektrociepłownia ..... wystawiała faktury VAT. W listopadzie 2005r. właściciel wydzierżawianej nieruchomości, w drodze aneksu do umowy, obniżył wysokość opłat za dzierżawę i dokonał korekty wystawionych z tego tyt. faktur za każdy miesiąc, zaczynając od dnia zawarcia aneksowanej umowy. Spółka sporządziła korekty złożonych deklaracji VAT-7 za miesiące od sierpnia 2004 do kwietnia 2005 r. Z dokonanych korekt wynikało, że kwota naliczonego podatku zmniejszyła się, co zaś miało wpływ na faktyczną wysokość (...)

2011
1
mar

Istota:

1. JAK PRAWIDŁOWO UJĄĆ W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW TOWARY DODAWANE W NIEWIELKIEJ ILOŚCI DO ZAKUPIONEGO PRZEZ KONTRAHENTA TOWARU TEGO SAMEGO RODZAJU ? 2. CZY WARTOŚĆ WYDANEGO TOWARU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO KOSZT REKLAMY PODLEGAJĄCEJ LIMITOWANIU DO 0,25% WARTOŚCI PRZYCHODU ?

Fragment:

(...) opakowania zasadniczego. Zdarzenie takie może być oceniane w kategorii upustu cenowego, przyznawanego chwilą sprzedaży. Takiej formy sprzedaży nie można uznać za reklamę ani publiczną ani niepubliczną, gdyż najistotniejszą cechą reklamy jest zawsze informacja o konkretnych towarach, o ich zaletach, wartościach, przekazywana bliżej nieokreślonym kontrahentom, mająca na celu zachęcenie do zakupu reklamowanego towaru. Opisane we wniosku postępowanie firmy należy ocenić jako obniżenie ceny za towar i dążenie do zwiększenia ilości sprzedawanych towarów, które co prawda zachęcają do zakupu określonego towaru, ale nie podlegają na rozpowszechnianiu informacji o towarze. Wydatki z takim uatrakcyjnieniem sprzedaży pozostają w bezpośrednim związku z przychodami ze sprzedaży, stanowią więc zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu. Aby prawidłowo zaksięgować bezpłatnie dodawany w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku znacznego obniżenia wartości sprzedawanych towarów, nawet poniżej ceny zakupu, należny podatek od towarów i usług ma być naliczany od wartości tej sprzedaży?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2005 r., uzupełnionego w dniu 31.05.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. W dniu 20.05.2005 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego Pana wniosek, uzupełniony w dniu 31.05.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z drastycznym spadkiem obrotów w sklepie, w celu ratowania firmy jest Pan zmuszony sprzedać część towaru, tj. meble, poniżej ceny zakupu. Niektóre z mebli stanowiły przez dłuższy czas ekspozycję sklepową w (...)