ITPB3/4510-493/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji?
ITPB3/4510-493/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. obligacje
  2. przychód
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia transakcji sprzedaży obligacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia transakcji sprzedaży obligacji.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych, Wnioskodawca rozważa nabycie obligacji Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży, która będzie określała niezbędne elementy tej transakcji (cena, rodzaj i ilość obligacji, termin płatności itp.). Termin płatności ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji będzie dłuższy niż 60 dni. Termin 90 dni, o którym mowa w art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – liczony od daty zaliczenia ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji do kosztów uzyskania przychodu – upłynie w 2016 r.

Nie jest wykluczone, że w zależności od swojej sytuacji finansowej, Wnioskodawca nie zapłaci za nabyte obligacje w wyżej określonym terminie.

W zależności od swoich potrzeb biznesowych w niedalekiej przyszłości po nabyciu obligacji Wnioskodawca może dokonać ich zbycia na rynku.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego we wniosku sformułowano następujące pytania.

  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji...
  2. Czy do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji nieuregulowania przez Spółkę należności z tytułu zakupu obligacji zastosowanie znajdzie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, że z tytułu sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży przez Spółkę obligacji powinna zostać rozliczona w następujący sposób:

Przychód:

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 tej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 12 ust. 3a omawianej ustawy, za datę powstania przychodu o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: (1) wystawienia faktury albo (2) uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, rzeczy lub praw majątkowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdaniem Spółki, przychodem z tytułu sprzedaży obligacji będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (co do zasady oparta o notowania rynku kapitałowego/notowania papierów wartościowych na rynku kapitałowym) w dacie dokonania sprzedaży obligacji przez Spółkę.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych organów podatkowych. Tytułem przykładu, Wnioskodawca wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2013 r. (znak IPPB3/423-531/13-2/EŻ), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż za przychód ze zbycia obligacji (części kapitałowej oraz części odsetkowej obligacji) należy uznać cenę rynkową uzyskaną przez podatnika. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. (znak ILPB3/423-216/10-3/DS.; znak ILPB4/423-216/10-2/DS).

Koszty uzyskania przychodu:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie.

W przypadku nabycia obligacji, Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych kwoty wynikającej z zakupu obligacji w dacie ich nabycia. W związku z możliwą w przyszłości sprzedażą ww. obligacji, Spółka uważa, że w takiej sytuacji spełnione zostaną warunki do uznania wydatku na ich nabycie w pełnej wysokości i zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 16 lipca 2014 r. (znak ITPB3/423-187/14/PS): „Użycie przez ustawodawcę określenia – wydatki na nabycie – oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży (wykupu) – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji. czy papierów wartościowych bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne ich nabycie”.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 1 lipca 2013 r. (znak IBPBI/2/423-403/13/MS), zgodnie z którą: „Z treści powołanego ort. 16 ust. 1 pkt 8 updop wynika, iż wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych a więc i obligacji będą stanowić koszt uzyskania przychodu, lecz dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych na nabycie obligacji”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić przy tym należy, że z uwagi na zakres prowadzonego postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego niniejsza interpretacja nie przesądza kwestii prawidłowości ustalonej w umowie ceny zbywanych obligacji w kontekście brzmienia art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących dla podjętego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.