IPPB5/4510-890/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji?
IPPB5/4510-890/15-2/MWinterpretacja indywidualna
  1. obligacje
  2. zatory płatnicze
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca rozważa nabycie obligacji Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży, która będzie określała niezbędne elementy tej transakcji (cena, rodzaj i ilość obligacji, termin płatności itp.). Wnioskodawca zakłada również, że w zależności od swoich potrzeb biznesowych w niedalekiej przyszłości po nabyciu obligacji dokona ich zbycia na rynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15b ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15b ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

Uzasadnienie

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży przez Spółkę obligacji powinna zostać rozliczona w następujący sposób:

Przychód:

Zgodnie z art. 12 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT).

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień (1) wystawienia faktury albo (2) uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, rzeczy lub praw majątkowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, przychodem z tytułu sprzedaży obligacji będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (która powinna być zbieżna z ceną rynkową, opartą o notowania rynku kapitałowego/notowania papierów wartościowych na rynku kapitałowym) w dacie dokonania sprzedaży obligacji przez Spółkę.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 października 2013 r. (sygn. IPPB3/423-531/13-2/EŻ) zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż za przychód ze zbycia obligacji (części kapitałowej oraz części odsetkowej obligacji) należy uznać cenę rynkową uzyskaną przez podatnika. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 7 grudnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-216/10-3/DS, sygn. ILPB4/423-216/10-2/DS) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. ITPB3/423-566/14/KK).

Koszty uzyskania przychodu:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jednocześnie, w myśl art. 15b ust. 1-5 ustawy o CIT kwota wynikająca z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwota wynikająca z umowy albo innego dokumentu, może być co do zasady zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli została uregulowana przez podatnika we wskazanych w ustawie terminach. W przeciwnym przypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w art. 15b ust. 1 lub 2, tj.:

  1. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów,
  2. jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Stosownie do art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie.

W przypadku nabycia obligacji, Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych kwoty wydatkowanej na zakup obligacji w dacie ich nabycia. W związku z możliwą w przyszłości sprzedażą w/w obligacji i wpływem środków pieniężnych na rachunek bankowy, Spółka uważa, że spełnione zostaną warunki do uznania wydatku na ich nabycie w pełnej wysokości i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji. Jak zauważył Dyrektor tutejszej Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. ITPB3/423-187/14/PS) „Użycie przez ustawodawcę określenia – wydatki na nabycie – oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży (wykupu) – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, czy papierów wartościowych, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne ich nabycie”.

Stosownie do przepisu art. 15b ustawy o CIT, zaliczenie poniesionych wydatków na nabycie obligacji do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe, jeżeli Spółka ureguluje należności z tytułu nabycia tych obligacji we wskazanym w art. 15b ustawy o CIT terminie. W konsekwencji, Spółka rozpozna przychód ze zbycia obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości całkowitych historycznych wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji. Stanowisko Spółki potwierdzają interpretacje organów podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-403/13/MS) czytamy, że „Z treści powołanego art. 16 ust 1 pkt 8 updop wynika, iż wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych, a więc i obligacji będą stanowić koszt uzyskania przychodu, lecz dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych na nabycie obligacji”.

W tym stanie sprawy Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że przepis art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm.) ma następujące brzmienie: za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności.

Natomiast przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy ma brzmienie: przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Niemniej jednak powyższe nie wpłynęło na rozstrzygnięcie sprawy.

Dodać również należy, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się przepisy art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.