IPPB5/4510-462/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Po uwzględnieniu postanowień umowy polko-australijskiej, transakcje dokonywane przez Fundusz zarówno za pośrednictwem rynku regulowanego jak i poza nim nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, których wartość pochodzi głównie z nieruchomości, bez względu czy transakcja została dokonana za pośrednictwem rynku regulowanego, czy poza nim – jest prawidłowe,
  • zbycia polskich obligacji skarbowych:
   • za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
   • poza rynkiem regulowanym – jest prawidłowe,
  • zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek:
   • za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
   • poza rynkiem regulowanym – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polska a Australią:
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych – jest prawidłowe,
  • zbycia polskich obligacji skarbowych – jest prawidłowe,
  • zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich spółek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest państwowym funduszem emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie australijskiej ustawy. Uczestnikami Funduszu są byli i obecni pracownicy sektora publicznego jednego ze stanów w Australii oraz ich małżonkowie. Fundusz jest australijskim rezydentem podatkowym i podlega w Australii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest w stanie uzyskać certyfikat rezydencji wydany przez właściwe organy podatkowe w Australii i zaświadczający miejsce siedziby Funduszu dla celów podatkowych w tymże kraju.

Ponadto, zgodnie z australijskim prawem podatkowym Wnioskodawca nie należy do kategorii podmiotów zwolnionych z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Natomiast Wnioskodawca może korzystać z częściowego zwolnienia z opodatkowania swoich dochodów, w zakresie jakim przeznaczone są na wypłaty emerytur (zwolnienie to w praktyce dotyczy dochodów, w przybliżeniu, do wysokości 20% aktywów Funduszu).

Board of Trustees..., jako powiernik Funduszu, uprawniony do jego reprezentowania i administrowania jego sprawami, prowadzi działalność inwestycyjną poprzez alokowanie zgromadzonych przez Fundusz środków majątkowych w różnego rodzaju papiery wartościowe, w tym akcje i obligacje.

W chwili obecnej Fundusz jest właścicielem między innymi akcji polskich spółek kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”), a w przyszłości może się zdarzyć, że Fundusz nabędzie kolejne akcje w ramach polskiego rynku regulowanego. Fundusz nie wyklucza również, że w przyszłości dokona inwestycji w polskie obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez polskie spółki (obligacje korporacyjne - zarówno notowane jak i nienotowane na rynku regulowanym). Fundusz będzie bezpośrednim właścicielem papierów wartościowych. Niemniej, papiery wartościowe mogą być przechowywane przez depozytariusza Funduszu w jego imieniu/na jego rzecz.

W toku działalności inwestycyjnej Fundusz dokonuje transakcji zbycia akcji polskich spółek notowanych na GPW. W przyszłości Fundusz zamierza dokonywać transakcji zbycia zarówno akcji polskich spółek, jak i obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych. Transakcje zbycia akcj i są / będą dokonywane w ramach polskiego rynku regulowanego, natomiast transakcje zbycia obligacji mogą być dokonywane na polskim rynku regulowanym lub poza nim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy transakcje zbycia akcji polskich spółek kapitałowych nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy transakcje zbycia polskich obligacji skarbowych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 3. Czy transakcje zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym transakcje dokonywane przez Fundusz, tj. zbycia akcji, których wartość nie pochodzi głównie z posiadanych przez dany podmiot nieruchomości położonych w Polsce, jak również zbycia polskich obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych polskich spółek nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska podatnika w zakresie pytań 1-3

Fundusz wskazuje, iż zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego wynikającą z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnik, który nie posiada na terytorium Polski siedziby ani miejsca zarządu (nierezydent), może podlegać opodatkowaniu w Polsce jedynie w zakresie dochodów, które zostały osiągnięte na terytorium Polski. Powyższe oznacza zatem, że pozostałe dochody nierezydentów nie mogą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle przepisów ustawy o CIT, dochód lub strata osiągana ze sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje, rozliczane są na ogólnych zasadach wynikających z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT i z zastosowaniem 19% stawki opodatkowania, o której mowa w art. 19 ustawy o CIT. Do ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia akcji lub obligacji stosuje się również przepis art. 14 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zatem, co do zasady, podatnik winien wykazać dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zyski z tytułu sprzedaży akcji lub obligacji w cenie wynikającej z właściwej transakcji. Ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli przyjęta cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości ceny rynkowej.

Podkreślić należy, iż w sytuacji gdy nierezydent osiąga dochód z polskiego źródła, zasadniczo podlega on tym samym regułom opodatkowania (m.in. zasadom ustalania dochodów, wysokości podatku, terminów płatności podatku), które obowiązują podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Niemniej, z uwagi na zastosowanie umów międzynarodowych, które mają prymat nad prawem krajowym, w tym przepisami ustawy o CIT, zasady te mogą ulec modyfikacji. Na gruncie podatkowym szczególne znaczenie w tym zakresie mają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Biorąc pod uwagę, że Fundusz nie jest polskim rezydentem podatkowym oraz w świetle powyższych przepisów, aby odpowiedzieć na pytanie czy dochód Funduszu ze zbycia polskich papierów wartościowych będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na analogicznych zasadach jak w przypadku rezydentów ustalenia wymagają następujące kwestie:

 1. czy dochód ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich spółek w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym jest dochodem osiągniętym na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT?
 2. czy do opisanego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego mają zastosowanie przepisy umów międzynarodowych, które mogą modyfikować ogólne zasady opodatkowania dochodów australijskiego rezydenta podatkowego ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich spółek?

Ad 1 Źródło dochodu na podstawie ustawy o CIT

Fundusz zauważa, że w ustawie o CIT brak jest konkretnych przepisów definiujących źródła dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów. Jedynym oficjalnym dokumentem wydanym w tym zakresie przez Ministerstwa Finansów jest pismo z dniu 24 lipca 2001 r. (znak: PB4/AK-8214-1045-277/01). Pismo to zawiera wytyczne dotyczące identyfikowania źródła dochodu w Polsce na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z ww. wytycznymi, o źródle dochodów położonym w Polsce można mówić wtedy, gdy „źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów ”.

Co jest istotne dla oceny przedmiotowego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów „nie stanowią zaś dochodów uzyskanych ze źródeł dochodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody nierezydentów ze zbycia „praw do źródeł dochodów” (np. zbycia udziałów, akcji. obligacji i innych papierów wartościowych wyemitowanych przez polskie podmioty. wierzytelności polskich podmiotów). gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski.”

Wobec powyższego, co do zasady dochód ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich spółek nie powinien stanowić dochodu osiągniętego w Polsce.

W powołanym powyżej piśmie Minister Finansów wyróżnił jednak dwie sytuacje, kiedy przeniesienie tytułu do akcji tub obligacji przez nierezydentów powinno skutkować opodatkowaniem w Polsce dochodów z tego tytułu:

 • gdy majątek spółki, której akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości położonych na terytorium Polski, lub
 • gdy przeniesienie tytułu do akcji lub obligacji przez nierezydentów dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych - w takim przypadku, zgodnie z pismem, giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski.

Fundusz zgadza się z pierwszym wyjątkiem od ogólnej reguły wskazanym w przedmiotowym piśmie, tj. że dochód ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich spółek nie powinien stanowić dochodu osiągniętego w Polsce, z wyjątkiem sytuacji, gdy przeniesienie tytułu do akcji przez nierezydentów wiąże się w praktyce z „przeniesieniem praw” do nieruchomości położonych na terytorium Polski. Jednakże, ze względów wskazanych poniżej Fundusz nie podziela stanowiska Ministra Finansów co do zasadności wprowadzenia drugiego wyjątku od powyższej zasady.

Zdaniem Funduszu kwestia, czy transakcja zbycia papierów wartościowych ma miejsce na GPW (lub na innym rynku regulowanym w Polsce) nie może stanowić czynnika decydującego, o tym czy dana transakcja stanowi źródło dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, a tym samym czy stanowi zdarzenie podatkowe dla nierezydenta. Zdaniem Wnioskodawcy, rozróżnienie sposobu realizacji sprzedaży (na giełdzie lub poza nią) nie ma jakiegokolwiek ustawowego umocowania i nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek przepisach prawa podatkowego. Fundusz podkreśla, iż wybór miejsca i sposobu przeprowadzenia zbycia papierów wartościowych nie może determinować odmiennego traktowania dla celów podatkowych osiągniętego z tego tytułu dochodu.

W związku z powyższym, Fundusz jest zdania, iż:

 • dochód ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych, polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych, dokonany w ramach polskiego rynku regulowanego nie stanowi dochodu uzyskanego na terytorium Polski, a tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce [w tym zakresie Fundusz nie zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w wyżej powołanym piśmie, iż polski rynek regulowany stanowi samoistnie o źródle dochodów położonym na terytorium Polski, gdyż przyjęta interpretacja nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o CIT], z tym, że:
 • dochód ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych będzie stanowił dochód osiągnięty w Polsce i podlegający opodatkowaniu w Polsce jedynie w sytuacji gdy majątek spółki, której akcje zostaną zbyte będzie składał się głównie z nieruchomości położonych w Polsce — bez względu na fakt, czy zbycie będzie odbywało na GPW czy poza obrotem regulowanym;
 • dochód ze sprzedaży z polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych, dokonany poza polskim rynkiem regulowanym nie będzie stanowić dochodu uzyskanego na terytorium Polski, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce [w tym zakresie Fundusz zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 24 lipca 2011 r. (znak: PB4/AK-8214-1045-277/01), iż przedmiotowa transakcja będzie w istocie zbyciem praw do źródła dochodów].

Niemniej, Fundusz uważa, iż nawet jeśli organ nie zgodziłby się z powyższymi wnioskami w zakresie rozpoznania źródła polskiego dochodu, to i tak dochód Funduszu ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych nie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym z uwagi na zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego, na co Fundusz wskazuje poniżej.

Ad. 2

Postanowienia art. 13 Umowy polsko-australijskiej

Pokreślić należy, iż zasady wynikające z polskiego prawa podatkowego powinny być odczytywane łącznie z zasadami wynikającymi z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które stanowią źródło prawa międzynarodowego. Zgodnie z ogólną zasadą ratyfikowane umowy międzynarodowe mają zastosowanie przed krajowymi przepisami wewnętrznymi, Umowa polsko-australijska będzie miała zatem w omawianym przypadku pierwszeństwo stosowania przed wewnętrznym prawem podatkowym każdego z tych krajów.

Powyższe oznacza, iż nawet jeśli z przepisów ustawy o CIT wynikałoby, że dochód nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce (co w sprawie nie ma miejsce w opisanym zdarzeniu, gdyż na ewentualne opodatkowanie przychodów Funduszu mogłaby wskazywać jedynie opinia Ministra Finansów), opodatkowanie nie może mieć miejsca, jeśli Umowa polsko-australijska nie przyznaje Polsce jako państwu, w którym przedmiotowy dochód został osiągnięty, takiego prawa.

W przypadku zasad opodatkowania dochodów ze zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych polskich podmiotów zastosowanie będą miały następujące przepisy art. 13 Umowy polsko-australijskiej:

 1. Dochód lub zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku innego niż majątek nieruchomy, o którym mowa w artykule 6, stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała lub mająca siedzibę w pierwszym Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z dochodem lub zyskami, które zostaną osiągnięte z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 3. Dochód lub zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków lub samolotów eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej albo własności innej niż majątek nieruchomy, o którym mowa w artykule 6, a związanej z eksploatacją takich statków lub samolotów, będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przedsiębiorstwo eksploatujące statki lub samoloty ma siedzibę.
 4. Dochód lub zyski osiągnięte przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw z przeniesienia własności akcji lub porównywalnych praw w spółce, której majątek składa się całkowicie lub głównie z majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 5. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają ustawodawstwa Umawiającego się Państwa dotyczącego opodatkowania dochodów o charakterze majątkowym, uzyskiwanych z przeniesienia majątku innego niż ten, do którego mają zastosowanie postanowienia ustępów 1, 2, 3 i 4”.

Należy zauważyć, iż art. 13 Umowy polsko-australijskiej zawiera pełen katalog zysków ze sprzedaży majątku, które mogą podlegać opodatkowaniu w innym państwie niż państwo, w którym ma siedzibę zbywca majątku.

W tym zakresie, Fundusz zwraca szczególną uwagę na przepisy art. 13 ust. 4 Umowy polsko- australijskiej pozwalające na opodatkowanie w Polsce dochodów z odpłatnego zbycia akcji, lecz tylko w spółkach, których jedynym lub głównym aktywem są nieruchomości.

Z drugiej strony bowiem zyski ze sprzedaży udziałów i akcji w pozostałych (tj. innych niż nieruchomościowe) spółkach nie zostały wprost wymienione w postanowieniach Umowy polsko- australijskiej. W takim przypadku, w opinii Wnioskodawcy, zyski z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach innych niż nieruchomościowe powinny zostać opodatkowane wyłącznie w państwie siedziby Funduszu, tj. w Australii. Powyższe wynika nie tylko z wykładni literalnej przepisów, ale także wykładni systemowej. Ustawodawca, chcąc opodatkować u źródła te zyski zapewne nie precyzowałby przypadków, w których zbycie udziałów / akcji podlega opodatkowaniu, tylko skonstruowałby regulację ogólną obejmującą zakresem wszystkie transakcje tego typu. Natomiast na gruncie obecnie obowiązujących przepisów zbycie udziałów / akcji, które nie są udziałami / akcjami spółki nieruchomościowej nie może być w Polsce opodatkowane. Analogicznie, zyski z tytułu sprzedaży polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych nie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż art. 13 Umowy polsko-australijskiej nie daje podstaw do opodatkowania takich zysków w państwie źródła.

Podsumowując, uregulowania zawarte w przepisach art. 13 Umowy polsko-australijskiej przyznają Polsce jako krajowi źródła dochodu) prawo opodatkowania dochodów australijskiego rezydenta z tytułu sprzedaży nieruchomości, majątku zakładu, własności statków i samolotów oraz akcji spółek, których majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce. Jednocześnie sprzedaż innego majątku przez australijskiego rezydenta podatkowego może podlegać opodatkowaniu tylko w kraju rezydencji, czyli w Australii.

W konsekwencji, dochód z przeniesienia przez Fundusz własności akcji lub obligacji, których wartość nie pochodzi głównie z posiadanych przez dany podmiot nieruchomości położonych w Polsce, nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Na marginesie wyjaśnić należy, że zawarte w tym artykule sformułowanie „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochody i zyski podlegają opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że drugie państwo ma prawo opodatkować takie dochody lub zyski, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochody te podlegają w tym państwie opodatkowaniu (umowy są bowiem zawierane pomiędzy państwami a nie z poszczególnymi podatnikami). Używane w umowach bilateralnych słowo „mogą” należy rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu).

Fundusz wskazuje, iż brak opodatkowania w Polsce dochodów Funduszu z tytułu zbycia papierów wartościowych opisanych we wniosku wystąpi bez względu na to, czy transakcja sprzedaży odbędzie się na polskim rynku regulowanym czy poza nim.

Na powyższe rozumienie przepisów wskazuje również Komentarz do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej: „Komentarz OECD”).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że począwszy od 1996 r. Polska jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W związku z tym, polskie organy skarbowe mają obowiązek interpretować postanowienia umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w świetle postanowień Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza OECD. Dokumenty te wprawdzie nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konieczność uwzględnienia treści Komentarza OECD wynika także z rekomendacji OCED przyjętych przez Radę OECD dnia 23 października 1997 r. i została potwierdzona w licznych interpretacjach prawa podatkowego i decyzjach oraz wyrokach wydawanych przez polskie organy skarbowe i sądy.

Komentarz OECD zawiera między innymi pewne wytyczne co do tego, jak należy rozumieć źródło dochodu na terenie danego państwa w wypadku sprzedaży akcji lub obligacji. Zgodnie z punktem 28.7 Komentarza dotyczącego art. 13 par. 4 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, umawiające się państwa mogą wprowadzić szczególne regulacje zwalniające od opodatkowania np. przeniesienie własności akcji lub obligacji spółek inwestujących w nieruchomości przeprowadzane przez nierezydenta na uznanym rynku giełdowym. Taki przepis wprowadzono np. w Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, sporządzonej w Londynie, 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840; dalej: „Umowa polsko-brytyjska”), a dokładniej w art. 13 par. 2 lit. a tej Umowy, który stanowi, iż: „Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności: udziałów (akcji) innych niż akcje, które są przedmiotem znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie, których wartość w całości lub w większej części związana jest bezpośrednio lub pośrednio z majątkiem nieruchomym położonym w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

Mając na uwadze postanowienia Umowy polsko-australijskiej, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż nie zawiera ona analogicznej regulacji rozróżniającej skutki transakcji zawartej na rynku regulowanym i poza nim. Zakładając racjonalność ustawodawcy, fakt, iż norma prawna w analogicznym kształcie nie została wprowadzona do Umowy polsko-australijskiej, implikuje, że nie należało do jego intencji rozróżnienie pomiędzy transakcjami przeprowadzanymi przez nierezydentów na rynku giełdowym, a operacjami prowadzonymi przez nierezydentów poza tym rynkiem w odniesieniu do źródła dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Komentarz określa bowiem szczególną zasadę, na mocy której poszczególne umawiające się państwa mogą uzgodnić, że sprzedaż akcji lub obligacji notowanych na giełdzie będzie stanowić dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli zaś umawiające się państwa nie zastosują takiego postanowienia we właściwej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, wówczas sprzedaż akcji lub obligacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych nie powinna automatycznie podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym funkcjonuje ta giełda.

Fundusz jeszcze raz pragnie podkreślić, iż postanowienia polskiego prawa podatkowego nie przewidują żadnych odrębnych zasad opodatkowania w przypadku sprzedaży akcji lub obligacji na giełdzie papierów wartościowych lub poza nią. Jednocześnie art. 13 ust. 5 Umowy polsko-australijskiej stwierdza, że postanowienia tej Umowy nie naruszają ustawodawstwa Umawiającego się Państwa dotyczącego opodatkowania dochodu o charakterze majątkowym uzyskiwanego z przeniesienia majątku innego niż ten określony w art. 13 ww. Umowy. W związku z tym, jako że ustawa o CIT nie przewiduje żadnych wytycznych dotyczących opodatkowania dochodu w przypadku sprzedaży akcji lub obligacji, zakładając racjonalność ustawodawcy należy uznać, że o ile zbywane akcje lub obligacje nie są emitowane przez spółkę nieruchomościową, opodatkowanie następuje wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej zbywcy. Fundusz pragnie podkreślić, iż przedstawione przez nią stanowisko dotyczące interpretacji postanowień art. 13 Umowy polsko-australijskiej znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r., wydanej analogicznej w sprawie w analogicznym stanie faktycznym i prawnym (znak: IPPB5/423-376/12-2/IŚ). W interpretacji tej organ podatkowy doszedł do takich samych wniosków jak Fundusz tj.: „Zatem sprzedaż akcji/obligacji spółek innych niż spółki, których aktywa w większości składają się z nieruchomości, nie może podlegać opodatkowaniu w Polsce - nawet wówczas, gdy transakcja sprzedaży odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce. Takiej sytuacji nie przewidują bowiem przepisy art. 13 umowy polsko-australijskiej.

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przeniesienie przez Fundusz własności akcji lub obligacji wydanych przez polskie podmioty, których wartość nie pochodzi głównie z posiadanych przez dany podmiot nieruchomości położonych w Polsce, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, z uwagi na fakt, iż Umowa polsko-australijska nie zawiera podstaw prawnych do takiego opodatkowania. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy przedmiot sprzedaży stanowią akcje, obligacje korporacyjne, czy też obligacje skarbowe, a także czy przedmiotowe instrumenty są lub będą zbywane na polskim rynku regulowanym czy też poza nim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych, których wartość pochodzi głównie z nieruchomości, bez względu czy transakcja została dokonana za pośrednictwem rynku regulowanego czy poza nim – jest prawidłowe,
  • zbycia polskich obligacji skarbowych:
   • za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
   • poza rynkiem regulowanym – jest prawidłowe,
  • zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek:
   • za pośrednictwem rynku regulowanego – jest nieprawidłowe,
   • poza rynkiem regulowanym – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polska a Australią:
  • zbycia akcji polskich spółek kapitałowych – jest prawidłowe,
  • zbycia polskich obligacji skarbowych – jest prawidłowe,
  • zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywołany przepis konstytuuje tzw. zasadę źródła, w myśl której - niezależnie od miejsca zamieszkania czy też lokalizacji siedziby danego podmiotu - opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

Z zasadą źródła wiąże się ograniczony obowiązek podatkowy, którego istotą jest to, że podmioty objęte takim obowiązkiem, mogą być zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego jedynie od dochodów, które powstały w Polsce. Pozostałe dochody takich podmiotów nie mogą natomiast podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślić należy, że podatnicy, którzy - jak Wnioskodawca - nie mają na terytorium siedziby lub zarządu, ale osiągają przychody ze źródeł przychodów ulokowanych na terytorium Polski, zasadniczo podlegają tym samym regułom opodatkowania, które obowiązują podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dotyczy to m.in. zasad ustalania dochodów, wysokości podatku, terminów płatności podatku. Ewentualne różnice wynikają bezpośrednio z ustawy (np. art. 21, art. 26 ust. 1 updop) lub z umów międzynarodowych.

Generalną zasadą w podatku dochodowym od osób prawnych jest, że opodatkowanie dochodów (przychodów), których odbiorcą są zagraniczne osoby prawne, podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i będące rezydentami krajów, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, odbywa się zawsze z uwzględnieniem tych umów.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe, jakimi są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mają pierwszeństwo przed uregulowaniami krajowymi. Jeżeli zatem polski przepis nakazuje opodatkować określony dochód, ale umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje takiej możliwości, to dochód ten nie może podlegać opodatkowaniu. Warto przy tym nadmienić, że jeśli chodzi o obowiązek podatkowy – to jest on nakładany przepisami ustawy podatkowej a nie przepisami danej umowy międzynarodowej, która w tym względzie zawierać może ewentualne modyfikacje bądź wyłączenia od tego obowiązku w Polsce.

Zasady ustalania podatku, wynikające z ustawy będą miały zatem zastosowanie w przypadku braku takich umów, albo wtedy, gdy umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, której Polska jest stroną, zawarta z krajem, na którego terytorium podatnik ma siedzibę, nie stanowi inaczej niż polska ustawa.

W świetle przepisów polskiej ustawy podatkowej inwestorzy – osoby prawne, którzy zarabiają lub tracą na akcjach czy innych papierach wartościowych, są zobowiązani do podatkowego rozliczenia transakcji giełdowych. Dochód lub strata osiągana ze sprzedaży akcji rozliczane są na ogólnych zasadach wg 19% stawki od podstawy opodatkowania (art. 19 updop). Podatnik nie określa dochodu na poszczególnych transakcjach, ale w myśl zasad wynikających z art. 7 ust. 2 updop.

Do ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych polskich spółek) stosuje się zapis art. 14 ust. 1 updop, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zatem, co do zasady, podatnik winien wykazać dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zyski z tytułu sprzedaży akcji lub obligacji w cenie wynikającej z właściwej transakcji. Ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli przyjęta cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości ceny rynkowej.

W przypadku zagranicznych inwestorów na obowiązek podatkowy z tytułu realizacji zysków ze zbycia akcji/obligacji wpływa wiele czynników. Podstawowe znaczenie ma sposób obrotu. Jeśli zbycie akcji/obligacji następuje na rynku regulowanym w Polsce (Giełda Papierów Wartościowych) – w świetle ustawy podatkowej podatek dochodowy od osób prawnych należy zapłacić. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z dochodem „uzyskanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Mimo, że cytowana ustawa nie precyzuje, kiedy w przypadku osoby zagranicznej można mówić o dochodzie „uzyskanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” - to z konstrukcji i systematyki ustawy wypływa wniosek, że za dochód uzyskany na terytorium Polski ustawodawca uznaje również dochód, którego źródłem jest działalność polskich podmiotów, dokonujących wypłat na rzecz zagranicznych osób prawnych należności z określonych tytułów. Na potwierdzenie powyższej tezy, należy wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1999 r. sygn. akt III SA 1584/98, w którym NSA stwierdził, że pod pojęciem przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć te przychody, których źródło znajduje się na tym terytorium. Giełda Papierów Wartościowych działa na terytorium RP, także prowadzony na niej obrót jest dokonywany na tym terytorium – dlatego, w opinii Organu należy uznać, że sprzedaż akcji czy innych papierów wartościowych notowanych na Giełdzie stanowi źródło dochodów położone na terytorium Polski. W konsekwencji, dochód z tytułu zbycia akcji podlega opodatkowaniu na terytorium RP.

W tej kwestii Organ podziela pogląd Ministerstwa Finansów zawarty w cytowanym we wniosku piśmie z dnia 24 lipca 2001 r. Nr PB4/AK-8214-1045-277/01, tj. w szczególności, że: „O źródle dochodów położonych w Polsce można więc mówić wtedy, gdy takie źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów. Nie stanowią zaś dochodów uzyskanych ze źródeł dochodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody nierezydentów:

 • ze zbycia „praw do źródeł dochodów” (np. zbycia udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych wyemitowanych przez polskie podmioty, wierzytelności polskich podmiotów), gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski; wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbycie takie dokonywane jest na polskiej giełdzie (bowiem w takim przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski) lub gdy zbycie udziałów, akcji czy innych papierów wartościowych prowadzi w praktyce do „przeniesienia praw” do nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości)”.

Odnosząc się do treści ww. pisma Ministerstwa Finansów, Organ zwraca uwagę, że wyjaśnienia w nim zawarte nie prowadzą - wbrew temu, jak uważa Wnioskodawca – do tworzenia przez Ministerstwo Finansów nowego źródła opodatkowania w ramach procedury podatkowej, gdy ustawa o podatku dochodowym nie daje takich wytycznych. Fakt, że w ustawie podatkowej brak jest konkretnych zapisów definiujących źródła dochodów uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów nie przesądza o tym, że za takie źródło nie może być uznany obrót akcjami czy innymi papierami wartościowymi na polskim regulowanym rynku giełdowym, gdyż za takim podejściem przemawia wykładnia celowościowa przepisów updop.

Niezależnie od powyższego wskazać trzeba, że w przedmiotowym piśmie Ministerstwo Finansów wyraźnie nawiązało do zasad wynikających z bilateralnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podając, że: „(...) w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania podpisywane są dwustronne międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania, które kwestie miejsca opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł regulują w sposób szczegółowy”.

Tym samym Ministerstwo Finansów wskazało, że w przypadku nierezydenta z kraju, z którym Polska zawarła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania kwestie związane z opodatkowaniem należy rozpatrywać przez pryzmat takiej umowy, której postanowienia (o czym była już mowa wyżej) mają pierwszeństwo przed uregulowaniami krajowymi. Stąd - wbrew przekonaniu Wnioskodawcy - jasno wynika, że wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nie prowadzą do ustanowienia bezwzględnie obowiązującej zasady względem wszystkich nierezydentów, jakoby wszelkie akcje lub obligacje sprzedawane na GPW tworzą źródło dochodu w Polsce i przez to powstaje zobowiązanie do zapłaty podatku od tego dochodu w Polsce.

W związku z powyższym należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w części odnoszące się do skutków podatkowych, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochód ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych, polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych, dokonany w ramach polskiego rynku regulowanego nie stanowi dochodu uzyskanego na terytorium Polski, a tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jak zostało wyjaśnione, każde zbycie udziałów czy akcji dokonane za pośrednictwem rynku regulowanego (na polskiej giełdzie) stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski. Zatem sprzedaż udziałów/akcji polskich spółek kapitałowych będzie stanowił dochód osiągnięty w Polsce i podlegający opodatkowaniu w Polsce w przypadku gdy sprzedaż udziałów czy akcji, nastąpi za pośrednictwem polskiej giełdy. Również w przypadku gdy zbycie akcji / udziałów czy innych papierów wartościowych będzie prowadziło do „przeniesienia praw” do nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której akcje będą zbywane, będzie składa się głównie z nieruchomości) bez względu na to czy sprzedaż zostanie dokonana za pośrednictwem rynku regulowanego, czy poza nim, to osiągnięty dochód będzie opodatkowany w Polsce.

Tym samym należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych będzie stanowił dochód osiągnięty w Polsce i podlegający opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy majątek spółki, której akcje zostaną zbyte będzie składał się głównie z nieruchomości położonych w Polsce bez względu na fakt, czy zbycie będzie odbywało na GPW czy poza obrotem regulowanym.

Również za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w części odnoszące się do skutków podatkowych, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochód ze sprzedaży polskich obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych, dokonany poza polskim rynkiem regulowanym nie będzie stanowić dochodu uzyskanego na terytorium Polski.

W stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że jest rezydentem podatkowym Australii. W ramach prowadzonej działalności Fundusz alokuje zgromadzone środki majątkowe w różnego rodzaju papiery wartościowe, w tym akcje i obligacje, jest właścicielem między innymi akcji polskich spółek kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”), a w przyszłości może się zdarzyć, że Fundusz nabędzie kolejne akcje w ramach polskiego rynku regulowanego. Fundusz nie wyklucza również, że w przyszłości dokona inwestycji w polskie obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez polskie spółki (obligacje korporacyjne - zarówno notowane jak i nienotowane na rynku regulowanym). Fundusz będzie bezpośrednim właścicielem papierów wartościowych. Niemniej, papiery wartościowe mogą być przechowywane przez depozytariusza Funduszu w jego imieniu/na jego rzecz. W toku działalności inwestycyjnej Fundusz dokonuje transakcji zbycia akcji polskich spółek notowanych na GPW. W przyszłości Fundusz zamierza dokonywać transakcji zbycia zarówno akcji polskich spółek, jak i obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych. Transakcje zbycia akcji i są / będą dokonywane w ramach polskiego rynku regulowanego, natomiast transakcje zbycia obligacji mogą być dokonywane na polskim rynku regulowanym lub poza nim.

Skutki podatkowe zbycia ww. papierów wartościowych mogą zostać zmodyfikowane na gruncie odpowiedniej umowy międzynarodowej, która w tym względzie zawierać ewentualne wyłączenia od tego obowiązku w Polsce. Zatem, jeśli chodzi o określenie zasad opodatkowania sprzedawanych akcji lub obligacji w przypadku Wnioskodawcy zastosowanie znajdują postanowienia umowy z dnia 7 maja 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1992 r. nr 41, poz. 177 z późn. zm., dalej Umowa polsko-australijska lub UPO).

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, że przy interpretowaniu zapisów poszczególnych umów, w tym ww. umowy polsko-australijskiej za wzór służą Modelowa Konwencja OECD w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku oraz Komentarz do tej Konwencji, które wprawdzie nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy rozumieć zapisy tych umów. Modelowa Konwencja i Komentarz do niej zostały wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD (w tym Polskę), które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Na Modelowej Konwencji wzorowane są bowiem zawarte umowy międzynarodowe.

W umowie polsko-australijskiej Umawiające się Państwa określiły reguły opodatkowania dochodów lub zysków z przeniesienia własności w art. 13, który brzmi:

 1. Dochód lub zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku innego niż majątek nieruchomy, o którym mowa w artykule 6, stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała lub mająca siedzibę w pierwszym Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z dochodem lub zyskami, które zostaną osiągnięte z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 3. Dochód lub zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków lub samolotów eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej albo własności innej niż majątek nieruchomy, o którym mowa w artykule 6, a związanej z eksploatacją takich statków lub samolotów, będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przedsiębiorstwo eksploatujące statki lub samoloty ma siedzibę.
 4. Dochód lub zyski osiągnięte przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw z przeniesienia własności akcji lub porównywalnych praw w spółce, której majątek składa się całkowicie lub głównie z majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 5. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają ustawodawstwa Umawiającego się Państwa dotyczącego opodatkowania dochodów o charakterze majątkowym, uzyskiwanych z przeniesienia majątku innego niż ten, do którego mają zastosowanie postanowienia ustępów 1, 2, 3 i 4”.

Na marginesie wyjaśnić należy, że zawarte w tym artykule sformułowanie „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochody i zyski podlegają opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że drugie państwo ma prawo opodatkować takie dochody lub zyski, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochody te podlegają w tym państwie opodatkowaniu (umowy są bowiem zawierane pomiędzy państwami a nie z poszczególnymi podatnikami). Używane w umowach bilateralnych słowo „mogą” należy rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu).

Uregulowania zawarte w przepisach art. 13 umowy polsko-australijskiej dają Polsce (jako krajowi źródła, w którym obrót jest dokonywany) prawo opodatkować dochody australijskiego rezydenta z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa, nieruchomości lub akcji firm, których majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce. Jednocześnie sprzedaż innego majątku może podlegać opodatkowaniu tylko w kraju rezydencji, czyli w Australii.

Zatem sprzedaż akcji oraz obligacji (skarbowych oraz korporacyjnych) spółek innych niż spółki, których aktywa w większości składają się z nieruchomości, nie może podlegać opodatkowaniu w Polsce - nawet wówczas, gdy transakcja sprzedaży odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce. Takiej sytuacji nie przewidują bowiem przepisy art. 13 umowy polsko-australijskiej.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, po uwzględnieniu postanowień ww. umowy polko-australijskiej, transakcje dokonywane przez Fundusz zarówno za pośrednictwem rynku regulowanego jak i poza nim, tj.:

 • zbycia akcji, których wartość nie pochodzi głównie z posiadanych przez dany podmiot nieruchomości położonych w Polsce (pytanie nr 1),
 • zbycia polskich obligacji skarbowych (pytanie nr 2),
 • zbycia obligacji korporacyjnych polskich spółek (pytanie nr 3)

- nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.