IPPB3/4510-1059/15-3/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy zapłacone odsetki od obligacji stanowią koszty uzyskania przychodu z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 16 ust 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. tj. wynikającym z okresu zapłaty obligacji?2. Jakie będą skutki podatkowe skorzystania z opcji zamiany obligacji na kapitał Wnioskodawcy przez obligatariusza?
IPPB3/4510-1059/15-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. cienka kapitalizacja
 3. kapitał zakładowy
 4. konwersja
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. niedostateczna kapitalizacja
 7. obligacje
 8. odsetki
 9. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych emisji obligacji zamiennych na akcje - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych emisji obligacji zamiennych na akcje.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, która świadczy usługi zarządzania flotą pojazdów, personelem mobilnym oraz monitorowaniem pojazdów. Na podstawie podjętych w 2014 r. Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółka wyemitowała oprocentowane, pięcioletnie obligacje zamienne na akcje spółki objęte przez B. S.A. oraz dokonała warunkowego podniesienia kapitału, które zostało zgłoszone i zarejestrowane w KRS. Opłacenie obligacji nastąpiło w 2014 r. Obligatariusz jest akcjonariuszem Spółki posiadającym jednakże poniżej 25% akcji określonych na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi akcjami przysługują temu podmiotowi. Podjęte w przedmiocie emisji obligacji zamiennych uchwały szczegółowo określają warunki emisji tych obligacji. Emitent zobowiązany jest do zapłaty obligatariuszowi odsetek za okresy kwartalne oraz wykupu wszystkich obligacji albo zamiany części lub wszystkich obligacji w ramach warunkowego podniesienia kapitału. Nabywca obligacji będzie uprawniony, według swojego wyboru, do żądania wykupu obligacji lub zamiany całości lub części obligacji na akcje spółki. Zamiana będzie możliwa w każdym czasie pięcioletniego okresu na jaki wyemitowane zostały obligacje. Objęcie akcji w razie skorzystania z zamiany obligacji na akcje ma nastąpić w trybie określonym w art. 20 ust. 7 ustawy o obligacjach i art. 451 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia pisemnego oświadczenia. Jedna obligacja będzie uprawniać do objęcia takiej liczby akcji, która będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji pomniejszonej o sumę odsetek przypadających i wypłaconych obligatariuszowi przez spółkę z tytułu jednej obligacji przed dniem dokonania zamiany i następnie podzielonej przez wartość nominalną jednej obligacji. Jeżeli część obligacji nie będzie mogła być zamieniona na pełną liczbę akcji, lub dla których powstawałyby części ułamkowe akcji, będą one spłacone w gotówce po wartości nominalnej. Jeżeli wartość nominalna jednej akcji Spółki ulegnie zmianie, wówczas liczba akcji przypadających do objęcia w drodze zamiany za jedną obligację zostanie odpowiednio zmieniona. Zażywszy wartość nominalną obligacji i akcji zamiana obligacji na akcje skutkować będzie podniesieniem kapitału podstawowego (w proporcji wartość nominalna akcji do wartości nominalnej obligacji). Pozostała wartość zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Spójne z tą uchwałą zapisy znajdują się na odcinku zbiorowym obligacji gdzie ponadto doprecyzowano także, że przy wykonaniu prawa zamiany, obligatariusz nie może żądać odsetek od obligacji zamienionych na akcje.

Pozyskane w wyniku emisji obligacji środki pieniężne zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji zakupu 100% pakietu akcji działającej w tej samej branży Spółki A. S.A. W dniu 31 grudnia 2014 r. nastąpiło połączenie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej -A. S.A. na spółkę przejmującą F. S.A. W wyniku połączenia spółka zdecydowanie umocniła swoją pozycję na rynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zapłacone odsetki od obligacji stanowią koszty uzyskania przychodu z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 16 ust 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. tj. wynikającym z okresu zapłaty obligacji...
 2. Jakie będą skutki podatkowe skorzystania z opcji zamiany obligacji na kapitał Spółki przez obligatariusza...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Odnośnie pytania pierwszego zdaniem Spółki zapłacone w okresie emisji obligacji odsetki stanowią koszty uzyskania przychodu spełniając przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), jako wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy innej osoby. Nie znajdują tu ograniczenia wynikające z art. 16. ust. 1, a zwłaszcza pkt 11 zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, naliczonych lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań a także art. 16 ust. 1 pkt 60 o ile wartość akcji obligatariusza nie zrówna się lub przekroczy 25% akcji tej Spółki. O ile przesłanki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 zostaną spełnione Spółka zobowiązana będzie do stosowania ograniczeń w uznawaniu kosztów zapłaconych odsetek jako kosztów podatkowych według zasad wynikających z brzmienia przepisów sprzed 1 stycznia 2015 r. czyli okresu w którym obligacje zostały opłacone.

Ad. 2.

Odnośnie pytania drugiego zamiany obligacji na akcje Spółki, wydaje się że zamianę obligacji na akcje należy rozpatrywać jako umowę opartą na cywilnoprawnej konstrukcji świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) określanej również jako - świadczenie zamiast wypełnienia. Zgodnie z przepisem art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Celem datio in solutum jest zatem wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań z tytułu obligacji poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy - wydania akcji własnych. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie - wykup obligacji. O ile Obligatariusz skorzysta z konwersji obligacji na akcje uzyska akcje o wartości emisyjnej odpowiadającej wartości obligacji pomniejszonej o kwoty zapłaconych i wymagalnych odsetek, zaś zobowiązania z tytułu obligacji wygaśnie. Od dnia 1 stycznia 2015 r. w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. u.p.d.o.p. - pojawiły się regulacje określające skutki podatkowe datio in solutum. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Spółka stoi na stanowisku że regulacja ta nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Należy bowiem zauważyć, że poprzez datio in solutum spółka uzyskuje zwiększenie kapitału akcyjnego. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. stanowi zaś, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Podsumowując powyższa operacja nie wywoła w spółce żadnych skutków podatkowych. Naliczone i zapłacone od obligacji odsetki pozostają kosztami podatkowymi, zaś konwersja wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał akcyjny spółki w związku z art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. pozostanie podatkowo neutralna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.