IPPB3/423-1316/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone (narosłe) odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub w momencie odpłatnego zbycia obligacji, także w przypadku, gdyby Spółka otrzymała zakupione odsetki z tytułu obligacji (kupony odsetkowe) jeszcze przed momentem wykupu obligacji lub ich odpłatnym zbyciem
IPPB3/423-1316/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. emisja
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie
 5. obligacje
 6. odsetki
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014r. (data wpływu 29 grudnia 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone (narosłe) odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub w momencie odpłatnego zbycia obligacji, także w przypadku, gdyby Spółka otrzymała zakupione odsetki z tytułu obligacji (kupony odsetkowe) jeszcze przed momentem wykupu obligacji lub ich odpłatnym zbyciem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia zasad oraz momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie obligacji obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone (narosłe) odsetki (tzw. kupony odsetkowe).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”), polski rezydent podatkowy, posiadający status krajowego zakładu ubezpieczeń, prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.). Na podstawie tych regulacji, Spółka obowiązana jest posiadać aktywa spełniające określone ustawowe wymogi, w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. Takimi aktywami mogą być w szczególności:

 • papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, lub
 • obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego (zwane dalej łącznie: „obligacjami”).

Obligacje stanowią papiery wartościowe inkorporujące wierzytelność, w których emitent (np. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego), stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela (posiadacza) obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, przede wszystkim do wykupu tych obligacji.

Obligacje mogą być oprocentowane w postaci odsetek (tzw. obligacje kuponowe) lub dyskonta (tzw. obligacje zerokuponowe lub dyskontowe). W przypadku obligacji oprocentowanych w postaci odsetek, ich emitent, oprócz obowiązku wykupu obligacji, jest zobowiązany do okresowych świadczeń pieniężnych (w ustalonych z góry terminach), tj. płatności odsetkowych (tzw. kuponów odsetkowych), na rzecz obligatariusza.

Obligacje mogą być przedmiotem obrotu (np. odpłatnego zbycia) na rynku pierwotnym lub wtórnym.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka nabywa m.in. obligacje oprocentowane w formie odsetek (obligacje kuponowe), zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

W przypadku nabycia obligacji na rynku wtórnym, cena tych obligacji obejmuje:

 • cenę nominalną obligacji oraz
 • wartość odsetek od obligacji naliczonych u poprzedniego obligatariusza (tj. wartość kuponu odsetkowego).

Odrębne wskazywanie ceny nominalnej obligacji i ceny odsetek (kuponu odsetkowego) wynika z faktu, iż daty wymagalności należności odsetkowej (terminy płatności odsetek) mogą być wcześniejsze niż należność z tytułu wykupu obligacji (data wykupu, termin zapadalności obligacji). Płatności za dany okres odsetkowy powstają w określonym terminie w przyszłości, tj. w dniu zapadalności kuponu odsetkowego. Stąd też Spółka nabywając obligację np. w środku okresu odsetkowego, otrzyma świadczenie pieniężne naliczone za cały okres odsetkowy, niezależnie od tego ile dni w ciągu tego okresu będzie w posiadaniu danej obligacji.

W konsekwencji, Spółka nabywając obligacje na rynku wtórnym, nabywa prawo do spełnienia przez emitenta zarówno określonego świadczenia głównego, tj. wykupu wyemitowanych obligacji, jak również świadczenia ubocznego, którym jest wypłata w określonych terminach należnych odsetek, które mogą dotyczyć także okresu sprzed dokonania nabycia obligacji.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone (narosłe) odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub w momencie odpłatnego zbycia obligacji, także w przypadku, gdyby Spółka otrzymała zakupione odsetki z tytułu obligacji (kupony odsetkowe) jeszcze przed momentem wykupu obligacji lub ich odpłatnym zbyciem...

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez nią wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone (narosłe) odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub w momencie odpłatnego zbycia obligacji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), także w przypadku, gdyby Spółka otrzymała wcześniej zakupione odsetki z tytułu obligacji (kupony odsetkowe) jeszcze przed momentem wykupu obligacji lub ich odpłatnym zbyciem.

Wynika to z następujących przesłanek:

Obligacje stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), art. 95 - 102 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 730 ze zm.).

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych.

Zgodnie z powyższym przepisem (a contrario), wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych (w tym obligacji) stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero z momentem odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym obligacji) lub w momencie ich wykupu przez emitenta.

Przepisy updop nie określają w jakim momencie koszt podatkowy stanowią wydatki poniesione na nabycie naliczonych odsetek (kuponów odsetkowych), nabytych wraz z samą obligacją. Jednak w ocenie Spółki, wydatki na nabycie kuponów odsetkowych również stanowią wydatki na nabycie papieru wartościowego (obligacji) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 updop. Niniejszym, wydatkami na nabycie obligacji są zarówno wydatki na nabycie wartości nominalnej obligacji jak i wydatki na nabycie naliczonych odsetek (kuponu odsetkowego) związanych z tą obligacją. Spółka nie dokonuje oddzielnych nabyć odsetek (kuponów odsetkowych) lecz łącznie nabywa prawo do naliczonych do daty nabycia obligacji odsetek wraz z nabyciem obligacji.

Należy wskazać, że wydatki na nabycie obejmują nie tylko cenę nabywanego papieru wartościowego, ale także wszystkie inne koszty związane z jego nabyciem. Brak więc podstaw prawnych do różnicowania momentu rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu wydatków na cenę nominalną obligacji i wydatków na nabycie odsetek od obligacji naliczonych u poprzedniego obligatariusza (tj. wartość kuponu odsetkowego). Moment faktycznego otrzymania odsetek z tytułu obligacji nie ma wpływu na moment zaliczenia wydatków na nabycie obligacji (w tym wydatków na nabycie prawa do tych odsetek) do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, powinna ona rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu poniesione przez nią wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone odsetki (tzw. kupony odsetkowe), w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub odpłatnego zbycia obligacji, niezależnie od momentu w którym Spółka otrzymała zakupione odsetki z tytułu obligacji (kupony odsetkowe).

Końcowo Spółka wskazuje, że powyższy pogląd potwierdziły organy podatkowe w wydanych interpretacjach podatkowych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 sierpnia 2012r. nr IPPB3/423-371/12-2/MS lub Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 listopada 2009r. nr IPPB3/423-616/09-2/JB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.