IPPB2/4511-64/16-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki płatnika w przypadku przedterminowego wykupu obligacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku przedterminowego wykupu obligacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku przedterminowego wykupu obligacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) celem pozyskania kapitału na inwestycje, dokonuje emisji obligacji korporacyjnych. Emitowane przez Spółkę obligacje nabyte zostały m.in. przez osobę fizyczną. Dla każdej emisji obligacji Emitent określa:

  • dzień wykupu obligacji,
  • stopę Procentową
  • cenę kupna obligacji przez Obligatariuszy.

W przypadku kilku emisji obligacji Spółka zdecydowała się na ich wykup przed terminem. W tym celu zawarła z osobą fizyczną (Obligatariuszem) Umowę nabycia obligacji w celu umorzenia. Z umowy wynika, że Obligatariusz jest właścicielem wskazanych w niej obligacji (jednej lub kilku serii) i zobowiązuje się przenieść na Emitenta wszelkie prawa wynikające z ich zbycia za ustaloną cenę. Z kolei Emitent zobowiązuje się nabyć obligacje celem ich umorzenia i dokonać zapłaty ceny ustalonej przez strony.

W przedstawionym powyżej stanie faktycznym istotnego znaczenia nabiera kwestia skutków wynikających z przedterminowego wykupu obligacji przez Emitenta oraz ich zbycia przez Obligatariusza, w tym w szczególności obowiązków Emitenta jako płatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przedterminowego wykupu obligacji, Emitent jest zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i zapłaty podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy

W opinii Spółki w wyniku zawarcia Umowy nabycia obligacji w celu umorzenia dochodzi do odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez Obligatariusza na rzecz Emitenta. W przypadku dokonania sprzedaży papierów wartościowych stosuje się art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. i spółka nie ma obowiązku pobrania zaliczki jako płatnik.

Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako ustawy o obligacjach). Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, tj. wykup obligacji. W przypadku świadczenia pieniężnego emitent wykupując obligacje zobowiązuje się do zwrotu, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami.

W wyniku emisji obligacji emitent uzyskuje od obligatariuszy środki pieniężne do korzystania przez określony czas. Zatem emisję obligacji należy traktować jako rodzaj pożyczki.

PRZYCHODY Z OBLIGACJI

Przychody z obligacji są zaliczane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa u.p.d.o.f.), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 do źródła przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 ppkt a) u.p.d.o.f., uważa się m.in.:

  • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
  • przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z OBLIGACJI

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa dwa sposoby opodatkowania przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych, a tym samym wyróżnia dwa sposoby rozliczania podatku PIT:

  1. przychodów z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych - podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT, który jest rozliczany przez płatnika, tj. emitenta obligacji, od uzyskanego przychodu z tytułu obligacji w postaci dyskonta bądź odsetek ( art . 30a u.p.d.o.f.). Obligatariusz płaci wówczas zryczałtowany 19% podatek dochodowy za pośrednictwem płatnika, którym jest podmiot dokonujący wykupu obligacji.
    Obowiązek zapłaty przedmiotowego podatku przez podatnika (emitenta) wynika bezpośrednio z art . 41 ust. 4 u.p.d.o.f., który stanowi, że płatnicy, co do zasady, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art . 30a ust. 1 u.p.d.o.f.
  2. przychód z odpłatnego zbycia - dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych są opodatkowane 19% podatkiem PIT rozliczanym samodzielnie przez podatnika ( art . 30b ustawy u.p.d.o.f.) Obowiązek samodzielnego rozliczenia 19% podatku przez podatnika występuje w sytuacji, gdy dokonuje on zbycia (sprzedaży) obligacji. W takim przypadku podatnik powinien ustalić dochód, zgodnie z art . 30b ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., tj. jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu odpłatnego zbycia obligacji a kosztami uzyskania przychodów, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie obligacji.

Wobec powyższego oraz w związku z zaprezentowanym przez Spółkę stanowiskiem, tj. w wyniku zawarcia Umowy nabycia obligacji w celu umorzenia dochodzi do odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez Obligatariusza na rzecz Emitenta, do czego stosuje się odpowiednio przepisy art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., Spółka (Emitent) nie jest zobowiązana jako płatnik do zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.