IPPB2/436-356/14-5/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umowa sprzedaży Obligacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 9 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2014 r. (data nadania 9 września 2014 r., data wpływu 11 września 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-356/14-3/LS z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data nadania 29 sierpnia 2014 r., data doręczenia 2 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży obligacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką z siedzibą w Norwalk w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wnioskodawca zamierza nabyć od polskiej spółki prawa handlowego (dalej: „Spółka”), działającej poprzez oddział w Szwajcarii (dalej: „Zagraniczny Oddział”), imienne, zdematerializowane i podporządkowane obligacje (dalej: „Obligacje”). Obligacje te zostały wyemitowane przez polski bank B. S.A. (dalej: „Emitent”).

Przeniesienie Obligacji przez Spółkę zostanie dokonane na podstawie umowy sprzedaży w zamian za ustaloną między stronami cenę. Umowa sprzedaży Obligacji zostanie podpisana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w siedzibie Wnioskodawcy w Stanach Zjednoczonych albo w siedzibie Oddziału Spółki w Szwajcarii.

Z uwagi na zdematerializowaną formę Obligacji, są one zapisane w rejestrze prowadzonym przez Emitenta, działającego jako depozytariusz. Po podpisaniu umowy sprzedaży, przeniesienie Obligacji nastąpi z chwilą wpisania Wnioskodawcy w tym rejestrze. Wpisy w tym rejestrze dotyczące Obligacji odzwierciedlone będą także na rachunkach powierniczych poprzedniego i nowego obligatariusza prowadzonych przez Emitenta.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”) płatność świadczeń pieniężnych z Obligacji jest dokonywana na rzecz obligatariusza poprzez przelew na jego rachunek bankowy. Jak wynika z Warunków Emisji, miejscem świadczenia jest rachunek bankowy obligatariusza. Ponieważ Obligacje zostały objęte przez Spółkę, działającą poprzez Zagraniczny Oddział, obecnie wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji przez Emitenta jest dokonywana na rachunek bankowy Zagranicznego Oddziału Spółki (jako aktualnego obligatariusza) prowadzony w banku za granicą.

W wyniku umowy sprzedaży Obligacji Wnioskodawca nabędzie prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji. Wnioskodawca, zgodnie z Warunkami Emisji, wskaże Emitentowi rachunek bankowy, na który będą dokonywane płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji. Będzie to rachunek bankowy prowadzony za granicą. W rezultacie, po sprzedaży Obligacji Emitent będzie obowiązany do wykonania świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji na zagraniczny rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Zgodnie z pkt 16 Warunków Emisji Obligacje zostały poddane prawu polskiemu.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/436-356/14-3/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • wskazanie, gdzie wykonywane będą prawa majątkowe w chwili zawarcia umowy sprzedaży obligacji (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa)...

Powyższa informacja jest zawarta w ocenie prawnej stanowiska Wnioskodawcy, natomiast brak jej w opisie zdarzenia przyszłego.

 • przedłożenie urzędowo poświadczonego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium USA opatrzonego w apostille oraz jego tłumaczenia w języku polskim potwierdzającego upoważnienie dla osoby podpisanej pod Pełnomocnictwem do reprezentowania Spółki w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów,

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 września 2014 r. Pismem z dnia 8 września 2014 r. (data nadania 9 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Jak wskazano we Wniosku, zgodnie z warunkami emisji obligacji (dalej: „Warunki Emisji”), polski bank jako emitent obligacji (dalej: „Emitent”), będzie zobowiązany do wykonania swojego obowiązku płatności świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji na rachunek bankowy posiadacza obligacji (obligatariusza). Zatem, zgodnie z Warunkami Emisji miejscem świadczenia jest rachunek bankowy obligatariusza.

W chwili zawarcia umowy sprzedaży obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji, prawa majątkowe z tych obligacji dotyczyć będą wpłat świadczeń pieniężnych na rachunek bankowy szwajcarskiego oddziału Spółki (jako aktualnego obligatariusza) prowadzony w banku poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po sprzedaży obligacji, Emitent będzie miał obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu obligacji na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy prowadzony za granicą. W tym znaczeniu, w chwili zawarcia umowy sprzedaży obligacji prawa majątkowe z nich wynikające będą wykonywane zgodnie z Warunkami Emisji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium innego państwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umowa sprzedaży Obligacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Umowa sprzedaży Obligacji nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) UPCC podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, Zdaniem Wnioskodawcy, Obligacje są prawami majątkowymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) UPCC. Stanowisko to potwierdza treść art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 1995 nr 83 poz. 420 z późn. zm.). Zgodnie tym przepisem obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, przez który rozumie się papier wartościowy reprezentujący prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek.
 2. Jak wynika z art. 1 ust. 4 UPCC, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi jedynie wtedy, gdy ich przedmiotem są:
  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli nabywca praw majątkowych ma siedzibę za granicą (tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie), to na gruncie art. 1 ust. 4 pkt 2 UPCC sprzedaż praw majątkowych podlega PCC wówczas, gdy prawa majątkowe podlegają wykonaniu w Polsce. W przeciwnym wypadku, gdy prawa majątkowe będące przedmiotem sprzedaży nie podlegają wykonaniu w Polsce, to zgodnie z art. 1 ust. 4 punkt 2 UPCC umowa sprzedaży nie podlega PCC.

Należy również podkreślić, że wpis Wnioskodawcy w rejestrze prowadzonym przez Emitenta nastąpi dopiero w wykonaniu umowy sprzedaży Obligacji, a nie jako warunek konieczny dokonania czynności cywilnoprawnej podlegającej PCC. Wpis w rejestrze następuje w wykonaniu umowy sprzedaży, a ma na celu w przypadku obligacji zdematerializowanych zastąpienie wydania dokumentów obligacji, które ma miejsce w przypadkach wykonania umowy sprzedaży obligacji zmaterializowanych. Natomiast, przedmiotem UPCC jest dokonanie czynności cywilnoprawnej jaką jest umowa sprzedaży, a nie wykonanie takiej umowy. Umowa sprzedaży Obligacji zostanie dokonana za granicą przed wpisem Wnioskodawcy do rejestru prowadzonego przez Emitenta.

Na marginesie należy dodać, że choć umowa sprzedaży Obligacji będzie podpisana za granicą, to w świetle powołanego art. 1 ust. 4 pkt 2 UPCC nie jest to przesłanka wymagana do wyłączenia tej umowy sprzedaży z opodatkowania PCC, jeżeli Obligacje są prawami podlegającymi wykonaniu za granicą. Przepis ten bowiem obejmuje opodatkowaniem tylko takie umowy sprzedaży praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą, które jednocześnie zostały dokonane w Polsce i nabywcą tych praw jest podmiot z siedzibą w Polsce. Natomiast, jeżeli w następstwie umowy sprzedaży prawa majątkowe nabywa podmiot zagraniczny - jakim, stosownie do okoliczności opisanych w zdarzeniu przyszłym powyżej, jest Wnioskodawca - dla wyłączenia takiej umowy sprzedaży z PCC na gruncie art. 1 ust. 4 pkt 2 UPCC ma znaczenie jedynie okoliczność, czy prawa majątkowe (tutaj: Obligacje) podlegają wykonaniu za granicą.

 1. Obligacje jako prawa majątkowe wykonywane za granicą.
 1. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prawa wynikające z Obligacji są prawami majątkowymi wykonywanymi za granicą. UPCC nie definiuje pojęcia „miejsca wykonywania prawa majątkowego”. Ponieważ emisja Obligacji poddana została prawu polskiemu, zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 454 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm., dalej: „KC”) świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy nakaz uwzględnienia zamiany miejsca siedziby wierzyciela po powstaniu zobowiązania, wynikający z art. 454 § 1 zdanie drugie KC przemawia za uznaniem, że to siedziba nabywcy prawa majątkowego jest miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego także w przypadkach zmiany miejsca siedziby wierzyciela, będących następstwem zbycia prawa majątkowego.
 3. Stanowisko to potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r. o sygn. III CZP 81/01, w której rozstrzygnięto,że: „(...) Bliższa analiza art. 454 § 1 zdanie drugie k.c. (...) przemawia na rzecz uznania za miejsce spełnienia objętego przelewem świadczenia pieniężnego miejsca zamieszkania lub siedziby (siedziby przedsiębiorstwa) cesjonariusza w chwili spełnienia świadczenia. Analiza ta prowadzi do wniosku, że uznanie za miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego miejsca zamieszkania lub siedziby (siedziby przedsiębiorstwa) cesjonariusza pozostaje w istocie w zgodzie z treścią przelanej wierzytelności (...) Innymi słowy, w świetle wymienionego przepisu, miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest miejsce zamieszkania lub siedziby (siedziby przedsiębiorstwa) wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia bez względu na to, czy chodzi tu o pierwotnego wierzyciela, czy też o jego sukcesora w wyniku przelewu.

Decydujące zatem dla ustalenia miejsca wykonywania prawa majątkowego jest miejsce siedziby podmiotu, który jest nabywcą tego prawa i będzie odbiorcą płatności dokonywanych przez dłużnika. W opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w chwili spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w Warunkach Emisji, miejscem wykonania świadczeń będzie więc zatem państwo siedziby Wnioskodawcy, czyli Stany Zjednoczone.

 1. Przekładając powyższe na omawiane przepisy UPCC, w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa stanowią, że świadczenia pieniężne mają być spełnione w miejscu siedziby wierzyciela (obligatariusza), wówczas również to miejsce jest miejscem wykonania objętego umową sprzedaży prawa majątkowego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 UPCC.
 2. Również zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zobowiązany jest do wykonania obowiązku zapłaty kwot wynikających z Obligacji na rachunek bankowy obligatariusza. Ponieważ Wnioskodawca wskaże Emitentowi zagraniczny rachunek bankowy do wpłaty tych kwot, po sprzedaży Obligacji, w chwili spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w Warunkach Emisji, Emitent będzie obowiązany do wykonania świadczeń obejmujących zapłatę tych kwot poza granicami Polski.

Należy więc stwierdzić, że w chwili spełnienia świadczenia prawa majątkowe wynikające z Obligacji będą wykonywane za granicą.

 1. Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko, zgodnie z którym obligacje sprzedawane na rzecz zagranicznej spółki stanowią prawo majątkowe wykonywane za granicą zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r. o nr IPPB2/436-99/13-4/AF, w której stwierdzono, że: „A zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że prawa majątkowe będące przedmiotem umowy sprzedaży będą wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, iż zbycie Obligacji przez Obligatariusza na rzecz Nowej Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Identyczne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2013 r. o nr IPPB2/436-100/13-4/AF.

Ponadto, potwierdzenie, że miejsce wykonywania prawa majątkowego w postaci wierzytelności znajduje się w miejscu, w którym siedzibę ma nabywca tych wierzytelności znajduje się w licznych interpretacjach dotyczących umowy sprzedaży innych wierzytelności pieniężnych (m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2011 r. nr IPPB2/436-191/11-4/AF oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r. nr IPPB2/436-98/12-4/MZ, w której organ ten uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) na moment zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, tj, na moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie PCC, miejscem wykonania prawa majątkowego będzie siedziba Spółki. W analizowanej sytuacji miejsce to będzie znajdowało się poza granicami Polski, ponieważ Spółka posiada siedzibę w L.” A w rezultacie organ stwierdził, że: „W konsekwencji sprzedaż wierzytelności, jako sprzedaż prawa majątkowego wykonywanego za granicą na rzecz podmiotu nieposiadającego siedziby w Polsce, dokonana w ramach umowy zawartej poza terytorium kraju, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.”)

Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko wyrażone w tych interpretacjach, aktualne jest także w przypadku przeniesienia Obligacji. Jest to bowiem papier wartościowy o charakterze dłużnym, który inkorporuje prawa analogiczne do praw i pożyczkodawcy wynikających z udzielonej pożyczki, czyli prawo do zwrotu kwoty głównej oraz do zapłaty odsetek od finansowania.

 1. Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca podkreśla, że już w chwili obecnej, tj. przed zawarciem umowy sprzedaży, Obligacje obejmują prawa majątkowe podlegające wykonaniu za granicą. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka wcześniej nabyła je działając poprzez Zagraniczny Oddział. Obecnie więc wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji przez Emitenta, zgodnie z ich treścią i Warunkami Emisji, jest dokonywana za granicą, na zagraniczny rachunek bankowy Oddziału Spółki. W konsekwencji, nie tylko w chwili spełnienia świadczenia z tytułu Obligacji przypadającej po dacie sprzedaży Obligacji, lecz także przed dniem sprzedaży Obligacji, Obligacje podlegają wykonaniu za granicą.
 2. Podsumowując, sprzedaż Obligacji jako praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą na rzecz Wnioskodawcy jako podmiotu zagranicznego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust.4 punkt 2 UPCC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z póź. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, np. prawo majątkowe podlega wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa sprzedaży będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawo majątkowe będące przedmiotem sprzedaży w chwili jej zawarcia podlega wykonywaniu za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć od polskiej spółki prawa handlowego (dalej: „Spółka”), działającej poprzez oddział w Szwajcarii (dalej: „Zagraniczny Oddział”), imienne, zdematerializowane i podporządkowane obligacje (dalej: „Obligacje”). Obligacje te zostały wyemitowane przez polski bank B. S.A. (dalej: „Emitent”). Przeniesienie Obligacji przez Spółkę zostanie dokonane na podstawie umowy sprzedaży w zamian za ustaloną między stronami cenę. Umowa sprzedaży Obligacji zostanie podpisana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w siedzibie Wnioskodawcy w Stanach Zjednoczonych albo w siedzibie Oddziału Spółki w Szwajcarii. Z uwagi na zdematerializowaną formę Obligacji, są one zapisane w rejestrze prowadzonym przez Emitenta, działającego jako depozytariusz. Po podpisaniu umowy sprzedaży, przeniesienie Obligacji nastąpi z chwilą wpisania Wnioskodawcy w tym rejestrze. Wpisy w tym rejestrze dotyczące Obligacji odzwierciedlone będą także na rachunkach powierniczych poprzedniego i nowego obligatariusza prowadzonych przez Emitenta. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”) płatność świadczeń pieniężnych z Obligacji jest dokonywana na rzecz obligatariusza poprzez przelew na jego rachunek bankowy. Jak wynika z Warunków Emisji, miejscem świadczenia jest rachunek bankowy obligatariusza. Ponieważ Obligacje zostały objęte przez Spółkę, działającą poprzez Zagraniczny Oddział, obecnie wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji przez Emitenta jest dokonywana na rachunek bankowy Zagranicznego Oddziału Spółki (jako aktualnego obligatariusza) prowadzony w banku za granicą. W wyniku umowy sprzedaży Obligacji Wnioskodawca nabędzie prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji. Wnioskodawca, zgodnie z Warunkami Emisji, wskaże Emitentowi rachunek bankowy, na który będą dokonywane płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji. Będzie to rachunek bankowy prowadzony za granicą. W rezultacie, po sprzedaży Obligacji Emitent będzie obowiązany do wykonania świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji na zagraniczny rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zgodnie z pkt 16 Warunków Emisji Obligacje zostały poddane prawu polskiemu. W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w chwili zawarcia umowy sprzedaży obligacji prawa majątkowe z nich wynikające będą wykonywane zgodnie z Warunkami Emisji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium innego państwa.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że prawa majątkowe będące przedmiotem umowy sprzedaży obligacji będą wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa zostanie dokonana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.