IBPBII/2/415-179/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Powstanie przychodu z tytułu dyskonta od papierów wartościowych – obligacji, których wykup miał miejsce w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i wiązał się z objęciem akcji tej spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 07 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie powstania przychodu z tytułu dyskonta od papierów wartościowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 lutego 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu dyskonta od papierów wartościowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w dniu 23 grudnia 2009 r. dokonała emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane jako jedna seria oznaczona literą „A3” i kolejnymi numerami od 1/A3/2009 do 107848/A3/2009. Obligacje wyemitowano w trybie oferty niepublicznej (prywatnej) zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, skierowanej do wnioskodawczyni. Oferta została przez wnioskodawczynię przyjęta, tym samym na dzień sporządzenia niniejszego zapytania wnioskodawczyni jest obligatariuszem opisanych 107.848 obligacji.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 296 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych). Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 złotych (sto złotych).

Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 31.923.008 złotych (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych). Łączna cena emisyjna obligacji wynosi 10.784.800 złotych (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych). Nie ustalono minimalnej liczby obligacji, które musiały zostać subskrybowane, aby emisja doszła do skutku (próg emisji).

Emitowane obligacje dawały nabywcom jednakowe uprawnienia. Z obligacjami związane jest prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu zwrotu wartości nominalnej obligacji w dniu wykupu obligacji. Obligacje nie są oprocentowane.

Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczeń niepieniężnych ze strony spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem otrzymania świadczeń wynikających z obligacji wnioskodawczyni powinna przedstawić w siedzibie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokument obligacji celem wykupu obligacji. Obligacje mają być wykupywane według ich wartości nominalnej. Ustalono dzień wykupu obligacji na 31 grudnia 2020 r.

Ponadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zastrzeżone prawo do wcześniejszego wykupu obligacji (wykup przedterminowy) celem ich umorzenia. Spółka będzie miała prawo zażądać bezwarunkowego przedstawienia obligacji do wykupu i określić inny dzień wykupu niż przyjęty pierwotnie dzień wykupu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza w przyszłości na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych przekształcić się w spółkę osobową. Będzie to spółka komandytowo-akcyjna. Wnioskodawczyni zamierza zostać akcjonariuszem spółki przekształconej. W tym celu zamierza wnieść aport do spółki komandytowo-akcyjnej (spółka przekształcona) w postaci opisanych powyżej wszystkich 107.848 obligacji. W wyemitowanych obligacjach występuje różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ich wartością nominalną - co jest typowe dla tego typu obligacji (dyskonto). Do okresu wykupu kwota dyskonta wynosi 196,00 zł na każdą obligację. Wniesienie opisanych obligacji nie nastąpi po ich cenie emisyjnej (to jest 100 zł za każdą obligację), lecz po wartości, która odpowiada cenie emisyjnej powiększonej o kwotę odpowiadającą części dyskonta ustalonej w proporcji do czasu, jaki upłynął od dnia emisji tych obligacji. Będzie to zatem wartość wyższa niż cena emisyjna, lecz niższa niż wartość nominalna (gdyż okres wykupu jeszcze nie nastąpił).

W wyniku wniesienia przedmiotowych obligacji wnioskodawczyni jako przyszły akcjonariusz obejmie stosowną ilość akcji w spółce komandytowo-akcyjnej (do wartości wnoszonych obligacji).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym wniesienie w formie aportu obligacji przez wnioskodawczynię do spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki będącej emitentem obligacji, spowoduje powstanie po stronie wnioskodawczyni jakiegokolwiek przychodu, a w szczególności przychodu od nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną tych obligacji, a ich wartością, po jakiej obligacje będą wnoszone wskazaną w zdarzeniu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem wnioskodawczyni, wniesienie aportem do spółki osobowej obligacji o wartości wskazanej w zdarzeniu przyszłym nie spowoduje powstania u wnioskodawczyni przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również nie powstanie przychód w jakimkolwiek innym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Powyższy przepis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 r. Zwolnienie to zostało wprowadzone do ustawy w celu zrównania sytuacji podatników wnoszących składniki majątkowe aportem do spółek posiadających osobowość prawną oraz do spółek nieposiadających osobowości prawnej. Powyższe zasady zwolnienia wydaje się, potwierdzać jednoznaczne Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 14 marca 2011 r.( II FPS 8/10). W uchwale tej NSA stwierdził, że wniesienie aportu do spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólnika. Co istotne - to fakt, że w uchwale NSA odniósł się już do nowego stanu prawnego, podkreślając, iż wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2011 r. zwolnienia z podatku dochodowego w sytuacji wniesienia aportu do spółki osobowej wcale nie oznacza, iż w dotychczasowym stanie prawnym mieliśmy w tym wypadku do czynienia z przychodem podatkowym nieobjętym zwolnieniem podatkowym. Tak więc od 01 stycznia 2011 r. wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie wiąże się z powstaniem przychodów po stronie wspólnika wnoszącego taki wkład.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przytoczony przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tworzy generalną zasadę zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Wnoszenie zatem aportów do spółek osobowych jest neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyżej przytoczonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma żadnego znaczenia fakt, iż w opisanym we wniosku stanie przyszłym wniesienie przez wnioskodawczynię do powstałej z przekształcenia spółki emitenta obligacji w spółkę komandytowo-akcyjną obligacji następuje po wartości wskazanej w zdarzeniu przyszłym. Powyższe oznacza, że w stosunku do wnioskodawczyni nie dojdzie do realizacji dyskonta powstałego dotychczas, lecz nastąpi jedynie wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej. Przychód u wnioskodawczyni może dopiero pojawić się w sytuacji, gdy będzie dokonywała sprzedaży objętych w zamian za aport akcji spółki komandytowo - akcyjnej. Mając na uwadze powyższe wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie przyszłym od wniesienia aportem do spółki osobowej obligacji o wartości rynkowej wskazanej w zdarzeniu przyszłym nie spowoduje u wnioskodawczyni powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przychód ten nie powstanie w żadnym innym zakresie.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawczyni wyłącznie w zakresie powstania przychodu z tytułu dyskonta od papierów wartościowych (pytanie oznaczonego we wniosku nr 1). Oceny stanowiska w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) oraz tytułu odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i wykupem obligacji zostały zawarte w odrębnych interpretacjach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 24 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym – art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).

Jak wynika z powyższego wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci papierów wartościowych – obligacji - do spółki niebędącej osobą prawną czyli m.in. do spółki komandytowo-akcyjnej, skutkuje powstaniem przychodu. Jednakże przychód uzyskany w związku z wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w świetle cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wnoszącego aport.

Cytowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zatem zastosowanie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną. Tymczasem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci obligacji do spółki komandytowo-akcyjnej i objęciem jej akcji a z przekształceniem. Jak wskazała wnioskodawczyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca emitentem obligacji zamierza w przyszłości na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych przekształcić się w spółkę osobową. Będzie to spółka komandytowo-akcyjna. Zatem w przedmiotowej sprawie nie może być mowy o wniesieniu aportu, dlatego też wbrew twierdzeniu wnioskodawczyni ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania.

Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 553 § 1 ww. Kodeksu spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przekształcenie spółki w inną spółkę, zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych, ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia działalności i nie powoduje powstania nowego podmiotu, rozpoczynającego prowadzenie tejże działalności.

Na gruncie prawa podatkowego problematykę następstwa prawnego reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W myśl art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną nie jest traktowane jak likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powstanie nowego podmiotu (spółki komandytowo-akcyjnej) a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. W przypadku przekształcenia, wbrew twierdzeniu wnioskodawczyni, nie mamy do czynienia z wniesieniem do spółki komandytowo-akcyjnej żadnego aportu w postaci obligacji. Mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności a nie z dwoma odrębnymi podmiotami – likwidowaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nowo powstałą spółką komandytowo-akcyjną. Aby mówić o wnoszeniu aportu, na dzień wniesienia musiałyby istnieć dwa odrębne podmioty. Tymczasem istotą przekształcenia jest istnienie wyłącznie jednego podmiotu, który zmienia jedynie formę prawną. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną nie jest zatem objęciem akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport w postaci obligacji. Z tej przyczyny organ podatkowy nie może podzielić stanowiska wnioskodawczyni, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą emitentem obligacji w spółkę komandytowo-akcyjną należy zastosować zwolnienie w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przepis dotyczy bowiem wyłącznie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku wniesionych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, a taka sytuacja nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie.

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez propozycję nabycia skutkującą zbyciem (objęciem) uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną, którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji. Innymi słowy obligacja jest narzędziem kredytu dla jej emitenta.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w dniu 23 grudnia 2009 r. dokonała emisji obligacji. Spółka ta zamierza się przekształcić w spółkę komandytowo-akcyjną. Właściciel obligacji - wnioskodawczyni otrzyma akcje w spółce komandytowo-akcyjnej w ilości stosownej do wartości obligacji – wyższej niż cena emisyjna lecz niższej niż wartość nominalna. Z powyższego wynika zatem, iż w momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miał miejsce wykup obligacji a wnioskodawczyni jako obligatariusz uzyska przychód z tytułu dyskonta. Jednakże w związku z tym, że okres wykupu obligacji pierwotnie ustalono na dzień 31 grudnia 2020 r. ale przekształcenie a tym samym wykup obligacji będzie miał miejsce przed tym dniem, to wnioskodawczyni nie uzyska całej kwoty dyskonta a jedynie jego część ustaloną w proporcji do czasu jaki upłynął od dnia emisji obligacji.

Zatem w momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną dojdzie do wykupu obligacji a świadczeniem jakie uzyska wnioskodawczyni będzie dyskonto ustalone w proporcji do czasu, jaki upłynął od dnia emisji obligacji. Jednakże jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego w momencie przekształcenia wnioskodawczyni otrzyma określoną ilość akcji przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej, stosowną do wartości obligacji a więc wartości odpowiadającej cenie emisyjnej obligacji powiększonej o kwotę dyskonta, ustalonej w proporcji do czasu jaki upłynął od dnia emisji obligacji. Tym samym w momencie przekształcenia wnioskodawczyni jako właściciel obligacji uzyska przychód z tytułu dyskonta ustalonego w proporcji do czasu, jaki upłynął od dnia emisji obligacji.

Uzyskany przez wnioskodawczynię przychód będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych. W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a więc m.in. obligacje. Natomiast w rozumieniu art. 5a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dyskonto stanowi różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Stosownie natomiast do regulacji art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 tej ustawy).

Do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku zobowiązany jest na mocy art. 41 ust. 4 ustawy płatnik. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41 przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Tym samym stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez wnioskodawczynię uchwaly NSA z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt II FPS 8/10 wskazać należy, iż jakkolwiek orzeczenia w spawach podatkowych kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Orzeczenia te nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Niemniej podkreślić należy, iż uchwała ta dotyczy innego stanu faktycznego niż przedmiotowa sprawa. Dotyczy bowiem ustalenia czy wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) stanowi odpłatne zbycie tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem jak zostało wskazane w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca wniesienie do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci obligacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.