IBPB-1-2/4510-460/16/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dzierżawa/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Spółka planuje emisję obligacji, które zostaną objęte przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „FIZ”). FIZ jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wartość wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez FIZ obligacji przekroczy 100.000 EURO.

Pomiędzy Spółką a FIZ nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, czy to bezpośrednie czy też pośrednie. Spółka należy do odrębnej grupy kapitałowej niż podmioty, które są lub w przyszłości będą posiadaczami certyfikatów w FIZ.

Może się jednak zdarzyć, że te same osoby będą pełnić funkcje zarządcze lub kontrolne w Spółce oraz w spółkach, które są lub będą posiadaczami certyfikatów FIZ lub w podmiotach z nimi powiązanych.

Zarówno Spółka jak i spółki, które są lub będą posiadaczami certyfikatów FIZ lub podmioty z nimi powiązane, nie są w jakikolwiek sposób powiązane z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które zarządza FIZ, jak również z depozytariuszem FIZ

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o pdop, z tego względu, że Spółka oraz FIZ nie mogą zostać uznane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o pdop.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Powyższy obowiązek, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  • 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
  • 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o pdop, postanowienia dotyczące cen transferowych mają zastosowanie m.in. w przypadku, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Ponadto brzmienie art. 11 ust. 5 ustawy o pdop wskazuje, że powyższy przepis stosuje się również w przypadku powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Z kolei przez sformułowanie posiadania udziału w kapitale innego podmiotu, należy rozumieć taką sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a ustawy o pdop). Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b ustawy o pdop)

Tym samym, konieczną przesłanką dla uznania dwóch podmiotów za powiązane jest:

  • bezpośrednie lub pośrednie zarządzanie podmiotem, lub też
  • bezpośrednia lub pośrednia kontrola nad danym podmiotem, albo
  • posiadanie pośrednie lub bezpośrednie udziału w kapitale tego podmiotu.

Dokonując analizy charakteru prawnego relacji pomiędzy Spółką a FIZ przesłanki te nie zostaną spełnione, nawet, jeżeli ta sama osoba (lub te same osoby) będą pełnić w Spółce oraz w spółkach posiadających certyfikaty FIZ lub podmiotach z nimi powiązanych funkcje zarządcze lub kontrolne. Decydujące znaczenia ma bowiem fakt, że obligatariuszem - podmiotem nabywającym obligacje - jest FIZ.

Brak powiązania kapitałowego

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o UFI”) FIZ jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego, proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

FIZ jest osobą prawną, jednak nie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Nie emituje również udziałów/akcji, z którymi byłyby związane określone prawa (np. prawo do dywidendy), ani nie posiada kapitału zakładowego.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), należy zauważyć, że art. 11 ust. 4 oraz 5a ustawy o pdop, wprost odwołuje sią do posiadania, bezpośrednio lub pośrednio „udziału”. Podobnie art. 11 ust. 5b ustawy o pdop, który należy stosować przy obliczaniu udziału pośredniego, odwołuje się do „udziału” jaki dany podmiot „posiada w kapitale innego podmiotu”.

W ocenie Wnioskodawcy, certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ nie stanowią udziału w kapitale, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o pdop. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego (art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o UFI). Należy je zakwalifikować jako pochodne instrumenty finansowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). Tego typu instrumenty finansowe różnią się od instrumentów/praw udziałowych (w tym udziałów/akcji) przede wszystkim tym, że podstawowym celem ich stosowania nie jest transfer kapitału, lecz transfer ryzyka.

Instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Z powyższego wynika, że instrument pochodny „pochodzi” od instrumentu podstawowego z tego powodu, że jego wartość jest zależna od wartości instrumentu podstawowego (bazowego). W przypadku FIZ, wartość wyemitowanych przez niego certyfikatów zależy od wartości/wyceny inwestycji funduszu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku certyfikatów inwestycyjnych nie można mówić o jakichkolwiek uprawnieniach właścicielskich uczestników w stosunku do emitenta (np. prawa do udziału w zyskach FIZ). Forma certyfikatu jest zatem całkowicie odrębnym prawem majątkowym od udziału kapitałowego.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie będzie mogła zostać uznana za podmiot powiązany kapitałowo z FIZ w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o pdop. Pogląd, że posiadanie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie jest równoznaczne z posiadaniem udziału, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów wydawanych przez upoważnione organy podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 listopada 2015 r., (IBPB-1-3/4510-282/15/JKT),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października 2015 r., (ILPB4/4510-1-342/15-5/DS),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 grudnia 2014 r., (ITPB1/415-852/14/AD),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 października 2014 r., (IPTPB2/415-473/14-2/MP).

Ponadto, nawet jeżeli uznać, że w terminie „posiadanie udziału” zawiera się posiadanie certyfikatów wyemitowanych przez FIZ, to i tak Spółka oraz posiadacze certyfikatów w FIZ (lub podmioty powiązane z nimi kapitałowo), należą do dwóch odrębnych grup kapitałowych, dlatego też nie kreują one bezpośrednich lub pośrednich powiązań kapitałowych pomiędzy Wnioskodawcą i FIZ.

Funkcje zarządcze

Jakikolwiek podmiot, w tym spółka (lub osoby pełniące w niej funkcje zarządcze), jako „pośredni” lub bezpośredni posiadacz certyfikatów inwestycyjnych FIZ, nie jest władna zarządzać funduszem. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy o UFI, ww. kompetencje należą do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działającego w formie spółki akcyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, tylko towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest uprawnione do zarządzania FIZ. Funkcji tej nie może pełnić „pośredni” lub bezpośredni posiadacz certyfikatów inwestycyjnych FIZ ani osoba pełniąca w nim funkcje zarządcze. Tym samym, żadna ze spółek ani z osób pełniących w nich funkcje zarządcze, posiadających „pośrednio” lub bezpośrednio certyfikaty inwestycyjne w FIZ nie bierze udziału w zarządzaniu FIZ.

Funkcje kontrolne

Podmiotem sprawującym funkcje kontrole w FIZ jest depozytariusz. W rozumieniu ustawy o UFI zadaniem depozytariusza jest stała kontrola czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu (art. 72 ust. 4 ustawy o UFI).

Tym samym, jakakolwiek spółka/osoba posiadająca bezpośrednio czy „pośrednio” certyfikaty w FIZ nie bierze udziału w jego kontroli. Funkcja ta jest bowiem przeznaczona w całości dla depozytariusza. W związku z powyższym, okoliczność, że te same osoby mogą pełnić funkcje zarządcze lub kontrolne w Spółce oraz w spółkach, które są lub będą posiadaczami certyfikatów FIZ lub w podmiotach z nimi powiązanych, nie skutkuje powstaniem powiązania pomiędzy Spółką a FIZ o jakim mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o pdop.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, FIZ i Spółka nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o pdop, a co za tym idzie Spółka nie będzie zobligowana do sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z emisją obligacji na podstawie art. 9a ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.