0114-KDIP3-1.4011.434.2017.1.ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji oraz realizacji praw z nich wynikających (odsetek bądź dyskonta z obligacji).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2017 r. (data wpływu 29 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji oraz realizacji praw z nich wynikających (odsetek bądź dyskonta z obligacji) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji oraz realizacji praw z nich wynikających (odsetek bądź dyskonta z obligacji).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik będący osobą fizyczną („Podatnik”) jest wspólnikiem spółki jawnej („Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje przede wszystkim inwestowanie w instrumenty finansowe na rachunek własny. W szczególności nabywanie i zbywanie obligacji oraz realizacja praw z nich wynikających (odsetek bądź dyskonta z obligacji) stanowi realizację przedmiotu działalności Spółki.

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdza, że przedmiotem działalności Spółki jest m.in. „pozostała finansowa działalności usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” PKD 64.99.Z.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa m.in. obligacje emitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Środki pieniężne na spłatę posiadanych obligacji oraz odsetki od obligacji Spółka otrzymuje bezpośrednio od emitentów obligacji lub za pośrednictwem banków lub innych instytucji.

Podatnik przedstawia emitentowi obligacji, bankowi albo innej instytucji oświadczenie, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe na rachunek własny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna otrzymywać od banku, emitenta obligacji lub innej instytucji na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o PIT odsetki i dyskonto od obligacji w kwocie brutto, czyli bez potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji?
 2. Czy dla otrzymania odsetek lub dyskonta w kwocie brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji wystarczy:
  złożenie przez Podatnika (wspólnika Spółki) emitentowi obligacji, bankowi lub innej instytucji pisemnego oświadczenia, że dochody ze sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, oraz wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej Spółki obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W ocenie Podatnika Spółka powinna otrzymywać od banku, emitenta obligacji lub innej instytucji odsetki i dyskonto od obligacji w kwocie brutto, czyli bez potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, bowiem realizacja dochodu z odsetek bądź dyskonta z obligacji następuje w tym przypadku w wykonywaniu działalności gospodarczej obrotu papierami wartościowymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) („ustawy o PIT”) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych. Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Stosownie do art. 5a pkt 11 ustawy o PIT pojęcie „papiery wartościowe” oznacza papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W myśl tego ostatniego przepisu papierami wartościowymi są w szczególności akcje, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Należy też dodać, że w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy są papiery wartościowe, ale także pochodne instrumenty finansowe.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Niemniej jednak z art. 30b ust. 4 ustawy o PIT wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Z brzmienia powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że gdy odpłatne zbycie obligacji oraz realizacja praw z nich wynikających (w formie dyskonta i odsetek) następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, wówczas przychód z tego tytułu stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. przychód z działalności gospodarczej opodatkowanymi według zasad właściwych dla tego źródła przychodów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce interpretacyjnej wynikającej z interpretacji indywidualnych organów podatkowych; przykładowo:

 1. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.177.2017.1.EC,
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1178.2016.1.ES,
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2015 r., nr IPPB1/4511-188/15-2/EC,
 4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2015 r., nr IPPB1/415-1272/14-3/EC).

Z tych interpretacji organów podatkowych wprost wynika, że przychody ze zbywania obligacji oraz czerpanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (czyli dochodów z realizacji praw wynikających z posiadanych obligacji) stanowią przychody z działalności gospodarczej, gdy są łącznie spełnione dwa warunki:

 1. Centralna Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo KRS potwierdzają, że zakres działalności gospodarczej podatnika obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z. oraz
 2. faktyczne dokonywanie przez podatnika nabycia i zbycia obligacji oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związane z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Wobec tego w sytuacji gdy przychody ze zbywania obligacji i oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta stanowią przedmiot działalności gospodarczej podatnika, płatnik nie ma prawa do poboru PIT od dyskonta od obligacji i od odsetek.

Mając zatem na uwadze fakt, że:

 1. przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (obligacji) oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta,
 2. przedmiot działalności Spółki określony w KRS obejmuje działalność określoną w PKD 64.99.Z.

- Spółka powinna otrzymywać od banku, emitenta obligacji lub innej instytucji odsetki i dyskonto od obligacji w kwocie brutto, czyli bez potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji.

Ad. 2

W świetle powyższego, zdaniem Podatnika, wystarczającym do powstrzymania się przez emitenta obligacji, bank lub inną instytucję od poboru podatku od dyskonta od obligacji lub odsetek i w związku z tym otrzymania kwoty brutto dyskonta i odsetek od obligacji jest:

 1. złożenie przez Podatnika (wspólnika Spółki) emitentowi obligacji, bankowi lub innej instytucji pisemnego oświadczenia, że dochody ze sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, oraz
 2. przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającej, że zakres działalności gospodarczej Spółki obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z.

Takie stanowisko, potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2017 r„ nr 1462-IPPB1.4511.1178.2016.1.ES.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.