Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy z tytułu otrzymywania przez Wnioskodawcę świadczeń, które w ramach wykonywania funkcji administratora zabezpieczeń obligacji Wnioskodawca przekazuje na rzecz obligatariuszy na zaspokojenie ich wierzytelności głównej i oprocentowania obligacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie umów zawieranych z Emitentami obligacji pełni funkcję administratora zabezpieczeń obligacji. Wnioskodawca jako administrator zabezpieczeń działa w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy, podejmując czynności zmierzające do uzyskania środków na zaspokojenie wierzytelności z obligacji, a w tym należności głównej oraz oprocentowania obligacji. Funkcjonowanie instytucji administratora zabezpieczeń reguluje ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U poz. 238). Wraz z wejściem tej ustawy w życie z dniem 1 lipca 2015 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730). Zgodnie z art. 29 ustawy o obligacjach – w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy emitent może, przed rozpoczęciem emisji obligacji, zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem zabezpieczeń może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta. Do administratora zabezpieczeń przepisy art. 80 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. Zadaniem administratora zabezpieczeń, ustanawianego w przypadku zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy, jest wykonywanie praw i obowiązków wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.
2017
24
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca wykonujący funkcję administratora zabezpieczeń obligacji i przekazujący obligatariuszom świadczenia zaspokajające wierzytelności obligatariuszy wynikające z obligacji, jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie umów zawieranych z Emitentami obligacji pełni funkcję administratora zabezpieczeń obligacji. Wnioskodawca jako administrator zabezpieczeń działa w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy, podejmując czynności zmierzające do uzyskania środków na zaspokojenie wierzytelności z obligacji, a w tym należności głównej oraz oprocentowania obligacji. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będzie ciążyć na nim obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy w wyniku podjętych przez niego jako administratora zabezpieczeń obligacji czynności prawnych i faktycznych dojdzie do pozyskania środków pieniężnych i przekazania tych środków obligatariuszom na zaspokojenie wierzytelności głównej i oprocentowania obligacji. Funkcjonowanie instytucji administratora zabezpieczeń reguluje ww. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wraz z wejściem tej ustawy w życie z dniem 1 lipca 2015 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730). Zgodnie z art. 29 ustawy o obligacjach – w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy emitent może, przed rozpoczęciem emisji obligacji, zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.
2017
23
maj

Istota:
Czy na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów z tytułu nabytych Obligacji będzie dla Wnioskodawcy cała kwota wydatków poniesionych na nabycie Obligacji w 2012 r. rozliczana w sposób zaprezentowany przez Wnioskodawcę w treści uzasadnienia?
Fragment:
Wierzycielem emitenta staje się każdy kolejny posiadacz (nabywca) obligacji. W świetle powyższego stwierdzić należy, że obligacje mieszczą się w zakresie pojęcia „ pożyczki ”. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1564/12 ) pada następujące stwierdzenie: „Zdaniem Sądu, obligacje mieszczą się w zakresie szeroko rozumianego pojęcia „ pożyczka ”.” Pogląd ten potwierdzony został przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2015 r., sygn. II FSK 1143/13. W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia/wykupu obligacji w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie. Ze względu jednak na zakaz zaliczania straty podatkowej związanej z transakcją zbycia/wykupu obligacji koszty podatkowe mogą być przez Wnioskodawcę rozpoznane jedynie do wysokości osiągniętego przychodu. W przypadku zbycia obligacji mamy bowiem do czynienia ze zbyciem wierzytelności pożyczkowej, a zatem ewentualna strata powstała w wyniku zbycia/wykupu obligacji stanowi stratę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
11
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o PIT ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji - przekazywanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji?
Fragment:
Osoba fizyczna bowiem rozliczy przychody z odpłatnego zbycia obligacji i uzyskiwane od obligacji odsetki lub dyskonto pomniejszając je o koszty uzyskania tych przychodów, traktując je jako przychody i koszty prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej obejmującej zakup i sprzedaż obligacji oraz czerpanie dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji. Znajduje to potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r. wydanej z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-1272/14-3/EC . Wobec powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska. Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 3: Zdaniem Wnioskodawcy, dla niepobrania podatku zryczałtowanego od dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta przekazywanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji wystarczy: otrzymanie przez Wnioskodawcę pisemnego oświadczenia tych osób, że dochody z zakupu i sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskują w ramach faktyczne prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, oraz stosowny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej podatnika obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Jak wynika z ww. przepisu, wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych (w tym obligacji) stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero z momentem ich odpłatnego zbycia. Tym samym, w momencie wykonania umowy sprzedaży obligacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży tych obligacji, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z ich sprzedaży a wydatkami na ich nabycie. Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT przewidziane zostało również zwolnienie od CIT dla dochodów z odpłatnego zbycia obligacji skarbowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT, wolne od podatku są odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2. W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia obligacji, z literalnego brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT wynika, iż zastosowanie zwolnienia od CIT uzależnione jest od łącznego spełnienia trzech przesłanek: (i) obligacje muszą pochodzić z emisji Skarbu Państwa, (ii) obligacje muszą być oferowane za granicą oraz (iii) dochód z odsetek od obligacji musi być uzyskany przez podatnika, niebędącego polskim rezydentem podatkowym.
2017
23
lut

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT w przypadku nabycia obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej, a następnie otrzymania odsetek w związku z wypłatą kuponu.
Fragment:
Obligacje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym. Możliwa jest zatem sprzedaż obligacji przez pierwotnego obligatariusza (tj. podmiot, który objął obligację od emitenta) kolejnym uczestnikom obrotu itd., aż do upływu terminu zapadalności obligacji. Wnioskodawca wyjaśnił, iż cena nabywanych obligacji jest składową tzw. „ ceny czystej ”, którą jest bieżąca cena transakcyjna za nominał obligacji, wyrażona w procencie wartości nominalnej, a także odsetek, które narosły od daty emisji obligacji lub daty ostatniej płatności kuponu do dnia sprzedaży obligacji. Tak ustalona cena określana jest jako tzw. „ cena brudna ” obligacji. „ Cena brudna ” obligacji uwzględnia zatem wartość tzw. zakupionych odsetek, tj. odsetek, które narosły od daty emisji obligacji lub daty ostatniej płatności kuponu, do daty rozliczenia ich sprzedaży. „ Cena brudna ” obligacji odzwierciedla zatem wartość wynagrodzenia zbywcy obligacji z tytułu finansowania emitenta przez okres, w którym zbywca był posiadaczem obligacji. Odnosząc się do powyższego, należy przede wszystkim zauważyć, że obligacje stanowią pokrewną do kredytu lub pożyczki formę pozyskiwania kapitału w celu finansowania działalności.
2017
18
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z konwersją obligacji na akcje.
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych planowanej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Planowane jest, że przedstawiona powyżej konwersja zostanie zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca nadmienia, iż emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238; dalej: „ Ustawa o obligacjach ”). Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawo do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. Jednocześnie, Wnioskodawca wyjaśnia, że konwersja Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca, nie jest zdarzeniem czysto hipotetycznym, lecz jest zdarzeniem planowanym i tym samym opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku dotyczy sprecyzowanego, skonkretyzowanego i zindywidualizowanego, tj. pewnego zdarzenia przyszłego.
2017
9
lut

Istota:
W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu Obligacji?
Fragment:
Kontrahent Wnioskodawcy (dalej: „ Emitent ”), 30 grudnia 20IX r. wyemitował obligacje zerokuponowe z dyskontem (dalej: „ Obligacje ”). W rezultacie cena emisyjna Obligacji została ustalona poniżej ich wartości nominalnej. Obligacje następnie zostały objęte przez Spółkę, w wyniku czego stała się ona obligatariuszem z tytułu wyemitowanych Obligacji. W rezultacie cena emisyjna Obligacji została ustalona poniżej ich wartości nominalnej. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji dzień wykupu Obligacji przypadał na 31 grudnia 201X+1 roku. Stosownie do treści artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 238), Spółka oraz Emitent zamierzają zawrzeć porozumienie (dalej: „ Porozumienie ”), na mocy którego dojdzie do zmiany: terminu wykupu obligacji w ten sposób, że dzień wykupu zostanie ustalony na dzień 31 grudnia 201X+2 roku; wartości nominalnej Obligacji w ten sposób, że wartość ta zostanie zwiększona, w wyniku czego zwiększeniu ulegnie różnica między wartością nominalną, a wartością emisyjną Obligacji. Wyżej wskazana zmiana nie spowoduje umorzenia dotychczasowych obligacji, a co za tym idzie emisji w ich miejsce „ nowych ” obligacji. Nie dojdzie również do kapitalizacji dyskonta - co oznacza, że wartość dotychczas ustalonego dyskonta nie zostanie wliczona (skapitalizowana) do nowej wartości, od której naliczane będą odsetki.
2017
4
sty

Istota:
1. Czy w przypadku zawarcia Umowy i otrzymania wynagrodzenia od Subpartycypanta, Wnioskodawca powinien ustalić wynik podatkowy na tej transakcji jako różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym od Subpartycypanta a historycznym kosztem objęcia obligacji (tj. niespłaconą i niezwróconą Spółce ceną ich nabycia)?
2. Czy koszty uzyskania przychodów wynikające z Umowy powinny zostać przez Wnioskodawcę rozpoznane w tym samym roku podatkowym w którym zostanie rozpoznany przychód z Umowy?
Fragment:
Od dnia nabycia do dnia wykupu obligacji brak jest płatności odsetkowych. Oznacza to, że obligacje mają charakter obligacji zerokuponowych (dyskontowych). Szczegółowe warunki emisji obligacji zostały każdorazowo określone w odpowiednim programie emisji obligacji. Część obligacji ma zgodnie z warunkami emisji charakter obligacji niezbywalnych, co oznacza że nie mogą one być zbyte ze skutkiem dla wystawcy (tzw. względna bezskuteczność czynności prawnej). Dla porządku Wnioskodawca zwraca uwagę, że w dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 238, dalej: „ druga ustawa o obligacjach ”). Zgodnie z art. 109 drugiej ustawy o obligacjach, do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zastosowanie mają przepisy pierwszej ustawy o obligacjach. W związku z powyższym, Wnioskodawca do danej obligacji stosuje przepisy bądź pierwszej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane przed dniem 1 lipca 2015 r.), bądź przepisy drugiej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane po 1 lipca 2015 r.). Wydatki na nabycie obligacji zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów (tj. uzyskania wyższej ceny z tytułu wykupu obligacji przez emitenta).
2016
16
gru

Istota:
W ocenie organu, na gruncie prawa podatkowego nie zachodzi tożsamość pomiędzy wniesieniem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego (i ewentualnie zapasowego), a spłatą wierzytelności w ramach tego wkładu wniesionych. Każda z tych operacji ma odrębny charakter podatkowy rodzący odrębne skutki w sferze prawa podatkowego. Ta odrębność prowadzi zaś do wniosku, iż spłata wierzytelności nie korzysta z wyłączeń przewidzianych w art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT i tym samym winna być opodatkowana na zasadach ogólnych zakreślonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, odpowiadając na pytanie Spółki, należy stwierdzić, że w związku z wykupem przez Emitenta / Emitentów Obligacji, otrzymanych przez Spółkę w drodze aportu i przeznaczonych w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości kwoty głównej Obligacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
W przyszłości zakładane jest, że Spółka otrzyma w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) obligacje (dalej: „ Obligacje ”) od Wnioskodawcy i/lub również od innych osób fizycznych. Przedmiotem aportu mogą być np. obligacje wyemitowane przez inną spółkę kapitałową / spółki kapitałowe z siedzibą na terytorium Polski lub Skarb Państwa (dalej łącznie: „ Emitent/Emitenci ”). Otrzymane przez Spółkę aportem Obligacje przeznaczone zostaną w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, w części zaś na kapitał zapasowy (aport z agio). Wykup Obligacji przez Emitenta/Emitentów nastąpi w momencie nadejścia odpowiedniego terminu. Mając na względzie przedstawiony powyżej opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie ewentualnych konsekwencji podatkowych dla Spółki w odniesieniu do wykupu Obligacji przez Emitenta na gruncie przepisów Ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wykupem przez Emitenta / Emitentów Obligacji, otrzymanych przez Spółkę w drodze aportu i przeznaczonych w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości kwoty głównej Obligacji na gruncie Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.