Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dokonaniem cesji wierzytelności w miejsce wykonania zobowiązania z tytułu wykupu obligacji.
Fragment:
Obligacja jest zatem papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 730, z poźn. zm.). Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest faktycznie otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych przez emitenta, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez propozycję nabycia skutkującą zbyciem (objęciem) uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną, którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji. Podmiotami uprawnionymi do emisji obligacji są m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy o obligacjach). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność w formie spółki akcyjnej, podlegającą w Polsce opodatkowaniu co do całości swoich dochodów. Wnioskodawca był dłużnikiem wobec obligatariuszy w związku z obowiązkiem wykupu wyemitowanych obligacji. Zobowiązanie do wykupu obligacji obejmowało kapitał oraz odsetki (dyskonto).
2018
10
lut

Istota:
W zakresie uznania czynności polegających na obejmowaniu obligacji oraz udzielaniu zabezpieczeń zobowiązań kredytowych i zobowiązań wynikających z emisji obligacji za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji
Fragment:
Podobnie jak w przypadku transakcji zabezpieczeń zobowiązań, również w odniesieniu do transakcji obejmowania obligacji Wnioskodawca generalnie nie współpracuje oraz nie planuje współpracować z podmiotami spoza Grupy Y.. Emisje obligacji obejmowanych przez Z. są emisjami niepublicznymi (zamkniętymi), w ramach których emitent kieruje propozycję nabycia obligacji do ograniczonego kręgu inwestorów (podmiotów z Grupy Y.), a zainteresowany inwestor tę propozycję przyjmuje. Obligacje emitowane w ramach Grupy Y. mogą być zerokuponowe (dyskontowe) bądź kuponowe. W przypadku obligacji kuponowych, kupon należny obligatariuszowi za dany okres rozliczeniowy podlega przeważnie kapitalizacji (i jest spłacany przy wykupie obligacji). Obecnie opisane transakcje dotyczą obligacji emitowanych przez jedną ze spółek holdingowych w Grupie, pośrednio kontrolującą Wspólnika Wnioskodawcy (dalej: „ Holding ”). Holding posiada siedzibę w Luksemburgu i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z. może obejmować obligacje kilka razy w roku. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości wystąpią również inne transakcje objęcia obligacji (emitowanych przez inny podmiot z Grupy Y.). Podobnie jak w przypadku transakcji zabezpieczania zobowiązań finansowych, również obejmowanie obligacji wynika przede wszystkim z uzgodnień dokonywanych w ramach Grupy Y., jak również z konieczności lokowania wolnych środków finansowych Spółki.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu spłaty odsetek wynikających z emisji obligacji dokonanej przed 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Emisje obligacji, o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku zostały dokonane w oparciu o: ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wnioskodawca wystąpił do podmiotów powiązanych z propozycją nabycia obligacji określonych serii, natomiast podmioty powiązane (obligatariusze) w odpowiedzi złożyły oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia obligacji określonych serii. W następstwie ww. czynności zarząd Wnioskodawcy podejmował uchwały w zakresie: dojścia do skutku emisji obligacji imiennych określonej serii; przydziału konkretnemu podmiotowi powiązanemu obligacji imiennych określonej serii; przekazywał konkretnemu podmiotowi powiązanemu odcinek zbiorowy obligacji określonej serii wraz z arkuszem wykupu obligacji oraz arkuszem kuponowym (dot. należności odsetkowych). Wszystkie czynności składające się na ww. sekwencję zdarzeń miały miejsce przed 1 stycznia 2017 r. Proces ofertowy, w którym to Wnioskodawca ustalił warunki w zakresie okresów rozliczeniowych, dnia wykupu obligacji oraz wysokości stopy procentowej, a podmioty powiązane zaakceptowały szczegóły propozycji, odbył się przed 1 stycznia 2017 r. Zatem nie sposób uznać, by w konsekwencji powyższego spłata odsetek od obligacji, których emisji dokonano przed 1 stycznia 2017 r. mogła zostać uznana za dokonanie transakcji.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji oraz realizacji praw z nich wynikających (odsetek bądź dyskonta z obligacji).
Fragment:
Wobec tego w sytuacji gdy przychody ze zbywania obligacji i oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta stanowią przedmiot działalności gospodarczej podatnika, płatnik nie ma prawa do poboru PIT od dyskonta od obligacji i od odsetek. Mając zatem na uwadze fakt, że: przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (obligacji) oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta, przedmiot działalności Spółki określony w KRS obejmuje działalność określoną w PKD 64.99.Z. - Spółka powinna otrzymywać od banku, emitenta obligacji lub innej instytucji odsetki i dyskonto od obligacji w kwocie brutto, czyli bez potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji. Ad. 2 W świetle powyższego, zdaniem Podatnika, wystarczającym do powstrzymania się przez emitenta obligacji, bank lub inną instytucję od poboru podatku od dyskonta od obligacji lub odsetek i w związku z tym otrzymania kwoty brutto dyskonta i odsetek od obligacji jest: złożenie przez Podatnika (wspólnika Spółki) emitentowi obligacji, bankowi lub innej instytucji pisemnego oświadczenia, że dochody ze sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, oraz przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającej, że zakres działalności gospodarczej Spółki obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z.
2018
26
sty

Istota:
Pochodne instrumenty finansowe - moment rozpoznania przychodów z tyt. obligacji
Fragment:
W określonych w Kontrakcie przypadkach, w szczególności w zależności od tego czy wartość Wskaźnika rentowności osiągnie wartość ujemną czy dodatnią oraz w odniesieniu do nominalnej wartości Obligacji wraz z odsetkami, a także przy uwzględnieniu ustalonego w Kontrakcie progu, dojdzie do rozliczeń pomiędzy Spółką a Finansującym (dalej: „ Rozliczenie ”). W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość dodatnią oraz nominalna wartość Obligacji wraz z odsetkami będzie mniejsza niż ustalony w Kontrakcie próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty dla Finansującego różnicy pomiędzy ustalonym w Kontrakcie progiem a nominalną wartością Obligacji i odsetek. W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość dodatnią oraz nominalna wartość Obligacji wraz z odsetkami będzie większa niż ustalony w Kontrakcie próg, na Finansującym będzie ciążył obowiązek wypłaty dla Spółki różnicy pomiędzy ustalonym w Kontrakcie progiem a nominalną wartością Obligacji i odsetek. W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość ujemną, Finansujący będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Spółki wynoszącą ustaloną w Kontrakcie równowartość wartości nominalnej Obligacji oraz powstałych odsetek, jako rozliczenie określonego udziału Finansującego w stratach poniesionych przez Spółkę w ramach realizacji Projektu.
2017
6
gru

Istota:
W którym momencie, w przypadku płatności Finansującego na rzecz Spółki w związku z osiągnięciem ujemnej wartości Wskaźnika rentowności bądź dodatniej wartości Wskaźnika rentowności przy jednoczesnej nominalnej wartość Obligacji wraz z odsetkami większej niż ustalony w Kontrakcie próg, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy?
Fragment:
W określonych w Kontrakcie przypadkach, w szczególności w zależności od tego czy wartość Wskaźnika rentowności osiągnie wartość ujemną czy dodatnią oraz w odniesieniu do nominalnej wartości Obligacji wraz z odsetkami, a także przy uwzględnieniu ustalonego w Kontrakcie progu, dojdzie do rozliczeń pomiędzy Spółką a Finansującym (dalej: „ Rozliczenie ”). W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość dodatnią oraz nominalna wartość Obligacji wraz z odsetkami będzie mniejsza niż ustalony w Kontrakcie próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty dla Finansującego różnicy pomiędzy ustalonym w Kontrakcie progiem a nominalną wartością Obligacji i odsetek. W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość dodatnią oraz nominalna wartość Obligacji wraz z odsetkami będzie większa niż ustalony w Kontrakcie próg, na Finansującym będzie ciążył obowiązek wypłaty dla Spółki różnicy pomiędzy ustalonym w Kontrakcie progiem a nominalną wartością Obligacji i odsetek. W przypadku, gdy wartość Wskaźnika rentowności będzie mieć wartość ujemną, Finansujący będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Spółki wynoszącą ustaloną w Kontrakcie równowartość wartości nominalnej Obligacji oraz powstałych odsetek, jako rozliczenie określonego udziału Finansującego w stratach poniesionych przez Spółkę w ramach realizacji Projektu.
2017
10
lis

Istota:
Dokonując potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu wykupu Obligacji A i odsetek od tych obligacji z wierzytelnością Wspólnika, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu wyłącznie w części w jakiej potrąceniu ulegną odsetki od Obligacji A, podczas gdy pozostała kwota podlegająca potrąceniu odpowiadająca wartości nominalnej Obligacji A pozostanie dla Wnioskodawcy neutralna, tj. nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy.
Fragment:
Wnioskodawca jest wierzycielem Wspólnika z tytułu obligacji (dalej: „ Obligacje A ”). Wierzytelność obejmuje wartość nominalną Obligacji A oraz odsetki od tych obligacji. W najbliższym czasie przypada termin wykupu Obligacji A. W terminie wykupu Wspólnik jako emitent Obligacji A będzie zobowiązany również do wypłaty Wnioskodawcy równowartości wartości nominalnej Obligacji A, zapłaconej w przeszłości przez Wnioskodawcę, oraz odsetek od tych obligacji. Jednocześnie, mając na uwadze dalsze zapotrzebowanie Wspólnika na finansowanie oraz nadwyżki finansowe Wnioskodawcy rozważane jest zaciągnięcie przez Wspólnika nowego długu u Wnioskodawcy w postaci pożyczki lub poprzez kolejną emisję obligacji (dalej: „ Obligacje B ”), które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę. Jednocześnie, całość lub część środków udostępnionych Wspólnikowi poprzez pożyczkę lub Obligacje B ma w zamierzeniu zostać przeznaczona na spłatę dotychczasowego zobowiązania Wspólnika wobec Wnioskodawcy z tytułu Obligacji A. Wskutek zawarcia umowy pożyczki ze Wspólnikiem lub przyjęcia przez Wnioskodawcę oferty nabycia Obligacji B, dojdzie do sytuacji, w której: Wnioskodawca będzie mieć wierzytelność wobec Wspólnika o wykup Obligacji A i zapłatę odsetek, oraz Wspólnik będzie mieć wobec Wnioskodawcy wierzytelność o wypłatę pożyczki, lub Wspólnik będzie mieć wobec Wnioskodawcy wierzytelność o zapłatę za Obligacje B.
2017
8
lis

Istota:
Czy nabycie obligacji zamiennych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
TFS zawarło z ARP umowę („Umowa przedwstępna sprzedaży obligacji zamiennych wyemitowanych przez PM), która następnie została wykonana w dniu 20 stycznia 2017 r. poprzez zawarcie pomiędzy ARP i TFS umowy sprzedaży, na podstawie których: 1.1 ARP sprzedała 146 niżej opisanych Obligacji Zamiennych na rzecz TFS w zamian za niżej opisaną Cenę Sprzedaży Obligacji Zamiennych, tj.: Liczba obligacji −146 Wartość nominalna 1 obligacji – 500.000 złotych Wartość nominalna nabywanych obligacji - 73 000 000 złotych Numery obligacji − 1-146 Opis obligacjiObligacje serii A zamienne na akcje po cenie 2 zł na jedną akcję, tj. łącznie zamienne na 36 500 000 akcji PM serii S. 1.2 Cena Sprzedaży Obligacji Zamiennych: Cena Sprzedaży Obligacji Zamiennych wynosi 118 939 996,24 złotych, z zastrzeżeniem jej zwiększenia zgodnie z postanowieniami punktu poniżej. 1.3 Dodatkowo kwota odsetek narosłych od Obligacji Zamiennych od dnia emisji Obligacji Zamiennych do dnia nabycia Obligacji Zamiennych przez TFS, które zostaną wypłacone przez PM TFS jako posiadaczowi Obligacji Zamiennych (kwota 8.090.141,78 zł), będzie powiększać Cenę Sprzedaży Obligacji Zamiennych na następujących zasadach: TFS nabywa Obligacje Zamienne wraz z prawem do odsetek narosłych od Obligacji Zamiennych od dnia emisji Obligacji Zamiennych do dnia nabycia Obligacji Zamiennych przez TFS (tj. w relacjach pomiędzy PM a wierzycielem, TFS jest uprawniony do otrzymania tych odsetek od PM).
2017
27
paź

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem Obligacji lub Weksli otrzymanych przez spółkę kapitałową w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, której jest wspólnikiem
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dopiero w przypadku odpłatnego zbycia lub wykupu Obligacji lub Weksli powstaje prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że odpłatne zbycie Obligacji lub Weksli lub ich wykup nastąpi już po rozwiązaniu Spółki Komandytowej, kiedy papiery te staną się własnością Wnioskodawcy, uprawnionym do rozpoznania wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli będzie Wnioskodawca. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia Obligacji lub Weksli, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Analogicznie, w przypadku wykupu Obligacji lub Weksli przez ich emitentów, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 7 grudnia 2015 r.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez spółkę kapitałową będącą wspólnikiem spółki komandytowej wierzytelności pożyczkowych oraz obligacji i weksli, w związku z rozwiązaniem ww. spółki osobowej
Fragment:
Pożyczki, Obligacje lub Weksle. W przypadku nabycia Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia bądź przedstawi do wykupu emitentom zgodnie z warunkami emisji. W przypadku nabycia Pożyczek w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca uzyska ich spłatę w terminach przewidzianych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami. Rozwiązanie Spółki Komandytowej będzie dokonane w trybie uproszczonym bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zgodnie z art. 58 w związku z art. 67 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy otrzymanie Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) (w odniesieniu do Pożyczek) oraz na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3b (w odniesieniu do Obligacji i Weksli)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
2
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.