Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu Obligacji?
Fragment:
Kontrahent Wnioskodawcy (dalej: „ Emitent ”), 30 grudnia 20IX r. wyemitował obligacje zerokuponowe z dyskontem (dalej: „ Obligacje ”). W rezultacie cena emisyjna Obligacji została ustalona poniżej ich wartości nominalnej. Obligacje następnie zostały objęte przez Spółkę, w wyniku czego stała się ona obligatariuszem z tytułu wyemitowanych Obligacji. W rezultacie cena emisyjna Obligacji została ustalona poniżej ich wartości nominalnej. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji dzień wykupu Obligacji przypadał na 31 grudnia 201X+1 roku. Stosownie do treści artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 238), Spółka oraz Emitent zamierzają zawrzeć porozumienie (dalej: „ Porozumienie ”), na mocy którego dojdzie do zmiany: terminu wykupu obligacji w ten sposób, że dzień wykupu zostanie ustalony na dzień 31 grudnia 201X+2 roku; wartości nominalnej Obligacji w ten sposób, że wartość ta zostanie zwiększona, w wyniku czego zwiększeniu ulegnie różnica między wartością nominalną, a wartością emisyjną Obligacji. Wyżej wskazana zmiana nie spowoduje umorzenia dotychczasowych obligacji, a co za tym idzie emisji w ich miejsce „ nowych ” obligacji. Nie dojdzie również do kapitalizacji dyskonta - co oznacza, że wartość dotychczas ustalonego dyskonta nie zostanie wliczona (skapitalizowana) do nowej wartości, od której naliczane będą odsetki.
2017
4
sty

Istota:
1. Czy w przypadku zawarcia Umowy i otrzymania wynagrodzenia od Subpartycypanta, Wnioskodawca powinien ustalić wynik podatkowy na tej transakcji jako różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym od Subpartycypanta a historycznym kosztem objęcia obligacji (tj. niespłaconą i niezwróconą Spółce ceną ich nabycia)?
2. Czy koszty uzyskania przychodów wynikające z Umowy powinny zostać przez Wnioskodawcę rozpoznane w tym samym roku podatkowym w którym zostanie rozpoznany przychód z Umowy?
Fragment:
Od dnia nabycia do dnia wykupu obligacji brak jest płatności odsetkowych. Oznacza to, że obligacje mają charakter obligacji zerokuponowych (dyskontowych). Szczegółowe warunki emisji obligacji zostały każdorazowo określone w odpowiednim programie emisji obligacji. Część obligacji ma zgodnie z warunkami emisji charakter obligacji niezbywalnych, co oznacza że nie mogą one być zbyte ze skutkiem dla wystawcy (tzw. względna bezskuteczność czynności prawnej). Dla porządku Wnioskodawca zwraca uwagę, że w dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 238, dalej: „ druga ustawa o obligacjach ”). Zgodnie z art. 109 drugiej ustawy o obligacjach, do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zastosowanie mają przepisy pierwszej ustawy o obligacjach. W związku z powyższym, Wnioskodawca do danej obligacji stosuje przepisy bądź pierwszej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane przed dniem 1 lipca 2015 r.), bądź przepisy drugiej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane po 1 lipca 2015 r.). Wydatki na nabycie obligacji zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów (tj. uzyskania wyższej ceny z tytułu wykupu obligacji przez emitenta).
2016
16
gru

Istota:
W ocenie organu, na gruncie prawa podatkowego nie zachodzi tożsamość pomiędzy wniesieniem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego (i ewentualnie zapasowego), a spłatą wierzytelności w ramach tego wkładu wniesionych. Każda z tych operacji ma odrębny charakter podatkowy rodzący odrębne skutki w sferze prawa podatkowego. Ta odrębność prowadzi zaś do wniosku, iż spłata wierzytelności nie korzysta z wyłączeń przewidzianych w art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT i tym samym winna być opodatkowana na zasadach ogólnych zakreślonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, odpowiadając na pytanie Spółki, należy stwierdzić, że w związku z wykupem przez Emitenta / Emitentów Obligacji, otrzymanych przez Spółkę w drodze aportu i przeznaczonych w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości kwoty głównej Obligacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
W przyszłości zakładane jest, że Spółka otrzyma w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) obligacje (dalej: „ Obligacje ”) od Wnioskodawcy i/lub również od innych osób fizycznych. Przedmiotem aportu mogą być np. obligacje wyemitowane przez inną spółkę kapitałową / spółki kapitałowe z siedzibą na terytorium Polski lub Skarb Państwa (dalej łącznie: „ Emitent/Emitenci ”). Otrzymane przez Spółkę aportem Obligacje przeznaczone zostaną w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, w części zaś na kapitał zapasowy (aport z agio). Wykup Obligacji przez Emitenta/Emitentów nastąpi w momencie nadejścia odpowiedniego terminu. Mając na względzie przedstawiony powyżej opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie ewentualnych konsekwencji podatkowych dla Spółki w odniesieniu do wykupu Obligacji przez Emitenta na gruncie przepisów Ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wykupem przez Emitenta / Emitentów Obligacji, otrzymanych przez Spółkę w drodze aportu i przeznaczonych w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości kwoty głównej Obligacji na gruncie Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku wykupu Obligacji i zrealizowaniu dyskonta od Obligacji zastosowanie znajdą przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. ? Czy dyskonto wypłacane Nowym Obligatariuszom podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop?
Fragment:
Obligacje zostały wyemitowane z dyskontem. Stopa dyskonta Obligacji została wyrażona w stosunku rocznym, jako stopa procentowa, na podstawie której ustalona została cena emisyjna Obligacji. Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszonej o stopę dyskonta. Warunki emisji Obligacji przewidują, że dyskonto może ulec zmianie w przypadku zmiany zabezpieczenia Obligacji. Prawa z obligacji mogą być przenoszone. Zbywalność Obligacji nie jest w żaden sposób ograniczona. Obligacje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Catalyst (rynek obligacji prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych). Spółka może w obrocie wtórnym nabyć Obligacje w imieniu własnym jedynie w celu ich umorzenia. Obligacje zostały wyemitowane i faktycznie objęte przez Obligatariuszy [Pierwotni Obligatariusze] przed 1 stycznia 2015 r. Spółka za wyemitowane Obligacje otrzymała zapłatę ceny emisyjnej przed 1 stycznia 2015 r. Pierwotni Obligatariusze, na dzień objęcia Obligacji, nie posiadali żadnych udziałów dających prawo głosu w kapitale Spółki. Po emisji Obligacji i objęciu ich przez Pierwotnych Obligatariuszy, Obligacje zostały zbyte przez Pierwotnych Obligatariuszy na rzecz nowych podmiotów [Nowi Obligatariusze].
2016
15
gru

Istota:
Po uwzględnieniu postanowień umowy polko-australijskiej, transakcje dokonywane przez Fundusz zarówno za pośrednictwem rynku regulowanego jak i poza nim nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Fundusz nie wyklucza również, że w przyszłości dokona inwestycji w polskie obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez polskie spółki (obligacje korporacyjne - zarówno notowane jak i nienotowane na rynku regulowanym). Fundusz będzie bezpośrednim właścicielem papierów wartościowych. Niemniej, papiery wartościowe mogą być przechowywane przez depozytariusza Funduszu w jego imieniu/na jego rzecz. W toku działalności inwestycyjnej Fundusz dokonuje transakcji zbycia akcji polskich spółek notowanych na GPW. W przyszłości Fundusz zamierza dokonywać transakcji zbycia zarówno akcji polskich spółek, jak i obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych. Transakcje zbycia akcj i są / będą dokonywane w ramach polskiego rynku regulowanego, natomiast transakcje zbycia obligacji mogą być dokonywane na polskim rynku regulowanym lub poza nim. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy transakcje zbycia akcji polskich spółek kapitałowych nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy transakcje zbycia polskich obligacji skarbowych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy transakcje zbycia obligacji korporacyjnych (...)
2016
10
gru

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za obligacje
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Przedstawiona powyżej konwersja może zostać zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, że emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238; dalej: „ ustawa o obligacjach ”). Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawa do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: (...)
2016
3
gru

Istota:
CIT - w zakresie skutków podatkowych konwersji obligacji na akcje.
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Przedstawiona powyżej konwersja może zostać zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238; dalej: „ Ustawa o obligacjach ”). Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawa do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie:
skutków podatkowych konwersji obligacji zamiennych na akcje
Fragment:
Rozważane są przy tym różne metody, za pomocą których przedmiotowe finansowanie zostanie udzielone, m.in. rozważane jest, aby finansowanie zostało udzielone w formie emisji obligacji zamiennych. Obligacje zamienne zostaną wyemitowane przez SPV (dalej: „ Obligacje ”) oraz objęte przez Wnioskodawcę w zamian za środki finansowe. Rozwiązanie to jest elastycznym narzędziem finansowania, ponieważ umożliwia prostą zamianę długu na kapitał własny, w razie gdyby zaszła taka potrzeba biznesowa. Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Konwersja obligacji będzie zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238; dalej: „ Ustawa o obligacjach ”).
2016
28
lis

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie obligacji przez Spółkę Holdingową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
Fragment:
Otrzymane przez Wnioskodawcę obligacje w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej zostaną wykupione przez emitenta. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie obligacji przez Spółkę Holdingową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? W kontekście sformułowanego w uzupełnieniu wniosku pytania Wnioskodawca uważa, że w przypadku wykupu przez emitenta obligacji, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową na ich nabycie. W przypadku nabycia obligacji w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę Holdingową na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość obligacji otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum.
2016
26
lis

Istota:
Czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dzierżawa/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka planuje emisję obligacji, które zostaną objęte przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „ FIZ ”). FIZ jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wartość wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez FIZ obligacji przekroczy 100.000 EURO. Pomiędzy Spółką a FIZ nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, czy to bezpośrednie czy też pośrednie. Spółka należy do odrębnej grupy kapitałowej niż podmioty, które są lub w przyszłości będą posiadaczami certyfikatów w FIZ.
2016
26
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.