Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem Obligacji lub Weksli otrzymanych przez spółkę kapitałową w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, której jest wspólnikiem
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dopiero w przypadku odpłatnego zbycia lub wykupu Obligacji lub Weksli powstaje prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że odpłatne zbycie Obligacji lub Weksli lub ich wykup nastąpi już po rozwiązaniu Spółki Komandytowej, kiedy papiery te staną się własnością Wnioskodawcy, uprawnionym do rozpoznania wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli będzie Wnioskodawca. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia Obligacji lub Weksli, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Analogicznie, w przypadku wykupu Obligacji lub Weksli przez ich emitentów, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 7 grudnia 2015 r.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez spółkę kapitałową będącą wspólnikiem spółki komandytowej wierzytelności pożyczkowych oraz obligacji i weksli, w związku z rozwiązaniem ww. spółki osobowej
Fragment:
Pożyczki, Obligacje lub Weksle. W przypadku nabycia Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia bądź przedstawi do wykupu emitentom zgodnie z warunkami emisji. W przypadku nabycia Pożyczek w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca uzyska ich spłatę w terminach przewidzianych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami. Rozwiązanie Spółki Komandytowej będzie dokonane w trybie uproszczonym bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zgodnie z art. 58 w związku z art. 67 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy otrzymanie Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) (w odniesieniu do Pożyczek) oraz na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3b (w odniesieniu do Obligacji i Weksli)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez spółkę kapitałową będącą wspólnikiem spółki komandytowej wierzytelności pożyczkowych oraz obligacji i weksli, w związku z rozwiązaniem ww. spółki osobowej
Fragment:
Pożyczki, Obligacje lub Weksle. W przypadku nabycia Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia bądź przedstawi do wykupu emitentom zgodnie z warunkami emisji. W przypadku nabycia Pożyczek w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej, Wnioskodawca uzyska ich spłatę w terminach przewidzianych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami. Rozwiązanie Spółki Komandytowej będzie dokonane w trybie uproszczonym bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zgodnie z art. 58 w związku z art. 67 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy otrzymanie Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) (w odniesieniu do Pożyczek) oraz na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3b (w odniesieniu do Obligacji i Weksli)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Pożyczek, Obligacji lub Weksli w wyniku rozwiązania Spółki Komandytowej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem Obligacji lub Weksli otrzymanych przez spółkę kapitałową w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, której jest wspólnikiem
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dopiero w przypadku odpłatnego zbycia lub wykupu Obligacji lub Weksli powstaje prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że odpłatne zbycie Obligacji lub Weksli lub ich wykup nastąpi już po rozwiązaniu Spółki Komandytowej, kiedy papiery te staną się własnością Wnioskodawcy, uprawnionym do rozpoznania wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli będzie Wnioskodawca. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia Obligacji lub Weksli, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Analogicznie, w przypadku wykupu Obligacji lub Weksli przez ich emitentów, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę Komandytową na nabycie (objęcie) Obligacji lub Weksli, równych cenie emisyjnej tych papierów wartościowych. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 7 grudnia 2015 r.
2017
2
wrz

Istota:
Czy rozliczenie przez Spółkę obligacji, polegające na wydaniu (obligatariuszom albo innym wskazanym przez obligatariuszy podmiotom) węgla w naturze w celu spełnienia świadczenia niepieniężnego, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
Fragment:
Skutek ekonomiczny finansowania jednostki obligacjami jest zbliżony do finansowania pożyczką, przy czym w stosunku do obligacji szereg elementów tego stosunku zobowiązaniowego regulowany jest szczegółowo przez ustawę o obligacjach. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art. 4 ust. 2 ustawy wprowadza podział świadczeń wynikających z obligacji na świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Tak więc możliwe jest wyemitowanie obligacji, które będą w sposób pierwotny inkorporowały wierzytelność o wydanie określonej rzeczy (oznaczonej co do tożsamości lub jedynie co do gatunku). Obligacje można podzielić na obligacje kuponowe i zerokuponowe. Obligacje zerokuponowe są zwykle emitowane z dyskontem (dyskonto występuje, gdy cena emisyjna, po której można nabyć obligację jest niższa niż cena nominalna, po której następuje wykup obligacji). Obligacje kuponowe wiążą się z okresową płatnością kuponu (odsetek). Także odsetki mogą mieć charakter zarówno świadczenia pieniężnego, jak i świadczenia rzeczowego (niepieniężnego). 2.
2017
24
sie

Istota:
Czy rozliczenie przez Spółkę obligacji, polegające na wydaniu (obligatariuszom albo innym wskazanym przez obligatariuszy podmiotom) węgla w naturze w celu spełnienia świadczenia niepieniężnego, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Skutek ekonomiczny finansowania jednostki obligacjami jest zbliżony do finansowania pożyczką, przy czym w stosunku do obligacji szereg elementów tego stosunku zobowiązaniowego regulowany jest szczegółowo przez ustawę o obligacjach. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art. 4 ust. 2 ustawy wprowadza podział świadczeń wynikających z obligacji na świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Tak więc możliwe jest wyemitowanie obligacji, które będą w sposób pierwotny inkorporowały wierzytelność o wydanie określonej rzeczy (oznaczonej co do tożsamości lub jedynie co do gatunku). Obligacje można podzielić na obligacje kuponowe i zerokuponowe. Obligacje zerokuponowe są zwykle emitowane z dyskontem (dyskonto występuje, gdy cena emisyjna, po której można nabyć obligację jest niższa niż cena nominalna, po której następuje wykup obligacji). Obligacje kuponowe wiążą się z okresową płatnością kuponu (odsetek). Także odsetki mogą mieć charakter zarówno świadczenia pieniężnego, jak i świadczenia rzeczowego (niepieniężnego). 2.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia obligacji oraz odsetek (dyskonta) od obligacji.
Fragment:
(...) obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji wystarczy: złożenie przez Wnioskodawcę pisemnego oświadczenia do Emitenta Obligacji bądź Domów Maklerskich prowadzących ewidencję Emitenta, że dochody ze sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskuje w ramach faktycznie prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej tych osób obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Powołując się na artykuł 30b ust. 4 ustawy o PIT Wnioskodawca uważa, że Emitenci i Domy Maklerskie nie powinni pobierać 19 % podatku dochodowego z odpłatnego zbycia obligacji, dyskonta czy odsetek, o którym jest mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, jeśli przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i otrzymanych odsetek następują w wykonaniu działalności gospodarczej, a tym samym Wnioskodawca powienien otrzymywać odsetki od obligacji bądź z dyskonta obligacji w kwocie brutto i w tej kwocie ewidencjować je w księdze przychodów i rozchodów działalności.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi przez Wnioskodawcę wypłatami z tytułu obligacji na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361 ze zm,; dalej jako: „ ustawa o PIT ”) ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, w której nie prowadzi dla nich rachunku instrumentów rynku niepublicznego ani rachunku zbiorczego, jednakże na mocy umowy z Emitentem przekazuje tym osobom świadczenia z tytułu obligacji otrzymanych od Emitenta? Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca na podstawie art. 41 ust. 4d ustawy o PIT ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji - przekazywanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji? Czy dla niepobrania podatku zryczałtowanego od dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, przekazywanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji wystarczy: posiadanie przez Wnioskodawcę pisemnego oświadczenia tych osób, że dochody ze sprzedaży obligacji oraz dochody z odsetek bądź dyskonta z obligacji uzyskują w ramach faktyczne prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, oraz wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej tych osób obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64,99.Z? Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
cze

Istota:
Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2017 r. Wnioskodawca może wykazać poniesioną stratę zgłoszoną w wezwaniu sądowym, prowadzonym w postępowaniu upadłościowym właściciela obligacji?
Fragment:
W tym stanie prawnym uniemożliwiono Wnioskodawcy ostateczne odzyskanie jakiejkolwiek kwoty z zakupionych obligacji. Celem Wnioskodawcy jest obniżenie wysokości podatku w zeznaniu podatkowym PIT-38 z innych operacji finansowych wykonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. D. wycofał z obrotu giełdowego notowania obligacji. Wnioskodawca nie może ich sprzedać choćby za 1 grosz, aby wykazać stratę. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jest emerytem i utrzymuje się z emerytury i oszczędności. Zakup obligacji traktował jako lokatę oszczędności. Wnioskodawca lokuje również oszczędności na lokatach bankowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wnioskodawca corocznie rozlicza się z Urzędem Skarbowym z osiągniętego dochodu lub straty zeznaniem PIT-38. Zakup obligacji nastąpił poprzez D., w którym Wnioskodawca posiada konto inwestycyjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2017 r. Wnioskodawca może wykazać poniesioną stratę w kwocie 12.834 zł 54 gr, zgłoszoną w wezwaniu sądowym, prowadzonym w postępowaniu upadłościowym właściciela obligacji. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to jaka jest tego podstawa prawna? Zdaniem Wnioskodawcy, przypadek opisany we wniosku oraz jego uzupełnieniu kwalifikuje się do zaliczenia powstałej straty do kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-38 w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
cze

Istota:
Czy z tytułu otrzymywania przez Wnioskodawcę świadczeń, które w ramach wykonywania funkcji administratora zabezpieczeń obligacji Wnioskodawca przekazuje na rzecz obligatariuszy na zaspokojenie ich wierzytelności głównej i oprocentowania obligacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie umów zawieranych z Emitentami obligacji pełni funkcję administratora zabezpieczeń obligacji. Wnioskodawca jako administrator zabezpieczeń działa w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy, podejmując czynności zmierzające do uzyskania środków na zaspokojenie wierzytelności z obligacji, a w tym należności głównej oraz oprocentowania obligacji. Funkcjonowanie instytucji administratora zabezpieczeń reguluje ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U poz. 238). Wraz z wejściem tej ustawy w życie z dniem 1 lipca 2015 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730). Zgodnie z art. 29 ustawy o obligacjach – w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy emitent może, przed rozpoczęciem emisji obligacji, zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem zabezpieczeń może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta. Do administratora zabezpieczeń przepisy art. 80 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. Zadaniem administratora zabezpieczeń, ustanawianego w przypadku zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy, jest wykonywanie praw i obowiązków wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.
2017
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.