Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Objęcie udziałów w Spółce w zamian za wkład w postaci Obligacji skutkuje po stronie Wnoszącego powstaniem przychodu w wysokości wartości wkładów (wartości Obligacji) określonych w umowie Spółki (w aktach wewnętrznych Spółki stanowiących podstawę prawną podwyższenia jej kapitału zakładowych), z zastrzeżeniem zdania drugiego art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnoszącego na objęcie Obligacji (zapłata ceny emisyjnej Obligacji), powiększone o wydatki związane z objęciem udziałów (opłaty notarialne) – art. 22 ust. 1e pkt 3 w zw. z ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Posiadane przez Zainteresowanych Obligacje nie mają charakteru obligacji zamiennych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) ani obligacji z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 20 tej ustawy. Obligacje zostały nabyte w zamian za wpłacone do Spółek środki pieniężne. Zainteresowani obecnie nie są udziałowcami żadnej ze Spółek. Objęcie Obligacji nastąpiło w drodze przyjęcia przez Zainteresowanych Propozycji Nabycia Obligacji skierowanych do każdego z nich przez każdą ze Spółek. Wyemitowane przez Spółki Obligacje mają charakter obligacji na okaziciela. Posiadają one formę dokumentu. Świadczenia emitenta wynikające z Obligacji obejmują należność główną oraz odsetki naliczane od dnia uznania na rachunku bankowym wpłaty na poczet Obligacji do dnia 30 czerwca 2018 r., ustalonego przez strony jako termin wykupu Obligacji. Świadczenia te mają charakter pieniężny. Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu Obligacji poprzez uznanie rachunku bankowego każdego z Zainteresowanych wartością wykupu (wartość nominalna powiększona o odsetki). Warunki emisji Obligacji nie określają miejsca spełnienia świadczenia.

2018
21
cze

Istota:

Czy w przypadku zbycia/umorzenia Obligacji będących własnością Wnioskodawcy podatkowym kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego Spółki Zależnej na rzecz Wnioskodawcy, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji?

Fragment:

Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że ponieważ w praktyce wartość roszczenia Spółki względem Spółki zagranicznej z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego (i odpowiadająca jej wartość zobowiązania Spółki zagranicznej względem Spółki) była odzwierciedlona w wartości rynkowej składników majątku Spółki zagranicznej na moment likwidacji (w tym Obligacji), to konsekwentnie należy przyjąć, że w przypadku sprzedaży Obligacji lub ich umorzenia, kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji. Reasumując, w przypadku odpłatnego zbycia Obligacji lub ich umorzenia, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w odpowiedniej części, wartości Obligacji ustalonej dla celów likwidacji z dnia ich otrzymania przez Spółkę w wyniku likwidacji, ale nie wyższej niż ich wartość rynkowa i dodatkowo pomniejszonej o ew. naliczony podatek od towarów i usług. W świetle powyższego, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy w przypadku zbycia/umorzenia Obligacji będących własnością Wnioskodawcy podatkowym kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego Spółki Zależnej na rzecz Wnioskodawcy, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji, należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
21
cze

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

Fragment:

Obligacje będą podlegać oprocentowaniu. Z warunków emisji Obligacji będzie wynikać, że Obligacje są instrumentem kuponowym, a tym samym świadczeniem Banku dla inwestora będzie kwota odsetek brutto, wypłacona jako należna z tytułu udzielonej Bankowi pożyczki. Zamiarem Wnioskodawcy jest, aby warunki emisji Obligacji przewidywały wypłatę odsetek od Obligacji w kwocie brutto, czyli kwocie obliczonej w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności potrącenia z kwoty odsetek zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) nie uległ zmniejszeniu przychód odsetkowy inwestora z Obligacji, tj. efektywna stopa oprocentowania Obligacji (tzw. klauzula gross-up). Decyzja o przekazaniu inwestorom „ ubruttowionych ” odsetek jest zgodna ze standardem rynkowym stosowanym w przypadku emisji instrumentów dłużnych takiego rodzaju jak Obligacje. Wnioskodawca tym samym ponosi efektywnie ciężar ekonomiczny tzw. podatku u źródła, zwiększając zwrot z inwestycji (korzyść ekonomiczną) podmiotów uprawnionych z Obligacji. Ze względu na - poruszoną szerzej w dalszej części wniosku - anonimowość podatników (ostatecznych inwestorów) i ciążący na podatnikach obowiązek podatkowy, tylko takie rozwiązanie jest uzasadnione biznesowo, zapewniając skuteczną emisję obligacji za granicą.

2018
2
cze

Istota:

Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] jest spółką giełdową. Spółka ustanowiła program emisji obligacji niepublicznych (dalej: Program) w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.; dalej: ustawa o obligacjach), w ramach którego jest uprawniona do wielokrotnej emisji obligacji. Obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu (obligacje zdematerializowane). Emisja skierowana jest do inwestorów - osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących zarówno polskimi, jak i zagranicznymi rezydentami podatkowymi.

2018
25
maj

Istota:

Konwersja części wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (dokonywana w trybie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za wkład określony jako pieniężny i potrącenia wierzytelności spółki-emitenta obligacji i obejmującego wkład -obligatariusza) skutkuje powstaniem przychodu z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof;
Kosztem uzyskania ww. przychodu będzie odpowiednia część wydatków poniesionych na objęcie obligacji (zapłata ceny emisyjnej obligacji), powiększona o wydatki związane z objęciem udziałów (opłaty notarialne) – art. 22 ust. 1e pkt 3 w zw. z ust. 1i updof.

Fragment:

(...) Obligacji. Wartość wkładów w Umowach inwestycyjnych określona została wyłącznie ze względów na ustalenia biznesowe pomiędzy Zainteresowanymi a Spółkami i ich wspólnikami; określona w Umowach Inwestycyjnych wartość wkładów Zainteresowanych do Spółek ustalona została na dzień podpisania każdej z Umów Inwestycyjnych. Wyemitowane przez Spółki Obligacje mają charakter obligacji na okaziciela. Posiadają one formę dokumentu. Świadczenia emitenta wynikające z Obligacji obejmują należność główną oraz odsetki naliczane od dnia uznania na rachunku bankowym wpłaty na poczet Obligacji do dnia 30 czerwca 2018 r., ustalonego przez strony jako termin wykupu Obligacji. Świadczenia te mają charakter pieniężny. Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu obligacji poprzez uznanie rachunku bankowego każdego z Zainteresowanych wartością wykupu (wartość nominalna powiększona o odsetki). Warunki emisji obligacji nie określają miejsca spełnienia świadczenia. Posiadane przez Zainteresowanych Obligacje nie mają charakteru obligacji zamiennych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) ani obligacji z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 20 tej ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie obligacji w tym narosłego kuponu odsetkowego od tych obligacji, należy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili zakupu.

Fragment:

Obligacje stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), art. 95 - 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730 z późn. zm.). Wydatkami na nabycie obligacji są zarówno wydatki na nabycie wartości nominalnej obligacji jak i wydatki na nabycie naliczonych odsetek (kuponu odsetkowego) związanych z tą obligacją. Wnioskodawca nie dokonuje oddzielnych nabyć odsetek (kuponów odsetkowych) lecz łącznie nabywa prawo do naliczonych do daty nabycia obligacji odsetek wraz z nabyciem obligacji. W przypadku nabycia obligacji, Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych kwoty wydatkowanej na zakup obligacji w dacie ich nabycia. Poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki, ale dopiero w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub odpłatnego zbycia obligacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie podatkowych związanych z wykupem obligacji w wyniku zawartego układu z wierzycielami emitenta oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonania późniejszej sprzedaży lub umorzenia otrzymanych w zamian obligacji.

Fragment:

W roku 2015 został zawarty układ z wierzycielami a sąd zakończył postępowania upadłościowe, na mocy którego przysługiwało Wnioskodawcy prawo objęcie kolejnej serii obligacji emitenta (SERIA C), poprzez zaliczenie na poczet ceny emisyjnej obejmowanych obligacji, przysługujących Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu Obligacji serii B według wartości nominalnej (wartość nominalna obejmowanych obligacji serii C - 23 tys. zł równa się wartości nominalnej niewykupionych obligacji serii B). W związku z powyższym obligacje serii C zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w roku 2016, jednocześnie w tym samym roku zostały wyksięgowane obligacje serii B. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak powinien wyglądać prawidłowy sposób rozliczenia przedstawionych operacji z Urzędem Skarbowym za rok 2016 oraz czy wartość wierzytelności z obligacji SERII B zaliczona na poczet ceny emisyjnego obligacji C będzie stanowić w przyszłości koszt uzyskania przychodu, zakładając przychód ze sprzedaży lub prawidłowe umorzenie obligacji serii C? Zdaniem Wnioskodawcy, Rozliczając się za rok 2016 Wnioskodawca planuje w PIT 38 (część C) - inne przychody, że wpisze wartość nominalną otrzymanych obligacji SERII C (23 tys.), w koszcie uzyskania przychodów wartość środków jakie poniósł na ich zakup (21 239,66 zł).

2018
10
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dokonaniem cesji wierzytelności w miejsce wykonania zobowiązania z tytułu wykupu obligacji.

Fragment:

Obligacja jest zatem papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 730, z poźn. zm.). Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest faktycznie otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych przez emitenta, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez propozycję nabycia skutkującą zbyciem (objęciem) uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną, którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji. Podmiotami uprawnionymi do emisji obligacji są m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy o obligacjach). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność w formie spółki akcyjnej, podlegającą w Polsce opodatkowaniu co do całości swoich dochodów. Wnioskodawca był dłużnikiem wobec obligatariuszy w związku z obowiązkiem wykupu wyemitowanych obligacji. Zobowiązanie do wykupu obligacji obejmowało kapitał oraz odsetki (dyskonto).

2018
3
lut

Istota:

W zakresie uznania czynności polegających na obejmowaniu obligacji oraz udzielaniu zabezpieczeń zobowiązań kredytowych i zobowiązań wynikających z emisji obligacji za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji

Fragment:

Podobnie jak w przypadku transakcji zabezpieczeń zobowiązań, również w odniesieniu do transakcji obejmowania obligacji Wnioskodawca generalnie nie współpracuje oraz nie planuje współpracować z podmiotami spoza Grupy Y.. Emisje obligacji obejmowanych przez Z. są emisjami niepublicznymi (zamkniętymi), w ramach których emitent kieruje propozycję nabycia obligacji do ograniczonego kręgu inwestorów (podmiotów z Grupy Y.), a zainteresowany inwestor tę propozycję przyjmuje. Obligacje emitowane w ramach Grupy Y. mogą być zerokuponowe (dyskontowe) bądź kuponowe. W przypadku obligacji kuponowych, kupon należny obligatariuszowi za dany okres rozliczeniowy podlega przeważnie kapitalizacji (i jest spłacany przy wykupie obligacji). Obecnie opisane transakcje dotyczą obligacji emitowanych przez jedną ze spółek holdingowych w Grupie, pośrednio kontrolującą Wspólnika Wnioskodawcy (dalej: „ Holding ”). Holding posiada siedzibę w Luksemburgu i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z. może obejmować obligacje kilka razy w roku. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości wystąpią również inne transakcje objęcia obligacji (emitowanych przez inny podmiot z Grupy Y.). Podobnie jak w przypadku transakcji zabezpieczania zobowiązań finansowych, również obejmowanie obligacji wynika przede wszystkim z uzgodnień dokonywanych w ramach Grupy Y., jak również z konieczności lokowania wolnych środków finansowych Spółki.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu spłaty odsetek wynikających z emisji obligacji dokonanej przed 1 stycznia 2017 r.

Fragment:

Emisje obligacji, o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku zostały dokonane w oparciu o: ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wnioskodawca wystąpił do podmiotów powiązanych z propozycją nabycia obligacji określonych serii, natomiast podmioty powiązane (obligatariusze) w odpowiedzi złożyły oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia obligacji określonych serii. W następstwie ww. czynności zarząd Wnioskodawcy podejmował uchwały w zakresie: dojścia do skutku emisji obligacji imiennych określonej serii; przydziału konkretnemu podmiotowi powiązanemu obligacji imiennych określonej serii; przekazywał konkretnemu podmiotowi powiązanemu odcinek zbiorowy obligacji określonej serii wraz z arkuszem wykupu obligacji oraz arkuszem kuponowym (dot. należności odsetkowych). Wszystkie czynności składające się na ww. sekwencję zdarzeń miały miejsce przed 1 stycznia 2017 r. Proces ofertowy, w którym to Wnioskodawca ustalił warunki w zakresie okresów rozliczeniowych, dnia wykupu obligacji oraz wysokości stopy procentowej, a podmioty powiązane zaakceptowały szczegóły propozycji, odbył się przed 1 stycznia 2017 r. Zatem nie sposób uznać, by w konsekwencji powyższego spłata odsetek od obligacji, których emisji dokonano przed 1 stycznia 2017 r. mogła zostać uznana za dokonanie transakcji.