Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Po uwzględnieniu postanowień umowy polko-australijskiej, transakcje dokonywane przez Fundusz zarówno za pośrednictwem rynku regulowanego jak i poza nim nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Fundusz nie wyklucza również, że w przyszłości dokona inwestycji w polskie obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez polskie spółki (obligacje korporacyjne - zarówno notowane jak i nienotowane na rynku regulowanym). Fundusz będzie bezpośrednim właścicielem papierów wartościowych. Niemniej, papiery wartościowe mogą być przechowywane przez depozytariusza Funduszu w jego imieniu/na jego rzecz. W toku działalności inwestycyjnej Fundusz dokonuje transakcji zbycia akcji polskich spółek notowanych na GPW. W przyszłości Fundusz zamierza dokonywać transakcji zbycia zarówno akcji polskich spółek, jak i obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych. Transakcje zbycia akcj i są / będą dokonywane w ramach polskiego rynku regulowanego, natomiast transakcje zbycia obligacji mogą być dokonywane na polskim rynku regulowanym lub poza nim. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy transakcje zbycia akcji polskich spółek kapitałowych nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy transakcje zbycia polskich obligacji skarbowych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy transakcje zbycia obligacji korporacyjnych (...)
2016
10
gru

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za obligacje
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Przedstawiona powyżej konwersja może zostać zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, że emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238; dalej: „ ustawa o obligacjach ”). Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawa do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: (...)
2016
3
gru

Istota:
CIT - w zakresie skutków podatkowych konwersji obligacji na akcje.
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Przedstawiona powyżej konwersja może zostać zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238; dalej: „ Ustawa o obligacjach ”). Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 448 § 1- 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH przyznanie prawa do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych (Wnioskodawcy) nastąpi w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie:
skutków podatkowych konwersji obligacji zamiennych na akcje
Fragment:
Rozważane są przy tym różne metody, za pomocą których przedmiotowe finansowanie zostanie udzielone, m.in. rozważane jest, aby finansowanie zostało udzielone w formie emisji obligacji zamiennych. Obligacje zamienne zostaną wyemitowane przez SPV (dalej: „ Obligacje ”) oraz objęte przez Wnioskodawcę w zamian za środki finansowe. Rozwiązanie to jest elastycznym narzędziem finansowania, ponieważ umożliwia prostą zamianę długu na kapitał własny, w razie gdyby zaszła taka potrzeba biznesowa. Dlatego Wnioskodawca jest zainteresowany wyjaśnieniem skutków podatkowych ewentualnej konwersji Obligacji na akcje SPV, które obejmie Wnioskodawca (jako posiadacz Obligacji). Konwersja obligacji będzie zrealizowana w taki sposób, że w momencie zamiany Obligacji na akcje SPV tylko część wartości Obligacji zostałaby wniesiona na kapitał zakładowy SPV, natomiast pozostała część wartości Obligacji zostałaby przekazana na kapitał zapasowy SPV. W takiej sytuacji, wartość nominalna obejmowanych akcji będzie niższa od wartości rynkowej Obligacji. Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż emisja oraz konwersja Obligacji na akcje SPV dokona się zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „ KSH ”) oraz ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238; dalej: „ Ustawa o obligacjach ”).
2016
28
lis

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie obligacji przez Spółkę Holdingową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
Fragment:
Otrzymane przez Wnioskodawcę obligacje w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej zostaną wykupione przez emitenta. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie obligacji przez Spółkę Holdingową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? W kontekście sformułowanego w uzupełnieniu wniosku pytania Wnioskodawca uważa, że w przypadku wykupu przez emitenta obligacji, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową na ich nabycie. W przypadku nabycia obligacji w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę Holdingową na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość obligacji otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum.
2016
26
lis

Istota:
Czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dzierżawa/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka planuje emisję obligacji, które zostaną objęte przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „ FIZ ”). FIZ jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wartość wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez FIZ obligacji przekroczy 100.000 EURO. Pomiędzy Spółką a FIZ nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, czy to bezpośrednie czy też pośrednie. Spółka należy do odrębnej grupy kapitałowej niż podmioty, które są lub w przyszłości będą posiadaczami certyfikatów w FIZ.
2016
26
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w przypadku przedterminowego wykupu obligacji
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy W opinii Spółki w wyniku zawarcia Umowy nabycia obligacji w celu umorzenia dochodzi do odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez Obligatariusza na rzecz Emitenta. W przypadku dokonania sprzedaży papierów wartościowych stosuje się art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. i spółka nie ma obowiązku pobrania zaliczki jako płatnik. Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako ustawy o obligacjach). Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, tj. wykup obligacji. W przypadku świadczenia pieniężnego emitent wykupując obligacje zobowiązuje się do zwrotu, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami. W wyniku emisji obligacji emitent uzyskuje od obligatariuszy środki pieniężne do korzystania przez określony czas. Zatem emisję obligacji należy traktować jako rodzaj pożyczki. PRZYCHODY Z OBLIGACJI Przychody z obligacji są zaliczane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa u.p.d.o.f.), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 do źródła przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.
2016
10
cze

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy w momencie zbycia obligacji, Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztów uzyskania w wysokości ceny emisyjnej obligacji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Po połączeniu Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia WNiP, Akcji oraz Obligacji na rzecz osób trzecich. Jednocześnie, po połączeniu emitent Obligacji może dokonać ich odpłatnego wykupu. Wnioskodawca może również w przyszłości dokonać odpłatnego zbycia Akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia (umorzenia dobrowolne). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta lub ich odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć uzyskany przychód o historyczne koszty uzyskania przychodów, tj. w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę Przekształcaną na objęcie (nabycie) Obligacji rozumianych jako zapłacona przez Wnioskodawcę w sposób opisany we wniosku cena emisyjna Obligacji... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta lub ich odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć uzyskany przychód o historyczne koszty uzyskania przychodów, tj. w wysokości wydatków poniesionych na objęcie Obligacji. Natomiast, wydatki poniesione na objęcie Obligacji równe będą wysokości ceny emisyjnej Obligacji. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2016
31
maj

Istota:
Czy w przypadku zbycia obligacji wraz z zabezpieczającymi je wekslami, Wnioskodawca powinien ustalić wynik podatkowy na tej transakcji jako różnicę pomiędzy ceną rynkową uzyskaną od nabywcy, a historycznym kosztem objęcia obligacji oraz weksli (tj. niespłaconą i niezwróconą Spółce ceną ich nabycia)?
Fragment:
Od dnia nabycia do dnia wykupu obligacji brak jest płatności odsetkowych. Oznacza to że obligacje mają charakter obligacji zerokuponowych (dyskontowych). Szczegółowe warunki emisji obligacji zostały każdorazowo określone w odpowiednim programie emisji obligacji. Część posiadanych przez Wnioskodawcę obligacji została dodatkowo zabezpieczona wekslami. Warunki wypełnienia powyższych weksli zostały określone w odpowiednich porozumieniach wekslowych. Dla porządku, Wnioskodawca zwraca uwagę, że w dniu 1 lipca 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, dalej: „ druga ustawa o obligacjach ”). Zgodnie z art. 109 drugiej ustawy o obligacjach, do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zastosowanie mają przepisy pierwszej ustawy o obligacjach. W związku z powyższym, Wnioskodawca do danej obligacji stosuje przepisy bądź pierwszej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane przed dniem 1 lipca 2015 r.), bądź przepisy drugiej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane po 1 lipca 2015 r.). Wydatki na nabycie obligacji oraz weksli zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów (tj. uzyskania wyższej ceny z tytułu wykupu obligacji przez emitenta).
2016
20
maj

Istota:
Czy dochód z wykupionych przez Emitenta przed terminem obligacji może zostać połączony z innymi dochodami kapitałowymi i rozliczony łącznie w deklaracji PIT-38?
Fragment:
Mając na względzie art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., Obligatariusz, w przypadku uzyskania dochodu, tj. różnicy między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% od uzyskanego ze sprzedaży obligacji dochodu. Dochód ten może zostać połączonymi z innymi dochodami kapitałowymi uzyskanymi przez Obligatariusza i rozliczony łącznie w deklaracji PIT-38. Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako ustawy o obligacjach). Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, tj. wykup obligacji. W przypadku świadczenia pieniężnego emitent wykupując obligacje zobowiązuje się do zwrotu, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami. W wyniku emisji obligacji emitent uzyskuje od obligatariuszy środki pieniężne do korzystania przez określony czas. Zatem emisję obligacji należy traktować jako rodzaj pożyczki. Przychody z obligacji są zaliczane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa u.p.d.o.f.), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7, do źródła przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.
2016
18
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.