Obligacje | Interpretacje podatkowe

Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną emisją obligacji Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dzierżawa/wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka planuje emisję obligacji, które zostaną objęte przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „ FIZ ”). FIZ jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wartość wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez FIZ obligacji przekroczy 100.000 EURO. Pomiędzy Spółką a FIZ nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, czy to bezpośrednie czy też pośrednie. Spółka należy do odrębnej grupy kapitałowej niż podmioty, które są lub w przyszłości będą posiadaczami certyfikatów w FIZ.
2016
26
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w przypadku przedterminowego wykupu obligacji
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy W opinii Spółki w wyniku zawarcia Umowy nabycia obligacji w celu umorzenia dochodzi do odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez Obligatariusza na rzecz Emitenta. W przypadku dokonania sprzedaży papierów wartościowych stosuje się art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. i spółka nie ma obowiązku pobrania zaliczki jako płatnik. Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako ustawy o obligacjach). Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, tj. wykup obligacji. W przypadku świadczenia pieniężnego emitent wykupując obligacje zobowiązuje się do zwrotu, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami. W wyniku emisji obligacji emitent uzyskuje od obligatariuszy środki pieniężne do korzystania przez określony czas. Zatem emisję obligacji należy traktować jako rodzaj pożyczki. PRZYCHODY Z OBLIGACJI Przychody z obligacji są zaliczane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa u.p.d.o.f.), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 do źródła przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.
2016
10
cze

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy w momencie zbycia obligacji, Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztów uzyskania w wysokości ceny emisyjnej obligacji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Po połączeniu Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia WNiP, Akcji oraz Obligacji na rzecz osób trzecich. Jednocześnie, po połączeniu emitent Obligacji może dokonać ich odpłatnego wykupu. Wnioskodawca może również w przyszłości dokonać odpłatnego zbycia Akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia (umorzenia dobrowolne). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta lub ich odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć uzyskany przychód o historyczne koszty uzyskania przychodów, tj. w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę Przekształcaną na objęcie (nabycie) Obligacji rozumianych jako zapłacona przez Wnioskodawcę w sposób opisany we wniosku cena emisyjna Obligacji... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykupu Obligacji przez Emitenta lub ich odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć uzyskany przychód o historyczne koszty uzyskania przychodów, tj. w wysokości wydatków poniesionych na objęcie Obligacji. Natomiast, wydatki poniesione na objęcie Obligacji równe będą wysokości ceny emisyjnej Obligacji. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2016
31
maj

Istota:
Czy w przypadku zbycia obligacji wraz z zabezpieczającymi je wekslami, Wnioskodawca powinien ustalić wynik podatkowy na tej transakcji jako różnicę pomiędzy ceną rynkową uzyskaną od nabywcy, a historycznym kosztem objęcia obligacji oraz weksli (tj. niespłaconą i niezwróconą Spółce ceną ich nabycia)?
Fragment:
Od dnia nabycia do dnia wykupu obligacji brak jest płatności odsetkowych. Oznacza to że obligacje mają charakter obligacji zerokuponowych (dyskontowych). Szczegółowe warunki emisji obligacji zostały każdorazowo określone w odpowiednim programie emisji obligacji. Część posiadanych przez Wnioskodawcę obligacji została dodatkowo zabezpieczona wekslami. Warunki wypełnienia powyższych weksli zostały określone w odpowiednich porozumieniach wekslowych. Dla porządku, Wnioskodawca zwraca uwagę, że w dniu 1 lipca 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, dalej: „ druga ustawa o obligacjach ”). Zgodnie z art. 109 drugiej ustawy o obligacjach, do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zastosowanie mają przepisy pierwszej ustawy o obligacjach. W związku z powyższym, Wnioskodawca do danej obligacji stosuje przepisy bądź pierwszej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane przed dniem 1 lipca 2015 r.), bądź przepisy drugiej ustawy o obligacjach (jeżeli obligacje zostały wyemitowane po 1 lipca 2015 r.). Wydatki na nabycie obligacji oraz weksli zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów (tj. uzyskania wyższej ceny z tytułu wykupu obligacji przez emitenta).
2016
20
maj

Istota:
Czy dochód z wykupionych przez Emitenta przed terminem obligacji może zostać połączony z innymi dochodami kapitałowymi i rozliczony łącznie w deklaracji PIT-38?
Fragment:
Mając na względzie art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., Obligatariusz, w przypadku uzyskania dochodu, tj. różnicy między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% od uzyskanego ze sprzedaży obligacji dochodu. Dochód ten może zostać połączonymi z innymi dochodami kapitałowymi uzyskanymi przez Obligatariusza i rozliczony łącznie w deklaracji PIT-38. Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej jako ustawy o obligacjach). Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, tj. wykup obligacji. W przypadku świadczenia pieniężnego emitent wykupując obligacje zobowiązuje się do zwrotu, w ściśle określonym terminie, pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami. W wyniku emisji obligacji emitent uzyskuje od obligatariuszy środki pieniężne do korzystania przez określony czas. Zatem emisję obligacji należy traktować jako rodzaj pożyczki. Przychody z obligacji są zaliczane na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa u.p.d.o.f.), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7, do źródła przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.
2016
18
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności sporządzenia informacji o uzyskanych przychodach podlegających opodatkowaniu z tytułu sprzedaży obligacji na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z planowanymi działaniami Bank zamierza rozszerzyć działalność w tym zakresie poprzez potencjalną odsprzedaż objętych obligacji (w tym także odsprzedaż osobom fizycznym, jak również osobom prawnym mającym siedzibę działalności poza granicami RP), lub też uczestniczyć w organizacji emisji obligacji z założeniem, iż część lub całość emitowanych obligacji będzie obejmowana przez podmioty trzecie i takie obligacje będą mogły być przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego. Tym samym mogą wystąpić trzy różne typy zdarzeń gospodarczych, gdzie mogą wystąpić nabycia obligacji przez podmioty spoza RP lub przez osoby fizyczne: Bank obejmuje całość emisji obligacji a następnie takie obligacje mogą być - ale nie muszą - przedmiotem dalszej odsprzedaży, Bank obejmuje część emisji obligacji a część emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych, Całość emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych. Opisane transakcje dotyczą sytuacji, gdzie Bank będzie pełnił rolę Agenta Emisji obligacji (agent emisji, agent ds. płatności, agent dokumentacyjny, depozytariusz oraz dealer obligacji, pełnomocnik emitenta). W ramach pełnionych czynności jako agent emisji Bank będzie zobligowany do pełnienia następujących funkcji (wszystkich lub tylko wybranych czynności): organizację Programu Emisji; uzgadniania z Emitentem szczegółowych Warunków Emisji Obligacji; uzupełniania Propozycji Nabycia Obligacji i Warunków Emisji Obligacji (...)
2016
18
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupu przez emitenta obligacji nabytych przez Spółkę w ramach datio in solutum.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wyjaśniono ponadto, że pod pojęciem „ spłaty obligacji ” Wnioskodawca rozumie „ wykup Obligacji przez emitenta ”. Używane we wniosku pojęcie „ spłata Obligacji ” jest równoznaczne z pojęciem „ wykup Obligacji przez emitenta ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Aktywów nabytych w ramach datio in solutum... W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Wierzytelności otrzymanych w ramach datio in solutum... W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji nabytych w ramach instytucji datio in solutum... Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania trzeciego. Wniosek w pozostałym zakresie jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć. We własnym stanowisku w zakresie pytania trzeciego Wnioskodawca wskazał, że powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Obligacji równy wydatkom poniesionym na ich nabycie. W przypadku nabycia Obligacji w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym na ich nabycie będzie wartość wierzytelności Spółki, które zostaną spłacone w formie niepieniężnej w postaci Obligacji.
2016
17
maj

Istota:
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie obligacji w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie wierzytelności pożyczkowych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności w formie obligacji oraz pożyczek i następnie ich spłata na rzecz Wnioskodawcy jest traktowane na gruncie ustawy o PIT jako otrzymanie środków pieniężnych. A zatem otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku spłaty wierzytelności wynikających z obligacji oraz pożyczek w wyniku rozwiązania spółki jawnej (z wyjątkiem odsetek) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT. Nawet gdyby uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności w formie obligacji oraz pożyczek nie będzie mogło być traktowane na gruncie ustawy o PIT jako otrzymanie środków pieniężnych (ze względu na brak wykupu obligacji przez emitenta bądź spłaty wierzytelności pożyczkowych przez dłużnika), zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, z którego jednoznacznie wynika, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki niemającej osobowości prawnej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
6
maj

Istota:
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie obligacji w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce nie będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie wierzytelności pożyczkowych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce nie będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności w formie obligacji oraz pożyczek i następnie ich spłata na rzecz Wnioskodawcy jest traktowane na gruncie ustawy o PIT jako otrzymanie środków pieniężnych. A zatem otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku spłaty wierzytelności wynikających z obligacji oraz pożyczek w wyniku rozwiązania spółki jawnej (z wyjątkiem odsetek) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT. Nawet gdyby uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności w formie obligacji oraz pożyczek nie będzie mogło być traktowane na gruncie ustawy o PIT jako otrzymanie środków pieniężnych (ze względu na brak wykupu obligacji przez emitenta bądź spłaty wierzytelności pożyczkowych przez dłużnika), zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, z którego jednoznacznie wynika, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki niemającej osobowości prawnej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
6
maj

Istota:
Zawarta między stronami umowa datio in solutum, a także przeniesienie na jej podstawie przez podmiot obejmujący obligacje na rzecz Spółki własności przedsiębiorstwa w celu zwolnienia się z ciążącego na podmiocie obejmującym obligacje zobowiązania do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane obligacje nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Wobec tego rozważane jest wyemitowanie przez nowo zawiązaną Spółkę obligacji, które zostaną objęte przez zbywcę przedsiębiorstwa. Tym samym zbywca przedsiębiorstwa zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kwoty odpowiadającej cenie emisyjnej obligacji (w ramach tego stosunku zobowiązaniowego podmiot obejmujący obligacje będzie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty ceny emisyjnej obligacji na rzecz Spółki, a Spółka będzie wierzycielem). Nabycie obligacji rozliczone zostanie w formie bezgotówkowej, tj. w ramach umowy datio in solutum uregulowanej w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zmianami). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zawarta między stronami umowa datio in solutum, a także przeniesienie na jej podstawie przez podmiot obejmujący obligacje na rzecz Spółki własności przedsiębiorstwa w celu zwolnienia się z ciążącego na podmiocie obejmującym obligacje zobowiązania do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane obligacje nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.
2016
5
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obligacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.