Obligacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obligacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
wrz

Istota:

Czy Koszty Emisji Obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy CIT i mogą zostać zaliczone przez Spółkę jednorazowo w momencie ich poniesienia, tj. w dacie, na jaką ujęto je w księgach niezależnie od sposobu tego ujęcia?

Fragment:

W związku z tym Spółka ponosi wydatki związane z procesem emisji obligacji, do których zaliczają się m.in. koszty prowizji potrącanych przy wypłacie, koszty usług prawnych, koszty doradztwa, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego lub dokumentu informacyjnego, koszty biegłego rewidenta, koszty promocji oferty nabycia obligacji, koszty podróży służbowych oraz inne koszty poniesione w związku z emisją obligacji [dalej: Koszty Emisji Obligacji]. Cel obligacji nie jest określony w dokumencie opisującym ogólne warunkach emisji obligacji, tj. Spółka nie jest w stanie określić bezpośredniego związku kwot pochodzących z danej obligacji z dokonywanymi inwestycjami, a co za tym idzie z konkretnymi przychodami. Dla celów rachunkowych Spółka wycenia zobowiązania z tytułu obligacji według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W momencie początkowego ujęcia obligacji w księgach Spółki ich wartość nominalna (w przypadku emisji obligacji z dyskontem lub premią odpowiednio pomniejszona o dyskonto lub powiększona o premię) jest pomniejszana o Koszty Emisji Obligacji. Ustalona w powyższy sposób wartość obligacji jest ujmowana w bilansie Spółki jako zobowiązanie, a Koszty Emisji Obligacji są sukcesywnie przenoszone do rachunku wyników w czasie na jaki obligacje zostały wyemitowane z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Koszty Emisji Obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów, (...)

2018
18
sie

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

Fragment:

Wnioskodawca podjął decyzję o emisji obligacji na rynkach zagranicznych. Przyczyną podjęcia takiej decyzji były (i pozostają nadal aktualne) ograniczone możliwości pozyskania kapitału na rynku krajowym oraz poziom zadłużenia Wnioskodawcy i Grupy, w której Wnioskodawca jest spółką dominującą. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji pozwalają przede wszystkim na realizację nowych inwestycji przez spółki należące do Grupy Wnioskodawcy oraz refinansowanie długu zapadającego w latach 2019-2020, powstałego w związku z realizowanymi inwestycjami. Znamiennym jest fakt, że w momencie podejmowania decyzji o emisji obligacji na rynkach zagranicznych, 69% kwoty finansowania zewnętrznego Wnioskodawcy, wynoszącego blisko A zł, stanowiło dług zaciągnięty na rynku krajowym, głównie poprzez programy emisji obligacji skierowane do instytucji finansowych, a dalsze 23% stanowiło zadłużenie wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Taka struktura finansowania niesie za sobą ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji danych instytucji w zakresie limitów zaangażowania. Emisja obligacji na otwartym, globalnym rynku pozwoliła również zwiększyć i zdywersyfikować bazę inwestorską Wnioskodawcy, zwiększając nie tylko szanse na realizację ambitnego programu inwestycyjnego, ale również zapewniając stabilność finansową Grupy na której czele stoi Wnioskodawca.

2018
1
sie

Istota:

Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, (tj. objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny wniesiony poprzez potrącenie Wierzytelności z Tytułu Obligacji z wierzytelnością Emitenta wobec Wnioskodawcy o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (tj. konwersja Wierzytelności z Tytułu Obligacji na kapitał zakładowy Spółki Zależnej), prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 3 oraz ust. lo u.p.d.o.p. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków na nabycie Obligacji (w tym wydatków poniesionych w drodze potrącenia wzajemnych roszczeń z Emitentem)

Fragment:

Z tego też powodu podobnie jak w przypadku innych dłużnych papierów wartościowych prawa inkorporowane w obligacji stanowią wierzytelności. Z obligacji wynika więc stosunek zobowiązaniowy, w którym emitent obligacji jest dłużnikiem, a obligatariusz jest jego wierzycielem. Oznacza to, że „ obligacja ” stanowi nie tylko papier wartościowy, ale jednocześnie stanowi także prawo podmiotowe obligatariusza wynikające z umowy obligacji. Umowa obligacji od strony jurydycznej zbliżona jest do umowy pożyczki. Umowa obligacji polega więc na opłaceniu obligacji przez obligatariusza i jednocześnie powstaniu zobowiązania po stronie emitenta do zwrotu tejże sumy w oznaczonym terminie. Tym samym, obligatariuszowi przysługuje prawo (wierzytelność) otrzymania od emitenta świadczenia obejmującego płatność kwoty głównej i odsetek, (zob. R. Woźniak, Obligacje w świetle ustawy o obligacjach. Monitor Prawa Bankowego, 7-8/2016, str. 40- 48). Mając na uwadze powyższe, w wyniku nabycia przez Wnioskodawcę Obligacji wytworzyła się przysługująca Wnioskodawcy Wierzytelność z Tytułu Obligacji. Tym samym, wydatek na nabycie Obligacji stanowi jednocześnie wydatek na wytworzenie Wierzytelności z Tytułu Obligacji. WSA w Warszawie w wyroku z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt III (...)

2018
6
lip

Istota:

Objęcie udziałów w Spółce w zamian za wkład w postaci Obligacji skutkuje po stronie Wnoszącego powstaniem przychodu w wysokości wartości wkładów (wartości Obligacji) określonych w umowie Spółki (w aktach wewnętrznych Spółki stanowiących podstawę prawną podwyższenia jej kapitału zakładowych), z zastrzeżeniem zdania drugiego art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnoszącego na objęcie Obligacji (zapłata ceny emisyjnej Obligacji), powiększone o wydatki związane z objęciem udziałów (opłaty notarialne) – art. 22 ust. 1e pkt 3 w zw. z ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Posiadane przez Zainteresowanych Obligacje nie mają charakteru obligacji zamiennych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) ani obligacji z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 20 tej ustawy. Obligacje zostały nabyte w zamian za wpłacone do Spółek środki pieniężne. Zainteresowani obecnie nie są udziałowcami żadnej ze Spółek. Objęcie Obligacji nastąpiło w drodze przyjęcia przez Zainteresowanych Propozycji Nabycia Obligacji skierowanych do każdego z nich przez każdą ze Spółek. Wyemitowane przez Spółki Obligacje mają charakter obligacji na okaziciela. Posiadają one formę dokumentu. Świadczenia emitenta wynikające z Obligacji obejmują należność główną oraz odsetki naliczane od dnia uznania na rachunku bankowym wpłaty na poczet Obligacji do dnia 30 czerwca 2018 r., ustalonego przez strony jako termin wykupu Obligacji. Świadczenia te mają charakter pieniężny. Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu Obligacji poprzez uznanie rachunku bankowego każdego z Zainteresowanych wartością wykupu (wartość nominalna powiększona o odsetki). Warunki emisji Obligacji nie określają miejsca spełnienia świadczenia.

2018
21
cze

Istota:

Czy w przypadku zbycia/umorzenia Obligacji będących własnością Wnioskodawcy podatkowym kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego Spółki Zależnej na rzecz Wnioskodawcy, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji?

Fragment:

Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że ponieważ w praktyce wartość roszczenia Spółki względem Spółki zagranicznej z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego (i odpowiadająca jej wartość zobowiązania Spółki zagranicznej względem Spółki) była odzwierciedlona w wartości rynkowej składników majątku Spółki zagranicznej na moment likwidacji (w tym Obligacji), to konsekwentnie należy przyjąć, że w przypadku sprzedaży Obligacji lub ich umorzenia, kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji. Reasumując, w przypadku odpłatnego zbycia Obligacji lub ich umorzenia, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w odpowiedniej części, wartości Obligacji ustalonej dla celów likwidacji z dnia ich otrzymania przez Spółkę w wyniku likwidacji, ale nie wyższej niż ich wartość rynkowa i dodatkowo pomniejszonej o ew. naliczony podatek od towarów i usług. W świetle powyższego, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy w przypadku zbycia/umorzenia Obligacji będących własnością Wnioskodawcy podatkowym kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego Spółki Zależnej na rzecz Wnioskodawcy, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji, należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
21
cze

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

Fragment:

Obligacje będą podlegać oprocentowaniu. Z warunków emisji Obligacji będzie wynikać, że Obligacje są instrumentem kuponowym, a tym samym świadczeniem Banku dla inwestora będzie kwota odsetek brutto, wypłacona jako należna z tytułu udzielonej Bankowi pożyczki. Zamiarem Wnioskodawcy jest, aby warunki emisji Obligacji przewidywały wypłatę odsetek od Obligacji w kwocie brutto, czyli kwocie obliczonej w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności potrącenia z kwoty odsetek zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) nie uległ zmniejszeniu przychód odsetkowy inwestora z Obligacji, tj. efektywna stopa oprocentowania Obligacji (tzw. klauzula gross-up). Decyzja o przekazaniu inwestorom „ ubruttowionych ” odsetek jest zgodna ze standardem rynkowym stosowanym w przypadku emisji instrumentów dłużnych takiego rodzaju jak Obligacje. Wnioskodawca tym samym ponosi efektywnie ciężar ekonomiczny tzw. podatku u źródła, zwiększając zwrot z inwestycji (korzyść ekonomiczną) podmiotów uprawnionych z Obligacji. Ze względu na - poruszoną szerzej w dalszej części wniosku - anonimowość podatników (ostatecznych inwestorów) i ciążący na podatnikach obowiązek podatkowy, tylko takie rozwiązanie jest uzasadnione biznesowo, zapewniając skuteczną emisję obligacji za granicą.

2018
2
cze

Istota:

Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] jest spółką giełdową. Spółka ustanowiła program emisji obligacji niepublicznych (dalej: Program) w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.; dalej: ustawa o obligacjach), w ramach którego jest uprawniona do wielokrotnej emisji obligacji. Obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu (obligacje zdematerializowane). Emisja skierowana jest do inwestorów - osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących zarówno polskimi, jak i zagranicznymi rezydentami podatkowymi.

2018
25
maj

Istota:

Konwersja części wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (dokonywana w trybie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za wkład określony jako pieniężny i potrącenia wierzytelności spółki-emitenta obligacji i obejmującego wkład -obligatariusza) skutkuje powstaniem przychodu z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof;
Kosztem uzyskania ww. przychodu będzie odpowiednia część wydatków poniesionych na objęcie obligacji (zapłata ceny emisyjnej obligacji), powiększona o wydatki związane z objęciem udziałów (opłaty notarialne) – art. 22 ust. 1e pkt 3 w zw. z ust. 1i updof.

Fragment:

(...) Obligacji. Wartość wkładów w Umowach inwestycyjnych określona została wyłącznie ze względów na ustalenia biznesowe pomiędzy Zainteresowanymi a Spółkami i ich wspólnikami; określona w Umowach Inwestycyjnych wartość wkładów Zainteresowanych do Spółek ustalona została na dzień podpisania każdej z Umów Inwestycyjnych. Wyemitowane przez Spółki Obligacje mają charakter obligacji na okaziciela. Posiadają one formę dokumentu. Świadczenia emitenta wynikające z Obligacji obejmują należność główną oraz odsetki naliczane od dnia uznania na rachunku bankowym wpłaty na poczet Obligacji do dnia 30 czerwca 2018 r., ustalonego przez strony jako termin wykupu Obligacji. Świadczenia te mają charakter pieniężny. Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu obligacji poprzez uznanie rachunku bankowego każdego z Zainteresowanych wartością wykupu (wartość nominalna powiększona o odsetki). Warunki emisji obligacji nie określają miejsca spełnienia świadczenia. Posiadane przez Zainteresowanych Obligacje nie mają charakteru obligacji zamiennych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) ani obligacji z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 20 tej ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie obligacji w tym narosłego kuponu odsetkowego od tych obligacji, należy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili zakupu.

Fragment:

Obligacje stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), art. 95 - 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730 z późn. zm.). Wydatkami na nabycie obligacji są zarówno wydatki na nabycie wartości nominalnej obligacji jak i wydatki na nabycie naliczonych odsetek (kuponu odsetkowego) związanych z tą obligacją. Wnioskodawca nie dokonuje oddzielnych nabyć odsetek (kuponów odsetkowych) lecz łącznie nabywa prawo do naliczonych do daty nabycia obligacji odsetek wraz z nabyciem obligacji. W przypadku nabycia obligacji, Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych kwoty wydatkowanej na zakup obligacji w dacie ich nabycia. Poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie obligacji, obejmujące zarówno cenę nominalną obligacji jak i naliczone odsetki (tzw. kupony odsetkowe), stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki, ale dopiero w momencie wykupu obligacji przez emitenta lub odpłatnego zbycia obligacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie podatkowych związanych z wykupem obligacji w wyniku zawartego układu z wierzycielami emitenta oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonania późniejszej sprzedaży lub umorzenia otrzymanych w zamian obligacji.

Fragment:

W roku 2015 został zawarty układ z wierzycielami a sąd zakończył postępowania upadłościowe, na mocy którego przysługiwało Wnioskodawcy prawo objęcie kolejnej serii obligacji emitenta (SERIA C), poprzez zaliczenie na poczet ceny emisyjnej obejmowanych obligacji, przysługujących Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu Obligacji serii B według wartości nominalnej (wartość nominalna obejmowanych obligacji serii C - 23 tys. zł równa się wartości nominalnej niewykupionych obligacji serii B). W związku z powyższym obligacje serii C zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w roku 2016, jednocześnie w tym samym roku zostały wyksięgowane obligacje serii B. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak powinien wyglądać prawidłowy sposób rozliczenia przedstawionych operacji z Urzędem Skarbowym za rok 2016 oraz czy wartość wierzytelności z obligacji SERII B zaliczona na poczet ceny emisyjnego obligacji C będzie stanowić w przyszłości koszt uzyskania przychodu, zakładając przychód ze sprzedaży lub prawidłowe umorzenie obligacji serii C? Zdaniem Wnioskodawcy, Rozliczając się za rok 2016 Wnioskodawca planuje w PIT 38 (część C) - inne przychody, że wpisze wartość nominalną otrzymanych obligacji SERII C (23 tys.), w koszcie uzyskania przychodów wartość środków jakie poniósł na ich zakup (21 239,66 zł).