Obliczenie podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obliczenie podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
lis

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Fragment:

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Wskazać należy, iż przepis ten (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r., otrzymuje brzmienie: „ kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług ”. Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2011
1
maj

Istota:

Sposób opodatkowania podatkiem VAT dostawy poszczególnych nieruchomości.

Fragment:

W myśl art. 2 pkt 6 wskazanej ustawy pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W przypadku budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania zgodnie z przepisem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie z ogólnymi zasadami - art. 41 ust. 1 ustawy o VAT odpłatna dostawa na terytorium kraju nieruchomości o charakterze użytkowym, poza pewnymi wyjątkami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 22%. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwolniona od podatku VAT jest dostawa towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane - art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT rozumie się m.in. budynki, budowle i ich części jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jak z powyższego wynika, aby dostawa nieruchomości mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: od zakończenia budowy obiektów będących przedmiotem dostawy winno upłynąć co najmniej 5 lat oraz w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy dla celów naliczenia podatku akcyzowego liczba stopni Plato dla wyrobu powinna być określana:1)od zawartości ogólnego ekstraktu w wyrobie gotowym (obliczonym i wyrażonym w stopniach Plato), czy też 2)jako różnica pomiędzy ogólnym ekstraktu wyrobu gotowego (obliczonym i wyrażonym w stopniach Plato) a ilością ekstraktu cukrowego w wyrobie gotowym

Fragment:

Dla uzasadnienia stanowiska wnioskodawca powołuje wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2005r sygn. akt I S.A./Sz300/04Ocena prawna stanowiska Strony: Zgodnie z brzmieniem art. 68 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) do piwa w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz.13 załącznika nr 2 do ustawy oraz wszelkie wyroby będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00, w którym rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5% objętości. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 68 ust. 3 podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. W ustępie 4 powyższego artykułu stanowi, że stawka akcyzy dla piwa wynosi 6,86 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.Na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. Nr 70, poz. 635) przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się 1% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. Z powyższego przepisu wynika, że określenie podstawy opodatkowania w przypadku piwa, możliwe jest dopiero w momencie pojawienia się gotowego wyrobu, gdyż tylko wówczas jest możliwe określenie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.

2011
1
mar

Istota:

Czy zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej jako odpowiedzialna za obliczenie podatku Podatnika powinna być zgłoszona osoba prawna, będąca na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązana do obliczenia CIT i VAT w imieniu Podatnika? Czy obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej nie dotyczy innych podatków?

Fragment:

Zgodnie z tą umową obowiązkiem Spółki I jest obliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe. W związku z tym Spółka I oblicza wysokość podatku i wypisuje przelew, ustalając wysokość podatku, który Podatnik ma obowiązek uregulować w odpowiednim terminie. W tej umowie wskazano imiennie osobę fizyczną (pracownika Spółki I), która jest odpowiedzialna za realizację umowy oraz do której, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków na podstawie umowy o pracę, należy sporządzanie deklaracji podatkowych. Osoba ta nie posiada umocowania do reprezentacji Spółki I. Podatnik twierdzi, że zgodnie z art. 31 ustawy Ordynacja podatkowa powinna być zgłoszona osoba prawna Spółki I jako osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku. Ponadto Podatnik twierdzi, iż zgodnie z art. 31 ustawy Ordynacja podatkowa nie powstaje obowiązek zgłoszenia jakiejkolwiek osoby w przypadku innych podatków niż podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Składając przedmiotowy wniosek Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Powołany przez (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakiej wysokości zapłacić podatek od dochodów uzyskanych w kraju i za granicą.

Fragment:

W celu ustalenia maksymalnego limitu odliczenia należy kwotę podatku obliczonego wg skali podatkowej od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Sposób wyliczenia podatku w w/w sytuacji ilustruje poniższy przykład uwzględniający wartości przeliczone na złote: Podatnik uzyskał w 2004r. następujące dochody: w Polsce - 35.000 zł w Anglii - 20.000 zł Dochody ogółem wyniosły 55.000 zł Podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii wyniósł przykładowo 5.000 zł Podatek od sumy dochodów osiągniętych przez podatnika obliczony wg skali podatkowej stanowi 11.897,28 zł tj. 6.504,48 zł + 30% kwoty 17.976 zł (55.000 zł – 37.024 zł) Na dochód za granicą przypada proporcjonalnie: 55.000 zł – 11.897,28 zł 20.000 zł – x x=20.000 X 11.897,28 / 55.000 = 4.326,28 Kwota podatku przypadająca na dochód uzyskany za granicą (4.326,28 zł) jest niższa niż podatek zapłacony za granicą (5.000 zł), zatem podatek zapłacony w Anglii nie może być w całości zaliczony na poczet podatku dochodowego należnego w Polsce lecz tylko do wysokości w/w limitu. To oznacza, że podatek do zapłaty w Polsce wynosić będzie 7.571,00 zł (11.897,28 zł – 4.326,28 zł) przy czym wyliczenie ma charakter wyłącznie poglądowy bowiem nie uwzględnia ewentualnych odliczeń od podatku (np. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona od dochodów osiągniętych w Polsce) Reasumując, można uznać, że ewentualnej dopłacie w Polsce podlega różnica między podatkiem zapłaconym w Anglii a podatkiem obliczonym według skali podatkowej obowiązującej w Polsce jeżeli podatek zapłacony za granicą był niższy od obowiązującego w Polsce choć jest to daleko idące uproszczenie.

2011
1
lut

Istota:

Jaki dochód nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego w 2003 r.?

Fragment:

Natomiast dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku jest to dochód z którego obliczony podatek w wysokości 19% nie przekracza kwoty wolnej wymienionej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy tj. 530,08 zł. Jak słusznie podkreśla Pani w piśmie z dnia 22 marca 2004 roku dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku stanowi faktycznie kwotę 2.790,00 zł. Mając na względzie w/w przepisy nie jest on jednak równoznaczny z podstawą obliczenia podatku, która może być pomniejszana na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o cały katalog odliczeń, w tym m. in. o potrącone przez płatnika ze środków podatnika określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zatem błędne jest Pani stanowisko w niniejszej sprawie, iż dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku jest dochodem po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

2011
1
lut

Istota:

Obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2004 rok, w przypadku uzyskiwania dochodów z emerytury krajowej oraz renty francuskiej, wypłacanej za pośrednictwem banku.

Fragment:

(...) obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W związku z faktem, iż uzyskuje Pan oprócz dochodów z renty francuskiej dochody z emerytury wypłacanej przez ZUS, bank nie może w świetle ww. przepisów dokonać rocznego obliczenia podatku za 2004 rok od wypłaconych Panu dochodów. Jednocześnie jeżeli podatnik, któremu organ rentowy (ZUS) dokonał rocznego obliczenia podatku uzyskał inne dochody (poza dochodami opodatkowanymi ryczałtowo) np. z renty francuskiej, traktuje on obliczenie podatku przez organ rentowy jedynie jako informację o wypłaconych kwotach dochodu i pobranych zaliczkach a rocznego obliczenia dokonuje samodzielnie. W konsekwencji powyższego, uzyskując dochody z emerytury krajowej i renty zagranicznej jest Pan zobowiązany do złożenia samodzielnie zeznania rocznego w urzędzie skarbowym, zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy o podatku dochodowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym za 2004 rok do 2 maja 2005 roku.

2011
1
sty

Istota:

Czy Komenda Wojewódzka Policji słusznie potrąca zaliczkę na podatek dochodowy za wykonaną usługę - wydanie opinii biegłego w prowadzonym dochodzeniu rzeczoznawcy. który prowadzi firmę obejmującą m.in. rzeczoznawstwo, wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, w której to dziedzinie jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym? Rzeczoznawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi księgę przychodów i rozchodów.

Fragment:

Zgodnie bowiem z powyższymprzepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody osób,którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, napodstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychodybiegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym . Konsekwencją takiego zakwalifikowania przychodu, jest spoczywający na płatniku / w tym przypadkuPolicji / dokonującego wypłaty takiej należności, obowiązek określony w art. 41 ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tej regulacji, płatnicy są obowiązanido poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o kosztyuzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

W Pana przypadku zostało złożone zeznanie PIT-36 za 2001 r. wspólnie z małżonką, a zatem obliczenie podatku (poz. zeznania 182) należy dokonać następująco: 1) połowa dochodu krajowego z poz. 178 (6.290,21 zł : 2 = 3.145,10 zł.) 2) połowa dochodu z Niemiec z poz. 179 (5494,47 zł : 2 = 2.747,24 zł.) 3) podatek wyliczony w/g skali podatkowej od sumy dochodów wyżej wyliczonych (pkt 1 +2 tj. 5.892 zł x 19%- 493,32 zł = 626,16 zł.) 4) wyliczenie stopy procentowej (626,16 zł. : 5.892,34 zł. x 100= 10,63 zł.) 5) obliczenie podatku (połowa dochodu uzyskanego w kraju tj. 3.145 zł. x 10,63% x 2= 668,63 zł.). A zatem obliczenie podatku, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy (poz. 182) w zeznaniu podatkowym PIT-36 złożonym w tut. Urzędzie Skarbowy, w dniu 11.04.2002 r. jest prawidłowe. W przedstawionym w piśmie wyliczeniu popełniono błąd już w pkt 1 - obliczono podatek w/g skali jedynie od połowy dochodów z kraju (kwota 3.145,00 zł.), zamiast od połowy dochodów z kraju i Niemiec (kwota 5.892,00 zł, pkt 2 i 3). W konsekwencji dalsze obliczenia są również błędne. Tut. Urząd podkreśla, że w celu uniknięcia błędów należy sporządzając zeznanie podatkowe za 2002 r. ściśle stosować objaśnienia zawarte na str. 22-23 broszury informacyjnej do zeznania PIT-36 poświęcone obliczaniu stopy procentowej.

2011
1
sty

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia przez podatnika /gminę/ podatku VAT zawartego w otrzymanej fakturze VAT dot. realizowanej inwestycji p.n. "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków", wspólnie z miastem , jako inwestorem i gminami ościennymi jako współinwestorzy?

Fragment:

W zakresie, w jakim towary i usługi sa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114,art.119 ust.4, art 120 ust. 17 i 19 oraz art.124-art.86 ust.1 w/w ustawy.Natomiast art.86 ust.2 pkt 1 lit a ustawy mówi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Wobec powyższego Podatnik będący podatnikiem podatku VAT, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury VAT.