Obliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, odnoszących się do przychodów 2007 r., a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do Spółki do dnia złożenia zeznania i zostały ujęte w księgach rachunkowych 2007 r.?
2. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do Spółki do dnia złożenia zeznania i zostały ujęte w księgach rachunkowych 2007 r.?
3. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do spółki w dniu 4 kwietnia 2008 r., czyli po dniu złożenia zeznania i zostaną ujęte w księgach rachunkowych 2008 r.?
4. Czy Spółka prawidłowo określiła - w związku z zapisem art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, udokumentowanych na podstawie dowodów księgowych, otrzymywanych przez Spółkę po dniu złożenia zeznania, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad potrącalności kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku podatkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)

2011
1
lut

Istota:

Zarejestrowany handlowiec zwrócił się z pytaniem, czy w świetle art. 19 pkt 2 obliczenie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne ma dotyczyć dziennej sprzedaży towarów zharmonizowanych, czy też dnia wprowadzenia towarów do magazynu firmy?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.01. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ) postanawia, iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05. 01. 2005r. do Ministerstwa Finansów , Departamentu Podatku Akcyzowego w Warszawie wpłynął wniosek Państwa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych . Z uwagi na treść art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz 60 ), który (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wlicza się należny podatek od towarów i usług oraz zwróconą różnicę tego podatku?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2004 r.) informuje, że poruszony problem regulują przepisy art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), który brzmi: „w przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług”. W związku z powyższym, wynajmujący, który jest płatnikiem podatku VAT i osiąga przychody z najmu, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług. (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, póź. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 24.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2004 r.), dotyczące kwestii: - zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uprzejmie informuję Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003r., wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z (...)