IPPB2/4511-3-1/16/17-5/S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w polskiej spółce z o.o., uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz zbyciem przedmiotowych udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 245/16 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 18 maja 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w polskiej spółce z o.o., uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz zbyciem przedmiotowych udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w polskiej spółce z o.o., uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz zbyciem przedmiotowych udziałów.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 2 października 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPPB2/4511-696/15-4/MK, w której uznał w części za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie braku powstania przychodu w przypadku objęcia za wkład pieniężny udziałów w spółce kapitałowej poniżej ich wartości rynkowej, natomiast w pozostałym zakresie za prawidłowe. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 2 października 2015 r. znak: IPPB2/4511-696/15-4/MK wniósł pismem z 23 października 2015 r. r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów pismem z 26 listopada 2015 r. znak: IPPB2/4511-1-77/15-2/MK stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego 2 października 2015 r. znak: IPPB2/4511-696/15-4/MK złożył skargę w dniu 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 245/16 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną 2 października 2015 r. znak: IPPB2/4511-696/15-4/MK.

W dniu 18 maja 2017 r. do tut. organu wpłynęło prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 245/16 i akta sprawy.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik zamierza objąć udziały w polskiej spółce H. sp. z o.o. (dalej zwaną spółką), w której jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz w której pełni funkcję członka zarządu. Obecnie udziałowcami spółki są niemiecka spółka akcyjna „H. AG” oraz osoba fizyczna mieszkająca w Niemczech, pan Christopher H. (zwani dalej dotychczasowymi wspólnikami). Podatnik zamierza objąć udziały w spółce. W tym celu dotychczasowi wspólnicy wraz z Podatnikiem zamierzają zawrzeć zmianę do umowy spółki, przyjmując Podatnika jako kolejnego wspólnika, który obejmie udziały w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej udziałów. Udziały dotychczasowych wspólników nie ulegną zmianie. Wszystkie udziały w spółce mają taką samą jednostkową wartość nominalną. Ze sprawozdania finansowego spółki wynika, iż wartość nominalna udziałów jest niższa niż ich wartość bilansowa. Również w dniu objęcia udziałów wartość nominalna wnoszona do spółki przez Podatnika jako jego wkład pieniężny będzie niższa od wartości bilansowej a także od wartości rynkowej udziałów. Podatnik w przyszłości spodziewa się otrzymywać dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę, a także może uzyskać przychody ze zbycia (sprzedaży) objętych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy powstanie u Podatnika dochód (przychód) w związku z objęciem udziałów, jego uczestnictwem w spółce oraz zbyciem udziałów?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku, w momencie objęcia udziałów w spółce nie powstanie po jego stronie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód związany z objętymi udziałami powstanie natomiast w momencie otrzymania dywidendy lub w momencie sprzedaży tych udziałów.

W opinii Podatnika może on osiągnąć przychód ze źródła, jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym:

  • z odpłatnego zbycia praw majątkowych (innych niż wymienione w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o PIT) oraz
  • z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Pojęcie przychodów z kapitałów pieniężnych doprecyzowano w art. 17 ust. 1 ustawy PIT, wymieniając w nim enumeratywnie, co uważa się za przychody z tego źródła i w art. 24 ust. 5 wskazując, co należy uważać za dochód z udziałów w zyskach osób prawnych.

Podatnik zaznacza, iż brak jest w ustawie o PIT przepisu określającego wysokość dochodu (przychodu) w przypadku objęcia udziałów w spółce z .o.o. w zamian za wkład pieniężny w chwili ich objęcia.

W szczególności, art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, wśród przychodów z kapitałów pieniężnych, reguluje jedynie zasadę określenia przychodu w przypadku objęcia udziału w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 38 drugie zdanie określa, iż wydatki na objęcie/nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Ponieważ koszt rozpoznawany jest w chwili sprzedaży (zbycia) udziałów, kiedy powstaje przychód ze zbycia, to przyjąć należy, że nie ma podstawy prawnej do określenia tego kosztu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny.

Podsumowując, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych objętych za wkład pieniężny, prowadzi do wniosku, że dochód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia lub wcześniej w momencie wypłaty, dywidendy. Do powstania dochodu nie dojdzie natomiast w momencie obejmowania udziałów. Udziały będą generowały dla Podatnika przychód w przyszłości, a nie w momencie ich nabycia. Wobec tego nie ma podstawy do uznania, że Podatnik obejmując/nabywając udziały jest obowiązany do wykazania dla celów podatkowych przychodu już w momencie tej transakcji - także w sytuacji - gdy wartość nominalna objętych udziałów jest niższa od ich wartości bilansowej czy też rynkowej.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko powyższe popierają również organy podatkowe.

Przykładowo:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 grudnia 2013 r., nr ILPB2/415-917/13-3/JK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 kwietnia 2012 r., nr IPPB2/415-71/12-3/AK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 stycznia 2011 r., nr ILPB2/415-1140/10-2/JK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2008 r., nr IPPB2/415-937/08-2/SR; ,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 października 2008 r., nr 1LPB2/415-504/08-2/ES.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza objąć udziały w polskiej spółce z o.o., w której jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz w której pełni funkcję członka zarządu. W tym celu dotychczasowi wspólnicy wraz z Wnioskodawcą zamierzają zawrzeć zmianę do umowy spółki, przyjmując Wnioskodawcę jako kolejnego wspólnika, który obejmie udziały w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej udziałów. Udziały dotychczasowych wspólników nie ulegną zmianie. Wszystkie udziały w spółce mają taką samą jednostkową wartość nominalną. Ze sprawozdania finansowego spółki wynika, iż wartość nominalna udziałów jest niższa niż ich wartość bilansowa. W dniu objęcia udziałów wartość nominalna wnoszona do spółki przez Wnioskodawcę jako jego wkład pieniężny będzie niższa od wartości bilansowej a także od wartości rynkowej udziałów. Wnioskodawca w przyszłości spodziewa się otrzymywać dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę, a także może uzyskać przychody ze zbycia (sprzedaży) objętych udziałów.

W związku z powyższym powstała wątpliwość kiedy u Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) w związku z objęciem udziałów, uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz w związku ze zbyciem udziałów.

W pierwszej kolejności odnosząc się do kwestii czy u Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) w związku z objęciem udziałów w spółce z o.o. w sytuacji gdy w dniu objęcia udziałów wartość nominalna wnoszona do spółki przez Wnioskodawcę jako wkład pieniężny będzie niższa od wartości bilansowej a także od wartości rynkowej udziałów organ podatkowy uwzględniając prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 245/16, stwierdza, że objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia udziałów, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dopiero w tym momencie ujawnia się bowiem rzeczywisty przychód z objęcia udziałów.

Zgodnie z ww. orzeczeniem Sądu za zasadnością tego wniosku przemawia treść art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., w myśl którego, kosztów uzyskania przychodu nie stanowią wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną, ale jednocześnie wydatki takie, stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Przepis ten dotyczy zarówno objęcia jak i nabycia udziałów. W obu tych przypadkach, zgodnie ze wskazanym przepisem, poczynione wydatki (również, tak jak w niniejszej sprawie, poniżej ich wartości rynkowej) mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero przy ustalaniu dochodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. W ocenie Sądu, uregulowanie zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. stanowi istotny argument za przyjęciem, że również w przypadku objęcia udziałów po wartości nominalnej niższej niż realna ich wartość, podlegający opodatkowaniu „rzeczywisty dochód” pojawia się dopiero w momencie zbywania udziałów. Okoliczność, iż udziały zostały objęte w wartości niższej niż rynkowa, znajdzie odzwierciedlenie przy ustalaniu wysokości dochodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów. W takim wypadku niższy będzie koszt uzyskania przychodów, a więc w konsekwencji nastąpi zwiększenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek dochodowy. Tak więc korzyść, którą uzyskuje podatnik w postaci objęcia udziałów po wartości niższej niż ich wartość rynkowa zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu, jednakże w momencie realizacji dochodu, czyli przy sprzedaży objętych w ten sposób udziałów.

Reasumując, objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny poniżej ich wartości rynkowej, jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, co skutkuje tym, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Natomiast odnosząc się do kwestii kiedy u Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce, organ podatkowy potwierdza prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska, że dochód związany z uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce z o.o. w związku z objętymi udziałami powstanie w momencie otrzymania dywidendy.

Z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. wynika, że dywidendą jest udział w zysku spółki i że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ją wypłacić swoim udziałowcom. Dywidenda jest więc świadczeniem należnym udziałowcowi od spółki. W przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku i przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy udziałowiec uprawniony do jej otrzymania ma roszczenie wobec spółki, której udziały posiada.

Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) (art. 193 § 2 ww. ustawy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 193 § 3 cytowanej ustawy). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd (art. 193 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są więc udziałowcy, którzy posiadali udziały spółki w konkretnym, ściśle określonym dniu. Dzień ten, nazywany dniem dywidendy, ustala zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę o podziale zysku.

Źródłem przychodów, które wymienione zostało w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (...).

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatnik nie wykazuje jednak dochodu z dywidendy w zeznaniu podatkowym. Do pobrania i odprowadzenia tego podatku zobowiązany jest podmiot wypłacający dywidendę, co kończy rozliczenie tego podatku dla podatnika.

Obowiązki płatnika w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w tym z dywidendy) reguluje art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że płatnicy – o których mowa w ust. 1 – są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Reasumując, dochód w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce związany z objętymi udziałami powstanie w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy.

W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii, w którym momencie powstanie dochód związany z objętymi udziałami w związku z ich zbyciem, organ podatkowy stwierdza co następuje.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcje) oraz papierów wartościowych.

Określając moment, w którym podatnik uzyska przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów należy kierować się literalnym brzmieniem ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) (wg stanu prawnego w 2015 r.) stanowiący, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego „faktycznego otrzymania”, czyli „zapłaty”. Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia „przychody należne”.

Realizując zatem założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, wskazać należy na rozumienie znaczeniowe pojęcia „należny” według „Słownika języka polskiego” pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN – 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253), który wskazuje znaczenie wyrazu „należny” – jako „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”. Tak więc „przychód należny” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany.

Stosownie natomiast do art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność przedmiotu sprzedaży i wydać mu ten przedmiot, a kupujący zobowiązuje się przedmiot ten odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem z tytułu odpłatnego udziałów jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38, i 38c – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego przepisu wynika, że dopiero z chwilą odpłatnego zbycia akcji, ustala się koszty, które warunkują ich nabycie. W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego miedzy tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem. Zatem kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów i będą wydatki faktycznie poniesione na ich nabycie, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie akcji nie byłoby możliwe.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca w rzeczywistości poniesie koszt na nabycie udziałów w spółce z o.o. w wysokości ceny nabycia określonej w umowie sprzedaży.

W konsekwencji wydatek na nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. w wysokości ceny nabycia określonej w umowie sprzedaży będzie stanowił koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c ww. ustawy.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Reasumując, dochód w związku ze zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. objętych za wkład pieniężny równy wartości nominalnej udziałów niżej niż ich wartość rynkowa powstanie w momencie sprzedaży przez Wnioskodawcę tych udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.