ILPB3/423-138/13-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej?
2. Czy w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2013 r. (data wpływu 28 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów odnoszących się do powstania przychodu podatkowego oraz momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów odnoszących się do powstania przychodu podatkowego oraz momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca, będący Spółką Akcyjną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca), jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zależna). Wnioskodawca nabył udziały w Spółce Zależnej w zamian za gotówkę.

Wnioskodawca rozważa wniesienie części posiadanych udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Nabywająca), w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabywającej.

W wyniku powyższej transakcji Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej.

Zarówno Wnioskodawca, Spółka Zależna, jak i Spółka Nabywająca podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania.

Wnioskodawca rozważa w przyszłości zbycie udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej...
  2. Czy w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Powyższy przepis stanowi sformułowanie zasady, zgodnie z którą transakcja tzw. wymiany udziałów jest neutralna podatkowo dla uczestniczących w niej podmiotów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Nabywającej spełni warunki uznania tej transakcji za transakcję wymiany udziałów opisaną w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż powyższy wniosek został potwierdzony w szczególności w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2012 r. sygn. IPTPB/423-228/12-4/GG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zgodnie z którą w przypadku, gdy: „wszystkie udziały lub akcje w Spółka Kapitałowa należące do Wnioskodawcy, które będą dawały Wnioskodawcy bezwzględną większość praw głosu w Spółka Kapitałowa (po przekształceniu do Wnioskodawcy należeć będą udziały lub akcje w spółce przekształconej uprawniające Wnioskodawcę do 99,96% głosów na zgromadzeniu udziałowców / akcjonariuszy), zostałyby następnie wniesione przez Wnioskodawcę do innej spółki kapitałowej będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „SPV Polska”) lub do spółki kapitałowej mającej rezydencję podatkową w innym kraju Unii Europejskiej prawdopodobnie na terytorium Republiki Cypru (dalej: „SPV Cypr”) (...). Mając zatem na uwadze powołane uregulowania prawne, a także treść przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie będzie miała miejsce wymiana udziałów, o której traktuje art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, wartość otrzymanych udziałów / akcji w SPV Cypr lub SPV Polska nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy”.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k.

Powyższy przepis wyraża zasadę, zgodnie z którą w przypadku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów moment rozpoznania wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce, które w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów zostały nabyte przez inną spółkę (spółka nabywająca) jako kosztów uzyskania przychodów jest zawieszony do chwili zbycia przez udziałowca (akcjonariusza) otrzymanych w zamian za powyższe udziały (akcje) udziałów w spółce nabywającej.

Ponieważ zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w punkcie 1 powyżej, analizowana transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Nabywającej będzie stanowiła transakcję wymiany udziałów, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, na chwilę zbycia objętych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały w Spółce Zależnej udziałów w Spójce Nabywającej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zależnej.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż powyższy wniosek został potwierdzony w szczególności w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. IPPB3/423-646/12-4/DP, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą: „Dokonanie wymiany udziałów zgodnie z normą art. 12 ust. 4d spowoduje bowiem, iż podmioty uczestniczące w tej transakcji nie rozpoznają przychodów podatkowych. Konsekwentnie nie będą mogły rozpoznać kosztów uzyskania przychodów. W omawianej sprawie Wnioskodawca nie będzie mogła na moment wymiany zaliczyć w koszty podatkowe wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów stanowiących przedmiot zbycia przy wymianie udziałów. Powyższe nie oznacza jednak, że wydatki te nie powinny być brane pod uwagę w czasie późniejszym. Będą one bowiem kosztem podatkowym przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach, w efekcie których Wnioskodawca dokona zbycia nowoutworzonych udziałów Spółki, o czym stanowi przytoczony już wyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 8d UPDOP”.

Reasumując, w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.