Objęcie udziałów | Interpretacje podatkowe

Objęcie udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to objęcie udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania z zastosowaniem stawki 23% obciążenia nabywającego udział zryczałtowaną opłatą mającą na celu pokrycie kosztów związanych z procesem emisji udziałów oraz objęciem udziałów
Fragment:
Oznacza to, że „ inwestor ” obejmie udziały za cenę nominalną oraz dodatkowo zostanie on obciążony przez Wnioskodawcę kwotą mającą na celu pokrycie kosztów związanych z objęciem udziałów (podatek PCC, koszty notarialne itp.) oraz pokrycie kosztów związanych z procesem zaplanowania, przygotowania i organizacji procesu pozyskiwania nowych udziałowców (działania marketingowe i promocyjne, zaplanowanie procesu zbierania kapitału, obsługa administracyjna procesu podwyższania kapitału). Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest opodatkowanie obrotu z tytułu opłat od udziałowców mających na celu pokrycie wydatków związanych z objęciem udziałów (podatek PCC, koszty notarialne i sądowe itp.) a także na pokrycie kosztów związanych z procesem zaplanowania, przygotowania i organizacji procesu pozyskiwania nowych udziałowców (działania marketingowe i promocyjne, zaplanowanie procesu zbierania kapitału, obsługa administracyjna procesu podwyższania kapitału). Mając na uwadze powołane przepisy oraz przeprowadzoną analizę prawną należy stwierdzić, że uiszczana przez udziałowców zryczałtowana opłata mająca na celu pokrycie wydatków poniesionych w związku z emisją udziałów oraz ich objęciem stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę. W rozpatrywanym przypadku bowiem udziałowiec nabywający udziały przedsiębiorstwa Wnioskodawcy staje się beneficjentem, gdyż otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty wiążą się ze świadczeniem na rzecz udziałowca.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w polskiej spółce z o.o., uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz zbyciem przedmiotowych udziałów
Fragment:
W związku z powyższym powstała wątpliwość kiedy u Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) w związku z objęciem udziałów, uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce oraz w związku ze zbyciem udziałów. W pierwszej kolejności odnosząc się do kwestii czy u Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) w związku z objęciem udziałów w spółce z o.o. w sytuacji gdy w dniu objęcia udziałów wartość nominalna wnoszona do spółki przez Wnioskodawcę jako wkład pieniężny będzie niższa od wartości bilansowej a także od wartości rynkowej udziałów organ podatkowy uwzględniając prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 245/16, stwierdza, że objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia udziałów, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dopiero w tym momencie ujawnia się bowiem rzeczywisty przychód z objęcia udziałów. Zgodnie z ww. orzeczeniem Sądu za zasadnością tego wniosku przemawia treść art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., w myśl którego, kosztów uzyskania przychodu nie stanowią wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną, ale jednocześnie wydatki takie, stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.
2017
23
cze

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
Innymi słowy, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęcie udziałów, akcji lub wkładów w zamian za gotówkę nie kreuje u podatnika przychodu. Ponadto, powyższa teza, zdaniem A. Bartosiewicza i R. Kubackiego wyrażonym w komentarzu do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT. Komentarz LEX, 2015), wynika również pośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce. Należy podkreślić, że zgodnie z ogólnymi regułami opodatkowania, wygenerowaniu przychodu przez podatnika powinno zasadniczo towarzyszyć rozpoznanie kosztu podatkowego. Skoro wydatki związane z objęciem udziałów nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów w momencie obejmowania udziałów to konsekwentnie należałoby uznać, że z tytułu samego objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny nie powinno dojść do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Co za tym idzie, w omawianym w stanie faktycznym przypadku, w momencie objęcia udziałów nie powstanie przychód podatkowy po stronie Podatnika. Powyższe stanowisko jest od dawna powszechnie reprezentowane w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie.
2016
6
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
(...) objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki na skutek opisywanego wkładu niepieniężnego w postaci akcji Spółki Akcyjnej, nie powstanie dla niego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
17
wrz

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu pieniężnego i objęcie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej będzie transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie spowoduje powstania przychodu pod legającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno ulegać wątpliwości, iż objęcie udziałów (akcji) w Spółce kapitałowej nie powinno podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takich okolicznościach jakikolwiek przychód (dochód) zostanie rozpoznany przez Wnioskodawcę dopiero z chwilą otrzymania dywidendy (lub innego rodzaju przysporzenia wskazanego w przepisie art. 10 ust. 1 ww. ustawy) bądź w przypadku zbycia przedmiotowych udziałów lub akcji (zgodnie z przepisem art. 12 oraz art. 14 wspomnianej ustawy). Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku powstania przychodu w momencie objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny jest akceptowane również w praktyce organów podatkowych, o czym świadczą w szczególności: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 10 stycznia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-384/13-5/PM , w której organ stwierdził, że: „ w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, po stronie udziałowca powstanie przychód do opodatkowania. A contrario, objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład w postaci pieniężnej nie powoduje powstania przychodu u podmiotu wnoszącego wkład (...).
2014
25
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej?
2. Czy w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej?
Fragment:
W omawianej sprawie Wnioskodawca nie będzie mogła na moment wymiany zaliczyć w koszty podatkowe wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów stanowiących przedmiot zbycia przy wymianie udziałów. Powyższe nie oznacza jednak, że wydatki te nie powinny być brane pod uwagę w czasie późniejszym. Będą one bowiem kosztem podatkowym przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach, w efekcie których Wnioskodawca dokona zbycia nowoutworzonych udziałów Spółki, o czym stanowi przytoczony już wyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 8d UPDOP ”. Reasumując, w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywającej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie wniesionych do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zależnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.
2013
25
wrz

Istota:
Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa będącego oczyszczalnią ścieków zwolniony jest od podatku dochodowego?
Fragment:
Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tym zdarzeniem przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, handlu. Wnioskodawca zamierza wnieść z majątku przedsiębiorstwa aportem do spółki prawa handlowego (spółki z o.o.) jedynie jego część - oczyszczalnię ścieków.
2013
8
lut

Istota:
Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
Fragment:
Jedynym źródłem dochodów o jakim można mówić w opisywanej sytuacji są kapitały pieniężne i prawa majątkowe - wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano jakie przychody zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tytułu kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółkach kapitałowych objętą za wkład niepieniężny. Natomiast w omawianym przypadku podwyższony kapitał zostanie objęty w zamian za wkład pieniężny, w związku z czym w momencie objęcia nie powstaje przychód podatkowy. W przedstawionym stanie faktycznym przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów, wówczas ich cena nabycia będzie stanowić koszt uzyskania tego przychodu, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dopiero w dacie sprzedaży udziałów powstanie przychód do opodatkowania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie w dacie objęcia nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny.
2012
27
lis

Istota:
Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
Fragment:
Jedynym źródłem dochodów o jakim można mówić w opisywanej sytuacji są kapitały pieniężne i prawa majątkowe - wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano jakie przychody zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tytułu kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółkach kapitałowych objętą za wkład niepieniężny. Natomiast w omawianym przypadku podwyższony kapitał zostanie objęty w zamian za wkład pieniężny, w związku z czym w momencie objęcia nie powstaje przychód podatkowy. W przedstawionym stanie faktycznym przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów, wówczas ich cena nabycia będzie stanowić koszt uzyskania tego przychodu, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dopiero w dacie sprzedaży udziałów powstanie przychód do opodatkowania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie w dacie objęcia nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny.
2012
27
lis

Istota:
Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartości kapitału własnego oraz wartości rynkowa spółki u wnioskodawcy powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów ?
Fragment:
Jedynym źródłem dochodów o jakim można mówić w opisywanej sytuacji są kapitały pieniężne i prawa majątkowe - wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano jakie przychody zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tytułu kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółkach kapitałowych objętą za wkład niepieniężny. Natomiast w omawianym przypadku podwyższony kapitał zostanie objęty w zamian za wkład pieniężny, w związku z czym w momencie objęcia nie powstaje przychód podatkowy. W przedstawionym stanie faktycznym przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów, wówczas ich cena nabycia będzie stanowić koszt uzyskania tego przychodu, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dopiero w dacie sprzedaży udziałów powstanie przychód do opodatkowania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie w dacie objęcia nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny.
2012
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.