Objęcie akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to objęcie akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
2
paź

Istota:

Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?

Fragment:

Objęcie akcji nastąpi jedynie po ich opłaceniu. Warranty są niezbywalne, podlegają dziedziczeniu. Zauważyć przy tym należy, iż żadne przepisy nie nakładają na spółkę obowiązku określenia wartości emitowanych warrantów subskrypcyjnych. Ich cenę emisyjną, bądź sposób jej ustalenia, należy określić jedynie w przypadku, gdy warranty te mają być emitowane odpłatnie. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydanie przedmiotowych warrantów będzie nieodpłatne. Ponadto w związku z otrzymaniem Warrantów Uczestnicy Programu nie nabywają żadnych praw korporacyjnych w Spółce. Warranty uprawniają do objęcia akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. W świetle powyższego należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

2011
1
paź

Istota:

Konsekwencje podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oraz sposobu ustalenia dochodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

(...) objęcie akcji w SKA... Stanowisko Wnioskodawcy Ad 1) W ocenie Banku wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo — akcyjnej w zamian za obejmowane w tej spółce akcje, nie będzie na moment wniesienia rodziło po stronie Banku jakichkolwiek konsekwencji podatkowych, w szczególności na moment wniesienia wkładu niepieniężnego nie powstanie po stronie Banku przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu. Objęcie w zamian za wkład niepieniężny akcji w spółce komandytowo — akcyjnej nie powoduje po stronie akcjonariusza takiej spółki powstania przychodu, albowiem nie znajduje w takim przypadku zastosowania art. 12 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT). Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do spółek kapitałowych. Ponieważ spółka komandytowo — akcyjna nie jest spółką kapitałową, to objęcie akcji w takiej spółce w zamian za wkład niepieniężny będzie pozostawało neutralne z punktu widzenia wspólnika obejmującego akcje. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, między innymi w interpretacji z 31 lipca 2009 roku, znak ITPB3/423-357/09/DK, w której organ wskazał „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje skutków podatkowych czynności wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowo-akcyjnej.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy, w przedmiotowym stanie faktycznym, objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny będzie dla Banku neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2. Czy w momencie zbycia objętych w zamian za wkład pieniężny akcji Stoczni na rzecz podmiotu trzeciego, z jednoczesnym zobowiązaniem się do ich odkupu w określonym czasie, Bank będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości uzyskanej ceny oraz uprawniony będzie do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu w wartości nominalnej potrąconej wierzytelności kredytowej (głównej) Banku ?

Fragment:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji są wydatki na nabycie lub objęcie akcji w spółce. W konsekwencji, koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji powinna stanowić suma wydatków poniesionych przez Bank na objęcie akcji Stoczni. W opinii Banku, za wydatek poniesiony na objęcie akcji Stoczni należy uznać wartość nominalną (główna) wierzytelności kredytowej Banku, potrąconej z wierzytelnością Stoczni z tytułu należnej wpłaty na poczet kapitału, bowiem odpowiada ona wartości wydatków Banku na objęcie akcji. Sam fakt, że na moment objęcia akcji (wskutek wniesienia wkładu pieniężnego) nie dojdzie do „faktycznego wydatkowania” środków pieniężnych, w ocenie Banku, nie powinien mieć znaczenia w przedmiotowym stanie faktycznym. Środki te, zostały bowiem, wydatkowane przez Bank z chwilą udzielenia kredytu, w związku z czym, na moment powstania wierzytelności kredytowej Banku nastąpiło uszczuplenie zasobów pieniężnych Banku, które z chwilą potrącenia miało charakter definitywny. Co więcej, w analizowanym przypadku, dojdzie do potrącenia wzajemnych wierzytelności stron (tj. Banku z tytułu kredytu i Stoczni z tytułu wpłaty na poczet kapitału) przewidzianego w art. 498 Kodeksu cywilnego, które należy uznać za surogat zapłaty.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w polskiej spółce kapitałowej w zamian za wniesiony przez spółkę jawną aport w postaci akcji w słowackiej spółce kapitałowej?

Fragment:

(...) spółce jawnej objętego przez wspólnika, który wnosi tytułem wkładu udziały słowackiej spółki kapitałowej, przy uwzględnieniu wartości rynkowej tych udziałów na dzień jego wniesienia. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym w myśl art. 30b ust. 1 ustawy podlega m.in. dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dochód ów ustala się zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy, czyli jako różnicę między wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w polskiej spółce kapitałowej w zamian za wniesiony przez spółkę jawną aport w postaci akcji w słowackiej spółce kapitałowej?

Fragment:

(...) wnioskodawcę w zamian za wniesienie tytułem wkładu udziałów słowackiej spółki kapitałowej, przy uwzględnieniu wartości rynkowej tych udziałów na dzień jego wniesienia. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym w myśl art. 30b ust. 1 ustawy podlega m.in. dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dochód ów ustala się zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy, czyli jako różnicę między wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Skutki podatkowe objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport w postaci udziałów w spółce z o.o.

Fragment:

Na tej podstawie osoba fizyczna wnosząca do spółki aport w postaci udziałów lub akcji ma obowiązek zaliczyć ich nominalną wartość do przychodów podlegających opodatkowaniu w dniu: zarejestrowania spółki albo, wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. Ustalając wartość przychodu z tytułu objęcia przez osobę fizyczną udziałów (akcji) w spółce kapitałowej należy zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosować odpowiednio przepisy art. 19 ustawy, który określa zasady ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy. Przepis art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nie udzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartości z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.Odniesienie przez ustawodawcę do przepisów art. 19 ustawy dotyczy możliwości ustalenia rzeczywistej wartości rzeczy lub praw w przypadku podejrzenia, że cena wyrażona w umowie jest zaniżona.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy w sytuacji dobrowolnego, odpłatnego umorzenia akcji wynagrodzenie ustalone dla zbywcy w wysokości wydatków poniesionych przez niego uprzednio na objecie umarzanych akcji będzie kwestionowane przez organy podatkowe na podstawie art. 14 ust. 1-3 ustawy PDOP?

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zwanej dalej ustawą k.s.h.)) przeprowadzonego za wynagrodzeniem określonym na poziomie wysokości wydatków poniesionych przez zbywcę na objęcie akcji. Na tle takiego stanu faktycznego Wnioskodawca formułuje stanowisko, że w sytuacji, gdy wynagrodzenie płacone w zamian za akcje sprzedawane spółce celem umorzenia jest równe wydatkom poniesionym na ich nabycie, nie wystąpi u zbywcy dochód do opodatkowania. Zdaniem Podatnika treść art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP wyklucza stosownie dla przychodów ze zbycia akcji celem umorzenia rygorów, o których mowa w art. 14 ustawy PDOP. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko Podatnika. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: - dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy PDOP do przychodów nie zalicza się (...) kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) (...) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia (...). Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy PDOP w przypadku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy objęcie przez Spółkę z o.o. akcji w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej, które to akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości będzie powodowało powstanie w Spółce z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Pojęcie kapitału występuje tylko w spółkach kapitałowych, a więc spółka z o.o. (art. 152 Ksh) i spółka akcyjna (art. 302 i art. 308 Ksh) oraz w drodze regulacji szczególnej w spółce komandytowo - akcyjnej (vide: art. 126 Ksh). Z treści art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż nie dotyczy on wniesienia wkładu do spółki komandytowo - akcyjnej, gdyż nie jest to spółka kapitałowa tylko osobowa nie posiadająca osobowości prawnej jak wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście podziela stanowisko Strony przedstawione w tym zakresie we wniosku z dnia 31.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 20.11.2006 r.) stwierdza, iż wniesienie przez Spółkę z o.o. do spółki komandytowo - akcyjnej wkładu rzeczowego w postaci środków trwałych będących własnością Spółki z o.o. nie będzie skutkować po stronie Spółki z o.o. "X" powstaniem przychodu do opodatkowania jak stanowią przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bowiem nie mają one zastosowania do wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki komandytowo - akcyjnej, stąd też postanowił jak w sentencji.