IPPP2/4512-852/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sprzedaż biletów (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę (oraz możliwość korzystania z opcji open) – dokonywana w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU – jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla sprzedaży biletów wstępu (karnetów) na grupowe zajęcia typu CrossFit, wraz z opcja open gym– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla sprzedaży biletów wstępu (karnetów) na grupowe zajęcia typu CrossFit, wraz z opcja open gym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. prowadzenie zajęć fitness w zakresie CrossFit. Zajęcia CrossFit odbywają się w pomieszczeniu (hali) wyposażonym w specjalne sprzęty wykorzystywane podczas ćwiczeń, takie jak: podesty do ćwiczeń, drążki, sztangi, piłki lekarskie, maszyny do ćwiczenia. CrossFit skupia w sobie wiele elementów z różnych dyscyplin sportowych, takich jak m.in. lekkoatletyka, gimnastyka, podnoszenie ciężarów, wioślarstwo, stąd też potrzeba dużej i wysokiej powierzchni, w której odbywają się zajęcia. Wszystkie organizowane przez Wnioskodawcę zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez doświadczonych i certyfikowanych trenerów. Do niektórych typów aktywności podejmowanych na zajęciach można zaliczyć bieganie, wyrzuty piłkami lekarskimi, skakanie na skakance, podciągnięcia na drążku lub kółkach gimnastycznych, czy też podnoszenie ciężarów.

W klubie ćwiczący podzieleni są na grupy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Każda z grup ma przygotowany program, według którego odbywają się zajęcia. Osoby z grup początkujących uczą się prawidłowo wykonywać podstawowe ruchy funkcjonalne, takie jak przysiad, pompka, podciąganie na drążku, dopiero po opanowaniu szeregu ćwiczeń i zadań mogą przejść do grupy średnio zaawansowanej. Podczas zajęć ćwiczący dowiadują się o poprawnej i bezpiecznej technice wykonywania ćwiczeń, których analogie możemy znaleźć w życiu codziennym (np. podniesienie ciężkiej rzeczy z ziemi i włożenie jej na półkę w sposób zdrowy i bezpieczny dla kręgosłupa). Ponadto osoby, które mają wykupiony karnet wstępu na zajęcia, mogą dowolnie korzystać indywidualnie z przyrządów do ćwiczeń znajdujących się na hali (tzw. opcja open gym) lub spędzić czas w dowolny sposób - np. na rozmowie z innymi osobami lub odpoczywając. Wnioskodawca oferuje swoim Klientom karnety wstępu na halę ćwiczeń, na której odbywają się zajęcia CrossFit. Terminy zajęć są określone grafikiem i Klienci Wnioskodawcy mogą, ale nie mają obowiązku uczestnictwa w prowadzonych zajęciach. Nawet będąc w hali wykorzystywanej przez Wnioskodawcę do świadczenia usług, Klienci Wnioskodawcy mogą, nie biorąc udziału w zajęciach CrossFit, ćwiczyć samodzielnie w strefie tzw. open gym. Zajęcia CrossFit nie mają charakteru zajęć indywidualnych.

Sprzedawane są dwa rodzaje karnetów - z określoną lub nieokreśloną liczbą wejść w danym miesiącu. Karnety z określoną liczbę wejść to np. 2 wejścia w tygodniu, natomiast karnety z nieokreśloną liczbą wejść uprawniają do nielimitowanego wstępu. W cenę wstępu wliczona jest określona liczba wejść na CrossFit, a sprzedawany karnet ma ważność terminową (np. miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny lub roczny). Godziny uczestnictwa w zajęciach Klienci wybierają samodzielnie i nie są oni związani żadnymi wyznaczonymi konkretnymi dniami czy godzinami wstępu. Grafik zajęć grupowych jest tak skonstruowany, że Klienci Wnioskodawcy sami wybierają datę i godzinę wstępu z dostępnych godzin, w których odbywają się zajęcia grupowe. Zajęcia nie są limitowane, poza określoną liczbą wejść do obiektu sportowego. Innymi słowy, Klienci Wnioskodawcy mogą skorzystać ze wstępu wg dowolnego uznania w czasie jak odbywają się zajęcia lub też poza wyznaczonymi terminami CrossFit, np. udając się do strefy open gym.

Wnioskodawca podkreśla, że nawet w trakcie zajęć CrossFit Klienci nie muszą w nich uczestniczyć, nie muszą wykonywać wszystkich ćwiczeń, mogą w dowolnym czasie z nich zrezygnować na rzecz samodzielnych ćwiczeń w strefie open gym. Wnioskodawca bowiem zapewnia warunki techniczne w postaci sprzętu do ćwiczeń oraz samo przeprowadzenie zajęć. CrossFit nie jest formą zajęć indywidualnych, lecz wyłącznie formą zajęć grupowych.

W opisanym stanie faktycznym to sam Klient decyduje o chęci uczestnictwa w zajęciach lub innej formie aktywności sportowej (np. indywidualne ćwiczenia w strefie open gym). Karnet zapewnia bowiem Klientom tylko prawo wstępu, natomiast uczestnictwo lub jego brak zależą wyłącznie od woli uczestników. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że opisany wyżej stan faktyczny ma charakter ciągły i powtarzalny.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), podklasa PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej obejmuje:

 • działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej, w 85.51.Z,
 • działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.

Podklasa ta powiązana jest z grupowaniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych. W związku z powyższym wymienione we wniosku usługi udostępniania obiektu nazwanego obiektem sportowym, w którym prowadzone są zajęcia w zakresie CrossFit, mieszczą się w tym grupowaniu. Zdaniem Spółki, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę objęte są, jego zdaniem, symbolem 93.11.10.0 PKWiU według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) ze względu na fakt, że hala w której prowadzone są zajęcia wypełnia definicję obiektu sportowego, tzn. jest samodzielnym i zwartym budynkiem przeznaczonym do celów sportowych.

Niemniej jednak, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ma prawo do zastosowania stawki 8% na świadczone dotąd, jak i w przyszłości usługi i zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona dotąd sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę typu CrossFit (oraz możliwość korzystania m.in. z opcji open gym) można sklasyfikować jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, o których mowa w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 8% na świadczone przez siebie usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawanie dotąd biletów wstępu (karnetów) na prowadzone przez Spółkę zajęcia grupowe typu CrossFit (oraz m.in. możliwość korzystania z opcji open gym) można uznać za „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, o których mowa w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT, w związku z czym Zainteresowany jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 8%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z treścią art. 146a pkt 2 tejże ustawy, stawka podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy wynosi obecnie 8%.

W poz. 179 powyższego załącznika ustawodawca wymienił „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, sklasyfikowane pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008.

Uwzględniając powyższe, zastosowanie stawki 8% będzie uzasadnione w sytuacjach, gdy dany podatnik świadczy usługi, które można uznać za „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. W ocenie Wnioskodawcy dla możliwości uznania, że w danym przypadku mamy do czynienia z tego typu usługami (o których mowa w poz. 179 załącznika nr 3), konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • usługi mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 93.11.10.0,
 • podmiot świadczący usługi prowadzi obiekt, który można sklasyfikować jako sportowy,
 • świadczone usługi można uznać za usługi związane z działalnością tego obiektu.

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca pragnie zauważyć, że przy tworzeniu PKWiU 2008 przyjęto zasadę kompletności podziału grupować macierzystych jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupować pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa. Zakresy poszczególnych grupować pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU 2008 (zasada jednoznaczności grupować).

Podstawowym założeniem budowy PKWiU 2008 jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD 2007) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2008 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, Świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności.

Należy zwrócić uwagę, że określając właściwe ugrupowanie (symbol) PKWiU dla danego towaru bądź usługi należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU 2008. Producent (usługodawca), na którym spoczywa obowiązek określenia, do którego ugrupowania należą jego produkty (usługi), dokonując tej czynności powinien, w oparciu o obowiązujące zasady, określić symbol działalności możliwie najbardziej szczegółowo - za pomocą grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, zasadne jest określenie mniej szczegółowe (ustalone poprzez posłużenie się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla).

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględnienie powyższych zasad klasyfikacji danego produktu (usługi) do odpowiedniej grupy PKWiU 2008 pozwala uznać, że prowadzona przez niego działalność w zakresie sprzedaży biletów (karnetów) na prowadzenie zajęć typu CrossFit (oraz możliwość korzystania z opcji open gym) może zostać sklasyfikowana pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008, jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Zainteresowany zwrócił uwagę na wyjaśnienia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur GUS, dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wyjaśnienia te poczynione w zakresie usług związanych z symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008 pozwalają na uznanie, że symbol ten dotyczy organizowania różnorodnych imprez sportowych na posiadanych obiektach sportowych jak również udostępniania obiektów sportowych na zasadzie np. sprzedaży biletu wstępu (karnetu), który upoważnia do korzystanie np. z basenu, kortu tenisowego, hali sportowej, sprzedaż karnetów uprawniających do wstępu lub jednorazowych biletów wstępu na obiekty, firmom lub osobom fizycznym (tak w wyjaśnieniach z 19 października 2011 r.). Z kolei w informacji z 18 stycznia 2011 r. stwierdzono przykładowo, że symbol ten odnosi się do „usług prowadzenia nauki pływania oraz nauki gry w tenisa przez pracowników zatrudnionych przez Centrum Sportu i Rekreacji”.

Warto wskazać także na wyjaśnienia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur GUS z 3 marca 2009 r., zgodnie z którymi symbol można zastosować do usług polegających na udostępnianiu basenu zakładowi budżetowemu szkół, łącznie z zapewnieniem opiekunów (będących pracownikami pływalni) do pracy z grupami szkolnymi.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008 można sklasyfikować usługi, których przedmiotem jest sprzedaż biletów wstępu do obiektów sportowych, przy czym wstęp ten może wiązać się nie z samą tylko możliwością wstępu do takiego obiektu, lecz również z korzystaniem z usług zapewnianych przez sprzedającego bilety wstępu, takich jak np. zajęcia w zakresie pływania czy zajęcia z dziedziny fitness (np. aerobik). W ocenie Wnioskodawcy zatem, sprzedaż biletów wstępu na zajęcia typu CrossFit (oraz m.in. możliwość korzystania z opcji open gym), które obok ukierunkowania na poprawę sprawności fizycznej zawierają także element edukacyjny w postaci nauki właściwego podejścia do fitness i prawidłowego wykonywania ćwiczeń jak najbardziej mogą być uznane za usługi sklasyfikowane pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008.

Wnioskodawca wskazał również, że zgodnie z PKWiU, grupowanie 93.11.10.0 obejmuje m.in.:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Ponadto, odwołując się posiłkowo do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność obiektów sportowych obejmuje m.in.:

 • działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych), z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, takich jak m.in.:
  • stadiony do gry w piłkę nożną,
  • stadiony lekkoatletyczne,
  • hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja,
  • hale bokserskie,
  • pozostałe obiekty sportowe
 • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych i amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych,
 • zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy prowadzone przez niego zajęcia grupowe odbywają się w obiekcie sportowym, zaś sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na te zajęcia ma charakter usług związanych z takim obiektem (również w zakresie możliwość korzystania z opcji open gym). Bez wątpienia bowiem pomieszczenia, w których prowadzone są przedmiotowe zajęcia, wyposażone w odpowiedni sprzęt, może być uznana za obiekt sportowy. Jednocześnie, usługi polegające na prowadzeniu zajęć CrossFit można uznać za usługi związane z działalnością tego obiektu. Co więcej, to właśnie prowadzenie tych zajęć przesądza o możliwości uznania, że obiekt ma charakter obiektu wykorzystywanego do celów sportowych. Związek prowadzonych zajęć CrossFit (oraz możliwość korzystania z opcji open gym) z działalnością obiektu sportowego jest więc zdaniem Wnioskodawcy niewątpliwy.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie wskazane na wstępie przesłanki umożliwiające uznanie, że w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z usługami wymienionymi w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT, opodatkowanymi stawką 8% są spełnione. W przedstawionej sytuacji bowiem:

 • prowadzenie zajęć można sklasyfikować pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008,
 • zajęcia prowadzone są w hali mającej charakter obiektu sportowego,
 • sprzedaż biletów (karnetów) wstępu na grupowe zajęcia typu CrossFit (oraz m.in. możliwość korzystania z opcji open gym) można sklasyfikować jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, o których mowa w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych w zbliżonych do analizowanego stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 r. , sygn. ILPP5/443-90/14-4/PG, w której organ potwierdził, że:

prowadzenie zajęć fitness w zakresie CrossFit z możliwością skorzystania z opcji open gym, o wskazanym symbolu PKWiU 93.11.10.0 są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy. Reasumując, sprzedaż biletów (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Zainteresowanego typu CrossFit jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca w niektórych przypadkach odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Do prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, z uwagi na treść art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, opodatkowane są obecnie 8% stawką podatku.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Należy zauważyć, że z przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 październik 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

 1. 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 2. 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 3. 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 4. 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 1. usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 2. usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 3. usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego, czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. prowadzenie zajęć fitness w zakresie Crossfit. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu (hali) wyposażonym w specjalne sprzęty wykorzystywane podczas ćwiczeń, takie jak podesty do ćwiczeń, drążki, sztangi, piłki lekarskie, maszyny do ćwiczenia. CrossFit skupia w sobie wiele elementów z różnych dyscyplin sportowych, takich jak m.in. lekkoatletyka, gimnastyka, podnoszenie ciężarów, wioślarstwo, stąd też potrzeba dużej i wysokiej powierzchni, w której odbywają się zajęcia. Wszystkie organizowane przez Wnioskodawcę zajęcia odbywają się w grupach prowadzonych przez doświadczonych i certyfikowanych trenerów. Do niektórych typów aktywności podejmowanych na zajęciach można zaliczyć bieganie, wyrzuty piłkami lekarskimi, skakanie na skakance, podciągnięcia na drążku lub kółkach gimnastycznych, czy też podnoszenie ciężarów.

W klubie ćwiczący podzieleni są na grupy dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Każda z grup ma przygotowany program, według którego odbywają się zajęcia. Osoby, które mają wykupiony karnet wstępu na zajęcia, mogą dowolnie korzystać indywidualnie z przyrządów do ćwiczeń znajdujących się na hali (tzw. opcja open gym) lub spędzić czas w dowolny sposób - np. na rozmowie z innymi osobami lub odpoczywając. Wnioskodawca oferuje swoim Klientom karnety wstępu na halę ćwiczeń, na której odbywają się zajęcia CrossFit. Terminy zajęć są określone grafikiem i Klienci Wnioskodawcy mogą, ale nie mają obowiązku uczestnictwa w prowadzonych zajęciach. Nawet będąc w hali wykorzystywanej przez Wnioskodawcę do świadczenia usług, Klienci Wnioskodawcy mogą, nie biorąc udziału w zajęciach CrossFit, ćwiczyć samodzielnie w strefie tzw. open gym. Zajęcia CrossFit nie mają charakteru zajęć indywidualnych.

Sprzedawane są dwa rodzaje karnetów - z określoną lub nieokreśloną liczbą wejść w danym miesiącu. Karnety z określoną liczbę wejść to np. 2 wejścia w tygodniu, natomiast karnety z nieokreśloną liczbą wejść uprawniają do nielimitowanego wstępu. W cenę wstępu wliczona jest określona liczba wejść na CrossFit, a sprzedawany karnet ma ważność terminową (np. miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny lub roczny). Godziny uczestnictwa w zajęciach Klienci wybierają samodzielnie i nie są oni związani żadnymi wyznaczonymi konkretnymi dniami czy godzinami wstępu. Grafik zajęć grupowych jest tak skonstruowany, że Klienci Wnioskodawcy sami wybierają datę i godzinę wstępu z dostępnych godzin, w których odbywają się zajęcia grupowe. Zajęcia nie są limitowane, poza określoną liczbą wejść do obiektu sportowego. Innymi słowy, Klienci Wnioskodawcy mogą skorzystać ze wstępu wg dowolnego uznania w czasie jak odbywają się zajęcia lub też poza wyznaczonymi terminami CrossFit, np. udając się do strefy open gym.

Wnioskodawca podkreśla, że nawet w trakcie zajęć CrossFit Klienci nie muszą w nich uczestniczyć, nie muszą wykonywać wszystkich ćwiczeń, mogą w dowolnym czasie z nich zrezygnować na rzecz samodzielnych ćwiczeń w strefie open gym. Wnioskodawca bowiem zapewnia warunki techniczne w postaci sprzętu do ćwiczeń oraz samo przeprowadzenie zajęć. CrossFit nie jest formą zajęć indywidualnych, lecz wyłącznie formą zajęć grupowych.

W opisanym stanie faktycznym to sam Klient decyduje o chęci uczestnictwa w zajęciach lub innej formie aktywności sportowej (np. indywidualne ćwiczenia w strefie open gym). Karnet zapewnia bowiem Klientom tylko prawo wstępu, natomiast uczestnictwo lub jego brak zależą wyłącznie od woli uczestników. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że opisany wyżej stan faktyczny ma charakter ciągły i powtarzalny.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wykonywane przez Niego czynności objęte są, jego zdaniem, symbolem 93.11.10.0 PKWiU według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) ze względu na fakt, że hala w której prowadzone są zajęcia wypełnia definicję obiektu sportowego, tzn. jest samodzielnym i zwartym budynkiem przeznaczonym do celów sportowych.

Jak już wcześniej wskazano, w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 179 wymieniono „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 93.11.10.0.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez niego usługi, tj. prowadzenie zajęć fitness w zakresie CossFit, z możliwością skorzystania z opcji open, o wskazanym symbolu PKWiU 93.11.10.0 są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Reasumując, sprzedaż biletów (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę (oraz możliwość korzystania z opcji open) – dokonywana w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU – jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację tut. Organ wydał na podstawie opisu sprawy (zaistniałego stanu faktycznego), w którym Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że czynności wykonywane przez niego objęte są jego zdaniem, symbolem PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Tak więc w podjętym rozstrzygnięciu wzięto pod uwagę symbol PKWiU wskazany przez Wnioskodawcę, który został przyjęty, jako element opisu zaistniałego stanu faktycznego.

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w opisie sprawy jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.