1462-IPPP1.4512.915.2016.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 31 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych - jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny:

Miasto (dalej: Miasto) stosownie do treoci art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta jest gmin1 maj1c1 status miasta na prawach powiatu.

W zwi1zku z powy?szym, Miasto realizuje zadania nale?1ce zarówno do w3aociwooci samorz1du gminnego jak i powiatowego.

Zadanie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póYn. zm,, dalej jako ustawa o samorz1dzie gminnym) do zadan w3asnych gminy nale?1 m.in. sprawy dotycz1ce edukacji publicznej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz1dzen sportowych.

Stosownie natomiast do treoci art. 9 ust. 1 ustawy o samorz1dzie gminnym w celu wykonywania zadan gmina mo?e tworzya jednostki organizacyjne, a tak?e zawieraa umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarz1dowymi. W zwi1zku z powy?szym równie? Miasto wykonuje niektóre ze swoich zadan za pomoc1 powo3anych jednostek bud?etowych i samorz1dowych zak3adów bud?etowych. Jednostki te tworzone s1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z póYn. zm.), które reguluj1 zasady ich dzia3ania oraz organizacje.

W zwi1zku z wydanym w dniu 29 wrzeonia 2015 r. orzeczeniem Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 Gmina Wroc3aw oraz uchwa31 Naczelnego S1du Administracyjnego w sk3adzie siedmiu sedziów, sygn. akt I FPS 4/15 z dnia 26 paYdziernika 2015 r., w których to stwierdzono m.in., ?e podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki bud?etowe lub samorz1dowe zak3ady bud?etowe, nie mog1 bya uznane za podatników podatku od wartooci dodanej, poniewa? nie spe3niaj1 kryterium samodzielnooci, pocz1wszy od dnia 1 stycznia 2016 r. nast1pi3a centralizacja rozliczen podatku od towarów i us3ug Miasta oraz wszystkich utworzonych przez Miasto jednostek bud?etowych i samorz1dowych zak3adów bud?etowych. Rozliczenia podatku od towarów i us3ug realizowane s1 obecnie na szczeblu gminy -miasta.

Do zadan w3asnych gminy, o czym by3a mowa wy?ej nale?y m.in. zaspakajanie potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Zadanie to wykonywane jest przez powo3ane przez Miasto jednostki bud?etowe tj. szko3y podstawowe, gimnazja, szko3y ponadgimnazjalne (dalej jako: placówki oowiatowe). Natomiast zadania dotycz1ce zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz1dzen sportowych realizowane s1 przez specjalnie do tego utworzone oorodki sportu i rekreacji (dalej jako: OSiR-y), prowadzone zarówno w formie jednostek bud?etowych jak i samorz1dowych zak3adów bud?etowych.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z póYn. zm.) szko3y, z wy31czeniem szkó3 dla doros3ych, s1 obowi1zane do prowadzenia zajea wychowania fizycznego. Miasto w celu zapewnienia w3aociwej realizacji obowi1zku wynikaj1cego z powo3anego powy?ej przepisu wyposa?a placówki oowiatowe w obiekty sportowe tj. sale gimnastyczne, boiska sportowe, baseny, lodowiska wraz z infrastruktur1 socjaln1 (szatnie, natryski, sanitariaty).Równie? OSiR-y z racji realizowanych zadan w3asnych gminy zarz1dzaj1 takimi obiektami jak baseny, hale sportowe, korty tenisowe, tory do gry w kregle, lodowiska oraz ró?nego rodzaju boiska sportowe wraz z infrastruktur1 socjaln1.

Zarówno placówki oowiatowe jak i OSiR-y, poza realizacj1 zadan do jakich zosta3y powo3ane, owiadcz1 równie? w imieniu Miasta us3ugi udostepniania ca3ooci lub czeoci zarz1dzanych obiektów sportowo - rekreacyjnych. Udostepnianie wskazanych obiektów sportowych ma charakter odp3atny i wykonywane jest na podstawie zawartych umów najmu m.in. z klubami sportowymi, organizacjami spo3ecznymi i zawodowymi, innymi podmiotami nieprowadz1cymi dzia3alnooci gospodarczej oraz osobami fizycznymi. Dokonanie tych czynnooci dokumentowane jest fakturami lub paragonami fiskalnymi. Zarz1dzane przez placówki oowiatowe oraz OSiR obiekty sportowe wynajmowane s1 w celu organizowania zajea sportowych w ramach szkolenia m3odzie?owych grup sportowych, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, prowadzenia szkó3ek (pi3karskich, p3ywackich itp.) dla dzieci i doros3ych oraz innych dzia3an na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Korzystanie z tych obiektów wi1?e sie równie? z mo?liwooci1 skorzystania przez najemców z infrastruktury socjalnej towarzysz1cej obiektowi sportowemu (szatnie, sanitariaty). Ponadto podpisanie umowy najmu daje mo?liwooa korzystania z obiektu wy31cznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niezale?nie od tego czy bedzie to rekreacja, czy te? uprawianie sportu. Zastrzec jednak nale?y, ?e wówczas najemca nie ma mo?liwooci skorzystania z tego tytu3u z innych dodatkowych owiadczen, jak przyk3adowo pomoc wykwalifikowanego personelu obs3uguj1cego obiekt.

W zwi1zku z koniecznooci1 prawid3owego opodatkowania wykonywanych czynnooci Miasta w dniu 25 marca 2016 r. wyst1pi3o z wnioskiem do G3ównego Urzedu Statystycznego o wydanie opinii w sprawie klasyfikacji statystycznej wy?ej opisanych us3ug. W piomie z dnia 14 kwietnia 2016 r. G3ówny Urz1d Statystyczny stwierdzi3 m.in., ?e: „us3ugi polegaj1ce na wynajmie, na okreolony czas, obiektu sportowego lub czeoci obiektu sportowego (np. hali sportowej, basenu, kortu tenisowego, boiska pi3karskiego, lodowiska) - osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. klubom sportowym, fundacjom sportowym, indywidualnym trenerom sportowym - na cele prowadzonej przez nich dzia3alnooci, mieszcz1 sie w zakresie grupowania PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i obs3uga nieruchomooci niemieszkalnych w3asnych lub dzier?awionych”.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Jak1 stawke podatku od towarów i us3ug nale?y zastosowaa w przypadku opisanego w stanie faktycznym wynajmu obiektów sportowych tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych itp. m.in. na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z treoci1 art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, zwanej dalej ustaw1 o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlega odp3atna dostawa i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel. W myol art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W owietle powy?szego opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, zgodnie z zasad1 powszechnooci opodatkowania, podlegaj1 wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub owiadczenie us3ug, pod warunkiem, ?e s1 one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o VAT i wykonywane w ramach dzia3alnooci gospodarczej.

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz, U. z 2016 r., poz. 380, z póYn. zm., zwanym dalej kodeksem cywilnym), przez umowe najmu wynajmuj1cy zobowi1zuje sie oddaa najemcy rzecz do u?ytkowania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowi1zuje sie p3acia wynajmuj1cemu umówiony czynsz.

W owietle powy?szego nale?y zauwa?ya, ?e umowa najmu jest cywilnoprawn1 umow1 nak3adaj1c1 na strony - zarówno wynajmuj1cego, jak i najemce - okreolone przepisami obowi1zki. Wynajmuj1cy zobowi1zuje sie oddaa najemcy rzecz do u?ytkowania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowi1zuje sie p3acia wynajmuj1cemu umówiony czynsz. Umówiony miedzy stronami czynsz jest wynagrodzeniem za mo?liwooa korzystania z cudzej rzeczy i stanowi owiadczenie wzajemne nale?ne za u?ywanie rzeczy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi obecnie 23%. Jednak?e zarówno w treoci ustawy o podatku od towarów i us3ug, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, ustawodawca przewidzia3 mo?liwooa zastosowania obni?onej stawki podatku lub zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów lub owiadczenia niektórych us3ug, a tak?e okreoli3 warunki stosowania tych obni?onych stawek i zwolnien.

W myol art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i us3ug wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku z zastrze?eniem ust. 12. i art. 114 ust. 1, w zwi1zku z art. 146a, w okresie do 31 grudnia 2016 r. wynosi 8%.

W pozycji 179 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT wskazano, ?e z obni?onej stawki podatku VAT mog1 korzystaa us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy rozumiea nale?y zwarty zespó3 urz1dzen terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Us3ugi wskazane w pozycji 179 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT obejmuj1 us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe, itp.

Podstawowym kryterium zastosowania obni?onej stawki VAT jest natomiast cel na jaki obiekt jest wynajmowany. Zasadnicze znaczenie dla mo?liwooci zastosowania obni?onej stawki podatku VAT ma bowiem fakt wynajmu na cele zgodne z charakterem obiektu - czyli w tym przypadku na dzia3alnooa sportow1 lub rekreacyjn1.

Przedstawione powy?ej stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem prezentowanym m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi, który w interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2013 r. (IPTPP1/443-678/13-4/MG), stwierdzi3: „Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i pozycj1 179 za31cznika nr 3 do tej ustawy takie us3ugi opodatkowane s1 VAT wed3ug stawki 8 proc. Obni?on1 stawke mo?na zastosowaa, jeoli obiekt jest udostepniany w celu korzystania zgodnie z jego charakterem. Niezale?nie od tego, czy celem wstepu bedzie rekreacja czy uprawianie sportu.” Podobn1 wyk3adnie przepisów prawa znaleYa mo?na w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2012 r. (IPTPP1/443-387/12-5/AK), gdzie Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi potwierdzi3, ?e za najem sali sportowej dla klubów, firm, instytucji oraz osób fizycznych mo?na wystawiaa faktury z 8-proc. VAT: Jeoli hala jest wykorzystywana zgodnie z jej charakterem, to mamy do czynienia z „Us3ug1 zwi1zan1 z dzia3alnooci1 obiektów sportowych”.

Jak wiec wynika z powy?szego równie? organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uzale?niaj1 mo?liwooa zastosowania dla czynnooci wynajmu obiektów sportowych 8% stawki podatku VAT, od tego, ?e najemca wykorzystuje te obiekty w sposób zgodny z ich charakterem. W takim przypadku, zdaniem organu, us3uge tak1 nale?y uznaa za „Us3uge zwi1zan1 z dzia3alnooci1 obiektów sportowych” i zastosowaa preferencyjn1 stawke podatku VAT.

Zatem obni?on1 stawk1 podatku bed1 objete us3ugi zwi1zane z udostepnianiem obiektów sportowych je?eli wykorzystywane s1 one zgodnie z charakterem obiektu, niezale?nie od tego czy celem wstepu bedzie rekreacja czy uprawianie sportu.

Maj1c na uwadze powy?sze, zdaniem Miasta zasadnym jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokooci 8% zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i poz. 179 za31cznika nr 3 do tej ustawy do us3ug udostepniania obiektów sportowych tj. sal gimnastycznych, hal sportowych, basenów, boisk sportowych itp. przez Miasto (jego jednostki organizacyjne) m.in. na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, klubów sportowych, fundacji sportowych, jeoli obiekty te udostepniane s1 w celu korzystania z nich zgodnie z ich charakterem.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawid3owe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1 lub ustaw1 o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s1 identyfikowane za pomoc1 tych klasyfikacji, je?eli dla tych towarów lub us3ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo3uj1 symbole statystyczne.

Zatem dla prawid3owego okreolenia wysokooci stawki podatku od towarów i us3ug od czynnooci, których przedmiotem s1 poszczególne towary lub us3ugi, w niektórych przypadkach ustawodawca odsy3a do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powo3uj1c w przepisach dotycz1cych obni?onych stawek podatku oraz w za31cznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacj1, do której odwo3uj1 sie przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us3ug (PKWiU), wprowadzona rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 4 wrzeonia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporz1dzenia do celów opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje sie Polsk1 Klasyfikacje Wyrobów i Us3ug wprowadzon1 rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 paYdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug (PKWiU).

Wobec tego nale?y wskazaa, ?e podstawowa stawka podatku – w myol art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegaj1 opodatkowaniu stawk1 w wysokooci 22%, z wyj1tkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych okreolono inn1 stawke.

Jednak?e, zarówno w treoci ustawy o podatku od towarów i us3ug, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynnooci obni?one stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obni?onych stawek podatku lub zwolnienia od podatku mo?liwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W myol art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i us3ug wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W tym miejscu zaznaczya nale?y, ?e zgodnie z obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zrycza3towanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka rycza3tu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W za31czniku nr 3 do ustawy, stanowi1cym „Wykaz towarów i us3ug podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug stawki 7%” (w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) wymienione zosta3y towary i us3ugi objete obni?on1 stawk1 podatku. Podkreolia przy tym nale?y, ?e ustawodawca nie ograniczy3 zastosowania stawki VAT w wysokooci 8% od wyst1pienia innych przes3anek przedmiotowych lub podmiotowych. Jedynym warunkiem uprawniaj1cym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i us3ug do w3aociwego grupowania PKWiU.

Podkreolenia wymaga, ?e najistotniejszym elementem pozwalaj1cym stwierdzia jak1 nale?y zastosowaa stawke podatku VAT jest dokonanie prawid3owej klasyfikacji towaru lub us3ugi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug. Jednoczeonie nale?y wskazaa, ?e to podatnik jest zobowi1zany do prawid3owego okreolenia przedmiotu opodatkowania, co wi1?e sie z prawid3owym zdefiniowaniem wykonywanych czynnooci.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa G3ównego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotycz1cych standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasad1 jest, ?e zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzon1 dzia3alnooa, swoje produkty (wyroby, us3ugi), towary, orodki trwa3e i obiekty budowlane wed3ug zasad okreolonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporz1dzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpoorednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, ?e w3aonie producent (us3ugodawca) posiada wszystkie informacje niezbedne do w3aociwego zaliczenia produktu (us3ugi) do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotycz1ce rodzaju u?ytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru us3ugi.

Jak wskaza3 Wnioskodawca w treoci wniosku, zgodnie z otrzyman1 opini1 od G3ównego Urzedu Statystycznego „Us3ugi polegaj1ce na wynajmie, na okreolony czas, obiektu sportowego lub czeoci obiektu sportowego (np. hali sportowej, basenu, kortu tenisowego, boiska pi3karskiego, lodowiska) - osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. klubom sportowym, fundacjom sportowym, indywidualnym trenerom sportowym - na cele prowadzonej przez nich dzia3alnooci, mieszcz1 sie w zakresie grupowania PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i obs3uga nieruchomooci niemieszkalnych w3asnych lub dzier?awionych”.

Jednoczeonie we w3asnym stanowisku Wnioskodawca, wskazuje, ?e dla us3ug zasadne jest zastosowanie preferencyjnej stawki 8% zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i poz. 179 za31cznika nr 3.

W poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy figuruj1 „Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych” – symbol PKWiU 93.11.10.0.

W wyjaonieniach do PKWiU (www.stat.gov.pl) wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp.,
 • us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni,
 • us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy rozumiea nale?y zwarty zespó3 urz1dzen terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe, itp.

Natomiast zgodnie z informacj1 zamieszczon1 na stronie internetowej G3ównego Urzedu Statystycznego (www.stat.gov.pl/Klasyfikacje), grupowanie PKWiU 68.20.12.0 obejmuje:

 • wynajem i us3ugi zarz1dzania nieruchomoociami niemieszkalnymi w3asnymi lub dzier?awionymi, takimi jak:
  -budynki zak3adów przemys3owych, budynki biurowe, magazyny,
  -teatry, centra konferencyjne, obiekty wystawowe i budynki o wielorakim wykorzystaniu, które s1 przede wszystkim przeznaczone na cele niemieszkalne, nieruchomooci rolne, leone i podobne nieruchomooci,
 • wynajem lub dzier?awe miejsc dla samochodowych przyczep mieszkalnych, zamykanych gara?y lub innych miejsc do parkowania pojazdów, na d3u?szy okres u?ytkowania, tzn. w cyklu miesiecznym lub rocznym,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów we w3asnych obiektach,
 • wynajem wolnej przestrzeni,
 • wynajem miejsca w schroniskach dla zwierz1t gospodarskich.

Us3ugi sklasyfikowane w PKWiU 68.20.12.0 jako „Wynajem i us3ugi zarz1dzania nieruchomoociami w3asnymi lub dzier?awionymi”, nie zosta3y wymienione w za31czniku nr 3 do ustawy, stanowi1cym wykaz us3ug korzystaj1cych z obni?onej stawki podatku VAT.

Maj1c na uwadze powo3ane przepisy prawa, jak te? okolicznooci faktyczne przedstawione we wniosku, nale?y stwierdzia, ?e dla prawid3owego opodatkowania owiadczonych przez Wnioskodawce us3ug obni?on1 stawk1 podatku VAT 8% istotne znaczenie ma ich klasyfikacja statystyczna. Natomiast nie ma znaczenia cel na jaki najemca wykorzystuje obiekty.

Wnioskodawca we w3asnym stanowisku odnosi sie do poz. 179 za31cznika nr 3 i us3ug tam wskazanych sklasyfikowanych w poz. 93.11.10.0, natomiast podkreolia nale?y, ?e jak wskazano w opisie stanu faktycznego, owiadczone przez Wnioskodawce us3ugi sklasyfikowano w grupowaniu 68.20.12.0, zatem art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 179 za31cznika nr 3 nie ma zastosowania.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowi1zuj1ce w tym zakresie przepisy prawa, nale?y stwierdzia, ?e w sytuacji, gdy – jak wskaza3 Wnioskodawca – ww. us3ugi mieszcz1 sie w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 (Wynajem i us3ugi zarz1dzania nieruchomoociami niemieszkalnymi w3asnymi lub dzier?awionymi), Wnioskodawca powinien opodatkowaa czynnooci zwi1zane z wynajmem obiektów sportowych tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych stawk1 podstawow1 w wysokooci 23% - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, poniewa? dla tych us3ug ustawodawca nie przewidzia3 mo?liwooci zastosowania obni?onej stawki VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy nale?y uznaa za nieprawid3owe.

Nale?y zauwa?ya, ?e powo3ane przez Wnioskodawce interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi sygn. IPTPP1/443-387/12-5/AK oraz sygn. IPTPP1/443-678/13-4/MG dotyczy3y stawki podatku dla us3ugi udostepniania obiektów sportowych o symbolu grupowania PKWiU - 93.11.10.0 „Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych”. Zatem rozstrzygane stany nie s1 to?same z opisem sprawy przedstawionym w niniejszym wniosku. Podkreolia nale?y, ?e w ww. interpretacjach nie dokonywano oceny poprawnooci dokonanej klasyfikacji lecz interpretacje te wydano na podstawie klasyfikacji wskazanej przez Wnioskodawców.

W tym miejscu podkreolia nale?y, ?e analiza prawid3owooci klasyfikacji us3ug do w3aociwego grupowania statystycznego, nie mieoci sie w ramach okreolonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister w3aociwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawce w zakresie klasyfikacji statystycznej us3ug bed1cych przedmiotem wniosku. Wobec powy?szego, niniejsz1 interpretacje Organ wyda3 w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawce symbol grupowania PKWiU 68.20.12.0.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.