0461-ITPP1.4512.652.2016.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zastosowanie stawki VAT w wysokooci 8% przy sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 13 wrzeonia 2016 r.) uzupe3nionym w dniu 8 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokooci 8% przy sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony wniosek, uzupe3niony w dniu 8 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokooci 8% przy sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe.

W z3o?onym wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Spó3ka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta3ych nauk przyrodniczych i technicznych. Zajmuje sie ponadto produkcj1 broni i amunicji.

Spó3ka podpisa3a w 2010 r. z B. umowe dotycz1c1 owiadczenia na rzecz Spó3ki us3ug w ramach Pakietu Korzyoci Pracowniczych. Spó3ka nabywa pakiety sportowe we w3asnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich (pracowników).

Przedmiotowe pakiety upowa?niaj1 pracowników do korzystania odpowiednio z us3ug sportowych w wybranych obiektach. Program zawiera nastepuj1ce pakiety:

 • Pakiet „Obiekty Sportowe”,
 • Pakiet „Zajecia Sportowe”.

Wy?ej wskazane pakiety upowa?niaj1 do wstepu na takie obiekty, jak: basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa oraz do wstepu na takie zajecia jak np.: zajecia aerobiku, jogi, tanca, zumby, fitness, sauny czy si3owni itp. Umowa okreola kalkulacje wynagrodzenia za powy?sze us3ugi w podziale na rodzaj owiadczenia (obiekty sportowe, zajecia sportowe), jak równie? osobe korzystaj1c1 ze owiadczenia (pracownik, dziecko pracownika, osoba towarzysz1ca).

Spó3ka otrzymuje co miesi1c fakture, na której wyszczególnione s1 powy?sze owiadczenia. Do konca 2015 r. faktura zawiera3a dwie stawki podatku VAT: stawke 8% za pakiet korzyoci -obiekty sportowe oraz stawke 23% za pakiet korzyoci - zajecia sportowe. Na fakturach nie by3o informacji o klasyfikacji PKWiU.

Otrzymywane faktury s1 czeociowo finansowane z Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych (dalej: ZFOS), a pozosta3a czeoa jest pobierana z wynagrodzenia pracownika za siebie i osoby zg3oszone przez niego. Kwoty dotycz1ce obci1?en pracowniczych wynikaj1 z wewnetrznych ustalen Spó3ki.

Z faktury za pakiety w czeoci sfinansowanej z ZFOS podatek VAT nie podlega3 odliczeniu, natomiast z czeoci finansowanej przez pracowników - VAT podlega3 odliczeniu. W stosunku do czeoci op3acanej przez pracowników (dot. kwot pobieranych z wynagrodzenia) by3 równie? wykazywany podatek nale?ny z tytu3u owiadczonych na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o podatku VAT (odsprzeda?) us3ug przez pracodawce na rzecz pracowników.

Przy odsprzeda?y wy?ej wskazanych us3ug pracownikom Spó3ka kalkulowa3a wartooci wynikaj1ce z obci1?enia pracowników odp3atnooci1 za pakiety sportowe wg kwot brutto znajduj1cych sie na fakturach zakupowych. Podstaw1 opodatkowania by3a kwota odp3atnooci ponoszonej przez pracownika, pomniejszona o podatek VAT nale?ny (tzw. kalkulacja VAT metod1 „w stu”). W zakresie odsprzeda?y wy?ej wskazanych us3ug pracownikom Spó3ka do konca 2015 r. stosowa3a stawki 8% (pakiet „Obiekty Sportowe”) i 23% (pakiet „Zajecia Sportowe”). Niemniej jednak bior1c pod uwage interpretacje ogóln1 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. znak PT1/033/32/354/LJU/14 oraz aktualne orzecznictwo, Spó3ka powzie3a w1tpliwooa, czy stosowane stawki podatku na owiadczone us3ugi by3y w3aociwe. W orzecznictwie podatkowym dominuje bowiem pogl1d, ?e sprzeda? pakietów sportowych umo?liwiaj1cych: wstep na obiekty sportowe, takie jak: basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa, korty squash-a, podlegaj1 opodatkowaniu preferencyjn1 stawk1 podatku VAT, tj. 8%. Obni?on1 stawk1 podatku VAT do wysokooci 8% opodatkowane s1 tak?e us3ugi wstepu na zajecia takie jak: aqua aerobik, joga, sztuki walki, taniec, zajecia fitness oraz wstep do sauny czy si3owni.

Wnioskodawca wskaza3, ?e to podatnik zobowi1zany jest do prawid3owego okreolenia przedmiotu opodatkowania, co wi1?e sie z prawid3owym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynnooci. Sprzedawca ponosi przecie? konsekwencje zani?enia VAT nale?nego, je?eli zastosuje b3edn1 klasyfikacje sprzedawanych towarów/owiadczonych us3ug.

Bior1c pod uwage powy?sze, w kontekocie stanowisk organów podatkowych dotycz1cych wysokooci opodatkowania us3ug zwi1zanych z rekreacj1 w zakresie wstepu, Spó3ka pragnie upewnia sie, ?e powinna stosowaa obni?one opodatkowanie w szerszym od dotychczasowego zakresie.

Wnioskodawca wskaza3, ?e czynnooci wykonywane w ramach pakietu „Obiekty Sportowe” nale?y zaklasyfikowaa do PKWiU 93.11.10.0, natomiast dla zajea objetych drugim pakietem „Zajecia Sportowe” prawid3owa bedzie klasyfikacja PKWiU 93.13.10 i 93.19.1.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku.

Czy sprzeda? pracownikom pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe, podlega od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawk1 podatku VAT wynosz1c1 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 179 i 186 za31cznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug?

Zdaniem Wnioskodawcy, sformu3owanym w uzupe3nieniu wniosku, owiadczenie przez Spó3ke us3ug opisanych w stanie faktycznym podlega od 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawk1 VAT w wysokooci 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 179 i 186 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT.

Owiadczenie na rzecz pracowników us3ug za czeociow1 odp3atnooci1 stanowi w czeoci, która op3acana jest przez pracownika, czynnooa podlegaj1c1 opodatkowaniu VAT. W sytuacji, gdy przedmiotowe przekazanie jest czeociowo odp3atne, czynnooa ta podlega opodatkowaniu do wysokooci owiadczenia wnoszonego przez pracownika. Pracodawca jest wówczas traktowany jako podmiot, który sam wyowiadczy3 odp3atn1 us3uge.

Powy?sze oznacza, i? Spó3ka powinna naliczaa VAT nale?ny od wynagrodzenia, które otrzymuje od pracownika.

Przepisy prawa podatkowego nie reguluj1 sposobu ustalania wysokooci kwoty nale?nej od pracownika, czyli ceny sprzeda?y us3ug. Przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug, które reguluj1 konsekwencje publiczno-prawne dokonania owiadczenia us3ug - nie mog1 miea wp3ywu na wysokooa ceny ustalonej przez strony transakcji. Reguluj1 bowiem, co stanowi podstawe opodatkowania, ale nie maj1 i nie mog1 miea wp3ywu na sposób jej ustalenia. Nale?nooa z tytu3u dostawy towarów i owiadczenia us3ug generalnie wyra?ana jest w formie ceny. Ustawa o podatku od towarów i us3ug nie definiuje terminu „cena”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us3ug (Dz.U.2014.915), cen1 jest wartooa wyra?ona w jednostkach pienie?nych, któr1 kupuj1cy jest obowi1zany zap3acia przedsiebiorcy za towar lub us3uge. Zgodnie z art. 3 ust. 2 przywo3anej ustawy, w cenie uwzglednia sie podatek od towarów i us3ug oraz podatek akcyzowy, je?eli na podstawie odrebnych przepisów sprzeda? towaru (us3ugi) podlega obci1?eniu podatkiem od towarów i us3ug lub podatkiem akcyzowym.

Z uwagi na powy?sze przy odsprzeda?y wy?ej wskazanych us3ug pracownikom Spó3ka kalkuluje wartooci wynikaj1ce z obci1?enia pracowników odp3atnooci1 za pakiety sportowe wg kwot brutto znajduj1cych sie na fakturach zakupowych. Podstaw1 opodatkowania jest kwota odp3atnooci ponoszonej przez pracownika, pomniejszona o podatek VAT nale?ny (tzw. kalkulacja VAT metod1 „w stu”).

Jak wskazano wy?ej, Spó3ka podpisa3a w 2010 r. umowe dotycz1c1 owiadczenia na rzecz Spó3ki us3ug w ramach Pakietu Korzyoci Pracowniczych. Spó3ka nabywa pakiety sportowe we w3asnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich (pracowników). Spó3ka otrzymuje co miesi1c fakture, na której wyszczególnione s1 powy?sze owiadczenia. Do konca 2015 r. faktura zawiera3a dwie stawki podatku VAT. Stawke 8% za pakiet korzyoci - obiekty sportowe oraz stawke 23% za pakiet korzyoci - zajecia sportowe.

W zakresie odsprzeda?y wy?ej wskazanych us3ug pracownikom Spó3ka do konca 2015 r. stosowa3a stawki 8% (pakiet obiekty sportowe) i 23% (pakiet zajecia sportowe). Niemniej jednak bior1c pod uwage interpretacje ogóln1 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. znak PT1/033/32/354/LJU/14 oraz aktualne orzecznictwo, Spó3ka powzie3a w1tpliwooa, czy stosowane stawki podatku na owiadczone us3ugi by3y w3aociwe. W orzecznictwie podatkowym dominuje bowiem pogl1d, ?e sprzeda? pakietów sportowych umo?liwiaj1cych: wstep na obiekty sportowe, takie jak: basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa, korty squash-a, podlegaj1 opodatkowaniu preferencyjn1 stawk1 podatku VAT, tj. 8%. Obni?on1 stawk1 podatku VAT do wysokooci 8% opodatkowane s1 tak?e us3ugi wstepu na zajecia takie jak: aqua aerobik, joga, sztuki walki, taniec, zajecia fitness oraz wstep do sauny czy si3owni. Us3ugi te bowiem nale?y zakwalifikowaa, jako „pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1 - wy31cznie w zakresie wstepu”.

Czynnooci podlegaj1ce VAT opodatkowane s1, co do zasady, wed3ug stawki VAT obowi1zuj1cej w momencie powstania obowi1zku podatkowego, a wiec z aktualn1 stawk1 VAT. Jeoli zatem w3aociw1 dla towarów/us3ug stawk1 VAT jest stawka 8%, to te w3aonie stawke nale?y stosowaa do ich dostawy (sprzeda?y). Nie ma przy tym znaczenia, ?e towary, czy te? us3ugi zosta3y nabyte z inn1 stawk1 VAT. Stawka VAT zastosowana przy zakupie nie jest w ?aden sposób wi1?1ca dla podatników. Powinni oni stosowaa w3aociw1 stawke VAT równie?, je?eli ich dostawca stosuje inn1 stawke VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na mocy art. 5a ustawy, towary lub us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s1 identyfikowane za pomoc1 tych klasyfikacji, je?eli dla tych towarów lub us3ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo3uj1 symbole statystyczne. Zauwa?ya nale?y, ?e przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz wydane na jej podstawie rozporz1dzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnien przedmiotowych w niektórych przypadkach odwo3uj1 sie do grupowan PKWiU. Prawid3owa pod wzgledem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i us3ug stanowi warunek niezbedny do okreolenia wysokooci opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i us3ug, dla których przepisy VAT powo3uj1 stosown1 klasyfikacje statystyczn1.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i us3ug wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegaj1 opodatkowaniu stawk1 w wysokooci 22%, z wyj1tkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych okreolono inn1 stawke.

Zarówno w treoci ustawy o podatku od towarów i us3ug, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynnooci obni?one stawki podatku, b1dY zwolnienie od podatku.

W myol art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i us3ug, wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W za31czniku nr 3 do ustawy stanowi1cym „Wykaz towarów i us3ug podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycj1 186 zosta3y wymienione „Pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1 - wy31cznie w zakresie wstepu” - bez wzgledu na symbol PKWiU.

W tym miejscu nale?y wyjaonia, ?e pozycja 186 za31cznika nr 3 do ustawy stanowi uzupe3nienie regulacji zawartych w pozycjach 179,182-185 tego za31cznika, które wyznaczaj1 zakres stosowania obni?onej stawki podatku dla niektórych us3ug zwi1zanych m.in. z rekreacj1.

Powy?sze pozycje dotycz1:

  179 - us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
  182 - us3ug kulturalnych i rozrywkowych - wy31cznie w zakresie wstepu:
  1. na widowiska artystyczne, w31czaj1c przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych- bez wzgledu na symbol PKWiU;
  183 - us3ug zwi1zanych z rozrywk1 i rekreacj1 - wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez wzgledu na symbol PKWiU;
  184 - us3ug bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta3ych us3ug w zakresie kultury - wy31cznie w zakresie wstepu - bez wzgledu na symbol PKWiU;
  185 - wstepu na imprezy sportowe - bez wzgledu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawieraj1 definicji pojecia „rekreacja”, aby zatem poznaa jego znaczenie nale?y siegn1a do wyk3adni jezykowej. S3ownik Jezyka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreacje jako „aktywny wypoczynek na owie?ym powietrzu”. Wielki S3ownik Jezyka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreacje uznaje „ruchow1 aktywnooa w czasie wolnym od pracy, maj1c1 s3u?ya zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, S3ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojezycznych z almanachem W3adys3awa Kopalinskiego (Owiat Ksi1?ki, Warszawa 2000) definiuje rekreacje jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodz1ce od 3acinskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, si3”. Maj1c na uwadze powy?sze definicje oraz brzmienie poz. 179,182-185 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy - nale?y uznaa za rekreacje ró?ne formy aktywnooci maj1ce s3u?ya wypoczynkowi i zdrowiu.

Zwrócia jednak?e nale?y uwage, ?e ustawodawca obj13 obni?on1 stawk1 podatku VAT w wysokooci 8% pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1, lecz wy31cznie w zakresie wstepu. Ustawodawca nie okreoli3 jednak ani form ani kategorii „wstepu”, do których ma zastosowanie obni?ona stawka podatku w wysokooci 8%.

S3ownik Jezyka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojecie wstepu wskazuj1c m.in., ?e jest to mo?liwooa wejocia gdzieo, prawo uczestniczenia w czymo”.

Zatem pod pojeciem „wstepu” w rozumieniu poz. 182-186 za31cznika nr 3 do ustawy nale?y rozumiea mo?liwooa wejocia gdzieo, prawo uczestniczenia w czymo, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub op3aty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy te? karnet upowa?niaj1cy do kilku wejoa. Dodatkowo nale?y zauwa?ya, ?e wejocia (wstepu) nie mo?na kojarzya tylko z mo?liwooci1 wejocia np. do okreolonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstepem w rozumieniu tych przepisów zwi1zane jest okreolone owiadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstepu do teatru zwi1zana jest mo?liwooa obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - mo?liwooa korzystania z okreolonych urz1dzen, sali tanecznej - mo?liwooa tanczenia, na impreze sportow1 - mo?liwooa obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na si3ownie” - mo?liwooa wykonywania awiczen si3owych przy wykorzystaniu znajduj1cych sie na jej terenie przyrz1dów, do parku narodowego - mo?liwooa ogl1dania obiektów przyrodniczych znajduj1cych sie na jego terenie.

Powy?sza interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z lini1 orzecznicz1 prezentowan1 przez s1dy administracyjne, w szczególnooci ze stanowiskiem wyra?onym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13 oraz interpretacj1 ogóln1 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. znak PT1/033/32/354/LJU/14.

W tym miejscu wskazaa nale?y, ze zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji wyrobów i us3ug wskazanymi w Komunikacie Prezesa G3ównego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotycz1cych standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i us3ugi wed3ug zasad okreolonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporz1dzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpoorednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Tak wiec to Spó3ke obci1?a obowi1zek i ryzyko prawid3owego sklasyfikowania owiadczonych us3ug. Spó3ka stosowa3a do przedmiotowych us3ug nastepuj1ce stawki podatku: 8% w zakresie wstepu na obiekty sportowe, 23% w pozosta3ym zakresie tj. w odniesieniu do wstepu na zajecia sportowe. Charakter owiadczonych przez Spó3ke, wymienionych w niniejszym rozdziale us3ug, oceniany przez pryzmat przywo3anej wy?ej definicji „rekreacji” wskazuje, ?e us3ugi te mo?na sklasyfikowaa jako „us3ugi zwi1zane z rekreacj1”. Spó3ka owiadczy ww. us3ugi sprzedaj1c (odsprzedaj1c) karty wstepu do obiektów wyposa?onych w odpowiedni, niezbedny do realizacji tych us3ug sprzet. Jak wskazano wy?ej dla us3ug zwi1zanych z rekreacj1 (wy31cznie w zakresie wstepu) - na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy - stosuje sie stawke podatku obni?on1 do wysokooci 8%.

Podsumowuj1c, w owietle wskazanej wy?ej argumentacji, w opinii Wnioskodawcy sprzeda? na rzecz pracowników pakietów sportowych umo?liwiaj1cych: wstep na obiekty sportowe, takie jak: basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa, korty squash-a, podlega opodatkowaniu preferencyjn1, tj. 8% stawk1 podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug. Jednoczeonie obni?on1 stawk1 podatku VAT do wysokooci 8% opodatkowane s1 tak?e us3ugi wstepu na zajecia takie jak: aqua aerobik, joga, sztuki walki, taniec, zajecia fitness oraz wstep do sauny czy si3owni na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug.

Stanowisko w kwestii stosowania obni?onej stawki podatku VAT w przypadku owiadczenia szeroko rozumianych us3ug wstepu do obiektów oferuj1cych us3ugi zwi1zane z rekreacj1, w ramach wykupionego karnetu zosta3o potwierdzone w wielu interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r. nr ILPP1/4512-1-235/15-2/AI,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. nr IPPP3/4512-30/15-2/KT,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r. nr IPPP1/4512-30/15-2/AW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1118/14-2/RR.

Kwestia opodatkowania odsprzedawanych pracownikom us3ug wstepu do obiektów sportowych oraz na zajecia sportowe obni?on1 stawk1 VAT wynosz1c1 8% wynika równie? z uzasadnienia interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2015 r. nr ILPP2/443-1033/14-5/EN.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, dzia3aj1c we w3asnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia3 w owiadczeniu us3ug, przyjmuje sie, ?e ten podatnik sam otrzyma3 i wyowiadczy3 te us3ugi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel i rezultat takiej dzia3alnooci.

Dzia3alnooa gospodarcza, w myol art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody. Dzia3alnooa gospodarcza obejmuje w szczególnooci czynnooci polegaj1ce na wykorzystywaniu towarów lub wartooci niematerialnych i prawnych w sposób ci1g3y dla celów zarobkowych.

Nale?y zauwa?ya, ?e zgodnie z ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, ?e dostawa towarów lub owiadczenie us3ugi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, bezwzglednym warunkiem jest „odp3atnooa” za dan1 czynnooa. Czynnooci podlegaj1 opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zosta3y wykonane odp3atnie. Czynnooa mo?na uznaa za dokonan1 odp3atnie, gdy istnieje bezpoorednia i jasno zindywidualizowana korzyoa po stronie dostawcy towaru lub owiadcz1cego us3uge.

Odp3atnooa oznacza wykonanie czynnooci (dostawy towarów oraz owiadczenia us3ug) za wynagrodzeniem. Istotn1 cech1 wynagrodzenia jest istnienie bezpooredniego zwi1zku pomiedzy dostaw1 towarów lub owiadczeniem us3ug i otrzyman1 zap3at1.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca podj13 decyzje o „odsprzeda?y” na rzecz pracowników nabywanych owiadczen sportowych, to w tym zakresie Wnioskodawca dzia3a jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedstawionych okolicznooci sprawy Wnioskodawca nabywa okreolone us3ugi w postaci pakietów sportowych, których beneficjentami s1 pracownicy. Bior1c pod uwage brzmienie powo3anego wy?ej art. 8 ust. 2a ustawy o VAT nale?y uznaa, ?e Spó3ka, jako podmiot obci1?aj1cy pracowników kosztami nabywanej us3ugi, traktowany jest jako us3ugobiorca, a nastepnie us3ugodawca tej samej us3ugi. Tym samym, w analizowanej sprawie na gruncie ustawy wystepuje odp3atne owiadczenie us3ug.

Podkreolia przy tym nale?y, ?e czynnooa mo?e bya albo odp3atna albo nieodp3atna. Na gruncie podatku od towarów i us3ug nie wystepuj1 czynnooci czeociowo odp3atne. Jeoli tylko czynnooa zosta3a wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odp3atna. Nie ma ?adnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty owiadczenia tej czynnooci poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Tak?e czynnooci wykonane „po kosztach” ich owiadczenia, b1dY poni?ej tych kosztów, s1 czynnoociami odp3atnymi, o ile tyko pobrano za nie wynagrodzenie.

W owietle powy?szego nale?y uznaa, ?e obci1?enie pracowników okreolon1 kwot1 do zap3aty z tytu3u „odsprzeda?y” pakietów sportowych spowoduje, ?e na gruncie ustawy o VAT czynnooa ta bedzie odp3atna.

Nale?y zatem stwierdzia, w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 w zwi1zku z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, ?e w niniejszej sprawie Wnioskodawca owiadczy na rzecz pracowników us3ugi, dzia3aj1c w tym zakresie w charakterze podatnika podatku od towarów i us3ug, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s1 identyfikowane za pomoc1 tych klasyfikacji, je?eli dla tych towarów lub us3ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo3uj1 symbole statystyczne.

Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz wydane na jej podstawie rozporz1dzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnien przedmiotowych w niektórych przypadkach odwo3uj1 sie do grupowan PKWiU. Prawid3owa pod wzgledem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i us3ug stanowi warunek niezbedny do okreolenia wysokooci opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i us3ug, dla których przepisy VAT powo3uj1 stosown1 klasyfikacje statystyczn1.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i us3ug wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegaj1 opodatkowaniu stawk1 w wysokooci 22%, z wyj1tkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych okreolono inn1 stawke.

Zarówno w treoci ustawy o podatku od towarów i us3ug, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynnooci obni?one stawki podatku, b1dY zwolnienie od podatku.

W myol art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i us3ug, wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powy?szych przepisów wynika, ?e w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewiduj1 dla danego owiadczenia obni?onej stawki, b1dY zwolnienia nale?y je opodatkowaa wed3ug 23% stawki podatku.

W za31czniku nr 3 do ustawy stanowi1cym „Wykaz towarów i us3ug podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycj1 186 zosta3y wymienione „Pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu” – bez wzgledu na symbol PKWiU.

W tym miejscu nale?y wyjaonia, ?e pozycja 186 za31cznika nr 3 do ustawy stanowi uzupe3nienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego za31cznika, które wyznaczaj1 zakres stosowania obni?onej stawki podatku dla niektórych us3ug zwi1zanych m.in. z rekreacj1.

Powy?sze pozycje dotycz1:

 • poz. 179 - us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 us3ug kulturalnych i rozrywkowych - wy31cznie w zakresie wstepu:
  1. na widowiska artystyczne, w31czaj1c przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych;
  - bez wzgledu na symbol PKWiU
 • poz. 183 - us3ug zwi1zanych z rozrywk1 i rekreacj1 - wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez wzgledu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - us3ug bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta3ych us3ug w zakresie kultury – wy31cznie w zakresie wstepu - bez wzgledu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstepu na imprezy sportowe - bez wzgledu na symbol PKWiU.

Nale?y zauwa?ya, ?e ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i us3ug nie definiuje sie pojecia „rekreacja”. S3ownik Jezyka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreacje jako „aktywny wypoczynek na owie?ym powietrzu”. Wielki S3ownik Jezyka Polskiego (http://www.wsip.pl/) za rekreacje uznaje „ruchow1 aktywnooa w czasie wolnym od pracy, maj1c1 s3u?ya zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Maj1c na uwadze powy?sze definicje oraz treoa poz. 179, 182-185 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT nale?y – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy – uznaa za rekreacje ró?ne formy aktywnooci maj1ce s3u?ya wypoczynkowi i zdrowiu.

Nale?y jednak?e zwrócia uwage, ?e ustawodawca obj13 obni?on1 stawk1 podatku VAT w wysokooci 8% pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1, lecz wy31cznie w zakresie wstepu. Ustawodawca nie okreoli3 jednak ani form ani kategorii „wstepu”, do których ma zastosowanie obni?ona stawka podatku w wysokooci 8%.

S3ownik Jezyka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojecie wstepu wskazuj1c m.in., ?e jest to „mo?liwooa wejocia gdzieo, prawo uczestniczenia w czymo”.

Zatem pod pojeciem „wstepu” w rozumieniu poz. 182-186 za31cznika nr 3 do ustawy nale?y rozumiea mo?liwooa wejocia gdzieo, prawo uczestniczenia w czymo, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub op3aty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy te? karnet upowa?niaj1cy do kilku wejoa. Dodatkowo nale?y zauwa?ya, ?e wejocia (wstepu) nie mo?na kojarzya tylko z mo?liwooci1 wejocia np. do okreolonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstepem w rozumieniu tych przepisów zwi1zane jest okreolone owiadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstepu do teatru zwi1zana jest mo?liwooa obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – mo?liwooa korzystania z okreolonych urz1dzen, sali tanecznej – mo?liwooa tanczenia, na impreze sportow1 – mo?liwooa obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na si3ownie” – mo?liwooa wykonywania awiczen si3owych przy wykorzystaniu znajduj1cych sie na jej terenie przyrz1dów, do parku narodowego – mo?liwooa ogl1dania obiektów przyrodniczych znajduj1cych sie na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawe?ania stosowania stawki obni?onej zwi1zanej ze wstepem do biernego uczestnictwa w danym przedsiewzieciu, a wiec wy31cznie do wejocia do danego obiektu bez mo?liwooci korzystania z urz1dzen wi1?e sie z typowym u?ytkowaniem danego obiektu w ramach wstepu do tego obiektu (tak jak np. wstep „na si3ownie”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady, zró?nicowanie ceny biletu wstepu np. w zale?nooci od rodzaju us3ug zwi1zanych z rekreacj1, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia si3owni, w którym znajduj1 sie urz1dzenia do awiczen si3owych, czy te? do pomieszczenia do awiczen aerobowych (fitness) oraz sauny nie ma wp3ywu na wysokooa stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzeda?y.

Pojecie „Us3ugi zwi1zane z rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu” mo?e odnieoa sie do kart wstepu na si3ownie, które upowa?niaj1 do korzystania z urz1dzen i przyrz1dów tam sie znajduj1cych. Natomiast sformu3owanie „wy31cznie w zakresie wstepu” nale?y rozumiea w ten sposób, ?e wszystkie us3ugi owiadczone przez si3ownie, które nie s1 zwi1zane z normalnym typowym jej u?ytkowaniem, takie jak us3ugi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, od?ywek, czy te? us3ugi instruktora, nie s1 objete stawk1 obni?on1, lecz s1 opodatkowane stawk1 podstawow1.

Zatem stawke obni?on1 VAT stosuje sie, na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy, do us3ug zwi1zanych z rekreacj1 (wy31cznie w zakresie wstepu), co oznacza, ?e objete tym przepisem s1 tylko te owiadczenia, które normalnie (typowo) wchodz1 do tych us3ug.

Jak ju? wy?ej wskaza3 tut. organ w poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy figuruj1 „Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowi1zuje rozporz1dzenie Rady Ministrów z dnia 4 wrzeonia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporz1dzenia do celów opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje sie Polsk1 Klasyfikacje Wyrobów i Us3ug wprowadzon1 rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 paYdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug (PKWiU).

Nale?y zauwa?ya, ?e z przepisów ww. rozporz1dzenia wynika, ?e w sekcji R mieszcz1 sie „Us3ugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „Us3ugi zwi1zane ze sportem, rozrywk1 i rekreacj1” mieszcz1cym sie w sekcji R wymienione zosta3y: 93.1 Us3ugi zwi1zane ze sportem:

 • 93.11 Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych,
 • 93.12 Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 klubów sportowych,
 • 93.13 Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów s3u?1cych poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozosta3e us3ugi zwi1zane ze sportem.

W objaonieniach do PKWiU wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp.;
 • us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni;
 • us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 obiektów s3u?1cych poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Przedmiotem w1tpliwooci Wnioskodawcy jest opodatkowanie sprzeda?y pracownikom pakietu „Obiekty Sportowe” upowa?niaj1cego do wstepu na takie obiekty, jak basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa oraz pakietu „Zajecia Sportowe” upowa?niaj1cego do wstepu na takie zajecia, jak np. zajecia aerobicu, jogi, tanca, zumby, fitness, sauny, czy si3owni stawk1 VAT w wysokooci 8%.

Przenosz1c powy?sze rozwa?ania na grunt niniejszej sprawy stwierdzia nale?y, ?e o ile faktycznie us3ugi w zakresie pakietu „Obiekty Sportowe” s1 sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0 „Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych”, sprzeda? tych us3ug na rzecz pracowników jest opodatkowana stawk1 VAT w wysokooci 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powi1zaniu z art. 146f pkt 2 w zwi1zku z poz. 179 Za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug.

Ponadto sprzeda? us3ug w zakresie pakietu „Zajecia sportowe” sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 93.13.10 i 93.19.1 jest opodatkowana stawk1 VAT w wysokooci 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powi1zaniu z art. 146f pkt 2 w zwi1zku z poz. 186 Za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug.

W ocenie tut. organu charakter opisanych us3ug w zakresie pakietu „Zajecia Sportowe” przez Wnioskodawce, wymienionych w opisie sprawy, oceniany przez pryzmat przywo3anej wy?ej definicji „rekreacji” wskazuje, ?e us3ugi te mo?na uznaa jako „us3ugi zwi1zane z rekreacj1”. Jak wskazano wy?ej dla us3ug zwi1zanych z rekreacj1 (wy31cznie w zakresie wstepu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w powi1zaniu w art. 146f pkt 2 w zwi1zku z poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy – stosuje sie stawke podatku obni?on1 do wysokooci 8%.

W tym miejscu wskazaa nale?y, ?e w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13 Naczelny S1d Administracyjny zauwa?y3 m.in., ?e: „(...) sformu3owanie „us3ugi zwi1zane z rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu” odnosi sie do kart wstepu na si3ownie, które upowa?niaj1 do korzystania z urz1dzen i przyrz1dów tam sie znajduj1cych. Natomiast sformu3owanie „wy31cznie w zakresie wstepu” nale?y rozumiea w ten sposób, ?e wszystkie us3ugi owiadczone przez si3ownie, które nie s1 zwi1zane z normalnym typowym jej u?ytkowaniem, takie jak us3ugi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, od?ywek, czy te? us3ugi instruktora, nie s1 objete stawk1 obni?on1. Opodatkowane s1 zao stawk1 podstawow1.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Zatem bior1c pod uwage powy?sze, wstep na zajecia aerobiku, jogi, tanca, zumby, fitness, sauny czy si3owni, jako us3ugi w zakresie rekreacji, jest opodatkowany obni?on1 stawk1 podatku VAT w wysokooci 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 186 za31cznika nr 3 do ustawy.

Reasumuj1c, dla sprzeda?y na rzecz pracowników:

 1. pakietu „Obiekty Sportowe” - upowa?niaj1cego do wstepu na takie obiekty, jak basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa,
 2. pakietu „Zajecia Sportowe” - upowa?niaj1cego do wstepu na takie zajecia, jak np
 • zastosowanie ma od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku VAT w wysokooci 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. art. 146a pkt 2 ustawy oraz odpowiednio poz. 179 i poz. 183 za31cznika nr 3 do ustawy.

Jednoczeonie wskazaa nale?y, i? niniejsza interpretacja dotyczy wy31cznie zasad opodatkowania sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów „Obiekty Sportowe” i „Zajecia Sportowe”, nie rozstrzyga natomiast innych kwestii zwi1zanych z opisanym stanem faktycznym, w tym m.in. zasadnooci dokonania korekt podatku nale?nego, dotycz1cego sprzeda?y pakietów „Zajecia Sportowe”, gdy? kwestia taka nie by3a przedmiotem zapytania, jak równie? nie przedstawiono w tym zakresie w3asnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistnia3ego stanu faktycznego.

Koncowo zauwa?a sie, ?e analiza i weryfikacja wskazanych we wniosku klasyfikacji us3ug do w3aociwego grupowania statystycznego, nie mieoci sie w ramach okreolonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister w3aociwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualn1).

Zgodnie bowiem z poz. 7.3. Zasad Metodycznych Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Us3ug zawartych w za31czniku do rozporz1dzenia Rady Ministrów z dnia 29 paYdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug, zaliczanie danego produktu (us3ugi) do odpowiedniego grupowania jest obowi1zkiem producenta (wzglednie us3ugodawcy). Wynika to z faktu, ?e w3aonie producent (us3ugodawca) posiada wszystkie informacje niezbedne do w3aociwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008, tj. informacje dotycz1ce rodzaju u?ytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru us3ugi.

Nale?y jednak podkreolia, ?e dokonana klasyfikacja przez producenta (us3ugodawce) nie mo?e naruszaa zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudnooci przy zaliczaniu towaru (us3ugi) do odpowiedniego grupowania PKWiU mo?na wyst1pia w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów tej klasyfikacji okreola Komunikat Prezesa G3ównego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotycz1cych standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11). Zatem interpretacje wydano w oparciu o wskazan1 klasyfikacje statystyczn1.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Gdansku, Al. Zwyciestwa 16/17, 80-219 Gdansk, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.