0114-KDIP4.4012.616.2017.2.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2017 r. (data wpływu 6 listopada 2017 r.), uzupełnionym w dniu 21 grudnia 2017 r. (data 27 grudnia 2017 r.), na wezwanie tut. organu z dnia 7 grudnia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., złożonym w dniu 21 grudnia 2017 r. (data wpływu 27 grudnia 2017 r.), na wezwanie organu z dnia 7 grudnia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 grudnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, której założycielem i 100% udziałowcem jest Gmina Miasta (dalej: „Gmina”). Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Działalność podstawowa Spółki obejmuje wykonywanie powierzonych zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). W związku z powierzeniem Spółce wskazanych powyżej zadań, administruje i buduje ona bazę obiektów sportowych w skład której wchodzą m.in. aquapark, pływalnie, hale sportowe, boiska, lodowisko. Spółka organizuje bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem przekazanych jej obiektów. W szczególności, ponosi bieżące koszty ich utrzymania oraz nakłady i koszty o charakterze inwestycyjnym, a także ustala harmonogram korzystania z obiektów. Spółka realizuje również zadanie z zakresu transportu publicznego polegające na organizacji na terenie Gminy roweru miejskiego.

Do zadań Spółki oprócz działalności komercyjnej (pozostającej poza sferą użyteczności publicznej) należy:

 1. prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki,
 2. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego,
 3. organizowanie i obsługiwanie zawodów, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących Gminę i aktywny sposób spędzania czasu,
 4. współpracowanie z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie określonym zadaniami Spółki.

Gmina w celu realizacji swoich zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i turystyki jest uprawniona do korzystania z obiektów Spółki bez zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu, a jedynie w zamian za rekompensatę, która jest kalkulowana m.in. w oparciu o koszty udostępnienia tych obiektów (z możliwością uwzględnienia rozsądnego zysku). Wysokość środków przeznaczonych na ten cel jest corocznie określana w budżecie Gminy.

Gmina ma możliwość wykonywania swoich uprawnień na rzecz własnych jednostek organizacyjnych, jak również na rzecz osób / podmiotów trzecich wskazanych przez Gminę. Z tytułu realizacji ww. zadań Spółka otrzymuje od Gminy zwrot kosztów za przygotowanie i udostępnienie swoich obiektów. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych jako rekompensatę za realizację powierzonych zadań.

W ramach realizacji zadań Spółka przygotowuje i udostępnia obiekty sportowe w szczególności w celu:

 1. zorganizowania treningów, imprez i zawodów sportowych,
 2. realizacji akcji i programów Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. realizacji programu klas sportowych oraz innowacyjnych,
 4. realizacji uczestnictwa podmiotów, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z gminą lub organizują współzawodnictwo sportowe szkół we współpracy z gminą,
 5. korzystania z obiektów przez kluby sportowe i stowarzyszenia wskazane przez Gminę.

Spółka otrzymuje rekompensatę również z tytułu realizacji innych zadań niż wskazane powyżej, w szczególności za realizację roweru miejskiego. Jednakże Spółka jest w stanie dokonać precyzyjnej alokacji środków otrzymanych w ramach rekompensaty do poszczególnych zadań. Przedmiotem niniejszego wniosku jest część rekompensaty wypłacana w związku z przygotowaniem i udostępnianiem obiektów sportowych.

Poza zadaniami realizowanymi na rzecz Gminy, Spółka prowadzi również działalność komercyjną na rzecz innych podmiotów z zastrzeżeniem, że przychody z tej działalności nie mogą przekroczyć 20% ogólnych przychodów Spółki w danym roku. Otrzymana od Gminy rekompensata nie będzie mieć wpływu na cenę stosowaną w transakcjach z innymi podmiotami. Ustalenie cennika za korzystanie z obiektów Spółki należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że Minister Finansów w odrębnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2014 r., znak: IPPP1/443-81/14-4/JL (dalej: „Interpretacja”) wydanej dla Spółki potwierdził, że opisane powyżej czynności stanowią usługę, która podlega opodatkowaniu VAT.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 grudnia 2017 r. (data 27 grudnia 2017 r.) Wnioskodawca poinformował, że usługi udostępniania obiektów sportowych należy zaklasyfikować do symbolu 93.11.10.0 – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) z roku 2008 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („PKWiU”) (Dz. U. nr 207, poz. 1293). Równocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że aktualnie nie posiada opinii interpretacyjnej wydanej przez Główny Urząd Statystyczny w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka będzie właściwa stawka VAT dla usług świadczonych przez Spółkę w zakresie opisanym w stanie faktycznym, tj. w zakresie udostępnienia na rzecz Gminy i wskazanych przez nią podmiotów obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Do czynności udostępnienia obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę na rzecz Gminy i podmiotów wskazanych przez Gminę na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zastosowanie będzie miała obniżona stawka VAT w wysokości 8%.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122, art. 129 ust. 1, przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 23%. Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 8%.

W tym miejscu należy wskazać, iż przepisy ustawy o VAT przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293, ze zm.; dalej: „PKWiU”). Właściwa identyfikacja towarów i usług pod kątem klasyfikacji statystycznych pozwala na określenie wysokości opodatkowania VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z ustawą o VAT stawka obniżona 8% ma zastosowanie m.in. do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU – zgodnie z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Grupowanie 93.11.10.0 PKWiU – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0 PKWiU,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0 PKWiU,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0 PKWiU,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0 PKWiU,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0 PKWiU,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0 PKWiU.

W celu zastosowania właściwej stawki VAT w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji należy ustalić, czy czynności udostępnienia obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę na rzecz podmiotów wskazanych przez Gminę mieszczą się w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Spółka pragnie wskazać, iż realizując obowiązki wynikające z ustaleń podjętych z Gminą jest obowiązana do udostępnienia obiektów sportowych na rzecz podmiotów wskazanych przez Gminę. Podmiotami tymi są zarówno osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, jak i kluby sportowe.

Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Jak już wskazano powyżej, grupowanie 93.11.10.0 PKWiU obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki obniżoną 8% stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Preferencyjna stawka VAT 8% na podstawie interpretowanej normy prawnej ma charakter celowy, ukierunkowany na obniżenie cen usług dostępu do obiektów sportowych, co ma na celu promocję kultury fizycznej. Jak szeroko wskazuje się w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych, a także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy ustalaniu konsekwencji podatkowych świadczeń, każdorazowo należy analizować ich aspekt ekonomiczny, a nie cywilnoprawny. Preferencją tą nie są natomiast objęte usługi wynajmu obiektów sportowych.

Zdaniem Spółki nie można uznać, iż udostępnia ona obiekty sportowe na rzecz Gminy jako takiej, która jest podmiotem zbiorowym, gdyż taki podmiot – co oczywiste – nie może korzystać z obiektów sportowych przeznaczonych dla osób fizycznych. W opinii Spółki udostępnienie obiektów na rzecz Gminy mogłoby mieć miejsce wyłącznie w drodze wynajmu obiektów na rzecz Gminy, która później świadczyłaby usługi na rzecz ostatecznych odbiorców – osób fizycznych, czy też dokonywała dalszego wynajmu na rzecz innych podmiotów. Jednakże w niniejszym stanie faktycznym taka sytuacja nie ma miejsca, ponieważ Gmina nie świadczy na rzecz osób fizycznych usług przy wykorzystaniu obiektów sportowych, ani też nie dokonuje ich wynajmu.

W szczególności należy wskazać, iż obiekty sportowe są jedynie udostępniane podmiotom wskazanym przez Gminę. Niezależnie od faktu, iż niektóre z tych podmiotów są podmiotami o charakterze zbiorowym, takimi jak kluby sportowe, czy jednostki organizacyjne, to beneficjentem i ostatecznym odbiorcą usług udostępnienia obiektów sportowych są – bezpośrednio – osoby fizyczne lub – pośrednio – osoby fizyczne związane z klubem sportowym lub jednostką organizacyjną. W wyniku udostępnienia obiektów sportowych przez Spółkę, konsumentami zaspokajającymi w oparciu o tę usługę własne potrzeby w zakresie kultury fizycznej niewątpliwie będą osoby fizyczne.

W ocenie Spółki, zwrot kosztów związanych z ww. usługami świadczonymi na rzecz Gminy i podmiotów wskazanych przez Gminę należy uznać za wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od Gminy z tytułu usług związanych z obiektami sportowymi świadczonych na rzecz Gminy i tych podmiotów (Minister Finansów w odrębnej Interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej dla Spółki potwierdził, że czynności będące przedmiotem wniosku stanowią usługę, która podlega opodatkowaniu VAT).

Spółka pragnie wskazać, iż jej stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych, które zostały wydane w zbliżonych stanach faktycznych i zawierają cenne wskazówki interpretacyjne, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z 5 października 2016 r. sygn. IBPP2/4512-528/16-3/IK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż: „Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Wnioskodawca świadczy usługę udostępnienia hali sportowej będącej obiektem sportowym, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym, os. fizycznym na zasadzie wykupienia wstępu np. karnetów, biletów wstępu, uprawniających do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem jest uprawianie sportu czy rekreacja, udostępnienie obiektu sportowego (w skład którego wchodzą np.: hala sportowa, sala fitness, pływalnia, sauna, siłownia), na podstawie jednego biletu/karnetu wstępu osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym (np. wykupującym wstęp dla swoich pracowników/członków/uczniów w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu – niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu), oraz usługę polegającą na prowadzeniu nauki i doskonaleniu pływania dla indywidualnych osób (na podstawie odrębnego biletu wstępu) oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (uczniów szkół publicznych i niepublicznych – w ramach lekcji wychowania fizycznego) – przez instruktorów zatrudnionych w obiekcie sportowym – grupowanie PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związanie z działalnością obiektów sportowych”. Zatem mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe przepisy wskazać należy, że właściwą stawką podatku VAT na ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0, jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, będzie 8%.”
 • w interpretacji z 6 grudnia 2013 r. sygn. IPTPP1/443-678/13-4/MG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż: „Wójt Gminy wydał Zarządzenie, w sprawie odpłatności za korzystanie z sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum przez osoby fizyczne, kluby sportowe oraz firmy i instytucje. Odpłatność za korzystanie z sali sportowej przez osoby fizyczne wynosi 50,00 zł za godzinę, przez kluby sportowe z terenu Gminy 30,00 zł za godzinę, przez firmy i instytucje 50.00 zł za godzinę. W opracowanej „umowie” stanowiącej załącznik do zarządzenia w § 1 zapisano: „udostępniany zobowiązuje do udostępnienia organizatorowi sali sportowej na zajęcia sportowe, gry zespołowe, zajęcia inne na małej sali: fitness, rytmika, zajęcia korekcyjne i inne. Warunkiem rozpoczęcia przez organizatora korzystania z sali sportowej jest terminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia z góry za dany miesiąc w terminie do dnia 10 danego miesiąca na konto Gminy ” . Faktury VAT za świadczenia usług najmu sali sportowej będą wystawione na kluby sportowe, firmy i instytucje oraz osoby fizyczne korzystające z sali sportowej przy Gimnazjum. Usługi udostępniania obiektu sportowego (np. sali sportowej) osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników (członków) w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu – niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.
 • w interpretacji z dnia 7 października 2013 r. sygn. ITPP1/443-601/13/MS Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy argumentował: „W ramach prowadzonej działalności, Spółka świadczy między innymi usługi polegające na wynajmie obiektów sportowych (hali sportowej) na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) lub umowy najmu przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze dla swoich pracowników w celu korzystania z obiektu. Spółka świadczy również usługi wynajmu dla klubów sportowych, szkół, przedszkoli, czy też usługi „udostępniania wspinaczki” na zasadzie wykupienia wstępu na ściankę wspinaczkową. Wymienione usługi Spółka zaklasyfikowała w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0 jako „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że skoro jak Wnioskodawca wskazał we wniosku świadczone usługi (tj. wynajem hali sportowej, na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet), najem przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dla swoich pracowników w celu korzystania z obiektu; najem dla klubów sportowych, szkół, przedszkoli; udostępnianie ścianki wspinaczkowej) mieszczą się grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, to pod warunkiem, że podana klasyfikacja jest prawidłowa, usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.”;
 • w interpretacji z dnia 24 października 2011 r. sygn. IPTPP2/443-399/11-2/AW Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: ,Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na udostępnianiu hali sportowej osobom fizycznym lub pracownikom podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy mieszczą się w grupowaniu statystycznym pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 tj. „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.”

Mając na uwadze powyższe argumenty, czynności udostępnienia obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę na rzecz podmiotów wskazanych przez Gminę będą opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2018 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie udostępnienia na rzecz Gminy i wskazanych przez nią podmiotów obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla ww. usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. – 8%), wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku.

I tak, pod pozycją 179 wymieniono „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” o symbolu PKWiU 93.11.10.0.

W objaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Natomiast z opisu dodatkowego schematu klasyfikacji wynika natomiast, że ww. grupowanie nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Odnosząc się do powyższego opisu schematu klasyfikacji, grupowanie o symbolu PKWiU 93.11.10.0 – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” nie obejmuje usług mieszczących się pod innymi symbolami PKWiU niż 93.11.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Zatem obniżoną stawką podatku będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Natomiast poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wskazane we wniosku usługi w zakresie udostępnienia na rzecz Gminy i wskazanych przez nią podmiotów obiektów sportowych administrowanych przez Spółkę, dla których wskazano klasyfikację PKWiU 93.11.10.0, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z poz. 179 zał. nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.