0112-KDIL1-2.4012.306.2017.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia – brak daty sporządzenia pisma (data wpływu 17 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismami z dnia 1 września 2017 r. (data wpływu 5 września 2017 r.), z dnia 7 września 2017 r. (data wpływu 11 września 2017 r.) oraz z dnia 12 września 2017 r. (data wpływu 14 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0. Wniosek uzupełniono w dniu 5 września 2017 r. o podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz w dniu 11 września 2017 r. o dokument, z którego wynika prawo ww. osoby do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Gmina uchwałą Rady Gminy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania jej statutu, powołała z dniem 1 czerwca 2017 r. nową jednostkę. Zgodnie ze zgłoszeniem do rejestru REGON jednostka zajmuje się „działalnością obiektów sportowych” PKD 9311Z. OSiR prowadzi zajęcia sportowe na hali wielofunkcyjnej, zajęcia fitness oraz siłownię. Świadczy również usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przedmiotem wniosku są usługi prowadzone w następujących formach:

 1. Korzystanie przez klientów z pomieszczeń siłowni, w tym również pomoc instruktora. Usługa ta jest wliczona w cenę biletu wstępu. Do obowiązków instruktora należy udzielanie informacji w zakresie sposobu korzystania ze sprzętów siłowni oraz prawidłowego wykonywania ćwiczeń na danym urządzeniu, czuwanie nad bezpieczeństwem klientów, a w razie zagrożenia udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie odpowiednich służb medycznych. Pomoc instruktora jest dostępna dla wszystkich obecnych w danym momencie na siłowni.
 2. Organizacja grupowych zajęć aerobiku i fitness prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia prowadzone są na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń. Instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywanych ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział. Instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach grupowych.
 3. Organizacja indywidualnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, polegających na prowadzeniu indywidualnych zajęć fitness lub treningów na siłowni (indywidualny trening z instruktorem). Klient przy wykupie wstępu na siłownię może dodatkowo wykupić określoną liczbę godzin treningu z instruktorem. Za usługę obowiązuje stawka godzinowa (opłata za każdą godzinę treningu).
 4. Organizacja spersonalizowanych, indywidualnych zajęć sportowych i rekreacyjnych polegających na prowadzeniu treningów personalnych fitness i na siłowni przez przydzielonego trenera. Instruktor zajmuje się układaniem zestawu ćwiczeń dedykowanych danej osobie, mających na celu osiągnięcie określonego rezultatu oraz kontroluje prawidłowe wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń. Jego zadaniem jest również monitorowanie wyników oraz indywidualna motywacja klienta. Praca z trenerem personalnym znacznie przyspiesza osiągnięcie założonych celów treningowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez osoby świadczące pracę w stosunku pracy, zlecenia lub świadczące usługi jako samodzielni przedsiębiorcy (dalej jako: instruktor). Wynagrodzenie instruktorów jest wliczone w cenę wskazanych usług.

Wszystkie wymienione w punktach 1-4 usługi mieszczą się w PKWiU 93.11.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane w punktach 1-4 działalności usługowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obniżonej (8%)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w punktach 1-4 usługi winny zostać zakwalifikowane jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, tj. PKWiU 93.11.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów sportowych – poz. 179 załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), art. 41 ust. 2 ustawy załącznik nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

Wszystkie przestawione sytuacje mają związek z podstawową działalnością obiektu sportowego i są zgodne ze zgłoszeniem PKD 9311Z zaklasyfikowanej jako działalność obiektów sportowych, dlatego zasadne jest stosowanie obniżonej stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 zostały wymienione „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

W objaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Natomiast z opisu dodatkowego schematu klasyfikacji wynika natomiast, że ww. grupowanie nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Przez obiekt sportowy należy rozumieć zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (www.stat.gov.pl). Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych wynika, że utworzona przez Gminę jednostka zajmuje się „działalnością obiektów sportowych” PKD 9311Z i prowadzi zajęcia sportowe na hali wielofunkcyjnej, zajęcia fitness oraz siłownię. Świadczy również usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Przedmiotem wniosku są usługi prowadzone w następujących formach:

 1. Korzystanie przez klientów z pomieszczeń siłowni, w tym również pomoc instruktora. Usługa ta jest wliczona w cenę biletu wstępu. Do obowiązków instruktora należy udzielanie informacji w zakresie sposobu korzystania ze sprzętów siłowni oraz prawidłowego wykonywania ćwiczeń na danym urządzeniu, czuwanie nad bezpieczeństwem klientów, a w razie zagrożenia udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie odpowiednich służb medycznych. Pomoc instruktora jest dostępna dla wszystkich obecnych w danym momencie na siłowni.
 2. Organizacja grupowych zajęć aerobiku i fitness prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia prowadzone są na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń. Instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywanych ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział. Instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach grupowych.
 3. Organizacja indywidualnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, polegających na prowadzeniu indywidualnych zajęć fitness lub treningów na siłowni (indywidualny trening z instruktorem). Klient przy wykupie wstępu na siłownię może dodatkowo wykupić określoną liczbę godzin treningu z instruktorem. Za usługę obowiązuje stawka godzinowa (opłata za każdą godzinę treningu).
 4. Organizacja spersonalizowanych, indywidualnych zajęć sportowych i rekreacyjnych polegających na prowadzeniu treningów personalnych fitness i na siłowni przez przydzielonego trenera. Instruktor zajmuje się układaniem zestawu ćwiczeń dedykowanych danej osobie, mających na celu osiągnięcie określonego rezultatu oraz kontroluje prawidłowe wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń. Jego zadaniem jest również monitorowanie wyników oraz indywidualna motywacja klienta. Praca z trenerem personalnym znacznie przyspiesza osiągnięcie założonych celów treningowych.

Wszystkie wymienione w punktach 1-4 usługi mieszczą się w PKWiU 93.11.10.0.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy na tle powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione w punkcie 1-4 wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, tj. „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” i ujęte są w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, to podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji czynności dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował wymienione we wniosku czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.