Obiekt sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
cze

Istota:

Zwolnienia bądź stawki dla usługi związanej z działalnością obiektu sportowego.

Fragment:

W wyjaśnieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Przez obiekt sportowy należy rozumieć zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych ( www.stat.gov.pl ). Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu. Zatem dla opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% świadczonej przez Wnioskodawcę usługi istotne znaczenie ma/będzie miała klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowej usługi pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

2018
16
kwi

Istota:

 • prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z wynajmem obiektów sportowych dla pracowników,
 • braku obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania ww. obiektów sportowych pracownikom
 • Fragment:

  Obiekt sportowy będzie wynajmowany tylko na kilka godzin w tygodniu, a liczba godzin wynajmu będzie uzależniona od liczby chętnych pracowników do korzystania z obiektów sportowych. Jednocześnie Wnioskodawca chce podkreślić, że będzie to wynajem obiektu sportowego na konkretny dzień i godzinę, czyli pracownicy będą mogli korzystać z obiektu sportowego wspólnie tylko w tym konkretnym terminie, a nie będzie to zakup tzw. karnetów (abonamentów), które uprawniałyby pracowników do wstępu na obiekt sportowy w dowolnym, wybranym przez nich terminie (czyli w takiej formule, że każdy pracownik mógłby korzystać z obiektu sportowego w zupełnie innym terminie niż pozostali pracownicy). Koszt wynajmu obiektu sportowego będzie zgodny z cennikiem ustalonym przez wynajmującego, a wydatki na wynajem obiektu sportowego będą dokumentowane fakturami (rachunkami). Wnioskodawca nie będzie obciążał pracowników kosztami wynajmu obiektów sportowych. Wnioskodawca zatrudnia powyżej 20 osób, ale zrezygnował z tworzenia ZFŚS zgodnie z odpowiednimi przepisami, a wydatki na wynajem obiektów sportowych zamierza pokrywać ze środków obrotowych Spółki. Najem obiektów sportowych związany jest z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za najem obiektów sportowych będą wystawiane na Wnioskodawcę.

  2018
  15
  lut

  Istota:

  Opodatkowanie VAT wg stawki 8% usług nauki gry w tenisa sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0

  Fragment:

  Załącznik nr 3 poz. 179 ustawy o VAT przewiduje 8% stawkę VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych. Usługa jest świadczona przez Spółkę w podnajmowanym przez nią obiekcie sportowym, w którym znajdują się korty tenisowe. Usługa grupowej nauki gry w tenisa bez wątpienia jest związana działalnością tego obiektu sportowego. Jest oczywiste, iż bez odpowiedniej infrastruktury, na którą składają się korty, nie da się nauczyć grać w odpowiednio tenisa. Lekcje gry w tenisa nie mogą odbywać się bowiem bez udostępnienia obiektu sportowego,tj. kortu tenisowego. Ustawodawca wskazał jako usługi korzystające z 8% stawki VAT usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0). W Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność obiektów sportowych została sklasyfikowana w pkt 93.11.Z, który to znajduje się w PKD Wnioskodawczyni. Zgodnie z wyjaśnieniami podklasa ta obejmuje działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez). Prowadzony przez Spółkę obiekt bezsprzecznie jest obiektem sportowym. Analogiczne stanowisko odnośnie usługi nauki pływania możemy odnaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2011 r.

  2018
  30
  sty

  Istota:

  W zakresie stawki podatku

  Fragment:

  Preferencją tą nie są natomiast objęte usługi wynajmu obiektów sportowych. Zdaniem Spółki nie można uznać, iż udostępnia ona obiekty sportowe na rzecz Gminy jako takiej, która jest podmiotem zbiorowym, gdyż taki podmiot – co oczywiste – nie może korzystać z obiektów sportowych przeznaczonych dla osób fizycznych. W opinii Spółki udostępnienie obiektów na rzecz Gminy mogłoby mieć miejsce wyłącznie w drodze wynajmu obiektów na rzecz Gminy, która później świadczyłaby usługi na rzecz ostatecznych odbiorców – osób fizycznych, czy też dokonywała dalszego wynajmu na rzecz innych podmiotów. Jednakże w niniejszym stanie faktycznym taka sytuacja nie ma miejsca, ponieważ Gmina nie świadczy na rzecz osób fizycznych usług przy wykorzystaniu obiektów sportowych, ani też nie dokonuje ich wynajmu. W szczególności należy wskazać, iż obiekty sportowe są jedynie udostępniane podmiotom wskazanym przez Gminę. Niezależnie od faktu, iż niektóre z tych podmiotów są podmiotami o charakterze zbiorowym, takimi jak kluby sportowe, czy jednostki organizacyjne, to beneficjentem i ostatecznym odbiorcą usług udostępnienia obiektów sportowych są – bezpośrednio – osoby fizyczne lub – pośrednio – osoby fizyczne związane z klubem sportowym lub jednostką organizacyjną.

  2017
  13
  gru

  Istota:

  Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi udostępniania basenu w oparciu o zawartą umowę i wykupu na jej podstawie biletów grupowych?

  Fragment:

  Urząd Statystyczny w Łodzi pismem ..... określił, że przedstawione powyżej usługi polegające na udostępnianiu obiektu sportowego lub części obiektu sportowego - świadczone przez Powiat .... Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ... w ... mieszczą się w następujących grupowaniach PKWiU: PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” - w zakresie udostępniania obiektu sportowego lub części obiektu sportowego (np. sali sportowej, basenu) - osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym, na zasadzie wykupienia wstępu (np. karnetów, biletów wstępu przez pracodawców dla swoich pracowników) uprawniającego do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem wstępu jest uprawianie sportu czy rekreacja. PKWiU 68.20.12.0 „ Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi ” - w zakresie wynajmu na podstawie umowy, obiektu sportowego lub części obiektu sportowego (np. sali sportowej, basenu), na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. klubom sportowym na prowadzenie zajęć sportowych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi udostępniania basenu w oparciu o zawartą umowę i wykupu na jej podstawie biletów grupowych? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez Powiat ... usługa udostępniania obiektu sportowego powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%.

  2017
  12
  paź

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług wstępu do obiektów sportowych w celu udostępniania tych obiektów i ich infrastruktury zgodnie z ich sportowym przeznaczeniem na cele związane ze sportem – PKWiU 93.11.10.0, oraz stawki podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym na cele ich działalności, tj. prowadzenie działalności gastronomicznej, imprezy o charakterze niesportowym – PKWiU 68.20.12.0.

  Fragment:

  W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ”, (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. – 8%) zawarto m.in.: poz. 179 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0. Z wyjaśnień do PKWiU wynika, że: Grupowanie 93.11.10.0 – „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanychw 49.39.20.0, usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0, wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0, usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0, usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0, usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

  2017
  6
  paź

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

  Fragment:

  Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu. Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych wynika, że utworzona przez Gminę jednostka zajmuje się „ działalnością obiektów sportowych ” PKD 9311Z i prowadzi zajęcia sportowe na hali wielofunkcyjnej, zajęcia fitness oraz siłownię. Świadczy również usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

  2017
  30
  wrz

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku VAT w związku z kosztami utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych będących przedmiotem najmu.

  Fragment:

  Z opisu sprawy wynika, że jednostki budżetowe Gminy (Szkoły i Zespoły Szkolno-Przedszkolne), posiadające w trwałym zarządzie obiekty sportowe i hale gimnastyczne będące przedmiotem najmu, realizują zadania z zakresu zadań publicznoprawnych (wynikające z ustawy o samorządzie gminnym), ale również wykonują czynności mieszczące się w zakresie działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej od VAT). Ponadto, jak wskazał Zainteresowany, Gmina nie ma możliwości przypisania wydatków bieżących dotyczących utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych do poszczególnych rodzajów działalności, tj. działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza. W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w związku z nabywaniem towarów i usług celem bieżącego utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych będących przedmiotem najmu, w świetle obowiązujących przepisów (art. 86 ust. 2a ustawy), z uwagi na fakt, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i nie będzie możliwe przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej Gminy, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, Wnioskodawca powinien obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

  2017
  7
  sie

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 i ust. 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała faktury dokumentujące wydatki na utrzymanie i modernizację, co w zakresie przeszłych wydatków będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT.

  Fragment:

  Przedmiotowe modernizacje zostały zrealizowane na obiektach sportowych w X i Y. Inwestycje zostały dofinansowane dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy czym VAT nie został objęty dofinansowaniem (nie był kwalifikowany). Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji otrzymywała faktury dokumentujące nabycie towarów i usług służących budowie oraz modernizacji obiektów sportowych. Faktury dokumentujące wydatki były wystawiane z podaniem danych Gminy. Gmina nie odliczała do tej pory podatku VAT wynikającego z zakupów związanych z modernizacją obiektów sportowych. Gmina ponosiła również wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, a w przyszłości może ponosić dalsze wydatki inwestycyjne i bieżące związane z tymi obiektami. Gmina zaznacza, że przedmiotem wniosku objęte są wydatki poniesione za okresy nieobjęte przedawnieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  2017
  19
  sty

  Istota:

  W zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych

  Fragment:

  W poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy figuruj1 „ Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych ” – symbol PKWiU 93.11.10.0. W wyjaonieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp., us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni, us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych. Przez obiekt sportowy rozumiea nale?y zwarty zespó3 urz1dzen terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe, itp. Natomiast zgodnie z informacj1 zamieszczon1 na stronie internetowej G3ównego Urzedu Statystycznego ( www.stat.gov.pl /Klasyfikacje), grupowanie PKWiU 68.20.12.0 (...)