Obiekt sportowy | Interpretacje podatkowe

Obiekt sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług wstępu do obiektów sportowych w celu udostępniania tych obiektów i ich infrastruktury zgodnie z ich sportowym przeznaczeniem na cele związane ze sportem – PKWiU 93.11.10.0, oraz stawki podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym na cele ich działalności, tj. prowadzenie działalności gastronomicznej, imprezy o charakterze niesportowym – PKWiU 68.20.12.0.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ”, (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. – 8%) zawarto m.in.: poz. 179 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0. Z wyjaśnień do PKWiU wynika, że: Grupowanie 93.11.10.0 – „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanychw 49.39.20.0, usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0, wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0, usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0, usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0, usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.
2017
12
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.
Fragment:
Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu. Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych wynika, że utworzona przez Gminę jednostka zajmuje się „ działalnością obiektów sportowych ” PKD 9311Z i prowadzi zajęcia sportowe na hali wielofunkcyjnej, zajęcia fitness oraz siłownię. Świadczy również usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.
2017
6
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku VAT w związku z kosztami utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych będących przedmiotem najmu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że jednostki budżetowe Gminy (Szkoły i Zespoły Szkolno-Przedszkolne), posiadające w trwałym zarządzie obiekty sportowe i hale gimnastyczne będące przedmiotem najmu, realizują zadania z zakresu zadań publicznoprawnych (wynikające z ustawy o samorządzie gminnym), ale również wykonują czynności mieszczące się w zakresie działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej od VAT). Ponadto, jak wskazał Zainteresowany, Gmina nie ma możliwości przypisania wydatków bieżących dotyczących utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych do poszczególnych rodzajów działalności, tj. działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza. W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w związku z nabywaniem towarów i usług celem bieżącego utrzymania obiektów sportowych/hal gimnastycznych będących przedmiotem najmu, w świetle obowiązujących przepisów (art. 86 ust. 2a ustawy), z uwagi na fakt, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i nie będzie możliwe przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej Gminy, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, Wnioskodawca powinien obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 i ust. 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała faktury dokumentujące wydatki na utrzymanie i modernizację, co w zakresie przeszłych wydatków będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT.
Fragment:
Przedmiotowe modernizacje zostały zrealizowane na obiektach sportowych w X i Y. Inwestycje zostały dofinansowane dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy czym VAT nie został objęty dofinansowaniem (nie był kwalifikowany). Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji otrzymywała faktury dokumentujące nabycie towarów i usług służących budowie oraz modernizacji obiektów sportowych. Faktury dokumentujące wydatki były wystawiane z podaniem danych Gminy. Gmina nie odliczała do tej pory podatku VAT wynikającego z zakupów związanych z modernizacją obiektów sportowych. Gmina ponosiła również wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, a w przyszłości może ponosić dalsze wydatki inwestycyjne i bieżące związane z tymi obiektami. Gmina zaznacza, że przedmiotem wniosku objęte są wydatki poniesione za okresy nieobjęte przedawnieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych
Fragment:
W poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy figuruj1 „ Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych ” – symbol PKWiU 93.11.10.0. W wyjaonieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp., us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni, us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych. Przez obiekt sportowy rozumiea nale?y zwarty zespó3 urz1dzen terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe, itp. Natomiast zgodnie z informacj1 zamieszczon1 na stronie internetowej G3ównego Urzedu Statystycznego ( www.stat.gov.pl /Klasyfikacje), grupowanie PKWiU 68.20.12.0 (...)
2017
19
sty

Istota:
Zastosowanie stawki VAT w wysokooci 8% przy sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe.
Fragment:
W objaonieniach do PKWiU wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp.; us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni; us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych. Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 obiektów s3u?1cych poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0. Przedmiotem w1tpliwooci Wnioskodawcy jest opodatkowanie sprzeda?y pracownikom pakietu „ Obiekty Sportowe ” upowa?niaj1cego do wstepu na takie obiekty, jak basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa oraz pakietu „ Zajecia Sportowe ” upowa?niaj1cego do wstepu na takie zajecia, jak np. zajecia aerobicu, jogi, tanca, zumby, fitness, sauny, czy si3owni stawk1 VAT w wysokooci 8%. Przenosz1c powy?sze rozwa?ania na grunt niniejszej sprawy stwierdzia nale?y, ?e o ile faktycznie us3ugi w zakresie pakietu „ Obiekty Sportowe ” s1 sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0 „ Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych ”, sprzeda? tych us3ug na rzecz pracowników jest opodatkowana stawk1 VAT w wysokooci 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powi1zaniu z art. 146f pkt 2 w zwi1zku z poz. 179 Za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug.
2017
15
sty

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług.
Fragment:
W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 179, PKWiU 93.11.10.0, znajdują się „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.
2016
28
lut

Istota:
Sprzedaż biletów (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę (oraz możliwość korzystania z opcji open) – dokonywana w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU – jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.
Fragment:
Ponadto, odwołując się posiłkowo do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność obiektów sportowych obejmuje m.in.: działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych), z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, takich jak m.in.: stadiony do gry w piłkę nożną, stadiony lekkoatletyczne, hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja, hale bokserskie, pozostałe obiekty sportowe organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych i amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych, zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy prowadzone przez niego zajęcia grupowe odbywają się w obiekcie sportowym, zaś sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na te zajęcia ma charakter usług związanych z takim obiektem (również w zakresie możliwość korzystania z opcji open gym).
2016
24
sty

Istota:
Stawka podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0 oraz dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, iż grupowanie 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Ponadto wskazać należy, że przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „ rekreacja ”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego ( www.sjp.pwn.pl ) definiuje rekreację jako „ aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu ”, „ Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem ” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „ odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił ”.
2016
6
sty

Istota:
W zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla świadczonych usług wejścia do klubu fitness czy obiektu sportowego.
Fragment:
Ten przepis stanowi uzupełnienie do pozostałych regulacji dotyczących stosowania obniżonej stawki VAT do niektórych usług związanych m.in. z rekreacją, w tym m.in. do poz. 183 załącznika nr 3 ustawy o VAT obejmującego usługi związane z działalnością obiektów sportowych, klasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0. W rezultacie, jeśli świadczenia (usługi) oferowane przez Wnioskodawcę w ramach abonamentu stanowią usługi związane z działalnością obiektów sportowych, klasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0 i/ lub pozostałe usługi związane z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), to takie świadczenia będą mogły być w całości objęte obniżoną stawką VAT. Zakres świadczonych usług Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca sprzedaje klientom abonamenty uprawniające do wstępu do klubów fitness czy obiektów sportowych prowadzonych przez partnerów Wnioskodawcy i korzystania z oferty udostępnianej przez partnerów. Część tej oferty stanowią usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0), pozostałe są zaś standardowymi świadczeniami o charakterze rekreacyjnym (których nie można zaklasyfikować do poz. 182 - 185 załącznika nr do ustawy o VAT). Skoro więc część świadczeń jest klasyfikowana do PKWiU 93.11.10.0 (działalność obiektów sportowych), a więc grupowania dającego prawo do stosowania obniżonej stawki VAT, to należy zastanowić się, czy pozostałe świadczenia (oferowane w ramach abonamentu) można uznać za pozostałe usługi związane z rekreacją (wskazane w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).
2015
21
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.