Obiekt sportowy | Interpretacje podatkowe

Obiekt sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 i ust. 13 ustawy o VAT, tj. zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzymała faktury dokumentujące wydatki na utrzymanie i modernizację, co w zakresie przeszłych wydatków będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT.
Fragment:
Przedmiotowe modernizacje zostały zrealizowane na obiektach sportowych w X i Y. Inwestycje zostały dofinansowane dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy czym VAT nie został objęty dofinansowaniem (nie był kwalifikowany). Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji otrzymywała faktury dokumentujące nabycie towarów i usług służących budowie oraz modernizacji obiektów sportowych. Faktury dokumentujące wydatki były wystawiane z podaniem danych Gminy. Gmina nie odliczała do tej pory podatku VAT wynikającego z zakupów związanych z modernizacją obiektów sportowych. Gmina ponosiła również wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, a w przyszłości może ponosić dalsze wydatki inwestycyjne i bieżące związane z tymi obiektami. Gmina zaznacza, że przedmiotem wniosku objęte są wydatki poniesione za okresy nieobjęte przedawnieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na modernizację obiektów sportowych i wydatki bieżące na obiekty sportowe. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla us3ug wynajmu obiektów sportowych, tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, basenów, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych
Fragment:
W poz. 179 za31cznika nr 3 do ustawy figuruj1 „ Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych ” – symbol PKWiU 93.11.10.0. W wyjaonieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp., us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni, us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych. Przez obiekt sportowy rozumiea nale?y zwarty zespó3 urz1dzen terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe, itp. Natomiast zgodnie z informacj1 zamieszczon1 na stronie internetowej G3ównego Urzedu Statystycznego ( www.stat.gov.pl /Klasyfikacje), grupowanie PKWiU 68.20.12.0 (...)
2017
19
sty

Istota:
Zastosowanie stawki VAT w wysokooci 8% przy sprzeda?y na rzecz pracowników pakietów korzyoci sportowych oferuj1cych wejocia do obiektów sportowych oraz wejocia na zajecia sportowe.
Fragment:
W objaonieniach do PKWiU wskazano, ?e grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kregle, korty tenisowe itp.; us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 torów wyocigowych dla samochodów, psów i koni; us3ugi zwi1zane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem w3asnych, otwartych lub zamknietych obiektów sportowych. Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 obiektów s3u?1cych poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0. Przedmiotem w1tpliwooci Wnioskodawcy jest opodatkowanie sprzeda?y pracownikom pakietu „ Obiekty Sportowe ” upowa?niaj1cego do wstepu na takie obiekty, jak basen, lodowisko, ocianka wspinaczkowa oraz pakietu „ Zajecia Sportowe ” upowa?niaj1cego do wstepu na takie zajecia, jak np. zajecia aerobicu, jogi, tanca, zumby, fitness, sauny, czy si3owni stawk1 VAT w wysokooci 8%. Przenosz1c powy?sze rozwa?ania na grunt niniejszej sprawy stwierdzia nale?y, ?e o ile faktycznie us3ugi w zakresie pakietu „ Obiekty Sportowe ” s1 sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0 „ Us3ugi zwi1zane z dzia3alnooci1 obiektów sportowych ”, sprzeda? tych us3ug na rzecz pracowników jest opodatkowana stawk1 VAT w wysokooci 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powi1zaniu z art. 146f pkt 2 w zwi1zku z poz. 179 Za31cznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us3ug.
2017
15
sty

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług.
Fragment:
W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 179, PKWiU 93.11.10.0, znajdują się „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.
2016
28
lut

Istota:
Sprzedaż biletów (karnetów) na grupowe zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę (oraz możliwość korzystania z opcji open) – dokonywana w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU – jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT.
Fragment:
Ponadto, odwołując się posiłkowo do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność obiektów sportowych obejmuje m.in.: działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych), z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, takich jak m.in.: stadiony do gry w piłkę nożną, stadiony lekkoatletyczne, hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja, hale bokserskie, pozostałe obiekty sportowe organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych i amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych, zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Jednocześnie Wnioskodawca zauważył, że za obiekt sportowy powszechnie uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy prowadzone przez niego zajęcia grupowe odbywają się w obiekcie sportowym, zaś sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na te zajęcia ma charakter usług związanych z takim obiektem (również w zakresie możliwość korzystania z opcji open gym).
2016
24
sty

Istota:
Stawka podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0 oraz dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, iż grupowanie 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Ponadto wskazać należy, że przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „ rekreacja ”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego ( www.sjp.pwn.pl ) definiuje rekreację jako „ aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu ”, „ Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem ” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „ odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił ”.
2016
6
sty

Istota:
W zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla świadczonych usług wejścia do klubu fitness czy obiektu sportowego.
Fragment:
Ten przepis stanowi uzupełnienie do pozostałych regulacji dotyczących stosowania obniżonej stawki VAT do niektórych usług związanych m.in. z rekreacją, w tym m.in. do poz. 183 załącznika nr 3 ustawy o VAT obejmującego usługi związane z działalnością obiektów sportowych, klasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0. W rezultacie, jeśli świadczenia (usługi) oferowane przez Wnioskodawcę w ramach abonamentu stanowią usługi związane z działalnością obiektów sportowych, klasyfikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0 i/ lub pozostałe usługi związane z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), to takie świadczenia będą mogły być w całości objęte obniżoną stawką VAT. Zakres świadczonych usług Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca sprzedaje klientom abonamenty uprawniające do wstępu do klubów fitness czy obiektów sportowych prowadzonych przez partnerów Wnioskodawcy i korzystania z oferty udostępnianej przez partnerów. Część tej oferty stanowią usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0), pozostałe są zaś standardowymi świadczeniami o charakterze rekreacyjnym (których nie można zaklasyfikować do poz. 182 - 185 załącznika nr do ustawy o VAT). Skoro więc część świadczeń jest klasyfikowana do PKWiU 93.11.10.0 (działalność obiektów sportowych), a więc grupowania dającego prawo do stosowania obniżonej stawki VAT, to należy zastanowić się, czy pozostałe świadczenia (oferowane w ramach abonamentu) można uznać za pozostałe usługi związane z rekreacją (wskazane w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).
2015
21
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy udostępnianie przez Gminę na rzecz GOKSiR obiektów sportowych stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
Fragment:
Obiekty sportowe zostały oddane do użytkowania w roku 2011. Bezpośrednio po ich oddaniu do użytkowania zostały udostępnione na rzecz GOKSiR. Samo udostępnianie majątku jest zasadniczo nieodpłatne, jednakże Gmina obciąża GOKSiR kosztami z tytułu zużycia mediów, tj. w szczególności poboru zużywanej w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych energii elektrycznej. Gmina jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej i po otrzymaniu faktury za jej zużycie wystawia na rzecz GOKSiR stosowną fakturę dokumentującą dostawę energii elektrycznej. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych ponosi GOKSiR. Niewykluczone, że Gmina w przyszłości będzie ponosić również wydatki związane z modernizacją oraz przebudową obiektów sportowych. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi m.in. kwestia, czy Gmina świadczy na rzecz GOKSiR usługę polegającą na odpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych, która podlega opodatkowaniu VAT (nie korzysta ze zwolnienia od VAT). Zagadnienie dotyczące instytucji użyczenia regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zwanej dalej k.c.
2015
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług w odniesieniu do usług sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0, tj.: organizacji turniejów tańca dla dzieci i młodzieży w obiekcie sportowym Zainteresowanego, udostępniania sal w celu prowadzenia ćwiczeń tzw. praktisów, na które uczęszczają osoby celem ćwiczenia, utrwalenia kroków i choreografii poznanych na zajęciach oraz organizacji warsztatów tanecznych z udziałem klubowiczów Wnioskodawcy oraz par sportowych z poza klubuoraz w odniesieniu do usług sklasyfikowanych w PKWiU 93.2, tj.: prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również seniorów osób po 50 roku życia, mających na celu popularyzację aktywności fizycznej i tańca oraz organizacji imprez tanecznych.
Fragment:
Zainteresowany wskazał, że: prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również seniorów po 50 roku życia, mających na celu popularyzację aktywności fizycznej oraz tańca – PKWiU 93.2 „ Usługi związane z rozrywką i rekreacją ”, organizacja turniejów tańca dla dzieci i młodzieży w obiekcie sportowym (przygotowanie parkietu, zorganizowanie trybun-widowni, stanowisk sędziowskich oraz sprzętu nagłośnieniowego) – PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”, udostępnianie sal w celu prowadzenia ćwiczeń, tzn. praktisów, na które uczęszczają osoby celem ćwiczenia, utrwalania kroków i choreografii poznanych na zajęciach – PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”, organizacja imprez tanecznych (Andrzejki, Sylwester) – PKWiU 93.2 Usługi związane z rozrywką i rekreacją”, organizacja warsztatów tanecznych z udziałem klubowiczów oraz par sportowych z poza klubu – PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. Ponadto, usługi związane z działalnością obiektów sportowych, to: organizacja warsztatów tanecznych z udziałem klubowiczów oraz par sportowych z poza klubu oraz udostępnianie sal w celu prowadzenia ćwiczeń, tzn. praktisów, na które uczęszczają osoby celem ćwiczenia, utrwalania kroków i choreografii poznanych na zajęciach. Natomiast usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, to: prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. jak również seniorów po 50 roku życia, mających na celu popularyzację aktywności fizycznej oraz tańca oraz organizacja imprez tanecznych (Andrzejki, Sylwester).
2014
10
gru

Istota:
Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla usług korzystania z obiektu sportowego.
Fragment:
W wyjaśnieniach do PKD 2008 wskazano, że podklasa oznaczona jako 93.11.Z – działalność obiektów sportowych obejmuje m.in. działalność obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), tj. stadiony do gry w piłkę nożną, stadiony do gry w krykieta, rugby, tory wyścigowe dla samochodów, psów i koni, baseny, hale i stadiony przeznaczone dla sportowców zimowych, włączając hale do gry w hokeja, hale bokserskie, pola golfowe, tory do gry w kręgle, pozostałe obiekty sportowe. Poprzez obiekt sportowy rozumie się samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektach sportowych, takich jak stadiony, areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT – 8% będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego, czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy Spółka uważa, że świadczone przez nią usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. i powinny być opodatkowane 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.