Obiekt kulturalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt kulturalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
5
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca może sprzedawać bilety do kina z preferencyjną 8% stawką VAT na podstawie poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy?

Fragment:

Nr 112, poz. 1316 ze zm.) kina jako obiekty mieszczą się w grupie 126 („ Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej ”), w klasie 1261 („ Ogólnodostępne obiekty kulturalne ”). Uwzględniając powyższe regulacje prawne należy stwierdzić, że kino stanowi obiekt kulturalny, a świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych należy uznać za usługi kulturalne i rozrywkowe, o których mowa w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Wskazać również należy, iż zgodnie z definicją słownikową zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) „ wstęp ” to „ możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś ”. Biorąc zatem pod uwagę powyższe oraz treść przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż biletów wstępu do obiektu kulturalnego – kina w celu obejrzenia wyświetlanych w nim filmów, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2013
5
lut

Istota:

Świadczone przez Spółkę usługi wstępu do kin na podstawie sprzedawanych biletów w celu obejrzenia wyświetlanych w nich filmów są usługami, o których mowa w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Usługi te podlegają zatem do dnia 31 grudnia 2013r. opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej stawki w wysokości 8%.

Fragment:

Konsekwencją takiego określenia działalności kinowej jest uznanie obiektu kinowego za obiekt kulturalny. Za potraktowaniem kina jako obiektu kulturalnego w rozumieniu poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT przemawia jednoznacznie brzmienie wspomnianego wcześniej pkt 7 załącznika III do Dyrektywy VAT. Zgodnie z tą regulacją obniżonej stawce VAT podlegają bowiem usługi w zakresie „wstępu na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów zoologicznych,, ogrodów kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne” Wykładnia językowa powyższego przepisu wprost potwierdza , że kino jest rodzajem „obiektu kulturalnego”. Traktowanie kin jako „obiektów kulturalnych” zostało wprost potwierdzone w orzeczeniu TSUE z 18 marca 2010 r. w sprawie C-3/09 Erotic Center BVBA. W wyroku tym TSUE uznał, że „kategoria 7 akapit pierwszy załącznika H do szóstej dyrektywy dotyczy „wstępu” na różne wydarzenia kulturalne oraz do różnych obiektów kulturalnych i rozrywkowych, które zostały tam wymienione (....). włączając w to w szczególności kina”. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Gmina Urszulin jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje inwestycję pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Urszulinie". Obiekt ten będzie używany do celów kulturalno-sportowych a Gmina nie będzie uzyskiwała z tego tytułu żadnych przychodów. Czy w przedstawionej sytuacji Gmina Urszulin ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą inwestycją.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni oraz bezsporny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że boisko sportowe wraz z zapleczem ma służyć społeczności gminy do celów kulturalno - sportowych, a gmina nie będzie uzyskiwała przychodów z tytułu używania tego obiektu. W tej sytuacji podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi. Z powyższych więc względów w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie przysługiwało prawo do jego odliczenia. Tym samym podatnik nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego w kontekście rozliczenia podatku VAT. Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Wysokość opodatkowania usług polegających na prowadzeniu sekcji plastycznej oraz wynajmie pomieszczeń domu kultury w celu organizowania imprez kulturalnych, np. spektakli, koncertów muzycznych.

Fragment:

(...) obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 6) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo ( PKWiU 92.11 ), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo ( PKWiU 92.12 ), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 7) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym ( PKWiU ex 92.72 ), 8) działalności agencji informacyjnych, 9) usług wydawniczych, 10) usług radia i telewizji ( PKWiU 92.2 ), z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika. Z powyższego wynika, że wskazane wyżej usługi wykonywane przez podatnika, grupowane w PKWiU 92.32.10-00.00, korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania, zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

2011
1
mar

Istota:

Wysokość opodatkowania usług polegających na wynajmowaniu pomieszczeń w domu kultury podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym w celu zorganizowania imprez o charakterze innym niż kulturalny, np. narady, szkolenia.

Fragment:

Stosownie do opinii wyrażonej przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie Nr OK.-5672/KU-1005/2005 z dnia 18 lutego 2005r. usługi te zostały zakwalifikowane do PKWiU 70.20.12-00 „Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek”. Zdaniem wnioskodawcy usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do postanowień art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Analiza ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz przepisów do niej wykonawczych pozwala stwierdzić, że właściwą dla przedmiotowych usług stawką podatku od towarów i usług jest podstawowa, 22% stawka podatku, stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Wysokość opodatkowania usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

Fragment:

(...) obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe ( PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw ( PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą ( PKWiU 92.5), 6) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo ( PKWiU 92.11 ), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo ( PKWiU 92.12 ), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 7) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym ( PKWiU ex 92.72 ), 8) działalności agencji informacyjnych, 9) usług wydawniczych, 10) usług radia i telewizji ( PKWiU 92.2 ), z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika. Z powyższego wynika, że wskazane wyżej usługi wykonywane przez podatnika, jeżeli zgrupowane są w PKWiU 92.32.10-00.00 korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma wykonuje usługi w zakresie projektowania i wykonania instalacji systemu oświetlenia sceny i świateł efektowych, projektowania i wykonania ustawienia systemu nagłaśniającego i tonów odsłuchowych oraz akustyczne miksowanie dźwięku., świetlne tworzenie klimatu odpowiadającego tematyce występu estradowego, programowanie i obsługa świateł efektowych. Usługi te występują pod symbolem PKWiU 92.32.10, są wykonywane na rzecz domów i ośrodków kultury oraz wykonywane dla indywidualnych przedsiębiorców, sklepów, hurtowni. Czy można stosować stawkę zwolnioną w pierwszym przypadku oraz opodatkowaną w wysokości 22 % w stosunku do przedsiębiorców indywidualnych w związku z działalnością sklepów, hurtowni?

Fragment:

(...) obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), działalności agencji informacyjnych. Natomiast w załączniku nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 % pod pozycją 156 zostały wymienione usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy: w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11). Wobec powyższego usługi wykonywane przez spółkę (PKWiU 92.32.10) - usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, z wyłączeniem wstępów na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy mieszczą się w ww. załączniku nr 4 i korzystają nadal ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W związku z powyższym stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. Powyższej informacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez spółkę w złożonym wniosku.