0114-KDIP1-2.4012.775.2018.2.WH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie stawki podatku dla świadczonych usług – 8%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 21 listopada 2018 r.) uzupełnionym w dniu 13 grudnia 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 13 grudnia 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 10 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2018 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku.

Wniosek uzupełniony został w dniu 13 grudnia 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 13 grudnia 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 10 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania specjalistycznych robót budowlanych i remontowych a także oferowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie geoinżynierii. Wnioskodawca w szczególności wykonuje prace w zakresie stabilizacji i wzmacniania gruntu, poziomowania posadzek i fundamentów z wykorzystaniem technologii iniekcji materiałów geopolimerowych („Usługi”).

Usługi te pozwalają na poprawę nośności gruntów w celu umożliwienia zwiększenia obciążeń tych gruntów przez istniejące budynki, na przeciwdziałanie osiadania budynków w długiej perspektywie czasowej, lub też pozwalają na usuwanie już powstałych zapadnięć. Usługi wpływają zatem bezpośrednio lub pośrednio na stan budynków posadowionych na gruncie poprzez podejmowanie działań w obrębie fundamentów i zastępują tradycyjne podbudowywanie, wymianę posadzek i podbijanie fundamentów.

Usługi są wykonywane bezpośrednio pod posadzkami czy fundamentami lub z uwzględnieniem warstw rozdzielających (tj. poniżej fundamentów). Usługi prowadzą do analogicznego efektu jak tradycyjnie stosowane metody (np. ręczne podbicie fundamentów), jednak przy znacznie mniejszej uciążliwości.

Zastosowanie iniekcji materiałów geopolimerowych w ramach Usług można podzielić na dwie kategorie.

 1. wzmocnienie gruntu pod istniejącymi posadzkami. Materiał geopolimerowy jest wstrzykiwany w obszar pod istniejącą posadzką, bezpośrednio w grunt budowlany wbudowany pomiędzy fundamenty w trakcie procesu budowlanego. Ma to na celu wzmocnienie niezagęszczonego gruntu budowlanego, powstrzymanie osiadania posadzki w przyszłości oraz przywrócenie pełnej styczności posadzki lub fundamentu z położonym pod nim gruntem poprzez wypełnienie wszelkich pustych przestrzeni we wzmacnianym gruncie. Podczas tego typu prac materiał geopolimerowy jest wprowadzany w obszar konstrukcji poniżej posadzki i pomiędzy ściany konstrukcyjne, powyżej spodu fundamentów. Wzmacniany jest w tym przypadku głównie materiał budowlany zasypowy,
 2. wzmocnienie gruntu pod istniejącymi fundamentami. Dotyczy gruntów wzmacnianych pod istniejącymi fundamentami. Iniekcje wykonywane są w grunt znajdujący się bezpośrednio pod istniejącymi fundamentami. Celem wzmocnienia wgłębnego pod fundamentami jest zwiększenie nośności gruntu poprzez wyeliminowanie pustych przestrzeni przez wypełnienie i zagęszczenie/konsolidację gruntu, usunięcie powietrza i wody, zbrylenie gruntu (w przypadkach gruntów ziarnistych). Głębokość iniekcji jest zależna od stanu gruntu i głębokości zalegania gruntów nośnych. Np. jeżeli pod fundamentem znajduje się ok. 2 m gruntów słabonośnych, a poniżej nich znajdują się grunty nośne, iniekcje będą prowadzone w taki sposób, aby wzmocnić słaby grunt znajdujący się pod fundamentami i przenieść obciążenia na grunty nośne znajdujące się poniżej. Przy czym należy podkreślić, iż prace te nadal są wykonywane w obrysie budynku. W przypadku, gdy wymagane będzie wykonanie wiercenia w celu uzyskania dostępu do pustki, technicy realizujący usługę wykonują serię nawiertów o średnicy do 20 mm poprzez fundament, lokalizując końcówki przewodów iniekcyjnych poniżej fundamentu, zgodnie z metodologią właściwą dla danego przypadku.

Wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania usługi są dostarczane przez Wnioskodawcę. W nawiercone otwory wprowadzane są następnie specjalne rurki o średnicy 12 mm, którymi do pustki pompowane będą specjalne materiały wypełniające wraz z utwardzaczami. W efekcie wykonanych działań, pustki zostaną wypełnione, a grunt zostanie wzmocniony, co doprowadzi do zwiększenia stabilności budynku. Powyższe rozwiązania stosowane są w oparciu o super lekkie, wielozadaniowe geopolimerowe żywice konstrukcyjne, działające i docierające do trudno dostępnych przestrzeni. Podczas aplikacji geopolimer usuwa pozostałości cieczy - można go również stosować pod wodą. Rozwiązanie to jest idealne do wypełniania pustek.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na wykonaniu szeregu działań, które doprowadzają do wypełnienia pustek oraz wzmocnienia gruntu pod istniejącymi budynkami za pomocą dedykowanych do tego preparatów, zgodnie z ustaloną technologią oraz z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, a więc na wykonaniu działań, które pozwolą na wzmocnienie fundamentów obiektów budowlanych. Wykonywane roboty inżynieryjne pozwalają na rozwiązanie problemów z zapadającym się gruntem pod fundamentami i elementami infrastruktury. Zastosowane technologie geopolimerowe skutkują zapewnieniem najbardziej zaawansowanych i dokładnych systemów w zakresie poziomowania posadzek i fundamentów, stabilizacji i wzmacniania gruntu, a także wypełniania pustek, dodatkowo zapewniając hydro- i termoizolację. Stosowane rozwiązania stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod podbijania fundamentów czy usuwania pustek.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy te usługi w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz klientów, którzy będą zainteresowani nabyciem tego typu usług. Powyżej opisane Usługi są wykonywane między innymi na rzecz obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Usługi, które wykonuje Wnioskodawca, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% (8%), jako usługi w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części w przypadku świadczenia Usług na rzecz obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Usługi, które wykonuje, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% (8%), jako usługi w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, o ile tylko są świadczone na rzecz obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 tj. z dnia 24 czerwca 2017r., ze zm.) - dalej „UVAT”: „12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a UVAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.”

W art. 41 ust. 2 UVAT ustawodawca określił stawkę VAT w wysokości 7%, która zgodnie z brzmieniem art. 146a UVAT, z zastrzeżeniem art. 146f, w okresie do 31 grudnia 2018 r. została podwyższona do 8%. Wnioskodawca uważa, iż w przypadku świadczenia Usług na rzecz obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%.

Wątpliwość może ewentualnie sprowadzić się do kwestii, czy opisane przez Wnioskodawcę Usługi zawierają się w katalogu usług, które zgodnie z zamysłem ustawodawcy, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7 % (8%).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz.1332 tj., ze. zm.) - UPBUD, ilekroć mowa w ustawie o: „1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Ustawodawca w Prawie budowlanym jednoznacznie wskazał więc, iż budynek jest obiektem budowlanym posiadającym w szczególności fundamenty. Posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów oznacza, iż:

 • powstanie fundamentów musi być jednym z etapów budowy obiektu budowlanego,
 • fundamenty są jedną z części obiektu budowlanego.

Uwzględniając więc brzmienie art. 41 ust. 12 UVAT, tj. wskazania przez ustawodawcę, że stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, można przyjąć, że Usługi świadczone na rzecz części obiektów budowlanych (którymi są w tym wypadku bezpośrednio grunty zasypowe pod posadzką czy fundamenty, a pośrednio cały budynek), należy opodatkować właśnie stawką VAT w wysokości 8%.

Należy przy tym rozważyć, czy Usługi zawierają się w katalogu czynności uprawniających do zastosowania obniżonej stawki VAT.

Ustawodawca wskazał w przytoczonym art. 41 ust. 12 UVAT wprost, iż obniżona 8% stawka VAT powinna być stosowana w przypadku wykonywania czynności enumeratywnie wskazanych w treści przepisu, tj. do:

 • dostawy,
 • budowy, remontu,
 • modernizacji,
 • termomodernizacji,
 • przebudowy.

Analizując zakres usług wskazanych w tym przepisie można wskazać, iż celem ustawodawcy było objęcie szerokiego zakresu prac budowlanych świadczonych na obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, ustawodawca zawarł bowiem w art. 41 ust. 12 UVAT katalog usług, które wyczerpują zakres prac, które mogą być świadczone w zakresie prac budowlanych na tych obiektach.

Jak jest powszechnie przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie, przepisy dotyczące ulg i zwolnień (a także obniżenia stawek), stanowią wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania, w związku z czym powinny podlegać wykładni ścisłej i nie jest dopuszczalna ich rozszerzająca interpretacja.

W tym jednak wypadku ustawodawca posłużył się jedynie słownym opisem wykonywanych prac budowlanych, nie opierając się chociażby na klasyfikacji PKWiU, która mogłaby zawęzić zakres usług objętych obniżoną stawką VAT co potwierdza, iż zamierzeniem ustawodawcy nie było tworzenie zamkniętego katalogu prac, a jednie zdefiniowanie prac budowlanych objętych obniżoną stawką. W tym wypadku znaczenie pierwszoplanowe ma bowiem podmiot tych usług, a więc obiekty budowlane lub ich części zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wnioskodawca świadczy Usługi m.in. na obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wobec czego Wnioskodawca nie zgłasza wątpliwości w tym zakresie. Wnioskodawca zastanawia się jedynie nad tym, czy wykonywane przez niego działania mieszczą się w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji czy przebudowy.

W nakreślonym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania specjalistycznych robót budowlanych a także oferowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie geoinżynierii. Wnioskodawca w szczególności wykonuje prace w zakresie stabilizacji i wzmacniania gruntu, poziomowania posadzek i fundamentów z wykorzystaniem technologii iniekcji materiałów geopolimerowych. Usługi pozwalają na poprawę nośności gruntów w celu umożliwienia zwiększenia obciążeń tych gruntów przez budynki, na przeciwdziałanie osiadania w długiej perspektywie czasowej, lub będą pozwalać na usuwanie już powstałych zapadnięć. Usługi wpływają więc bezpośrednio lub pośrednio na stan budynków posadowionych lub mających się znaleźć na gruncie poprzez podejmowanie działań w obrębie fundamentów (bezpośrednio pod nimi lub z uwzględnieniem warstw rozdzielających) i zastępują tradycyjne podbudowywanie i palowanie fundamentów. Wykonywane usługi prowadzą do analogicznego efektu co podbudowywanie i palowanie fundamentów, jednak przy znacznie mniejszej uciążliwości dla odbiorcy. Usługi są świadczone w obrębie budynku, bowiem będą wykonywane w obrębie fundamentów, stanowiących jeden z jego elementów. W zależności od przypadku i zastosowanej technologii Usługa wykonana jest bezpośrednio w materiał zasypowy znajdujący się pod posadzką, pod fundamentem lub z uwzględnieniem warstw rozdzielających.

Wnioskodawca przeanalizował więc kategorie prac budowlanych wskazanych przez ustawodawcę pod kątem wykonywanych przez siebie działań:

 1. dostawa: przedmiotem działalności Wnioskodawcy nie będzie kompleksowa budowa i dostawa obiektów budowlanych, a jedynie świadczenie Usług; nie jest to więc kategoria, w której mogłyby być klasyfikowane usługi świadczone przez Wnioskodawcę;
 2. budowa: zgodnie z art. 3 pkt 6 UPBUD ilekroć w ustawie jest mowa o „budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”. O ile więc Usługi są wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej budowy (wzmocnienie gruntu/fundamentów na etapie budowy obiektu budowlanego), Usługi te zawierają się w definicji budowy;
 3. remont: zgodnie z definicją wskazaną w przytoczonym już Prawie budowlanym (art. 3 pkt 8), ilekroć mowa o „remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;” zdaniem Wnioskodawcy w tej kategorii mogą mieścić się świadczone przez niego Usługi, szerszy komentarz zamieszczono poniżej;
 4. modernizacja: Prawo budowlane nie zawiera definicji tego pojęcia, natomiast zgodnie z rozumieniem językowym modernizacja oznacza „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” (Słownik Języka Polskiego PWN); zdaniem Wnioskodawcy w tej kategorii mogą mieścić się świadczone przez niego usługi, szerszy komentarz zamieszczono poniżej;
 5. termomodernizacja: Pojęcie również nie zdefiniowane w prawie budowlanym; czynności termomodernizacji służą jednak zmniejszeniu zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym; zdaniem Wnioskodawcy w tej kategorii mogą mieścić się świadczone przez niego usługi, szerszy komentarz zamieszczono poniżej;
 6. przebudowa: zgodnie z art. 3 pkt 7a UPBUD jest to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; zdaniem Wnioskodawcy w tej kategorii mogą mieścić się świadczone przez niego usługi, szerszy komentarz zamieszczono poniżej.

Nawiązując do powyższego wylistowania, zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi mogą być objęte pięcioma wskazanymi przez ustawodawcę kategoriami, tj. mają cechy budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy.

Po pierwsze należy zauważyć, iż Usługi są pracami wykonywanymi w obrębie fundamentów, czyli w obrębie części obiektu budowlanego, mającymi na celu stabilizację zarówno fundamentów, jak i całego budynku. Wpływają zarówno na parametry techniczne, wytrzymałościowe i związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku, ale także poprawiają jakość użytkowania obiektu. W przypadku obiektów już istniejących Usługi mają doprowadzić do unowocześnienia i usprawnienia budynku, a przede wszystkim do uzyskania oczekiwanego standardu w zakresie użyteczności budynku.

Stosowane przez Wnioskodawcę technologie są nowoczesne i dostosowane do obecnych standardów, co przekłada się także na unowocześnienie budynku. W przypadku istnienia pustek może dochodzić do pękania ścian, osiadania podłóg czy klinowania się okien i drzwi. Wykonane prace będą więc miały także charakter remontowy, ponieważ wypełnienie pustki i ustabilizowanie obiektu pozwoli na odtworzenie stanu pierwotnego budynku.

Niekiedy istnienie pustek może powodować zwiększone zapotrzebowanie budynku na energię i zwiększenie zużycia energii w danym obiekcie budowlanym (np. w przypadku klinujących się okien i drzwi oraz powstania nowych korytarzy termicznych w konstrukcji). Eliminacja pustek pozwala na uzyskanie korzyści w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, wobec czego - w opinii Wnioskodawcy, spełnia przesłanki do uznania za termomodernizację.

Prace, które będzie podejmował Wnioskodawca, mieszczą się także w definicji „przebudowy”. Nie ulega wątpliwości, że w efekcie działań podejmowanych przez Wnioskodawcę dochodzi do zmian w budowie obiektu budowlanego (hydroizolacja). Należy wskazać, iż stosowane materiały są wodoodporne, także wykonanie prac doprowadzi do zmian w zakresie wrażliwości budynku na wodę.

Usługi, które są świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami o charakterze masowym i bardzo powszechnym, stąd też Wnioskodawca nie miał możliwości oparcia się na doświadczeniach innych podmiotów świadczących zbliżone charakterem usługi w zakresie stosowania stawek VAT. Niemniej jednak, analizując obowiązujące przepisy Wnioskodawca uważa jak na wstępie, tj. iż wykonywane usługi, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% (8%), jako usługi w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, o ile tylko będą świadczone w zakresie obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W szczególności Wnioskodawca pragnie wskazać na wnioski płynące z interpretacji indywidualnej o sygnaturze ILPP1/4512-1-471/15-4/JSK z dnia 4 września 2015 r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu). Zgodnie z treścią interpretacji: „Należy bowiem wskazać, że ww. roboty pozostają w bezpośrednim związku z budową obiektu pn. zespół zabudowy mieszkaniowej (...). Prace te stanowią jeden z etapów budowy, tj. pierwszy etap niezbędny do wykonania fundamentów budynku mieszkalnego (PKOB 1122), bez którego niemożliwym byłoby prowadzenie kolejnych etapów budowy. Czynności te zatem powinny podzielić los prawny budowy.(...) Podsumowując, w niniejszej sprawie roboty (prace ziemne, rozbiórkowe i wykopy) wykonywane w związku z budową obiektu pn. zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym, stanowiącego budynek zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku, korzystają z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy”.

Wnioskodawca zdaje sobie oczywiście sprawę z faktu, iż interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie, niemniej jednak z uwagi na zbieżność stanów faktycznych, wziął pod uwagę jej treść przy ustalaniu stanowiska własnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2- 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy – stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Na mocy art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 dnia grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) , ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” – według internetowego Słownika języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl). Natomiast „termo-” według ww. słownika to „pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą”. Zatem termomodernizacja, to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku.

Dodatkowo należy wskazać, że według przepisów rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 i art. 146a pkt 2 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Oznacza to, że w przypadku czynności objętych normą przepisu art. 41 ust. 12 ustawy, kluczowym elementem pozwalającym prawidłowo określić stawkę podatku VAT jest rodzaj obiektu (budynku) oraz rodzaj czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania specjalistycznych robót budowlanych i remontowych a także oferowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie geoinżynierii. Wnioskodawca w szczególności wykonuje prace w zakresie stabilizacji i wzmacniania gruntu, poziomowania posadzek i fundamentów z wykorzystaniem technologii iniekcji materiałów geopolimerowych (Usługi). Usługi te pozwalają na poprawę nośności gruntów w celu umożliwienia zwiększenia obciążeń tych gruntów przez istniejące budynki, na przeciwdziałanie osiadania budynków w długiej perspektywie czasowej, lub też będą pozwalać na usuwanie już powstałych zapadnięć. Usługi wpływają zatem bezpośrednio lub pośrednio na stan budynków posadowionych na gruncie poprzez podejmowanie działań w obrębie fundamentów i zastąpią tradycyjne podbudowywanie, wymianę posadzek i podbijanie fundamentów. Usługi są wykonywane bezpośrednio pod posadzkami czy fundamentami lub z uwzględnieniem warstw rozdzielających (tj. poniżej fundamentów). Usługi prowadzą do analogicznego efektu jak tradycyjnie stosowane metody (np. ręczne podbicie fundamentów), jednak przy znacznie mniejszej uciążliwości.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na wykonaniu szeregu działań, które doprowadzają do wypełnienia pustek oraz wzmocnienia gruntu pod istniejącymi budynkami za pomocą dedykowanych do tego preparatów, zgodnie z ustaloną technologią oraz z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, a więc na wykonaniu działań, które pozwolą na wzmocnienie fundamentów obiektów budowlanych. Wykonywane roboty inżynieryjne pozwalają na rozwiązanie problemów z zapadającym się gruntem pod fundamentami i elementami infrastruktury. Zastosowane technologie geopolimerowe skutkują zapewnienieniem najbardziej zaawansowanych i dokładnych systemów w zakresie poziomowania posadzek i fundamentów, stabilizacji i wzmacniania gruntu, a także wypełniania pustek, dodatkowo zapewniając hydro- i termoizolację. Stosowane rozwiązania stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod podbijania fundamentów czy usuwania pustek.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy te usługi w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz klientów, którzy będą zainteresowani nabyciem tego typu usług. Powyżej opisane Usługi są wykonywane między innymi na rzecz obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Prace będą wykonywane w obrysie budynku.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Usługi, które wykonuje podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% (8%), jako usługi w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części w przypadku świadczenia Usług na rzecz obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku w wysokości 8%.

Jak wskazał Wnioskodawca przedmiot interpretacji dotyczy wyłącznie usług, które świadczy na obiektach budowlanych i ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj. spełniających jeden z warunków, o którym mowa w art. 41 ust. 12 zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 8%. Jednocześnie usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, w zależności od klasyfikacji wynikającej każdorazowo z zapotrzebowań/zleceń klientów, tj. zawartych umów, które to determinować będą ich cel/charakter oraz zakres podejmowanych prac, w tak przedstawionym stanie faktycznym, wpisują się odpowiednio w czynności, wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. np. budowę w przypadku wykonywania usług na etapie budowy obiektu czy też, remontu, modernizacji, termomodernizacji czy przebudowy w przypadku prac związanych z budynkami już istniejącymi. Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym także drugi z warunków, o którym mowa w ww. przepisie zostanie spełniony.

W konsekwencji usługi, które świadczy Wnioskodawca na obiektach budowlanych i ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w tak przedstawionym stanie faktycznym, spełniają wymogi określone w art. 41 ust. 12 ustawy i podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku obniżoną do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.