Obiekt budowlany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt budowlany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Określenie stawki podatku dla świadczonych usług – 8%.

Fragment:

U. 2017 poz.1332 tj., ze. zm.) - UPBUD, ilekroć mowa w ustawie o: „ 1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; ” Ustawodawca w Prawie budowlanym jednoznacznie wskazał więc, iż budynek jest obiektem budowlanym posiadającym w szczególności fundamenty. Posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów oznacza, iż: powstanie fundamentów musi być jednym z etapów budowy obiektu budowlanego, fundamenty są jedną z części obiektu budowlanego. Uwzględniając więc brzmienie art. 41 ust. 12 UVAT, tj. wskazania przez ustawodawcę, że stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, można przyjąć, że Usługi świadczone na rzecz części obiektów budowlanych (którymi są w tym wypadku bezpośrednio grunty zasypowe pod posadzką czy fundamenty, a pośrednio cały budynek), należy opodatkować właśnie stawką VAT w wysokości 8%.

2015
13
mar

Istota:

Określenie stawki podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu pod budowę inwestycji deweloperskiej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęty (i nadal nieukończony) obiekt budowlany, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Przyjęcie bowiem odmiennej wykładni, zgodnie z którą nieukończony obiekt budowlany (którego budowa ma być kontynuowana) nie stanowi obiektu budowlanego prowadziłoby do sytuacji, w której dany obiekt zarówno na potrzeby PKOB, jak i VAT, w ogóle by nie istniał. W efekcie, w przypadku dostawy gruntu, na którym znajdowałby się nieukończony obiekt budowlany, przedmiotem dostawy byłby grunt niezabudowany. Tymczasem, w ocenie Wnioskodawcy, tak określony przedmiot dostawy nie odzwierciedlałby rzeczywistego charakteru transakcji. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, decydujące znaczenie dla potrzeb PKOB oraz podatku VAT powinna mieć wola nabywcy w zakresie kontynuowania budowy obiektu budowlanego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa rozpoczętego (i jeszcze nieukończonego) obiektu budowlanego, którego budowę będzie kontynuował nabywca, powinna być traktowana jako dostawa obiektu budowlanego sklasyfikowanego zgodnie z działem i klasą PKOB ustalonymi w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego.

2013
14
lis

Istota:

Czy zbycie nieruchomości (gruntu i fundamentów) na rzecz dzierżawcy jest zwolnione z podatku czy należy opodatkować stawką 23% sprzedaż gruntu ?

Fragment:

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynkami natomiast są zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowlą zaś, w świetle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące (...)

2012
6
cze

Istota:

Stawka podatku przy dostawie nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych i zabudowanych.

Fragment:

Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. Zgodnie z pkt 2 tego artykułu, pod pojęciem budynku należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ilekroć w powołanej ustawie jest mowa o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

2011
1
paź

Istota:

Czy sprzedaż budynku mieszkalnego w trakcie budowy - to jest po wykonaniu jego fundamentów wraz z nieruchomością, na której zostały one posadowione w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, będzie objęta 8 % stawką VAT?

Fragment:

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dla właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, a co za tym idzie stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z wyżej przywołanego art. 2 pkt 12. Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że o ile na etapie budowy fundamentów obiekt można zakwalifikować na podstawie odrębnych przepisów Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek stałego zamieszkania mieszczący się w dziale 11, to jego dostawa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%.

2011
1
lip

Istota:

W przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę robót budowlano–montażowych, polegających na montażu bram garażowych w garażach, znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych lub budynkach zbiorowego zamieszkania sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11, zastosowanie będzie miała obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%, ale tylko w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego, jakim będzie budowa przedmiotowego obiektu.

Fragment:

W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, a pozostała część do innych celów, wówczas sposób zakwalifikowania danego budynku znajduje się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2). Natomiast budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi montażowe i remontowe bram garażowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego niezakończonymi obiektami budownictwa mieszkaniowego jest opodatkowana preferencyjną stawką VAT 7% ?

Fragment:

W myśl art.2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113- Budynki zbiorowego zamieszkania-wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. Nr SRI-4-WSK-12-535/99 (pismo wydane w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) obiekt budowlany rozpoczęty, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych. W przedmiotowej sprawie niezbędnym jest zaklasyfikowanie budowanego obiektu do stosownego symbolu według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na stawkę podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika sprzedany przez spółkę obiekt zakwalifikować należy do symbolu PKOB 1110.

2011
1
maj

Istota:

1.Czy na przedmiotowej budowie wykonawca robót budowlano - montażowych ma prawozastosować obniżoną stawkę VAT (7 %) w stosunku do całej wartości robót, czy tylko w części odpowiadającej powierzchni mieszkań (tj. 33 szt.) i odpowiadających ich liczbie powierzchni miejsc postojowych? 2. W jakiej wysokości wystąpi podatek VAT dla lokali mieszkalnych i miejsc postojowych od rat na wkład budowlany wpłacony przez finansujących po 01.01.2008r.? Czy finansujący utrzymają nabyte prawa do stawki 7 % od wnoszonych wtedy rat na wkład budowlany? Jaka stawka VAT zostanie zastosowana dla realizacji przyrzeczonej umowy przeniesienia własności przedmiotowych lokali i miejsc postojowych?

Fragment:

Określenia "obiekty budowlane" i "budynki" stosowane w ustawie o VAT zdefiniowane są w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Zgodnie z PKOB przedmiotowy budynek ze względu na główne użytkowanie, wyrażające się w procentowym udziale powierzchni użytkowych na różne cele, jest budynkiem mieszkalnym. Budowa obiektu zostanie zakończona w 2008 r. - po wygaśnięciu obowiązywania przepisówprzejściowych art. 146 ustawy. Stan prawny w zakresie robót budowlanych: Na mocy art. 146 ust l pkt 2 lit b ustawy o VAT do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty budowlano-montażowe (na podst. ust 2), o których mowa wyżej, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej. Przedmiotowy obiekt budowlany sklasyfikowano wg PKOB jako budynek mieszkalny (112). Zatem wystawiając fakturę VAT za usługi budowlane w budynku mieszkalnym należy wymienić symbol usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba, że ustawa lub przepisy do ustawy nie powołują tego symbolu.

2011
1
maj

Istota:

Czy linie światłowodowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres pojęcia budowla wyznacza pierwsza część definicji. Jest nią każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Ponieważ obiekt budowlany, jakim jest sieć techniczna, z pewnością nie ma cech budynku ani też obiektu małej architektury, jest zatem budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, a tym samym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy zauważyć, iż definicja obiektu budowlanego wskazuje, że budowla stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Powoduje to, że chociaż sam kabel może nie stanowić budowli, to w połączeniu z pozostałymi elementami sieci, jako jej część składowa, za budowlę powinien być uznany, jest on bowiem ściśle funkcjonalnie powiązany z pozostałymi elementami sieci i tylko jako taki może być efektywnie wykorzystany. Słuszność powyższego potwierdza jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2002 r., Sygn. akt: III SA 3466/01, w którym określając zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji paliw wyrażono pogląd, iż jest ona budowlą podlegającą opodatkowaniu jako pewna całość, na którą składają się poszczególne elementy, nie mogące funkcjonować oddzielnie.

2011
1
maj

Istota:

Czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od posadowionych na dzierżawionym gruncie budowli spoczywa na spółce, innymi słowy czy turbiny wiatrowe należy traktować jako elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki i w związku z powyższym uznać Spółkę jako ich właściciela, jako podatnika?

Fragment:

Spółka uważa, że jest właścicielem turbin wiatrowych, w tym w szczególności fundamentów i wieży stanowiących obiekt budowlany, a w konsekwencji podatnikiem. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) przez obiekt budowlany należy rozumieć bądź budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bądź budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. W art. 3 pkt 3 Prawa Budowlanego budowlę definiuje się jako każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury, a także części budowlane urządzeń technicznych m. in. elektrowni wiatrowych. Wobec powyższego część budowlana urządzenia technicznego jakim jest elektrownia wiatrowa stanowi zdaniem wnioskodawcy budowlę, a przez to jest obiektem budowlanym podlegającym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Właściciel takiego obiektu jest podatnikiem, zatem istotne dla określenia obowiązku podatkowego jest rozstrzygnięcie, kto jest właścicielem obiektu.