Obiekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa oraz zaprezentowany stan faktyczny stwierdzić należy, że sprzedaż nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego należy klasyfikować jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu rzeczona transakcja dokonana przez Wnioskodawczynię 7 maja 2018 r., a więc po upływie wskazanego w tym przepisie terminu - pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie - nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) obiektów? czy zbycie ww. nasadzeń, urządzeń, obiektów nastąpiło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie? Pismem z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że: W podpisanej przez Wnioskodawczynię umowie przeniesienia praw do działki widnieje zapis, że otrzymane wynagrodzenie nabywca uiścił z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów (par. 3 ust. 2 umowy). Zbycie ww. nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w 2019 roku Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przeniesieniem praw i obowiązków do użytkowania działki zgodnie z art. 41 ustawy o ROD oraz otrzymaniem wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, posadowione urządzenia i obiekty - okres użytkowania działki powyżej pół roku? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem praw i obowiązków do użytkowania działki ROD i otrzymaniem wynagrodzenia za znajdujące się na działce - stanowiące jedyną własność Wnioskodawczyni - nasadzenia, posadowione urządzenia i obiekty.

2018
2
lis

Istota:

Sprzedaż obiektów, nasadzeń, urządzeń.

Fragment:

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotna dla skutków podatkowych ww. przeniesienia przez Wnioskodawczynię własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów jest kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów. Jak rozstrzygnął rozpoznający sprawę Naczelny Sąd Administracyjny, (...) analiza okoliczności faktycznych i prawnych w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d. u.p.d.o.f. tj. z odpłatnego zbycia rzeczy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że skoro na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego co do zasady wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z odpłatnego zbycia rzeczy, to – jeśli to zbycie tychże nasadzeń, urządzeń i obiektów zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym zostały one nabyte przez Zainteresowaną i nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej – przedmiotowe zbycie nie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Fragment:

Z uwagi na przepisy regulujące zasady przejścia prawa do działki po śmierci działkowca, należy uznać, że prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, jako prawo ściśle związane z prawem dzierżawy działki, jest wyłączone spod ogólnych zasad dziedziczenia, tak jak wyłączone jest spod nich prawo dzierżawy działki, i własność nasadzeń, urządzeń i obiektów przechodzi na współmałżonka działkowca, który wystąpił o wstąpienie w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Zdaniem Wnioskodawczyni, jedynie udział w wysokości 1/2 prawa własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabyła po śmierci męża z chwilą wstąpienia w jego prawa działkowca, gdyż wcześniej od dnia 19 stycznia 2014 r. wspólnie z mężem była współwłaścicielką nasadzeń, urządzeń i obiektów na przedmiotowej działce i z chwilą ustania wspólności majątkowej wskutek śmierci męża nabyła udział w wysokości 1/2 w całym majątku wspólnym, a tym samym w prawie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów. Wnioskodawczyni uważa, że w niniejszej sprawie, jako że pozostawała w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i przysługiwał jej tym samym udział w wysokości 1/2 w prawie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, zbywając te rzeczy w połowie zbyła udział, który nabyła po mężu, a w połowie udział, który nabyła wcześniej, tj. z mocy ustawy w dniu 19 stycznia 2014 r. wraz z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nasadzeń, obiektów i urządzeń na działce ROD.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł umowę poświadczoną notarialnie o przeniesieniu praw do działki oraz zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów. Z tytułu zbycia nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawca w dniu 17 lipca 2017 r. otrzymał od kupującego zapłatę. Urządzenia, rośliny i obiekty usytuowane na działce to: altana murowana o powierzchni 25 m 2 , budynek gospodarczy murowany o powierzchni 6 m 2 , drzewa owocowe (6 szt.), iglaki (18 szt.), ogrodzenie z siatki (70 mb), rośliny ozdobne. Odpłatne zbycie wszystkich nasadzeń, obiektów i urządzeń nastąpiło po 9 latach od dnia uzyskania tytułu prawnego do działki. Nie wyodrębniono osobno praw do działki i przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń, obiektów znajdujących się na działce. Zbycie praw do działki otrzymało pozytywną akceptację Zarządu ROD. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy z tytułu zbycia praw do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia praw do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, ponieważ zbycie ww. praw zostało dokonane po upływie 6-ciu miesięcy od daty przyznania Wnioskodawcy prawa do działki decyzją z dnia 15 lipca 2008 r.

2017
11
gru

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia za wynagrodzeniem własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce położonej na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego na rzecz nowego użytkownika.

Fragment:

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Ponadto, zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego – rzeczami są tylko przedmioty materialne. W rezultacie rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne. Omawiane nasadzenia, obiekty i urządzenia spełniają definicję rzeczy zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego. W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. nasadzeń, urządzeń i obiektów dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawczyni.

2017
7
wrz

Istota:

Czy wymienione w umowie „przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów” kwalifikuje się jako „odpłatne zbycie innych rzeczy” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym i jest nieopodatkowane podatkiem dochodowym oraz nie podlega wykazaniu w rozliczeniu rocznym?

Fragment:

W 2016 r. zgodnie z art. 41 ustawy o ogródkach działkowych Wnioskodawczyni zawarła umowę o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej wraz z określeniem warunków zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Zgodnie z treścią umowy: wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność Wnioskodawczyni zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem; na podstawie ww. umowy Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów; Nabywca zapłacił na rzecz Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w umowie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przeniesienie prawa do działki miało charakter nieodpłatny, a zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie dotyczyło wyłącznie przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, a nabycie i wykonanie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło kilkanaście lat temu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wymienione w umowie „ przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów ” kwalifikuje się jako „ odpłatne zbycie innych rzeczy ” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt (...)

2017
25
lip

Istota:

Czy z tytułu zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego?

Fragment:

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ww. ustawy w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy zatem uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów. Ponadto, zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. W rezultacie rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne. Omawiane nasadzenia, obiekty i urządzenia spełniają definicję rzeczy zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego. W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na udostępnieniu kortów do badmintona, tenisa, squasha, sali fitness oraz boiska do gry w piłkę nożną na rzecz podmiotów gospodarczych lub innych jednostek gospodarczych.

Fragment:

W załączniku nr 3 do ustawy VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 - wymieniono „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” - PKWiU 93.11.10.0. Z interpretacji uzyskanej przez Wnioskodawcę z Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2016 r., wynika, że udostępnienie obiektu sportowego lub części obiektu sportowego - osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, na zasadzie np.: sprzedaży biletów wstępu lub karnetów, w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu (gdzie w ramach jednego biletu/karnetu wstępu można skorzystać z np.: kortów do badmintona, tenisa, squasha, boiska do gry w piłkę nożną), mieści się w grupowaniu: PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. W świetle powyższego, usługi udostępnienia obiektu sportowego lub jego części, niezależnie od statusu osoby korzystającej, tj. osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, czy inne jednostki organizacyjne, na zasadzie sprzedaży biletu wstępu lub karnetów, w celu korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu, zawsze stanowi usługę związaną z działalnością obiektów sportowych, mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

2017
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienie za wynagrodzeniem własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Fragment:

W 2016 r. zgodnie z art. 41 ustawy o ogródkach działkowych Wnioskodawczyni zawarła umowę o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej wraz z określeniem warunków zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Zgodnie z treścią umowy: wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność Wnioskodawczyni zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem; na podstawie ww. umowy Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów; Nabywca zapłacił na rzecz Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w umowie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przeniesienie prawa do działki miało charakter nieodpłatny, a zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie dotyczyło wyłącznie przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, a nabycie i wykonanie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło kilkanaście lat temu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wymienione w umowie „ przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów ” kwalifikuje się jako „ odpłatne zbycie innych rzeczy ” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt (...)

2017
9
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż jako zbywcy prawa do dzierżawy działkowej oraz prawa własności do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przeniesieniem tych praw?

Fragment:

Umowa określała również warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Umowa nie wskazywała poszczególnych rzeczy, nasadzeń, urządzeń i obiektów, ale uwzględniała je łącznie. Nieodpłatne zbycie prawa do dzierżawy oraz odpłatne zbycie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. W dniu zawarcia umowy przeniesienia praw do działki na działce znajdowały się: murowany domek oraz murowana szopa na narzędzia, chodnik, dostępny prąd i bieżąca woda, trawnik, grusze, jabłoń, czereśnia i wiśnia, krzewy agrestowe, tuje, róże. Urządzenia i obiekty były trwale związane z gruntem i stanowiły jego część składową. ST... działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przysługujące Wnioskodawczyni i Jej mężowi prawo do dzierżawy wynikało z uchwały Zarządu ROD nr 5 z dnia 29 października 2001 r., a na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostało przekształcone w prawo do działki ustanowione w drodze umowy dzierżawy działkowej. W październiku 2001 r. wraz z prawem do dzierżawy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż nabyli również prawo własności do obiektów, nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce.