Obiekt | Interpretacje podatkowe

Obiekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż jako zbywcy prawa do dzierżawy działkowej oraz prawa własności do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przeniesieniem tych praw?
Fragment:
Umowa określała również warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Umowa nie wskazywała poszczególnych rzeczy, nasadzeń, urządzeń i obiektów, ale uwzględniała je łącznie. Nieodpłatne zbycie prawa do dzierżawy oraz odpłatne zbycie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. W dniu zawarcia umowy przeniesienia praw do działki na działce znajdowały się: murowany domek oraz murowana szopa na narzędzia, chodnik, dostępny prąd i bieżąca woda, trawnik, grusze, jabłoń, czereśnia i wiśnia, krzewy agrestowe, tuje, róże. Urządzenia i obiekty były trwale związane z gruntem i stanowiły jego część składową. ST... działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przysługujące Wnioskodawczyni i Jej mężowi prawo do dzierżawy wynikało z uchwały Zarządu ROD nr 5 z dnia 29 października 2001 r., a na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostało przekształcone w prawo do działki ustanowione w drodze umowy dzierżawy działkowej. W październiku 2001 r. wraz z prawem do dzierżawy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż nabyli również prawo własności do obiektów, nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce.
2017
9
lut

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
Ponadto, jak stanowi art. 30 ust. 1 tej ustawy działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prowadzi do wniosku, że pod pojęciem obiektów i urządzeń, o których mowa w tym przepisie, rozumieć należy tylko takie obiekty i urządzenia, które wzniesione zostały na działce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzięki którym, wykonanie prawa dzierżawy działkowej staje się możliwe (tzn. takie, które pozwalają na korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem). Mogą być to więc altana oraz budynki gospodarcze, a także ogrodzenia i urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Za nasadzenia z kolei, uznać należy wszelkie rośliny posadzone przez działkowca lub nabyte przez niego wraz z prawem do działki. Pod pojęciem tym nie mogą się więc zawierać inne składniki majątkowe znajdujące się na działce, takie jak wyposażenie altan ogrodowych, np. meble, sprzęt kuchenny, czy też sprzęt ogrodniczy wykorzystywany do prac.
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
W umowie tej Wnioskodawca jako zbywca dokonał przeniesienia na rzecz nabywców (nabywcami były dwie osoby fizyczne) praw i obowiązków wynikających z prawa do działki, oraz dokonał przeniesienia własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa powyżej, nabywcy zapłacili na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł. Wnioskodawca podkreśla, że w umowie wyraźnie wskazano, że wynagrodzenie, które otrzymał od nabywców jest wynagrodzeniem tylko i wyłącznie za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, a co za tym idzie, przeniesienie prawa do samej działki, nastąpiło nieodpłatnie. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że wśród urządzeń i obiektów, których prawo własności zostało odpłatnie przeniesione, nie znajdują się nieruchomości lub ich części oraz, że od chwili nabycia wszystkich nasadzeń, urządzeń i obiektów będące przedmiotem odpłatnego przeniesienia własności do chwili ich zbycia upłynęło co najmniej 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że kwotę 6 000 zł otrzymał w gotówce, po podpisaniu umowy. Zbycie działki otrzymało pozytywną akceptację ROD. Nabywcy po podpisaniu umowy zostali członkami Polskiego Związku Działkowców. Na działce nasadzone były drzewa owocowe i krzewy, postawiona była altana murowana i dwa pomieszczenia gospodarcze, wyposażone w instalację elektryczną i wodną.
2016
19
maj

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
Ponadto, jak stanowi art. 30 ust. 1 tej ustawy działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prowadzi do wniosku, że pod pojęciem obiektów i urządzeń, o których mowa w tym przepisie, rozumieć należy tylko takie obiekty i urządzenia, które wzniesione zostały na działce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzięki którym, wykonanie prawa dzierżawy działkowej staje się możliwe (tzn. takie, które pozwalają na korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem). Mogą być to więc altana oraz budynki gospodarcze, a także ogrodzenia i urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Za nasadzenia z kolei, uznać należy wszelkie rośliny posadzone przez działkowca lub nabyte przez niego wraz z prawem do działki. Pod pojęciem tym nie mogą się więc zawierać inne składniki majątkowe znajdujące się na działce, takie jak wyposażenie altan ogrodowych, np. meble, sprzęt kuchenny, czy też sprzęt ogrodniczy wykorzystywany do prac.
2016
6
maj

Istota:
Sprzedaż obiektów, nasadzeń, urządzeń.
Fragment:
Wnioskodawczyni, zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku jako działkowcowi, przysługuje prawo własności do nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, które zostały wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca. Umowa, którą zawarła Wnioskodawczyni jest regulowana przez artykuł 41 tej ustawy. W razie zawarcia takiej umowy zgodnie z artykułem 42 ustęp 2 tej ustawy działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie to nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. Według Wnioskodawczyni wynagrodzenie to stanowi dochód, o którym mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 8 litera d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dochód ze sprzedaży innych rzeczy. Aby prawidłowo zdefiniować charakter prawny omawianych nasadzeń, urządzeń oraz obiektów należy odnieść się do Kodeksu cywilnego, który zawiera definicję rzeczy w artykule 45. Według tego przepisu rzeczami są tylko przedmioty materialne. Przyjmuje się, że za takie należy uznać takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający samoistne ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych.
2015
30
lip

Istota:
Czy słusznie jednostka amortyzuje obiekt inwentarzowy biogazowni według stawki 10% w skali rocznej?
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że budynki faktycznie wykraczają poza ustawowo ich określone elementy, wypełnione są urządzeniami służącymi do produkcji biogazu, a docelowo energii elektrycznej, zajmującymi znaczną przestrzeń, przez co przestają być budynkami i stanowią jeden obiekt inwentarzowy. W skład obiektu inwentarzowego oprócz maszyn, urządzeń, aparatów, instalacji wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne (ściany i dach). Spółka sklasyfikowała wg KŚT podane wyżej składniki jako jeden obiekt inwentarzowy biogazowni w grupie 2 podgrupie 21 rodzaju 211 z wyszczególnieniem „ Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych ”. Podsumowując powyższe, należy wskazać, że skoro Wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych zakwalifikował obiekt inwentarzowy Biogazowni do grupy 2 - Budowle oraz obiekty, rodzaj 211 - „ Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych ”, to dla tego obiektu będzie miała zastosowanie stawka amortyzacyjna 10% w skali rocznej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
5
wrz

Istota:
Stanowisko, Wnioskodawcy, iż na gruncie art. 86 Ustawy o VAT ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie Obiektów w części, która nie uległa przedawnieniu, należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Podatek naliczony, który zamierza odliczyć Urząd dotyczył zakupów związanych z budową Obiektów, które w wyniku przekazania Obiektów w trwały zarząd były wykorzystywane przez Zakład do czynności opodatkowanych w postaci usług zbiorowego odprowadzania ścieków. W konsekwencji należy uznać, iż powyższy wymóg został spełniony. Podsumowując, ze względu na fakt, iż w przypadku Urzędu wszystkie przesłanki niezbędne do odliczenia podatku VAT wskazane przez WSA w Gliwicach zostały spełnione, Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na budowę Obiektów, które faktycznie poniósł, a które były wykorzystane do prowadzenia działalności opodatkowanej przez Zakład. 1.7. Podsumowanie Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, że z samej istoty VAT wynika, iż Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi, które faktycznie poniósł w związku z budową Obiektów, a które były wykorzystane do prowadzenia działalności opodatkowanej przez Zakład. Przemawia za tym wykładnia przepisów prawa krajowego i unijnego, jak również orzecznictwo TSUE oraz orzecznictwo polskich sądów administracyjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2013
27
cze

Istota:
Czy ustalając wartość początkową obiektu należy zsumować koszty wytworzenia na budowę hali, drogi dojazdowej, placu oraz ogrodzenia?
Fragment:
W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca realizuje inwestycję w postaci budowy hali magazynowej. Dodatkowo buduje drogę dojazdową do tej hali, utwardza przyległy do hali plac oraz buduje ogrodzenie. Obiekty te obsługują wyłącznie budowany budynek. Zatem, jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz z powołanych powyżej przepisów wytwarzane przez Wnioskodawcę obiekty stanowią „ obiekty pomocnicze ”. Tak więc wydatki na ich powstanie zwiększają wartość początkową nowo wybudowanego budynku – hali magazynowej. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80 – 219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2012
17
paź

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy działek
Fragment:
(...) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; Z powyższego wynika, że budowlą, w myśl prawa budowlanego, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „ Budynki ” i „ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji „ Obiekty inżynierii lądowej (...)
2012
30
sie

Istota:
Czy wydatki na otaczający park, którego grunt nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych, lecz pozostaje prywatną własnością Pana i żony, można uznać za koszty uzyskania przychodów, w zależności od ich charakteru, w momencie ich poniesienia bądź poprzez odpisy amortyzacyjne?W szczególności chodzi o wydatki na ukształtowanie terenów zielonych, tym: założenie skalniaków, rabat, zasadzenie drzew i krzewów, przekształcenie strumyka w wartki wodospad, poprawę nawierzchni istniejących alejek i ułożenie krawężników, usypanie nowych ścieżek i skarp, wykonanie i zamontowanie ławeczek, założenie instalacji oświetleniowej i posadowienie lamp wzdłuż alejek, wykonanie odwiertów pod studnie wraz z instalacją nawadniającą.
Fragment:
Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych, zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla lub zespoły komputerowe (część I – objaśnienia uwagi wstępne KŚT). Zgodnie z uwagami szczegółowymi do grupy 1 - budynki i lokale Klasyfikacji Środków Trwałych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się również tzw. „ obiekty pomocnicze ” obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Wydatki na powstanie takich obiektów pomocniczych zwiększają wartość początkową budynku. Natomiast wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu nie można zakwalifikować jako obiektu pomocniczego. Jeśli zaś wydatki dotyczące obiektu pomocniczego obejmują kilka budynków będących odrębnymi środkami trwałymi, wówczas mamy do czynienia z odrębnym środkiem trwałym. Wobec powyższego, wydatki poniesione na zagospodarowanie terenów zielonych, tj. terenu przynależnego do hotelu i SPA, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, tj. założenie skalniaków, rabat, zasadzenie drzew i krzewów, przekształcenie strumyka w wodospad, dotyczą bieżącej działalności firmy, mogą więc stanowić koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
2012
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obiekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.