Obiekt | Interpretacje podatkowe

Obiekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia za wynagrodzeniem własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce położonej na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego na rzecz nowego użytkownika.
Fragment:
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Ponadto, zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego – rzeczami są tylko przedmioty materialne. W rezultacie rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne. Omawiane nasadzenia, obiekty i urządzenia spełniają definicję rzeczy zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego. W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. nasadzeń, urządzeń i obiektów dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawczyni.
2017
11
gru

Istota:
Czy wymienione w umowie „przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów” kwalifikuje się jako „odpłatne zbycie innych rzeczy” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym i jest nieopodatkowane podatkiem dochodowym oraz nie podlega wykazaniu w rozliczeniu rocznym?
Fragment:
W 2016 r. zgodnie z art. 41 ustawy o ogródkach działkowych Wnioskodawczyni zawarła umowę o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej wraz z określeniem warunków zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Zgodnie z treścią umowy: wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność Wnioskodawczyni zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem; na podstawie ww. umowy Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów; Nabywca zapłacił na rzecz Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w umowie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przeniesienie prawa do działki miało charakter nieodpłatny, a zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie dotyczyło wyłącznie przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, a nabycie i wykonanie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło kilkanaście lat temu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wymienione w umowie „ przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów ” kwalifikuje się jako „ odpłatne zbycie innych rzeczy ” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt (...)
2017
7
wrz

Istota:
Czy z tytułu zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego?
Fragment:
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ww. ustawy w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy zatem uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów. Ponadto, zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. W rezultacie rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne. Omawiane nasadzenia, obiekty i urządzenia spełniają definicję rzeczy zawartą w art. 45 Kodeksu cywilnego. W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
25
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na udostępnieniu kortów do badmintona, tenisa, squasha, sali fitness oraz boiska do gry w piłkę nożną na rzecz podmiotów gospodarczych lub innych jednostek gospodarczych.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 - wymieniono „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” - PKWiU 93.11.10.0. Z interpretacji uzyskanej przez Wnioskodawcę z Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2016 r., wynika, że udostępnienie obiektu sportowego lub części obiektu sportowego - osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, na zasadzie np.: sprzedaży biletów wstępu lub karnetów, w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu (gdzie w ramach jednego biletu/karnetu wstępu można skorzystać z np.: kortów do badmintona, tenisa, squasha, boiska do gry w piłkę nożną), mieści się w grupowaniu: PKWiU 93.11.10.0 „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. W świetle powyższego, usługi udostępnienia obiektu sportowego lub jego części, niezależnie od statusu osoby korzystającej, tj. osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, czy inne jednostki organizacyjne, na zasadzie sprzedaży biletu wstępu lub karnetów, w celu korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu, zawsze stanowi usługę związaną z działalnością obiektów sportowych, mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienie za wynagrodzeniem własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Fragment:
W 2016 r. zgodnie z art. 41 ustawy o ogródkach działkowych Wnioskodawczyni zawarła umowę o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej wraz z określeniem warunków zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Zgodnie z treścią umowy: wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność Wnioskodawczyni zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem; na podstawie ww. umowy Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów; Nabywca zapłacił na rzecz Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w umowie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przeniesienie prawa do działki miało charakter nieodpłatny, a zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie dotyczyło wyłącznie przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, a nabycie i wykonanie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło kilkanaście lat temu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wymienione w umowie „ przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów ” kwalifikuje się jako „ odpłatne zbycie innych rzeczy ” – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż jako zbywcy prawa do dzierżawy działkowej oraz prawa własności do znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przeniesieniem tych praw?
Fragment:
Umowa określała również warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty. Umowa nie wskazywała poszczególnych rzeczy, nasadzeń, urządzeń i obiektów, ale uwzględniała je łącznie. Nieodpłatne zbycie prawa do dzierżawy oraz odpłatne zbycie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. W dniu zawarcia umowy przeniesienia praw do działki na działce znajdowały się: murowany domek oraz murowana szopa na narzędzia, chodnik, dostępny prąd i bieżąca woda, trawnik, grusze, jabłoń, czereśnia i wiśnia, krzewy agrestowe, tuje, róże. Urządzenia i obiekty były trwale związane z gruntem i stanowiły jego część składową. ST... działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przysługujące Wnioskodawczyni i Jej mężowi prawo do dzierżawy wynikało z uchwały Zarządu ROD nr 5 z dnia 29 października 2001 r., a na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostało przekształcone w prawo do działki ustanowione w drodze umowy dzierżawy działkowej. W październiku 2001 r. wraz z prawem do dzierżawy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż nabyli również prawo własności do obiektów, nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce.
2017
9
lut

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
Ponadto, jak stanowi art. 30 ust. 1 tej ustawy działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prowadzi do wniosku, że pod pojęciem obiektów i urządzeń, o których mowa w tym przepisie, rozumieć należy tylko takie obiekty i urządzenia, które wzniesione zostały na działce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzięki którym, wykonanie prawa dzierżawy działkowej staje się możliwe (tzn. takie, które pozwalają na korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem). Mogą być to więc altana oraz budynki gospodarcze, a także ogrodzenia i urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Za nasadzenia z kolei, uznać należy wszelkie rośliny posadzone przez działkowca lub nabyte przez niego wraz z prawem do działki. Pod pojęciem tym nie mogą się więc zawierać inne składniki majątkowe znajdujące się na działce, takie jak wyposażenie altan ogrodowych, np. meble, sprzęt kuchenny, czy też sprzęt ogrodniczy wykorzystywany do prac.
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
W umowie tej Wnioskodawca jako zbywca dokonał przeniesienia na rzecz nabywców (nabywcami były dwie osoby fizyczne) praw i obowiązków wynikających z prawa do działki, oraz dokonał przeniesienia własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa powyżej, nabywcy zapłacili na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł. Wnioskodawca podkreśla, że w umowie wyraźnie wskazano, że wynagrodzenie, które otrzymał od nabywców jest wynagrodzeniem tylko i wyłącznie za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, a co za tym idzie, przeniesienie prawa do samej działki, nastąpiło nieodpłatnie. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że wśród urządzeń i obiektów, których prawo własności zostało odpłatnie przeniesione, nie znajdują się nieruchomości lub ich części oraz, że od chwili nabycia wszystkich nasadzeń, urządzeń i obiektów będące przedmiotem odpłatnego przeniesienia własności do chwili ich zbycia upłynęło co najmniej 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że kwotę 6 000 zł otrzymał w gotówce, po podpisaniu umowy. Zbycie działki otrzymało pozytywną akceptację ROD. Nabywcy po podpisaniu umowy zostali członkami Polskiego Związku Działkowców. Na działce nasadzone były drzewa owocowe i krzewy, postawiona była altana murowana i dwa pomieszczenia gospodarcze, wyposażone w instalację elektryczną i wodną.
2016
19
maj

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia udziału w prawie własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów znajdujących się na działce.
Fragment:
Ponadto, jak stanowi art. 30 ust. 1 tej ustawy działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prowadzi do wniosku, że pod pojęciem obiektów i urządzeń, o których mowa w tym przepisie, rozumieć należy tylko takie obiekty i urządzenia, które wzniesione zostały na działce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzięki którym, wykonanie prawa dzierżawy działkowej staje się możliwe (tzn. takie, które pozwalają na korzystanie z działki zgodnie z jej przeznaczeniem). Mogą być to więc altana oraz budynki gospodarcze, a także ogrodzenia i urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które – zgodnie z odrębnymi przepisami – nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Za nasadzenia z kolei, uznać należy wszelkie rośliny posadzone przez działkowca lub nabyte przez niego wraz z prawem do działki. Pod pojęciem tym nie mogą się więc zawierać inne składniki majątkowe znajdujące się na działce, takie jak wyposażenie altan ogrodowych, np. meble, sprzęt kuchenny, czy też sprzęt ogrodniczy wykorzystywany do prac.
2016
6
maj

Istota:
Sprzedaż obiektów, nasadzeń, urządzeń.
Fragment:
Wnioskodawczyni, zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku jako działkowcowi, przysługuje prawo własności do nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, które zostały wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca. Umowa, którą zawarła Wnioskodawczyni jest regulowana przez artykuł 41 tej ustawy. W razie zawarcia takiej umowy zgodnie z artykułem 42 ustęp 2 tej ustawy działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie to nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. Według Wnioskodawczyni wynagrodzenie to stanowi dochód, o którym mowa w artykule 10 ustęp 1 punkt 8 litera d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dochód ze sprzedaży innych rzeczy. Aby prawidłowo zdefiniować charakter prawny omawianych nasadzeń, urządzeń oraz obiektów należy odnieść się do Kodeksu cywilnego, który zawiera definicję rzeczy w artykule 45. Według tego przepisu rzeczami są tylko przedmioty materialne. Przyjmuje się, że za takie należy uznać takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający samoistne ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych.
2015
30
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obiekt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.