Obejście prawa (in fraudem legis) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obejście prawa (in fraudem legis). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Zwolnienie prowadzącego zakład pracy chronionej z podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie zakresu działalności tego zakładu.

Fragment:

(...) Zaskarżoną decyzją z dnia 9 października 1998 r. Izba Skarbowa w Toruniu utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 11 maja 1998 r. określającą dla spółki akcyjnej "E." w Toruniu nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym podlegającą zwrotowi za miesiąc listopad 1997 r. w kwocie 117.660 zł i ustalającą dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług w wysokości 153.406 zł. Decyzja ta powoływała jako podstawę prawnomaterialną przepisy art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 2, art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz § 54 ust. 4 pkt 4 lit. c, ust. 5 pkt 1, ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 79 ze zm.). Jeżeli chodzi o podstawę faktyczną, to w oparciu o wyniki kontroli skarbowej (...)

2011
1
sty

Istota:

Wynikające z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną, nie jest wyłączone w przypadku wyboru przez podatnika korzystniejszej z tego punktu widzenia drogi przeniesienia własności nieruchomości. W postępowaniu podatkowym organy skarbowe są uprawnione do zbadania czynności prawnych mających znaczenie prawne w sferze stosunku podatkowoprawnego, a ustalenie nieważności nabycia własności wyłącza prawo do obniżenia kwoty podatku.

Fragment:

(...) Zaskarżony rozpatrywaną rewizją nadzwyczajną wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 18 czerwca 1999 r. został wydany po rozpoznaniu skargi spółki z o. o. "E." w W. na decyzję Izby Skarbowej w Bielsku-Białej z dnia 2 listopada 1998 r. Decyzją tą Izba Skarbowa uchyliła w trybie art. 138 § 1 pkt 2 i art. 174 k.p.a. decyzję organu skarbowego pierwszej instancji i orzekła co do istoty sprawy na podstawie art. 10 ust. 2a, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2, art. 25 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 640). Rozstrzygnięcie odnosi się do maja 1994 r. i zawiera określenie nadwyżki podatku od towarów i usług (...)