IPPP3/4512-747/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Inwestycje w obcych środkach trwałych stanowią środek trwały, a zatem korekta jest dokonywana w ciągu 5 lat.
IPPP3/4512-747/15-4/SMinterpretacja indywidualna
  1. korekta podatku
  2. nakłady
  3. obcy środek trwały
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-747/15-2/SM z dnia 16 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu korekty podatku dla inwestycji w obcych środkach trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu korekty podatku dla inwestycji w obcych środkach trwałych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 października 2015 r. w dniu 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Bank S.A. (dalej „Bank” lub „Wnioskodawca”) jest bankiem krajowym prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.). Czynności wykonywane przez Bank objęte są, co do zasady, zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”), zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT. Niemniej jednak, Bank wykonuje również czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Bank prowadzi działalność poprzez sieć placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Część z nich stanowi nieruchomości budynkowe należące do osób trzecich (dalej „Placówki”). Bank korzysta z nich na podstawie umowy najmu bądź dzierżawy, których jest stroną. W celu przystosowania najmowanych bądź dzierżawionych Placówek do prowadzenia działalności bankowej, Wnioskodawca dokonywał i będzie dokonywał niezbędnych nakładów inwestycyjnych, obejmujących, m.in. prace projektowe, roboty budowlane, prace instalacyjne, prace wykończeniowe, zakup wyposażenia itp. Nakłady te ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Banku jako „Inwestycje w obcych środkach trwałych”. Nakłady poniesione w stosunku do najmowanej bądź dzierżawionej Placówki mogą przekraczać w niektórych przypadkach 15.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT - Bank powinien przyjąć 5-letni czy 10-letni okres korekty podatku naliczonego, dokonywanej w odniesieniu do towarów i usług, składających się na wskazane w stanie faktycznym Inwestycje w obcych środkach trwałych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W odniesieniu do towarów i usług, składających się na wskazane w stanie faktycznym Inwestycje w obcych środkach trwałych, Bank powinien przyjąć 5-letni okres korekty.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”), w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „WNiP”) nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, rocznej korekty podatku naliczonego (z uwzględnieniem proporcji dla zakończonego roku podatkowego) dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Z powyższego przepisu wynika więc, że 5-letni okres korekty dotyczy wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, dla których przewidziano okres 10-letni. W efekcie więc, możliwość zastosowania 5-letniego okresu korekty w przypadku przedstawionym w stanie faktycznym wniosku zależeć będzie od możliwości zakwalifikowania nakładów inwestycyjnych ponoszonych w stosunku do najmowanej bądź dzierżawionej Placówki jako środków trwałych odrębnych od ulepszanej nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851; dalej „ustawa o PDOP”).

Ustawa o PDOP, do której odsyła w przedmiotowym zakresie komentowany art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, zawiera definicję pojęcia środka trwałego. Stosownie do art. 16a ustawy o PDOP, za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: (i) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, (ii) maszyny, urządzenia i środki transportu, (iii) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Z kolei art. 16a ust. 2 ustawy o PDOP stanowi, że amortyzacji podlegają również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane także środkami trwałymi.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych dla celów PDOP stanowią środek trwały.

W efekcie, uwzględniając powyższą analizę przepisów ustawy o PDOP należy uznać, że nakłady inwestycyjne na Placówki - stanowiące inwestycje w obcych środkach trwałych - stanowią odrębny od lokalu (nieruchomości) środek trwały. Tym samym, korekta podatku naliczonego odnosząca się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w ciągu 5-letniego okresu korekty.

Powyższe stanowisko potwierdzane było również przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 roku, sygn. IPPP1/443-1408/14-4/MP, organ podatkowy stwierdził, że „wydatki poniesione na inwestycje w obcych środkach trwałych, należy traktować jak wydatki na zakup odrębnego środka trwałego. Korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego o wartości przekraczającej 15.000 zł powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy w ciągu 5-cio letniego okresu”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2015 r. (sygn. IPTPP4/443-894/14-4/JM) wskazał, że „w związku z tym, że inwestycja w obcym środku trwałym, polegająca na jego ulepszeniu stanowi odrębny od tej nieruchomości środek trwały, okres korekty podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego wynosi zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy 5 lat (a nie 10 lat jak dla nieruchomości)”.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-1032/14-2/ISZ) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPP1/443-20/14/BM).

Mając na uwadze powyższe, Bank wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, zgodnie z którym w odniesieniu do towarów i usług, składających się na wskazane w stanie faktycznym Inwestycje w obcych środkach trwałych, Bank powinien przyjąć 5-letni okres korekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.