Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Czy w przypadku zbycia przez Województwo (poprzez Bibliotekę) makulatury, o której mowa w opisie sprawy, na rzecz czynnego podatnika VAT zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, czy w przypadku zbycia przez Województwo (poprzez Bibliotekę) makulatury, o której mowa w opisie sprawy, na rzecz czynnego podatnika VAT zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie dla zastosowania właściwego sposobu rozliczania podatku od towarów i usług istotna jest klasyfikacja towaru będącego przedmiotem transakcji. Wobec powyższego sprzedaż odpadów z papieru i tektury – zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 38.11.52.0 (poz. 31 załącznika nr 11 do ustawy) objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonywana jest dostawa makulatury, o której mowa w opisie sprawy, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że zostaną spełnione wszystkie warunki do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż: sprzedaż nastąpi przez Województwo (poprzez Bibliotekę), będące zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, makulatura – sklasyfikowana wg PKWiU do grupowania 38.11.52.0 „ Odpady z papieru i tektury ” mieści się pod poz. 31 załącznika Nr 11 do ustawy, nabywca, jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, dostawa nie jest/ nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2018
11
paź

Istota:

Uznanie czy Spółka, działając jako podwykonawca, w zakresie usług świadczonych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

(...) obciążenia, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT Wnioskodawca świadcząc jako podwykonawca usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, będzie zobowiązany do wystawienia faktur bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, jako podwykonawca robót budowlanych. Faktura powinna zawierać wyrazy „ odwrotne obciążenie ”. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów należy uznać, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wykonanych usług budowlanych przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę będzie ciążył na nabywcy tych usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

2018
3
paź

Istota:

 • uznania świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenia kompleksowe,
 • uznania świadczeń kompleksowych wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenie usług,
 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy usług kompleksowych w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2,
 • Fragment:

  Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług. Zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU, usługobiorca jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług.

  2018
  6
  lip

  Istota:

  W zakresie:
  1) obowiązku rozliczenia podatku VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę od Firmy Budowlanej usługi budowlanej/budowlano-montażowej wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w przypadku, gdy:
  a) koszty ww. prac przekraczają wysokość limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym nadwyżka tych kosztów ponad ww. limit obciążać będzie Najemcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a),
  b) koszty ww. prac nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym Najemca nie będzie nimi obciążany (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. b),
  2) ustalenia, czy odsprzedaż części usługi/usług budowlanych - Prac wykończeniowych w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. a) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
  3) ustalenia, czy brak obciążenia Najemcy kosztami w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. b) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
  4) braku podstaw do wystawienia faktury, do obciążenia, o którym mowa w pytaniu nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
  5) prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez Firmę Budowlaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

  Fragment:

  (...) obciążenia). Poniższy schemat pokazuje przykładowy szereg zleceń w ramach tej samej inwestycji. Inwestor, np. deweloper, zleca podatnikowi (głównemu wykonawcy) budowę nieruchomości. Wykonawca ten część prac wykonuje samodzielnie, część prac zleca kolejnym podatnikom (podwykonawcom). Jeden z podwykonawców zleca część prac kolejnemu podatnikowi, który z punktu widzenia mechanizmu odwróconego obciążenia również jest uznany za podwykonawcę. Każdy kolejny podatnik w takim szeregu zleceń również będzie uznany za podwykonawcę”. Odnosząc powyższe rozważania prawne do przedmiotowego stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić należy, ze nie został spełniony warunek z pkt 4) powyżej, tzn. usługodawca (czyli podmiot zewnętrzny - Firma Budowlana) nie występuje (nie występował) w charakterze podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym świadczone przez niego usługi nie powinny być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Należy bowiem zauważyć, iż to Wnioskodawca jest w przedmiotowej konfiguracji inwestorem, a zatem - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - „ jednostką lub przedsiębiorstwem dokonującym inwestycji ” (https://sjp.pwn.pl/doroszewski/inwestor;5435264.html) - inwestycji w postaci budowy parku biznesowego i Budynku, w którym znajduje się Lokal będący przedmiotem najmu.

  2018
  21
  cze

  Istota:

  W zakresie ustalenia:
 • czy dokonując zakupu w/w usług od podwykonawcy Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać podatek VAT należny, opodatkowując zakup według stawki 23%,
 • czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (neutralność transakcji)
 • Fragment:

  Listę towarów i usług, w stosunku do których zastosowanie mają zasady odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 i 14 ustawy o VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadku usług wskazanych w załączniku 14 w sytuacji gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jeśli chodzi o zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług wskazanych w załączniku nr 14, to konieczne jest spełnienie poniższych warunków: usługobiorca zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT, usługodawca zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT i posiada status podwykonawcy, przedmiot zakupu stanowią usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT. Dokonując zakupu usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia (faktura od podwykonawcy) to Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać podatek VAT należny, opodatkowując zakup według stawki właściwej 23%. Wnioskodawca ma również prawo do odliczenia naliczonego VAT przy procedurze odwrotnego obciążenia. W konsekwencji tego, dokonana transakcja jest dla Wnioskodawcy neutralna ze względu na VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

  2018
  20
  cze

  Istota:

  Brak obowiązku zastosowania procedury odwrotnego obciążenia i prawa do dokonania korekt podatku należnego

  Fragment:

  Jak wskazano powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę powinny podlegać mechanizmowi odwrotnego obciążenia, co oznacza przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczeń z Wnioskodawcy na nabywcę. W konsekwencji więc Wnioskodawca nie był zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia ww. usług, a wystawione przez Wnioskodawcę faktury dokumentujące przedmiotowe usługi, w myśl powołanego art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy nie powinny zawierać, m.in. stawki i kwoty podatku, powinny natomiast zawierać zapis „ odwrotne obciążenie ”. Jak już wcześniej wskazano, usługi wykonywane przez Wnioskodawcę są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tym samym faktury wystawione przez Wnioskodawcę na rzecz Zamawiającego, dotyczące wykonanych usług, nie powinny zawierać m.in. stawki i kwoty podatku, powinny natomiast zawierać adnotację „ odwrotne obciążenie ”. Tym samym, Wnioskodawca ma obowiązek dokonania korekty błędnie wystawionych faktur, a tym samym, prawo do skorygowania podatku należnego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  2018
  15
  cze

  Istota:

  W zakresie nieuznania Wnioskodawcy w związku z wykonywanymi czynnościami za podwykonawcę oraz braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Fragment:

  Przedstawiony przez Wnioskodawcę model transakcji nie wpisuje się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa – mechanizm odwrotnego obciążenia. Z uwagi na powyższe, Zainteresowany nie świadczy przedmiotowych usług budowlanych na rzecz Producenta kotłów grzewczych jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Wnioskodawca działa w charakterze wykonawcy na rzecz Producenta. W konsekwencji należy uznać, że dla świadczonych prze Wnioskodawcę usług na rzecz Producenta kotłów grzewczych nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Oznacza to, że ww. usługi opisane we wniosku, wykonywane przez Wnioskodawcę na zlecenie Producenta kotłów grzewczych, powinny być opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie nieuznania Zainteresowanego w związku z wykonywanymi czynnościami za podwykonawcę oraz braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, w tym dotyczące zastosowania właściwej stawki podatku VAT, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie korekty rozliczenia podatku w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

  Fragment:

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W deklaracji VAT-7, za który miesiąc należy rozliczyć wystawioną w miesiącu np. październiku fakturę korektę na minus, korygującą stawkę VAT 23% na rozliczenie podatku VAT wg mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdy dostawa towaru miała miejsce w miesiącu wrześniu a fakturę korektę nabywca otrzymał w październiku i do Spółki dotarła w listopadzie? Czy należy uzyskać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru, aby spółka mogła rozliczyć w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano dostawy towaru, wystawioną fakturę korektę na minus, która koryguje stawkę VAT 23% na rozliczenie podatku VAT wg mechanizmu odwrotnego obciążenia? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Faktury korygujące wystawione ze stawką podstawową 23% podatku VAT do faktur pierwotnych dokumentujących sprzedane towary wyszczególnione w załączniku 11 do ustawy VAT, a podlegające rozliczeniu z zastosowaniem procedury odwrotnego obciążenia, należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 w miesiącu dokonania dostawy towarów, tj. w miesiącu wrześniu. Do powyższej sytuacji nie będzie miał zastosowania przepis zawarty w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy VAT, gdyż odnosi się on do sytuacji gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze pierwotnej lub wykazania kwoty podatku VAT wyższej niż należną. W przypadku odwrotnego obciążenia nie dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania i zmniejszenia kwoty podatku VAT, gdyż sprzedawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, tylko nabywca.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Uznanie, czy dla czynności świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia

  Fragment:

  (...) obciążenia? Stanowisko Wnioskodawcy, (ostatecznie przyjęte z pisma uzupełniającego wniosek z dnia 30 czerwca 2017 r.): Świadczenie Podwykonawcy na rzecz Generalnego Wykonawcy - Wykonawcy polegające na „kompleksowej dostawie i montażu biofiltra typu BI012200 o wydajności Q=12200 m 3 /H wraz z opracowaniem i przekazaniem Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla którego znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wykonywanych czynności.

  Fragment:

  Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ” ( http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008 ). Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie.