Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie korekty transakcji dokonanych w okresie od 23 listopada 2015 r. do 23 sierpnia 2016 r. oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do tych transakcji
Fragment:
Zatem, w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 pod poz. 28a do ustawy i oznaczonych znakiem „ ex ” z użyciem słowa „ wyłącznie ”, mechanizmem odwrotnego obciążenia – określonym w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy – podlegają towary wymienione po myślniku. Ustawodawca w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy wymienił następujące towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 26.30.22.0 – „ Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony ”. Wobec tego ww. poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy i wymienione w niej towary, dla których można zastosować mechanizm odwróconego obciążenia, obejmuje wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony. Mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie również do urządzeń sprzedawanych przez Wnioskodawcę występujących pod nazwą: smartwatch. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, sprzedawany towar pod nazwą smartwatch z modułem SIM jest to elektroniczne urządzenie mobilne wielkości naręcznego zegarka spełniające wszystkie funkcje tradycyjnego zegarka elektronicznego oraz dodatkowo posiadające niektóre funkcje smartfonu. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth zegarek komunikuje się z telefonem lub tabletem, zatem można odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne, a także otrzymywać powiadomienia o przychodzących wiadomościach.
2017
4
lut

Istota:
Możliwość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedaży regranulatu.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dokonując sprzedaży regranulatu, podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, niekorzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy - Przemysław B., ma prawo do zastosowania odwrotnego obciążenia przy sprzedaży regranulatu nabywcy, który jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy i zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT, zaś regranulat będący przedmiotem wniosku nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ani art. 122... Zdaniem Wnioskodawcy, regranulat otrzymywany w procesie przetwarzania odpadów sztucznych jest zaklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 38.32.33.0. w załączniku nr 11 do ustawy zawierającego katalog towarów do obrotu którym stosuje się w kraju „ odwrotne obciążenie ” grupowanie 38.32.33.0 znajduje się na poz. 40. Wnioskodawca dokonując sprzedaży w kraju regranulatu ma prawo do zastosowania odwrotnego obciążenia rozliczenia podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2016
20
lut

Istota:
Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia PKWiU 24.45.30.0.
Fragment:
Wykaz towarów i usług zawarty w załączniku nr 11 objętych procedurą odwrotnego obciążenia w pozycjach oznaczonych „ ex ” z użyciem słowa „ wyłącznie ”, należy interpretować w taki sposób, że odwrotnym obciążeniem objęty jest towar wymieniony po myślniku. W pierwszej części ustawodawca powołał wyłącznie nazwę grupowania, która jest przypisana przez PKWiU danemu symbolowi, dopiero po myślniku wymienił te towary, które mieszczą się w tym grupowaniu i są objęte odwrotnym obciążeniem. A zatem do grupy wyrobów sklasyfikowanych do PKWiU 24.45.30.0, stanowiących towary, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, należą wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że nabywany przez Wnioskodawcę towar – stop magnezowo-wapniowy – nie mieści się w treści załącznika nr 11 do ustawy, a zatem nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. W konsekwencji, nabycie tego towaru nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, a zatem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest dostawca tego towaru. Reasumując, nabycie przez Spółkę stopu magnezowo-wapniowego nie skutkuje/nie będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia podatku VAT przez Spółkę, na zasadzie odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
21
sty

Istota:
Zasadność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedawanego wyrobu (parapet zewnętrzny stalowy z blachy ocynkowanej).
Fragment:
Producent wystosował do Wnioskodawcy pismo informując, że od dnia 1 października 2013 r. parapety stalowe powinny być objęte zasadą odwrotnego obciążenia. Producent zaczął stosować to zasadę w praktyce, wystawiając faktury w klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 do pozycji zakupowych robionych (ciętych) w wymiarach pod zamówienie Wnioskodawcy oraz w przyjętej przez niego długości fabrycznej (dłużyca 6 m.b.). Według Ośrodka Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi produkt jakim jest parapet stalowy z blachy ocynkowanej, jeśli posiada jednolity przekrój poprzeczny na całej długości nie mający dodatkowych wygięć bocznych montażowych ma klasyfikację PKWIU 24.33.11.0 – „ Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej ” i taką też Wnioskodawca stosuje w swojej sprzedaży. Dostawy ww. wyrobu nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca ustala „ stawkę VAT – Odwrotne obciążenie ” na fakturach sprzedaży wyrobu jakim jest parapet zewnętrzny stalowy... Zdaniem Wnioskodawcy, parapet zewnętrzny stalowy sprzedaje z prawidłową „ stawką VAT – Odwrotne obciążenie ”, gdyż utrzymuje jednolity przekrój poprzeczny na całej długości zamówionego przez odbiorcę parapetu.
2015
30
maj

Istota:
Sposób opodatkowania usługi transportowej ściśle związanej z dostawą towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, w sytuacji gdy ta usługa dokumentowana jest przez dostawcę odrębną fakturą.
Fragment:
Wystawia faktury bez VAT z adnotacją „ obciążenie odwrotne ”. Przy sprzedaży wyrobów objętych odwrotnym obciążeniem występuje kwestia transportu. Niektórzy klienci dokonując zamówienia wyrobów objętych odwrotnym obciążeniem, zlecają zorganizowanie transportu tych wyrobów przez dostawcę i akceptują obciążenie tymi kosztami. Wobec tego są obciążani za usługę transportową, która jest ściśle związana z dostawą. Z przyczyn technicznych (program) Spółka nie ma możliwości ujęcia obciążenia za transport na fakturze za towar i wystawia oddzielnie fakturę za usługę. Numer zlecenia na fakturze za usługę transportową jest taki sam, jak na fakturze za towar, dodatkowo dopisywany jest numer faktury, której dotyczy dostawa. W związku z tym, że usługa jest bezpośrednio związana ze sprzedanym towarem, faktura za transport jest również wystawiana bez VAT, z adnotacją „ obciążenie odwrotne ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka obciążając klientów za usługę transportową oddzielnym dokumentem może zastosować procedurę odwrotnego obciążenia, czy powinna zastosować stawkę 23%... Zdaniem Spółki, świadczenie dodatkowe, jakim jest usługa transportu jest ściśle związane z tą dostawą i ma w stosunku do niej charakter uzupełniający.
2015
13
mar

Istota:
W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r. sprzedaż przedmiotowych towarów (regranulatu oraz płatka foliowego) zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 38.32.33.0 – surowce wtórne z tworzyw sztucznych, będzie objęta systemem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przy założeniu, że wszystkie warunki wymienione w tym przepisie zostaną spełnione.
Fragment:
Powyżej wskazane przepisy odwołują się do Załącznika nr 11 ustawy VAT, w którym wskazano zamknięty katalog towarów (określony w odniesieniu do kodów PKWiU), których obrót podlega „ odwrotnemu obciążeniu ”. Ponadto, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, dostawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, dostawca nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ar. 113 ust. 1 i 9 ustawy, dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zakładając spełnienie 4 powyższych punktów kluczowych do rozstrzygnięcia jest, czy sprzedawane przez Wnioskodawcę regranulaty można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii towarów (opadów) wymienionych w Załączniku nr 11 do ustawy VAT. Już samo przyporządkowanie danych towarów do określonego PKWiU rozstrzyga o dokonywaniu czynności z uwzględnieniem w fakturze 23% podatku VAT lub o konieczności dokonania „ odwrotnego obciążenia ”. W opinii Wnioskodawcy samo przyporządkowanie danego towaru jako odpadu na podstawie przepisów o odpadach nie rozstrzyga, że należy dany towar kwalifikować jako towar objęty załącznikiem nr 11 do ustawy VAT. Sama ustawa VAT nie zawiera definicji „ odpadu ”. Tu pojawia konieczność spojrzenia szerszego na definicję odpadu.
2014
21
lis

Istota:
Zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT
Fragment:
(...) obciążenia podatkiem VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, sformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza pod nazwą ... w roku 2012 oraz 2013 dokonała kilku transakcji polegających na kupieniu oraz odsprzedaniu zużytych opon samochodowych. Zakupu Wnioskodawczyni dokonywała od firmy ... (NIP: ...). Zakupione opony są odpadem (kod odpadu 16 01 03 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów) i zostały sprzedane firmie ... (NIP: ...) pod kodem PKWiU 38.11.54.0. W związku z treścią załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podany wyżej kod PKWiU stanowi podstawę do zastosowania procedury obciążenia podatkiem od towarów i usług nabywcy. Zaistniała sytuacja została objęta kontrolą w zakresie podatku od towarów i usług od listopada 2012 r. do maja 2013 r., przeprowadzoną przez Urząd Skarbowy ... przez ... oraz ... na podstawie upoważnienia nr ... z dnia 6 sierpnia 2013 r.
2014
12
wrz

Istota:
Obowiązki sprzedawcy w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.
Fragment:
W opisanych sytuacjach za ten podatek odpowiada nabywca tego towaru, będący podatnikiem VAT o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, otrzymujący fakturę z adnotacją „ odwrotne obciążenie ”. Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni, w tym zakresie, należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą także kwestii czy ma obowiązek sprawdzenia czy osoba, która nabywa u niej towary objęte mechanizmem „ odwrotnego obciążenia ” i prosi o wystawienie faktury, faktycznie i aktualnie tą działalność wykonuje. Ponadto, Wnioskodawczyni ma także wątpliwości co się dzieje w sytuacji, gdy zostanie przez kontrahenta wprowadzona w błąd, oraz czy ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy wystawi fakturę na „ odwrotne obciążenie ”, a okaże się, że firma nie istnieje. Należy zauważyć, że odwrotne obciążenie - czyli zobowiązanie nabywcy do rozliczenia podatku - ma miejsce w sytuacji gdy Wnioskodawczyni dokona dostawy dla podatnika o którym mowa w art. 15 ustawy. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że przepisy ustanawiające instytucję odwrotnego obciążenia nie wskazują w jaki sposób należy dokonać weryfikacji nabywców. Zatem, kwestia ustanowienia mechanizmów weryfikujących tych nabywców spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Natomiast, prawidłowość tych mechanizmów może być stwierdzona wyłącznie w toku postępowania kontrolnego lub podatkowego.
2014
11
cze

Istota:
Czy sprzedaż regranulatu wytwarzanego z odpadów pojedynczego materiału termoplastycznego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 26.10, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%?
Fragment:
Natomiast, w sytuacji gdy nabywcy towaru będącego przedmiotem wniosku, nie spełniają definicji podatnika w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy - to wówczas nie ma/nie może mieć zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę regranulatu wytwarzanego z odpadów pojedynczego materiału termoutwardzalnego lub dwóch albo więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem, nawet przekształconych w formy podstawowe, sklasyfikowanego przez Zainteresowanego do grupowania PKWiU 38.32.33.0 „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ” - w sytuacji, gdy jego sprzedaż jest/będzie odbywała się na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy - to wówczas do czynności tej zastosowanie ma/będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, począwszy do 1 października 2013 r. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż będącego przedmiotem wniosku towaru jest/będzie odbywała się na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, w myśl art. 15 ustawy - wówczas nie ma/nie może mieć zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia i czynność ta jest/będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawek właściwych dla danego towaru - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
17
maj

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: X.Y (dalej: Spółka, Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, określonych w decyzji Prezydenta Miasta, wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.; dalej: ustawa o odpadach), ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Wnioskodawca na podstawie powyższej decyzji uzyskał także pozwolenie na wytwarzanie: określonych w decyzji odpadów niebezpiecznych; określonych w decyzji odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w wyniku segregowania zmieszanych odpadów metalowych oraz wytwarzanych w wyniku segregowania zmieszanych odpadów papierowych i z tworzyw sztucznych.
2014
7
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obciążenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.