Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług remontów i modernizacji.
Fragment:
Jeżeli chociaż jeden z ww. warunków nie zostanie spełniony, nie wystąpi mechanizm „ odwrotnego obciążenia ”. Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że do usług, które Spółka nabywa w ramach realizacji rocznego planu remontów i modernizacji powierzonej substancji mieszkaniowej, wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy, będzie miał zastosowanie mechanizm „ odwrotnego obciążenia ”, gdyż zostaną spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika bowiem, że Spółka – zarejestrowany podatnik VAT czynny – zleca wykonanie usług budowlanych, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy w celu realizacji prac podmiotom zewnętrznym, także podatnikom VAT czynnym. Spółka działająca na zlecenie Gminy występuje zatem jako wykonawca, a zleceniobiorcy - jako podwykonawcy ww. usług.
2017
16
lis

Istota:
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji przedmiotowego projektu - montowanych u osób fizycznych (koszty bezpośrednie i pośrednie)
 • zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę dla mieszkańców oraz stawki dla nabytych usług
 • braku obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi montażu kolektorów słonecznych na Środowiskowym Domu Samopomocy
 • Fragment:
  Jednocześnie należy nadmienić, iż wykonawcy ww. usług tj. firmy które na zlecenie Gminy będą wykonywały montaż tych urządzeń będą zobowiązane do wystawienia faktury na rzecz Wnioskodawcy w odniesieniu do wykonanych przez siebie robót budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia. Zgodnie z opisem sprawy Gmina nabywa od wykonawcy usługę kompleksową montażu instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę, a następnie na rzecz mieszkańców dokonuje odsprzedaży tych usług. Zatem nabywane przez Wnioskodawcę usługi budowlane, sklasyfikowane w załączniku nr 14 do ustawy, są w całości objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla całości nabywanych usług budowlanych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia Gmina ma obowiązek rozliczenia podatku VAT od wykonawców usług montażu zestawów solarnych oraz kotłów na biomasę u mieszkańców Gminy w zakresie nabywania następujących usług: PKWiU 43.22.12.0 – „ roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” – usługi obejmujące roboty związane z instalowaniem (montażem) w budynkach kolektorów słonecznych i urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnej, służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji C.O oraz zimnej i ciepłej wody niezbędnych do podłączenia z systemem solarnym.
  2017
  14
  lis

  Istota:
  Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług wynajmu oraz usług montażu/demontażu rusztowań.
  Fragment:
  (...) obciążenia. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia będzie wyłącznie usługa sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 77.32.10.0 a więc sam wynajem rusztowania bez jego obsługi, tj. bez montażu i demontażu jako nie wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z powyższym do świadczonej usługi – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – powinna znaleźć zastosowanie 23% stawka podatku, o ile miejscem jej świadczenia i opodatkowania jest terytorium Polski. Przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że usługi polegające na wynajmowaniu rusztowań, ich montażu i demontażu oraz transporcie, Spółka, działając jako podwykonawca, wykonuje na statku. Jedynym kryterium przedmiotowym wynikającym z przepisów z zakresu podatku od towarów i usług zobowiązującym dany podmiot do zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia jest bowiem ustalenie, że określone usługi (tu: sklasyfikowane jako 43.99.20.0) mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy. W konsekwencji całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza (...)
  2017
  14
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania dostawy towaru wraz z montażem oraz wykonaniem podtorza za świadczenie kompleksowe oraz braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do tego świadczenia.
  Fragment:
  Zatem mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania dla dostawy suwnicy wraz z montażem sklasyfikowanej według PKWiU 28.22.14.0, . „ Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe; wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi ”. Tym samym dostawa podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki podatku dla dostawy suwnicy. Natomiast usługa montażu oraz wykonania podtorza (i ewentualnych fundamentów) będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia w sytuacji spełnienia warunków przewidzianych przepisami ustawy o VAT. W załączniku nr 14 do ustawy, pod poz. 5 wymieniono 42.12.20.0 PKWiU – Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. Tym samym wskazany przez Wnioskodawcę rodzaj usług świadczonych na rzecz generalnego wykonawcy w przedmiocie wykonania i montażu podtorza suwnicy wolnostojącego lub na słupach hali, świadczony przez Spółę jako podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z ust. 1h ustawy będzie opodatkowany z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem mając na uwadze stanowisko Spółki zgodnie z którym dostawa suwnicy wraz z jej montażem oraz wykonaniem podtorza (i ewentualnych fundamentów) jako świadczenie kompleksowe podlega opodatkowaniu stawką 23% należało uznać je za nieprawidłowe.
  2017
  24
  paź

  Istota:
  Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia, opodatkowanie i sposób udokumentowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy Spółką a pozostałymi konsorcjantami,
  Fragment:
  (...) obciążenia w VAT), a w określonych przypadkach za pomocą not księgowych? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawców, w odniesieniu do faktur wystawianych na rzecz Spółki jako lidera konsorcjum, przez Wnioskodawcę 2 i Wnioskodawcę 3 jako pozostałych partnerów konsorcjum, dokumentujących wykonane przez nich roboty budowlane, nie należy stosować mechanizmu odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT - w tym przypadku faktury te powinny być wystawiane przez Wnioskodawcę 2 i Wnioskodawcę 3 na zasadach ogólnych. Zdaniem Wnioskodawców, obciążenie przez jednego z Wnioskodawców innych Wnioskodawców przypadającą im częścią kosztów wspólnych zasadniczo powinno być dokumentowane za pomocą faktur VAT (na zasadach ogólnych, zaś w przypadku przenoszenia kosztów wspólnych związanych z usługami budowlanymi o których mowa w pozycjach 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT - na zasadzie odwrotnego obciążenia w VAT). Jedynie w przypadku kosztów wspólnych ponoszonych pierwotnie przez jednego Wnioskodawców bez VAT (np. opłaty administracyjne niepodlegające VAT) obciążenie innych Wnioskodawców ich częścią powinno następować na podstawie not księgowych.
  2017
  27
  wrz

  Istota:
  W zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego od nabytych od Podzleceniobiorców usług na zasadach odwrotnego obciążenia.
  Fragment:
  A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU. Udzielając zatem odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie oznaczone jako nr 2 podkreślić należy, że mechanizm odwróconego obciążenia - jak wyżej wskazano - ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Z kolei podwykonawcą jest każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Jednocześnie wskazać należy, że ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku - ma charakter indywidualny.
  2017
  13
  wrz

  Istota:
  Zastosowanie mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia
  Fragment:
  Tym samym spełniony zostaje drugi warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ad. 3 Usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - spełniony zostaje trzeci warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ad. 4 Czwartym warunkiem stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie jest, aby usługodawca świadczył usługi stanowiące roboty budowlane jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT). W przypadku, gdy usługodawca nie działa w charakterze podwykonawcy mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania, tym samym więc usługodawca rozlicza VAT na zasadach ogólnych. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, jak należy rozumieć działanie w charakterze podwykonawcy. Zdaniem Spółki, sytuacja taka ma miejsce, gdy efekt usług budowlanych świadczonych przez usługobiorcę stanowi część lub całość robót świadczonych przez innego podatnika. Zdaniem Spółki w zaistniałym stanie faktycznym, czwarty warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. Fakt wyrządzenia szkód podczas prac budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Inwestora, które polegają na modernizacji linii kolejowej na odcinku ...... jest zdarzeniem, które należy rozpatrywać odrębnie od prac jakie zostały zlecone Wykonawcy przez Inwestora.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawka podatku VAT dla dostawy konstrukcji stalowych
  Fragment:
  (...) obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zatem, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, znajdzie tutaj zastosowanie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że sama usługa montażu konstrukcji stalowych PKWiU 43.99.50.0 i 43.99.70.0 winna być opodatkowana: dla Inwestora stawką VAT 23%, a na zasadach podwykonawstwa po spełnieniu warunków art. 17 ust. 1 pkt 8 i załącznika nr 14 do ustawy VAT - z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Odnosząc się natomiast do sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest dostawa konstrukcji stalowych z montażem, należy zbadać czy – przedmiotem świadczenia w tym przypadku jest jako świadczenie kompleksowe stanowiące dostawę towarów czy świadczenie usług, czy też przedmiotem świadczenia są dwa odrębne świadczenia, tj. dostawa towarów oraz usługa montażu. Należy zauważyć, że w obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, gdyż składają się z kilku pojedynczych świadczeń.
  2017
  30
  sie

  Istota:
  Mechanizm odwrotnego obciążenia do świadczeń polegających na dostawie i montażu barier energochłonnych
  Fragment:
  Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie tylko do usługi montażu, zaś dostawa konstrukcji nie podlega odwrotnemu obciążeniu. Odnosząc się do stanu faktycznego oznaczonego we wniosku nr 3, należy stwierdzić, ze mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami, mianowicie dostawa barier oraz usługa montażu. Wnioskodawca montuje bariery, które nie należą do Wnioskodawcy, bowiem jak wskazano, prawo do rozporządzania barierami jak właściciel przechodzi na nabywcę w momencie ich odbioru, a następnie Wnioskodawca po upływie określonego czasu montuje te bariery. Zatem zarówno dla sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 2 , gdzie Wnioskodawca oddzielnie fakturuje dostawę i montaż bądź w dwóch różnych pozycjach na fakturze lub na dwóch odrębnych fakturach dostawa barier będzie opodatkowana tak samo jak w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest produkcja i dostawa barier energochłonnych, bez ich montażu tj. mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, zatem świadczenie będące dostawą barier energochłonnych będzie opodatkowane na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Natomiast usługa montażu będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku gdy będzie wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.
  2017
  24
  sie

  Istota:
  Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do „usług zapewnienia służby bhp”.
  Fragment:
  W tym przede wszystkim pojawia się wątpliwość co do zastosowania przy rozliczaniu ww. usług mechanizmu odwrotnego obciążenia stosownie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w tak opisanym stanie faktycznym usługi zapewnienia służby bhp powinny być rozliczane między Generalnym Wykonawcą a Wnioskodawcą będącym podwykonawcą na zasadach ogólnych i z zastosowaniem 23% stawki VAT, czy też zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego obciążenia określony w art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h i 2 ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy: Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), jednym z założeń nowelizacji było dokonanie zmiany sposobu rozliczania podatku w przypadku świadczenia usług budowlanych. Według znowelizowanego art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  2017
  24
  sie
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obciążenia
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.