Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm budujących drogi w zakresie usług zamiatarką natomiast usługi transportu wody beczkowozem podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Fragment:
A zatem ww. usługi zamiatarką podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Odnosząc się natomiast do świadczonych przez Wnioskodawcę – jako podwykonawcę – usług w zakresie transportu wody beczkowozem, sklasyfikowanych przez Zainteresowanego zgodnie z PKWiU pod symbolem 49.41.19.0, tj. Pozostały transport drogowy towarów, należy wskazać, że ww. usługi nie są usługami wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. A zatem ww. usługi transportu wody beczkowozem podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm budujących drogi w zakresie usług zamiatarką należało uznać za prawidłowe. Natomiast w zakresie zastosowania ww. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług transportu wody beczkowozem za nieprawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.
2017
19
lip

Istota:
Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia w przypadku wykonywania usług na statkach.
Fragment:
(...) obciążenia, jeżeli Spółka świadczy je jako podwykonawca. Dla porządku należy jednak zastrzec, że w tej sytuacji: usługodawca (Spółka) powinna być podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9; każdorazowy usługobiorca powinien być podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że „ (...) statek nie jest budowlą, budynkiem, ani obiektem inżynierii lądowej i wodnej (...) ”. Jedynym kryterium przedmiotowym wynikającym z przepisów z zakresu podatku od towarów i usług zobowiązującym dany podmiot do zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia jest bowiem ustalenie, że określone usługi (tu: sklasyfikowane jako 43.21.10.2) mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna: nie rozstrzyga kwestii zastosowania 0% stawki VAT do usług świadczonych przez Spółkę; została oparta na założeniu, że miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Spółkę jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również, że nabywcami tych usług są podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynny; nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Spółkę w świetle PKWiU.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie uznania kontrahenta Spółki za podwykonawcę oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia albowiem spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, ... Sp. z o.o. (usługodawca) jest podwykonawcą Wnioskodawcy a świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 25), objętych wskazanym tam symbolem PKWiU, tj. 43.22.12.0. W konsekwencji, ... Sp. z o.o. - kontrahent Wnioskodawcy wykonując jako Podwykonawca opisywaną we wniosku kompleksową usługę, wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 25), objętą symbolem PKWiU 43.22.12.0 – winien udokumentować i rozliczyć całość zrealizowanego złożonego świadczenia na zasadach odwróconego obciążenia. Tym samym faktura dokumentująca wykonanie ww. świadczenia na rzecz Wnioskodawcy będącego generalnym wykonawcą winna zostać wystawiona z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, tj. kontrahent Wnioskodawcy jako podwykonawca nie powinien na przedmiotowej fakturze wykazywać stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, natomiast ww. faktura obejmująca całość zrealizowanego świadczenia powinna zawierać adnotację „ odwrotne obciążenie ”. Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1 i nr 2, należało uznać je za prawidłowe.
2017
15
lip

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia
Fragment:
Z kolei przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest – w stosunku do swojego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i w konsekwencji rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług. A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie braku opodatkowania świadczonych usług na rzecz Wnioskodawcy w mechanizmie odwrotnego obciążenia i prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Przy czym w odróżnieniu od wskazanego w niniejszym Wniosku stanu faktycznego, w tym przykładzie wskazano, że Właściciel na podstawie umowy jest uprawniony do obciążenia kosztami przeprowadzonych remontów najemców, w części dotyczącej tych lokali. Na tej podstawie, w Objaśnieniach, uznano że: Właściciel ma obowiązek rozliczyć na zasadach właściwych dla odwrotnego obciążenia nabycie usług remontowych, oraz ma obowiązek rozliczyć na zasadach ogólnych świadczenie usług budowlanych na rzecz najemców, gdyż działa na ich rzecz jako wykonawca usług. W przedmiotowym stanie faktycznym, nie dojdzie do obciążenia najemcy kosztami przeprowadzonego remontu. Tym samym nie będzie on działał wobec najemcy jako wykonawca usług. Wobec powyższego, jako że Usługi nabyte przez Wnioskodawcę 1 od Wnioskodawcy 2, nie będą przedmiotem dalszej „ odprzedaży ”, to Wnioskodawca 2 nie będzie działał wobec Wnioskodawcy 1 jako podwykonawca. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawcy uznają, że: Wnioskodawca 2 nie powinien uznawać świadczonej Usługi za usługę wykonywaną przez podwykonawcę, a w konsekwencji powinien udokumentować tą Usługę wystawiając fakturę z wykazanym podatkiem VAT, zaś Wnioskodawca 1 nie ma obowiązku naliczyć podatku należnego od nabytej Usługi. Ad. 2. Odpowiedź na pytanie 2 jest zasadna w sytuacji, gdyby organ potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawców w odpowiedzi na pytanie 1.
2017
28
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest podwykonawcą robót budowlanych czy też nie, a co za tym idzie czy w istniejącej sytuacji zostały wypełnione przesłanki, o których mowa w art. 17 ust lh ustawy o podatku od towarów i usług, nakładające na Wnioskodawcę obowiązek stosowania zasady mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT?
Fragment:
Ww. załącznik nr 14 do ustawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług.
2017
23
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług.
Fragment:
Czy do rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a poszczególnymi Wykonawcami, z tytułu wykonania usług określonych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, które zostały wykonane po dniu 1 stycznia 2017 r. znajduje zastosowanie, tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, przewidziany w art. 17 Ustawy o VAT, a w konsekwencji czy Wykonawcy prawidłowo wystawili faktury na rzecz Wnioskodawcy z naliczonym podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, do rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a poszczególnymi Wykonawcami, z tytułu wykonania usług określonych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, które zostały wykonane po dniu 1 stycznia 2017 r. nie znajduje zastosowania, tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, przewidziany w art. 17 Ustawy o VAT, a w konsekwencji Wykonawcy prawidłowo wystawili na rzecz Wnioskodawcy faktury z naliczonym podatkiem VAT. Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej „ Ustawa nowelizująca ”) znowelizowano przepisy Ustawy o VAT m.in. w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT. Znowelizowane przepisy art. 17 Ustawy o VAT, dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny”.
2017
22
cze

Istota:
Zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług
Fragment:
Czy operator koparki prowadzący działalność w tym danym przypadku świadczy dla Spółki G. usługę czy jest podwykonawcą i w związku z tym powinien wystawić fakturę odwrotne obciążenie? Spółka G. buduje drogę na podstawie umowy z zamawiającym Publicznym. Na budowę przyjeżdża firma, która swoimi sprzętami (układarka nawierzchni, walec) i swoimi ludźmi wykona dla Spółki G. warstwy nawierzchni asfaltowej. Czy ta firma w tym danym przypadku świadczy dla Spółki G. usługę czy jest podwykonawcą i w związku z tym powinien wystawić fakturę odwrotne obciążenie? Spółka G. buduje drogę na podstawie umowy z Zamawiającym Publicznym. Na budowę przyjeżdża kierownik budowy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i pełni na budowie prowadzonej przez G. funkcję kierownika budowy. Czy dany kierownik w tym przypadku świadczy dla Spółki G. usługę czy jest podwykonawcą i w związku z tym powinien wystawić fakturę odwrotne obciążenie? Zdaniem Wnioskodawcy, dla wszystkich zakupów materiałów podstawowych oraz usług zidentyfikowanych dla konkretnej budowy, dla które jest tzw. wykonawcą generalnym, powinny mieć zastosowanie przepisy wg art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT - czyli zasada odwrotnego obciążenia. Dotyczy to usług z załącznika 14 do ustawy W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w odniesieniu do nabywanych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 43.99.9, PKWiU 43.12.12., 43.12.11 oraz symbolem PKWiU 42.11.2 oraz nieprawidłowe w odniesieniu do nabywanych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 71.12.34, 71.12.35, symbolem PKWiU 81.30.10, 77.32.1 oraz symbolem PKWiU 72.12.20.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
(...) obciążenia – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 26 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ślusarstwa i produkuje konstrukcje stalowe. Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2024) ustawodawca wprowadził mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie, dla których zastosowanie znajduje art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, przerzucający obowiązek rozliczenia podatku VAT z dostawcy na ich nabywcę (tzw. odwrotne obciążenie - reverse charge). Zasada odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. W załączniku 14 pod poz. 45 wskazano, że „ odwrotnym obciążeniem ” objęte są roboty budowlane związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych.
2017
22
cze

Istota:
W sytuacji, gdy Wnioskodawca (działający w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy) nabywa od podwykonawców usługi sklasyfikowane w załączniku nr 14 do ustawy znajdzie zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy, tym samym to na Wnioskodawcy (usługobiorcy) ciąży obowiązek rozliczenia tej transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Ustalenie zatem, czy dane usługi podlegają rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku - ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT oraz czy jest świadczona przez podwykonawcę. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca (działający w charakterze głównego wykonawcy lub podwykonawcy) nabywa od podwykonawców usługi sklasyfikowane w załączniku nr 14 do ustawy znajdzie zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy, tym samym to na Wnioskodawcy (usługobiorcy) ciąży obowiązek rozliczenia tej transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy o zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia należy uznać za prawidłowe. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU.
2017
22
cze

Istota:
Spółce projektowej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze złożonej deklaracji podatkowej. Należy bowiem wskazać, że w przypadku usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ich nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek należny. Przy czym jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy kwota podatku należnego stanowi kwotę podatku naliczonego. Zatem określony przez Spółkę projektową, jako nabywcę usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony, który podlega odliczeniu.
Fragment:
W konsekwencji ww. usługi budowlane realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki projektowej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest Spółka projektowa jako nabywca usług. Tym samym wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki projektowej nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku. Powinna natomiast zawierać adnotację „ odwrotne obciążenie ”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również obowiązku złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym w zakresie świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek projektowych. Jak wynika z powołanego powyżej art. 101a ust. 1 ustawy obowiązkiem podatnika świadczącego usługi, w odniesieniu do których - na mocy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy - podatnikiem jest usługobiorca, jest złożenie w urzędzie skarbowym zbiorczej informacji o świadczonych usługach. Z rozstrzygnięcia przyjętego w niniejszej interpretacji wynika, że Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki projektowej usługi, które podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, co oznacza, że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu przedmiotowych świadczeń na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. lh ustawy jest Spółka projektowa jako nabywca usług.
2017
22
cze

Istota:
Stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych na rzecz inwestora.
Fragment:
Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla przedmiotowych usług świadczonych dla inwestora. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania ponieważ Wnioskodawca – jako wykonawca – będzie świadczył usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy bezpośrednio na rzecz inwestora, zatem Wnioskodawca dla transakcji na tym etapie nie będzie podwykonawcą, lecz generalnym wykonawcą ww. robót. W konsekwencji w sprawie nie znajdzie zastosowanie art. 17 ust. 1h ustawy o VAT warunkujący zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenie usług bezpośrednio na rzecz inwestora powoduje, że Wnioskodawca nie może być uznany za podwykonawcę a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obciążenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.