Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie korekty rozliczenia podatku w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W deklaracji VAT-7, za który miesiąc należy rozliczyć wystawioną w miesiącu np. październiku fakturę korektę na minus, korygującą stawkę VAT 23% na rozliczenie podatku VAT wg mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdy dostawa towaru miała miejsce w miesiącu wrześniu a fakturę korektę nabywca otrzymał w październiku i do Spółki dotarła w listopadzie? Czy należy uzyskać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru, aby spółka mogła rozliczyć w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano dostawy towaru, wystawioną fakturę korektę na minus, która koryguje stawkę VAT 23% na rozliczenie podatku VAT wg mechanizmu odwrotnego obciążenia? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Faktury korygujące wystawione ze stawką podstawową 23% podatku VAT do faktur pierwotnych dokumentujących sprzedane towary wyszczególnione w załączniku 11 do ustawy VAT, a podlegające rozliczeniu z zastosowaniem procedury odwrotnego obciążenia, należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 w miesiącu dokonania dostawy towarów, tj. w miesiącu wrześniu. Do powyższej sytuacji nie będzie miał zastosowania przepis zawarty w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy VAT, gdyż odnosi się on do sytuacji gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze pierwotnej lub wykazania kwoty podatku VAT wyższej niż należną. W przypadku odwrotnego obciążenia nie dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania i zmniejszenia kwoty podatku VAT, gdyż sprzedawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, tylko nabywca.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie, czy dla czynności świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia

Fragment:

(...) obciążenia? Stanowisko Wnioskodawcy, (ostatecznie przyjęte z pisma uzupełniającego wniosek z dnia 30 czerwca 2017 r.): Świadczenie Podwykonawcy na rzecz Generalnego Wykonawcy - Wykonawcy polegające na „kompleksowej dostawie i montażu biofiltra typu BI012200 o wydajności Q=12200 m 3 /H wraz z opracowaniem i przekazaniem Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla którego znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wykonywanych czynności.

Fragment:

Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ” ( http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008 ). Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek zastosowania zasad ogólnych opodatkowania, a nie tzw. odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą obowiązku zastosowania zasad ogólnych opodatkowania, a nie tzw. odwrotnego obciążenia do ww. usługi. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów organ interpretacyjny stwierdza, że usługi w zakresie koordynacji i nadzoru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, w tym usług w zakresie wykonywania tynków gipsowych, usług w zakresie odbioru wykonanych tynków gipsowych w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 71.12.20.0., nie mogą być opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdyż nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy. Zatem Spółka ma obowiązek (a nie prawo – jak to stwierdziła we własnym stanowisku) uznania i dokumentowania fakturami po dniu 1 stycznia 2017 r., że jej sprzedaż usług w zakresie obioru tynków i koordynacji robót na rzecz ... jest opodatkowana po stronie Spółki podatkiem od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 23%. Wobec tego ocena rozważań Spółki co do statusu podwykonawcy jest bezprzedmiotowa. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Spółkę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Spółka poprawnie zakwalifikowała świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

2018
15
kwi

Istota:

- objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domów w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem do sprzedaży wraz z działką,
- objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domu jednorodzinnego na działce inwestora,
- zastosowanie stawki podatku VAT na usługi budowlane dotyczące budynku sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 12 oraz w zakresie zastosowania współczynnika w wykazaniu podatku należnego od otrzymanych faktur zakupowych, na których podwykonawca zastosował metodę odwrotnego obciążenia.

Fragment:

(...) obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domów w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem do sprzedaży wraz z działką, prawidłowe - w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domu jednorodzinnego na działce inwestora, nieprawidłowe – w zakresie zastosowania stawki podatku VAT na usługi budowlane dotyczące budynku sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 12 oraz w zakresie zastosowania współczynnika w wykazaniu podatku należnego od otrzymanych faktur zakupowych, na których podwykonawca zastosował metodę odwrotnego obciążenia. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domów w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem do sprzedaży wraz z działką, objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych w przypadku budowy domu jednorodzinnego na działce inwestora, zastosowania stawki podatku VAT na usługi budowlane dotyczące budynku sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 12 oraz w zakresie zastosowania współczynnika w wykazaniu podatku należnego od otrzymanych faktur zakupowych, na których podwykonawca zastosował metodę odwrotnego obciążenia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.

Fragment:

Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Odnosząc powyższe do opisu sprawy należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia, gdyż Wnioskodawca jako deweloper (inwestor) zleci wykonanie całości lub części prac głównemu wykonawcy, który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą. Mechanizm odwróconego obciążenia nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, gdy Spółka zleci wykonanie robót bezpośrednio podmiotom świadczącym usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, bowiem usługi te będą wykonywane na rzecz dewelopera (inwestora), czyli zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy). Reasumując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., nabywane przez Wnioskodawcę usługi nie będą objęte mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług podwykonawstwa zastępczego oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do tych rozliczeń.

Fragment:

Odpowiadając na pytanie nr 2 przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku opisanym w pkt 2 przedmiotowego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedmiotowe obciążenie jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiedź na pytanie nr 3 W związku z powyższym dokonując obciążenia Podwykonawcy w sposób, o którym mowa w pkt 3 opisanego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca nie wykonuje żadnej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Tego rodzaju obciążenie ma charakter odszkodowawczy i nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku braku jakiegokolwiek obciążenia. Co za tym idzie przedmiotowe rozliczenie z Podwykonawcą nie wywołuje po stronie Wnioskodawcy skutków podatkowanych w zakresie podatku od towarów i usług. Odpowiadając na pytanie nr 3 przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku opisanym w pkt 3 przedmiotowego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedmiotowe obciążenie jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiedź na pytanie nr 4 W związku z powyższym dokonując obciążenia Podwykonawcy w sposób, o którym mowa w pkt 4 opisanego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca świadczy na rzecz Podwykonawcy usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Co za tym idzie przedmiotowe rozliczenie z Podwykonawcą wywołuje po stronie Wnioskodawcy skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.

Fragment:

Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Odnosząc powyższe do opisu sprawy należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia, gdyż Wnioskodawca jako deweloper (inwestor) zleci wykonanie całości lub części prac głównemu wykonawcy, który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą. Mechanizm odwróconego obciążenia nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, gdy Spółka zleci wykonanie robót bezpośrednio podmiotom świadczącym usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, bowiem usługi te będą wykonywane na rzecz dewelopera (inwestora), czyli zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy). Reasumując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., nabywane przez Wnioskodawcę usługi nie będą objęte mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do realizowanych usług montażu i demontażu stoisk targowych.

Fragment:

Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie. Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi montażu i demontażu stoisk targowych na targach i wystawach klasyfikuje pod symbolem PKWiU 82.30.12.0 – usługi związane z organizacją targów i wystaw. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione ww. usługi związane z organizacją targów i wystaw. Zatem skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę.

2018
14
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Natomiast pozostałe wskazane przez Wnioskodawcę symbole PKWiU, tj. 47.00.41.0, 74.10.19.0 i 78.30.14.0 nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, a zatem w stosunku do tych czynności nie ma zastosowania procedura odwrotnego obciążenia. Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na projektowaniu tymczasowej organizacji ruchu, sporządzaniu projektów budowlanych dla tymczasowych dróg technologicznych oraz wjazdów na budowę i projektowaniu programów sygnalizacji świetlnych (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.10.19.0), sprzedaży oznakowania (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 47.00.41.0) oraz wypożyczanie pracowników na potrzeby innych firm (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 78.30.14.0) podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT i w stosunku do nich nie znajduje zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Natomiast w stosunku do usług polegających na oznakowaniu poziomym i pionowym na czas prowadzonych robót (oznakowanie tymczasowe), docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), wypożyczeniu oznakowania oraz montażu i zmianie programów sygnalizacji świetlnej (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.11.20.0) zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
21
mar

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, że należność przysługująca Wnioskodawcy od podwykonawcy pierwotnego z tytułu obciążenia go kosztami usunięcia usterek przez podwykonawcę zastępczego nie stanowi wynagrodzenia za wykonane usługi, lecz odszkodowanie za nienależycie wykonane usługi, które podwykonawca pierwotny nie naprawił we własnym zakresie. W konsekwencji powyższego obciążenie podwykonawcy pierwotnego kosztami usunięcia usterek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem z uwagi na fakt, że ww. koszty pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tym samym brak jest podstaw do wystawienia faktury dokumentującej te zdarzenia, bowiem – jak wynika z powołanego wyżej przepisu z art. 106b ust. 1 ustawy – faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. Podsumowując, w przypadku obciążenia przez Wnioskodawcę podwykonawcy pierwotnego kosztami usunięcia usterek przez podwykonawcę zastępczego nie powstanie obowiązek wystawienia faktury z tego tytułu. Przy czym dla powyższego bez znaczenia pozostaje kwestia czy wartość usuniętych usterek przez podwykonawców zastępczych przekracza, czy nie przekracza wartość zatrzymanych środków tytułem kaucji gwarancyjnej. Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku, z którego wynika obowiązek wystawienia przez Wnioskodawcę faktury refakturującej wartość usuniętych usterek, w części przekraczającej środki zatrzymane tytułem kaucji gwarancyjnej bądź gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należało uznać za nieprawidłowe.