Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Mechanizm odwrotnego obciążenia do świadczeń polegających na dostawie i montażu barier energochłonnych
Fragment:
(...) obciążenia przewidzianą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W razie, gdyby stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w odniesieniu do pytania pierwszego uznane zostało za nieprawidłowe prosimy o wskazanie, w jaki sposób Spółka powinna rozliczać, na gruncie podatku od towarów i usług, czynności opisane w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę, wykonywane przez Spółkę, poprzez Dalszego Podwykonawcę, na rzecz Kontrahenta Spółki, tj. czy wszystkie czynności będą opodatkowane stawką 23% bez zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia czy też tylko czynności polegające na dostawie, zabezpieczeniu antykorozyjnym i transporcie na plac budowy konstrukcji stalowych będą opodatkowane stawką 23% bez zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, a czynności polegające na montażu tych konstrukcji będą opodatkowane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia., Ad 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ ustawa o VAT ”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia i prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez Podwykonawcę
Fragment:
W świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o VAT tzw. odwrotnego obciążenia (rozliczenia VAT jako nabywca) dokonuje się wyłącznie w stosunku do zamkniętego katalogu usług wymienionych w Załączniku 14 do ustawy o VAT, który ogranicza się do wyliczenia określonych rodzajów usług budowlanych. Zatem aby Usługi mogły podlegać odwrotnemu obciążeniu, musiałyby one stanowić usługi budowlane wymienione w Załączniku 14 do ustawy o VAT Ustawodawca definiując w Załączniku 14 do Ustawy o VAT usługi budowlane, które podlegają odwrotnemu obciążeniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o VAT posłużył się odwołaniem do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008:), wymieniając zamkniętą listę robót budowlanych zawartych w stosownych grupowaniach PKWIU. Ustawodawca uznał, iż tylko roboty budowlane mieszczące się w Działach 41, 42 i 43 Sekcji F PKWiU 2008 podlegają odwrotnemu obciążeniu: PKWiU - Dział 41 - BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PKWiU - Dział 42 - BUDOWLE 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PKWiU - Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Poza odwołaniem do Działów 41, 42 i 43 Sekcji F PKWiU 2008 i zawartych w tych Działach szczegółowych grupowań wymienionych w Załączniku 14, ustawa o VAT nie zawiera innej definicji usług czy też robót budowlanych - decydujące jest tu zatem prawidłowe zaklasyfikowanie usług do danego grupowania PKWiU.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie braku obowiązku zastosowania odwrotnego obciążenia dla usługi wynajmu podnośnika koszowego z kierowcą i w konsekwencji opodatkowania tej czynności 23% stawką podatku VAT.
Fragment:
Z kolei przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest – w stosunku do swojego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i w konsekwencji rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług. A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia albowiem spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, Wnioskodawca (usługodawca) jest podwykonawcą usługobiorcy, a wykonywana usługa dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy, objętych wskazanym tam symbolem PKWiU, tj. 43.21.10.2. W konsekwencji, Wnioskodawca wykonując jako Podwykonawca na rzecz podmiotu nie będącego Inwestorem, opisywaną we wniosku usługę objętą symbolem PKWiU 43.21.10.2, wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy – winien rozliczyć ją na zasadach odwrotnego obciążenia i udokumentować fakturą z adnotacją „ odwrotne obciążenie ”, bez wykazania stawki i kwoty podatku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2017
28
gru

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy nabywając Usługi od Generalnego Wykonawcy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy nabywając Usługi od Generalnego Wykonawcy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU. Podatnikami podatku VAT z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy, za wyjątkiem w szczególności sytuacji wymienionych w przepisach art. 17 ust 1 pkt 8 VATU gdzie nabywający usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, (tj. w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia), staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Należy zaznaczyć, że podatnikami z tytułu świadczenia usług budowlanych są ich nabywcy, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: świadczona usługa budowlana wymieniona jest w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, usługodawcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 VATU, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 VATU, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 VATU, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (art. 17 ust 1 h VATU).
2017
22
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nabywając Usługi od Generalnego Wykonawcy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, nabywając Usługi od Generalnego Wykonawcy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU. Podatnikami podatku VAT z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy, za wyjątkiem w szczególności sytuacji wymienionych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 VATU gdzie nabywający usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, (tj. w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia), staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Należy zaznaczyć, że podatnikami z tytułu świadczenia usług budowlanych są ich nabywcy, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: świadczona usługa budowlana wymieniona jest w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, usługodawcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 VATU, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 VATU, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 VATU, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h VATU).
2017
21
gru

Istota:
W zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do prac projektowych.
Fragment:
Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wypłaty wynagrodzenia na rzecz Projektanta w pierwszej kolejności zauważyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług poprzez rozliczenie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia nie podlega wynagrodzenie, lecz ewentualna czynność stanowiąca świadczenie usług, na poczet bądź z tytułu której ta wypłata jest uiszczana. Udzielając zatem odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie podkreślić należy, że mechanizm odwróconego obciążenia - jak wyżej wskazano - ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Z kolei podwykonawcą jest każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że chociaż podmiot wykonujący w ramach umowy zawartej z Wnioskodawcą usługi projektowe sklasyfikowane przez Zainteresowanego wg symbolu PKWiU - 71.11.23.0, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, to przedmiotowe usługi, które wykonuje na rzecz Wnioskodawcy nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, wobec powyższego w okolicznościach niniejszej sprawy nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy prawidłowe jest potraktowanie opisanej we wniosku usługi jako kompleksowej i rozliczanie takiej transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest potraktowanie wyżej opisanej usługi jako kompleksowej i rozliczanie takiej transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem wnioskodawcy od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienionych w poz. 2-48 dodawanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do ustawy o VAT. Dodatkowo są spełnione warunki zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec usług stanowiących roboty budowlane, tzn.: są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca. Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych drzwi i okien zgodnie z umowami zawieranymi z zamawiającymi mają charakter świadczenia usług z wykorzystaniem materiałów własnych i w związku z tym należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Pismem z 7 listopada 2017 r. uzupełniono opis stanowiska następująco: Zdaniem wnioskodawcy wykonywane świadczenie stanowi usługę kompleksową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
9
gru

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych nabywanych przez dewelopera
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nabywając usługi od Generalnego Wykonawcy obejmujące wykonanie zmian lokatorskich Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, nabywając usługi od Generalnego Wykonawcy obejmujące wykonanie zmian lokatorskich Wnioskodawca nie jest zobowiązanych do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h VATU. Podatnikami podatku VAT z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy, za wyjątkiem w szczególności sytuacji wymienionych w przepisach art. 17 ust 1 pkt 8 VATU gdzie nabywający usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, (tj. w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia), staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Należy zaznaczyć, że podatnikami z tytułu świadczenia usług budowlanych są ich nabywcy, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: świadczona usługa budowlana wymieniona jest w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, usługodawcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 VATU, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 VATU, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 VATU, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h VATU).
2017
7
gru

Istota:
Zastosowania przez Wnioskodawcę mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Podzlecone usługi budowlane zostaną opodatkowane na zasadzie odwróconego obciążenia, zatem przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca „ podzlecający ” usługę kolejnemu podatnikowi jest - w stosunku do tego podwykonawcy - głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Poniższy schemat pokazuje przykładowy szereg zleceń w ramach tej samej inwestycji. Inwestor, np. deweloper, zleca podatnikowi (głównemu wykonawcy) budowę nieruchomości. Wykonawca ten część prac wykonuje samodzielnie, część prac zleca kolejnym podatnikom (podwykonawcom). Jeden z podwykonawców zleca część prac kolejnemu podatnikowi, który z punktu widzenia mechanizmu odwróconego obciążenia również jest uznany za podwykonawcę Każdy kolejny podatnik w takim szeregu zleceń również będzie uznany za podwykonawcę”. W przeciwieństwie do powyższego, inwestora nie można uznać za podwykonawcę, ponieważ inwestor nie jest kolejnym podatnikiem w szeregu zleceń, w ramach umowy zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nabywania usługi naprawy gwarancyjnej od podmiotu trzeciego
Fragment:
Z kolei przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest – w stosunku do swojego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i w konsekwencji rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług. A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU, usługodawca i usługobiorca są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, sprzedaż u usługodawcy nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obciążenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.