Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Obciążenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obciążenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego od nabytych od Podzleceniobiorców usług na zasadach odwrotnego obciążenia.
Fragment:
A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU. Udzielając zatem odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie oznaczone jako nr 2 podkreślić należy, że mechanizm odwróconego obciążenia - jak wyżej wskazano - ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Z kolei podwykonawcą jest każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Jednocześnie wskazać należy, że ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku - ma charakter indywidualny.
2017
13
wrz

Istota:
Zastosowanie mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia
Fragment:
Tym samym spełniony zostaje drugi warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ad. 3 Usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - spełniony zostaje trzeci warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ad. 4 Czwartym warunkiem stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie jest, aby usługodawca świadczył usługi stanowiące roboty budowlane jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT). W przypadku, gdy usługodawca nie działa w charakterze podwykonawcy mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania, tym samym więc usługodawca rozlicza VAT na zasadach ogólnych. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, jak należy rozumieć działanie w charakterze podwykonawcy. Zdaniem Spółki, sytuacja taka ma miejsce, gdy efekt usług budowlanych świadczonych przez usługobiorcę stanowi część lub całość robót świadczonych przez innego podatnika. Zdaniem Spółki w zaistniałym stanie faktycznym, czwarty warunek do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. Fakt wyrządzenia szkód podczas prac budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Inwestora, które polegają na modernizacji linii kolejowej na odcinku ...... jest zdarzeniem, które należy rozpatrywać odrębnie od prac jakie zostały zlecone Wykonawcy przez Inwestora.
2017
7
wrz

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawka podatku VAT dla dostawy konstrukcji stalowych
Fragment:
(...) obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zatem, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, znajdzie tutaj zastosowanie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że sama usługa montażu konstrukcji stalowych PKWiU 43.99.50.0 i 43.99.70.0 winna być opodatkowana: dla Inwestora stawką VAT 23%, a na zasadach podwykonawstwa po spełnieniu warunków art. 17 ust. 1 pkt 8 i załącznika nr 14 do ustawy VAT - z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Odnosząc się natomiast do sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest dostawa konstrukcji stalowych z montażem, należy zbadać czy – przedmiotem świadczenia w tym przypadku jest jako świadczenie kompleksowe stanowiące dostawę towarów czy świadczenie usług, czy też przedmiotem świadczenia są dwa odrębne świadczenia, tj. dostawa towarów oraz usługa montażu. Należy zauważyć, że w obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, gdyż składają się z kilku pojedynczych świadczeń.
2017
30
sie

Istota:
Mechanizm odwrotnego obciążenia do świadczeń polegających na dostawie i montażu barier energochłonnych
Fragment:
Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie tylko do usługi montażu, zaś dostawa konstrukcji nie podlega odwrotnemu obciążeniu. Odnosząc się do stanu faktycznego oznaczonego we wniosku nr 3, należy stwierdzić, ze mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami, mianowicie dostawa barier oraz usługa montażu. Wnioskodawca montuje bariery, które nie należą do Wnioskodawcy, bowiem jak wskazano, prawo do rozporządzania barierami jak właściciel przechodzi na nabywcę w momencie ich odbioru, a następnie Wnioskodawca po upływie określonego czasu montuje te bariery. Zatem zarówno dla sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 2 , gdzie Wnioskodawca oddzielnie fakturuje dostawę i montaż bądź w dwóch różnych pozycjach na fakturze lub na dwóch odrębnych fakturach dostawa barier będzie opodatkowana tak samo jak w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest produkcja i dostawa barier energochłonnych, bez ich montażu tj. mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, zatem świadczenie będące dostawą barier energochłonnych będzie opodatkowane na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Natomiast usługa montażu będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku gdy będzie wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.
2017
24
sie

Istota:
Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do „usług zapewnienia służby bhp”.
Fragment:
W tym przede wszystkim pojawia się wątpliwość co do zastosowania przy rozliczaniu ww. usług mechanizmu odwrotnego obciążenia stosownie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w tak opisanym stanie faktycznym usługi zapewnienia służby bhp powinny być rozliczane między Generalnym Wykonawcą a Wnioskodawcą będącym podwykonawcą na zasadach ogólnych i z zastosowaniem 23% stawki VAT, czy też zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego obciążenia określony w art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h i 2 ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy: Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), jednym z założeń nowelizacji było dokonanie zmiany sposobu rozliczania podatku w przypadku świadczenia usług budowlanych. Według znowelizowanego art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania i udokumentowania świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług oraz możliwości odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Zatem kooperacja w takich sytuacjach jest analogiczna jak ta zachodząca pomiędzy generalnym wykonawcą a wykonawcą, zatem prowadząca do obowiązku rozliczenia transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, o ile wykonawcami robót są oczywiście podatnicy VAT czynni. Podsumowując, roboty zrealizowane przez wykonawcę, które będą przedmiotem obrotu gospodarczego winny być, w ocenie Wnioskodawcy, uznane za wykonane w systemie podwykonawstwa, zatem zafakturowane bez podatku VAT z oznaczeniem: „ odwrotne obciążenie ”. W sytuacji przedstawionej w pytaniu świadczący tego rodzaju usługi wystawić powinien na rzecz Wnioskodawcy (dewelopera) fakturę potwierdzającą wykonanie tych usług, zawierającą adnotację "odwrotne obciążenie". Podatek VAT od tej usługi rozliczy zatem Wnioskodawca. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż podtrzymuje stanowisko co do wystąpienia przypadku odwrotnego obciążenia, a zatem faktura wystawiona przez wykonawcę na Wnioskodawcę powinna nie zawierać podatku VAT tylko adnotację: odwrotne obciążenie. Nie powinno wystąpić fakturowanie na zasadach ogólnych. Ad. 3) stanowisko oznaczone we wniosku jako Ad. 4) Wykonawcy robót dotyczących usunięcia usterek nie występują w relacji do Spółki jako podwykonawcy, zatem system odwrotnego obciążenia w tych przypadkach nie działa. Rozliczenie zatem powinno nastąpić na zasadach ogólnych.
2017
19
sie

Istota:
Na jakich zasadach są opodatkowane podatkiem od towarów i usług: usługi najmu rusztowań (pkt 1), usługi montażu i demontażu rusztowań (pkt 2 ) oraz usługi najmu i wykonania montażu i demontażu rusztowań (pkt 3)?
Fragment:
(...) obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami w podatku VAT, w szczególności w zakresie wyłudzeń tego podatku oraz unikania opodatkowania, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są towary lub usługi uznane za szczególnie podatne na te oszustwa. Rozwiązanie to zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług (w myśl art. 193 Dyrektywy 2006/112/WE). Katalog towarów i usług, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą zastosować tego rodzaju rozwiązane zawarty jest w art. 199 i art. 199a Dyrektywy 2006/112/WE. Mechanizm odwróconego obciążenia został wprowadzony do regulacji ustawy o VAT w 2011 r. i obecnie obejmuje on transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 11 oraz dodanym od 1 stycznia 2017 r. załączniku nr 14 do ustawy o VAT (zawierającym m.in. konkretne rodzaje usług budowlanych).
2017
12
sie

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług wykończenia wewnątrz lokali wykonywanych przez Wnioskodawcę, w odniesienia do sytuacji opisanych w pkt 1-4 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (pytanie nr 1-5).
Fragment:
(...) obciążeniu, gdyż nie pełni on roli podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe, czy w przypadku fakturowania przez właściciela nieruchomości na najemcę opłaty wskazanej w opisie stanu faktycznego w pkt 1), faktura za usługi wyświadczone przez Wnioskodawcę zawierające się w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a dotyczące wybranych prac wykończeniowych, podlega odwrotnemu obciążeniu (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe, czy w przypadku fakturowania przez właściciela nieruchomości na najemcę opłaty wskazanej w opisie stanu faktycznego w pkt 2), faktura za usługi wyświadczone przez Wnioskodawcę dotyczące kosztów wykonania prac wykończeniowych podlega odwrotnemu obciążeniu (pytanie nr 3) – jest nieprawidłowe, czy w przypadku, fakturowania przez właściciela nieruchomości na najemcę opłaty wskazanej w opisie stanu faktycznego w pkt 3, faktura za usługi wyświadczone przez, Wnioskodawcę dla właściciela dotyczące kosztów wykonania prac wykończeniowych podlega odwrotnemu obciążeniu (pytanie nr 4) - jest prawidłowe, czy fakt odpłatnego przeniesienia na właściciela po zakończeniu najmu nakładów poniesionych przez najemcę w zajmowanym lokalu wpływa na przesunięcie ról podmiotów tj. inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy, które brały udział w wykonaniu prac budowlano-montażowych lub instalacyjnych skutkujących powstaniem nakładów u najemcy (pytanie nr 5) – jest prawidłowe.
2017
9
sie

Istota:
Zasadność zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Wobec tego nabywca oświadczył, że z uwagi na zapis art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy Gmina nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, a zatem w odniesieniu do tego zakupu nie może być zastosowany system „ odwrotnego obciążenia ”. Nabywca wnosi o wystawienie faktury korygującej za zastosowaniem stawki VAT dla tej dostawy. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie. Czy zasadne było zastosowanie mechanizmu „ odwrotnego obciążenia ” wystawiając fakturę dla tej transakcji? Zdaniem Wnioskodawcy: Faktura została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku ma zastosowanie mechanizm „ odwrotnego obciążenia ”, gdyż zostały spełnione łącznie wszystkie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Ustawa nie przewiduje żadnych innych warunków, aby określić sposób opodatkowania transakcji. Wobec tego złożone oświadczenie o przeznaczenie dostarczonych towarów, czy też zapisy w zawartej umowie o przeznaczeniu sprzętu nie mogą decydować o opodatkowaniu, bądź też przeniesieniu VAT ze sprzedającego na kupującego w ramach „ odwrotnego obciążenia ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).
2017
3
sie

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm budujących drogi w zakresie usług zamiatarką natomiast usługi transportu wody beczkowozem podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Fragment:
A zatem ww. usługi zamiatarką podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Odnosząc się natomiast do świadczonych przez Wnioskodawcę – jako podwykonawcę – usług w zakresie transportu wody beczkowozem, sklasyfikowanych przez Zainteresowanego zgodnie z PKWiU pod symbolem 49.41.19.0, tj. Pozostały transport drogowy towarów, należy wskazać, że ww. usługi nie są usługami wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. A zatem ww. usługi transportu wody beczkowozem podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm budujących drogi w zakresie usług zamiatarką należało uznać za prawidłowe. Natomiast w zakresie zastosowania ww. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług transportu wody beczkowozem za nieprawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obciążenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.