O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Autor skargi, poza wskazaniem przepisu (przepisów) prawa materialnego naruszonych przez sąd administracyjny l instancji winien wskazać na czym polegała niewłaściwa wykładnia tego przepisu bądź niewłaściwe jego zastosowanie przez Sąd przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem (legalności) zaskarżonego aktu administracyjnego i wyjaśnić – jaka jego zdaniem - była wykładnia właściwa bądź właściwe zastosowanie tego przepisu (przepisów).
2. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej odsyłał, w zakresie korzystania z premii podatkowej do przepisów o podatku dochodowym dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, co nie oznaczało, że wyłączał stosowanie art. 14 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 20 ustawy podatkowej.

Fragment:

(...) zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych lub rezerw na wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu ... Gdyby ustawodawca chciał, żeby były zastosowane przepisy podatku dochodowego w zakresie przychodów dokonałby takiego zapisu. Ustawodawca nie dokonał takiego zapisu, gdyż wówczas premia podatkowa (nagroda za dobrze wykonaną pracę) utraciłaby swój sens. Skarżący nie zgodzili się natomiast z argumentacją Sądu, że celem i istotą ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców była możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z premii podatkowej, tj. odpisania w koszty uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, bez konieczności uprawdopodobnienia ich nieściągalności, co stanowiło znaczne ułatwienie i uproszczenie procedury dokumentowania tych zdarzeń gospodarczych. Ustawa o restrukturyzacji nakładała na podatnika szereg warunków, czego ustawa o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Art. 1 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie stwarza zamkniętego katalogu przedsiębiorców mogących ubiegać się o objęcie ich restrukturyzacją - świadczą o tym użyte w nim zwroty "w szczególności" i "wyrażającym się zwłaszcza". Jedyne ograniczenia podmiotowe przewidziane przez ustawodawcę zawarte są w art. 3 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż nie stosuje się tej ustawy do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub w upadłości.

Fragment:

(...) przepisów procesowych. W świetle treści powyższych przepisów Naczelny Sąd Administracyjny nie może samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została oparta zarówno na zarzutach naruszenia przepisów postępowania (art. 134 § 1 w zw. z art. 151 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców - Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) jak i prawa materialnego (art. 1 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji), przy czym autor skargi nie powołał w ogóle art. 174 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co należy ocenić ujemnie. W sytuacji, gdy autor skargi kasacyjnej zarzuca zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega (...)