ITPP1/443-706a/12/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy może Pan rozpocząć nową działalność pod tym samym numerem NIP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 12 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Zamierza Pan rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, założyć nowa firmę, prowadzoną pod tym samym numerem NIP. Przedmiotem nowej działalności gospodarczej będą usługi wynajmu nieruchomości. Zamierza Pan również nabyć lokal usługowy, finansowany z kredytu bankowego udzielonego w ramach nowozarejestrowanej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy może Pan rozpocząć nową działalność pod tym samym numerem NIP...

Pana zdaniem brak jest przeciwwskazań do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej pod tym samym numerem NIP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych” , zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają:

  • również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków,
  • także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Identyfikatorem podatkowym, zgodnie z art. 3 ust. 1 jest:

  1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  2. NIP jest identyfikatorem podatkowym przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o których mowa w art. 2

W myśl art. 5 ust. 1 podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych stosownie do art. 5 ust. 1 zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Natomiast zgodnie z zapisem w ust. 2a ww. art. 5 zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 5a ust. 1 podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych (art. 5a ust. 2)

Stosownie do art. 9 ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 6 ust. la i 10 mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem indentyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Art. 6 ust. 1, do którego odwołuje się wyżej powołany zapis art. 9 ust. 1 ustawy odnosi się do podatników podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie indentyfikacyjne oraz zgłoszenie aktualizacyjne mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ww. ustawy).

Z okoliczności sprawy wynika, że prowadzi Pan indywidualną praktykę lekarską. Obecnie zamierza Pan prowadzoną działalność gospodarczą rozszerzyć o usługi wynajmu nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż każdy podmiot, który należy do jednej z kategorii wymienionej w art. 2 ww. ustawy, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego, którego dokonuje się jednokrotnie bez względu na liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem - jak słusznie wskazano we wniosku - rozszerzenie działalności gospodarczej następuje w ramach tego samego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Informuje się, iż w zakresie pytań, dotyczących podatku od towarów i usług wydane zostało osobne rozstrzygnięcie nr ITPP1/443-706b/12/BJ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.