ILPP2/443-939/08-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentującej WDT z mylnie podanym numerem VAT UE nabywcy.
ILPP2/443-939/08-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. korekta faktury
 3. Numer Identyfikacji Podatkowej
 4. podatek od towarów i usług
 5. stawka preferencyjna podatku
 6. zakres opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 14 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy wcześniej dokonano korekty faktury z powodu mylnie wskazanego numeru VAT UE nabywcy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy wcześniej dokonano korekty faktury z powodu mylnie wskazanego numeru VAT UE nabywcy towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje odpłatnej sprzedaży towarów do nabywców - kontrahentów zagranicznych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Do przedmiotowej sprzedaży Spółka (zarejestrowana dla WDT/WNT) stosuje stawkę 0%, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 1 i 2 ustawy VAT, gdyż.:

 • towar, będący przedmiotem dostawy zostaje wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - przy czym nie w każdym przypadku miejsce dostarczenia jest tożsame z miejscem siedziby nabywcy (np. nabywcą jest firma holenderska, a towar zostaje dostarczony zgodnie z dyspozycją kupującego na terytorium Niemiec);
 • nabywcy towarów dla dokonania ww. dostawy w ramach WDT informują Spółkę o posiadaniu właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (poprzez zapisy w kontraktach bądź też inne dokumenty). Przedmiotowy numer - który wskazuje nabywca - po weryfikacji przez Zainteresowanego w bazie VIES jest podawany przez niego na fakturze sprzedaży, dokumentującej WDT.

Spółka - przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym dokonano dostawy - spełnia wymogi określone w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

W praktyce występują przypadki, że określony kupujący posiadający siedzibę w danym kraju członkowskim (np. w Holandii), dla potrzeb podatku od wartości dodanej jest zarejestrowany jako czynny podatnik w kraju siedziby (np. Holandia) oraz w innym/innych krajach członkowskich (np.: Niemcy, Hiszpania). W takich przypadkach nabywca wskazuje, którym numerem nadanym przez państwo członkowskie dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych winna się posłużyć Spółka dla dokonania danych transakcji (co wynika z zawartych kontraktów/korespondencji handlowej).

Występują jednak sytuacje, że kupujący, po dokonaniu WDT udokumentowanej przez Wnioskodawcę fakturą, posiadającą dane, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, w wyniku braku prawidłowej weryfikacji dokumentów przesłanych przez kupującego, a stanowiących dyspozycję, co do użycia numeru nabywcy dla potrzeb WDT i zastosowania stawki 0% - zwraca się do Zainteresowanego (nawet w kilka miesięcy po dokonaniu transakcji) o zmianę numeru nabywcy figurującego na fakturze, wnosząc np. o zastosowanie dla dokonanej transakcji nie numeru siedziby nabywcy - jak wskazano na fakturze lecz numeru kraju fizycznej dostawy towarów, w którym dla nabywcy również został nadany właściwy i ważny numer dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Powyższe obrazuje przykład:

 • W styczniu 2008 r. Zainteresowany dokonał sprzedaży towarów dla nabywcy holenderskiego, który dla tej transakcji wskazał holenderski numer VAT UE; towar został wysłany z terytorium RP i dostarczony w styczniu 2008 r. - zgodnie z dyspozycją nabywcy na terytorium Niemiec (co potwierdzają dokumenty); Spółka w styczniu 2008 r. dla tej transakcji zastosowała stawkę 0%;
 • W październiku 2008 r. kontrahent holenderski zgłosił Spółce, że dla ww. transakcji wnosi on o zastosowanie dla tej transakcji numeru niemieckiego (a nie holenderskiego), a w konsekwencji dokonania korekt wystawionej dokumentacji sprzedaży.

Spółka wskazała, że w niektórych kontraktach (ale nie we wszystkich), zawieranych z nabywcami z krajów członkowskich, zawarte są m.in. zapisy, wskazujące, że w przypadku, gdy kupujący przedłoży niepoprawny numer identyfikacyjny VAT UE, Spółka (dla dostaw w ramach WDT), będzie stosować opodatkowanie VAT według stawek właściwych dla sprzedaży towaru w kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka miała prawo do zastosowania stawki właściwej dla WDT w wysokości 0% w miesiącu faktycznej dostawy towarów (wg przykładu w styczniu 2008 r.), pomimo późniejszej korekty numeru nabywcy VAT UE, gdyby dokonała korekty żądanej przez nabywcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonana dostawa towarów w miesiącu jej realizacji (z przykładu: dostawa dokonana w styczniu 2008 r.), spełnia kryteria pozwalające na zastosowanie do tejże sprzedaży stawki 0% na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy VAT, pomimo, iż na fakturze został wskazany mylny numer identyfikacyjny nabywcy. Zaznaczyć przy tym należy, że przepis art. 138 Dyrektywy nie uzależnia stawki 0% dla WDT od aktualnej ważności numeru nabywcy i wskazania tegoż numeru na fakturze sprzedaży, a jedynie od faktu dostawy na rzecz podatnika czynnego. W konsekwencji, dokonanie korekty numeru nabywcy w miesiącach następujących po dokonaniu WDT - uwidocznionego na fakturze sprzedaży - nie powoduje po stronie Spółki konieczności zastosowania dla tejże sprzedaży, w dacie jej dokonania, stawki podatku właściwej dla sprzedaży w kraju (innej niż 0%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłata dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (...).

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatkiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 (...).

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 (art. 20 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
 2. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje odpłatnej sprzedaży towarów do nabywców zagranicznych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Do tej sprzedaży Spółka, podatnik VAT UE stosuje stawkę 0%, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 1 ustawy VAT. Na wystawionych przez siebie fakturach VAT dokumentujących powyższą transakcję Zainteresowany umieścił wskazane przez nabywcę dane, w tym numer dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka weryfikuje podany numer w bazie VIES.

Występują jednak sytuacje, gdy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nabywca zwraca się do Wnioskodawcy (nawet kilka miesięcy po dokonaniu transakcji), o zmianę numeru figurującego na fakturze na inny (nabywcy są zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium kilku państw).

Stwierdzić należy, iż w momencie dokonywania przedmiotowych transakcji Zainteresowany spełniał warunki uprawniające go do zastosowania 0% stawki podatku dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bowiem nabywca towarów podał mu właściwy i ważny numer dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, a tym samym, Wnioskodawca spełniał warunek wynikający z art. 13 ust. 2 ustawy i prawidłowo wystawił faktury VAT.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż w przedmiotowej sprawie na podstawie wydanej interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-939/08-3/ISN z dnia 7 stycznia 2009 r., stwierdzono, że Wnioskodawca, w celu skorygowania mylnie wskazanego przez nabywcę ww. numeru winien wystawić fakturę korygującą.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż pomyłka w numerze VAT UE nabywcy w przedstawionym stanie faktycznym, nie dyskwalifikuje transakcji towarowej jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Tym samym, Wnioskodawca dokonujący WDT nie traci prawa do zastosowania stawki preferencyjnej 0%, w sytuacji zaistnienia błędu, pomyłki w tym numerze, o ile dokonano jego korekty.

Jednocześnie informuje się, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zmieniająca brzmienie art. 13 ust. 6, art. 20 ust. 1 i art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy wcześniej dokonano korekty faktury z powodu mylnie wskazanego numeru VAT UE nabywcy towarów. Natomiast część dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie dokonania korekty faktury została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2009 r. Nr ILPP2/443-939/08-3/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.