IBPP1/4512-451/16-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca jako osoba prawna prowadząca niepubliczną szkołę podstawową powinien uzyskać dla tej jednostki odrębny numer NIP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), uzupełnionego pismem z 5 września 2016 r. (data wpływu 8 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy Wnioskodawca jako osoba prawna prowadząca niepubliczną szkołę podstawową powinien uzyskać dla tej jednostki odrębny numer NIP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy Wnioskodawca jako osoba prawna prowadząca niepubliczną szkołę podstawową powinien uzyskać dla tej jednostki odrębny numer NIP.

Wniosek został uzupełniony pismem z 5 września 2016 r. (data wpływu 8 września 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 sierpnia 2016 r. znak: IBPP1/4512-451/16-1/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta T. niepubliczną szkołę podstawową oraz niepubliczne gimnazjum, wobec których pełni funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca jako fundacja posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Szkoła podstawowa jak i gimnazjum otrzymały numery RSPO (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), a w następstwie nadano im numery REGON odrębnie dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum prowadzonych przez Wnioskodawcę stosownie do regulacji art. 5f ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej.

W wydanym zaświadczeniu o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON przypisane są następujące informacje:

 • zaświadcza się, że jednostka organizacyjna niemającej osobowości prawnej o nazwie: nazwa szkoły podstawowej lub gimnazjum (bez nazwy osoby prowadzącej - tj. Fundacji ...),
 • nr REGON (...),
 • adres (siedziba) danej szkoły,
 • nazwa szczególnej formy prawnej: szkoły niepubliczne podstawowe lub niepubliczne gimnazja,
 • forma własności: własność prywatna krajowa pozostała,
 • organ rejestrowy: Minister Edukacji Narodowej,
 • rodzaj rejestru lub ewidencji: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych,
 • numer w rejestrze lub ewidencji (...).

W związku z dokonanym wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez odpowiednią JST, Wnioskodawca nabył prawo do uzyskania dotacji podmiotowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na funkcjonowanie każdej z prowadzonych przez niego niepublicznych szkół. Ponadto drugim głównym źródłem utrzymania szkół w przyszłości będą opłaty pobierane od rodziców dzieci (tzw. czesne).

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność niepublicznych szkół na obecną chwilę od 1 września 2016 lub 2017 roku.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że mając na uwadze planowaną likwidację gimnazjów od przyszłego roku szkolnego, Fundacja podjęła decyzję o wykreśleniu gimnazjum z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez odpowiednią JST.

W związku z powyższym w stanie faktycznym przedstawionym do wydania interpretacji, Fundacja zamierza prowadzić jedynie niepubliczną szkołę podstawową.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że:

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Na pytania tut. Organu (numeracja jak w wezwaniu):

„3) Czy niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum, o których mowa we wniosku, będą odrębnymi podatnikami (jakiego podatku) lub płatnikami (jakiego podatku) w rozumieniu przepisów wynikających z odrębnych ustaw oraz odrębnymi płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli tak to na podstawie jakich konkretnie przepisów i jakich odrębnych ustaw (należy te przepisy podać), czy też tym podatnikiem i płatnikiem jest wyłącznie Wnioskodawca prowadzący niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum?

4) Czyją własnością jest majątek, w oparciu o który działać będzie niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum?

7) Kto będzie podejmować decyzje dotyczące działalności ww. niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum (z wyłączeniem kwestii pedagogicznych) tj. np. decydować o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników, podpisywać (kto będzie stroną) umowy cywilnoprawne (np. dotyczące najmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej, wody), kto będzie reprezentować niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum na zewnątrz i kto będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za działalność niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum?

8) Czy ww. niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum będą miały czy nie będą miały zdolności zaciągania zobowiązań, jeśli tak to w jakim zakresie i na czym ta zdolność będzie polegać, czy też takim podmiotem zdolnym do zaciągania zobowiązań będzie wyłącznie Wnioskodawca prowadzący niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum?”,

Wnioskodawca odpowiedział:

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym we wniosku ORD-IN to Wnioskodawca jako osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową będzie podmiotem, na którym ciążył będzie obowiązek zapłaty wszelkich podatków i składek w systemie ubezpieczenia społecznego, obciążających prowadzoną działalność.

Niepubliczna szkoła podstawowa nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego, czemu również dano wyraz w złożonym wniosku o udzielenie interpretacji.

Z tych też względów stroną umów cywilnoprawnych, jak i podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania będzie zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja jako osoba prawna, będzie też ona ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za działalność niepublicznej szkoły.

Fundacja będzie też właścicielem składników majątkowych wykorzystywanych do prowadzenia swojej szkoły. Do Fundacji, jako osoby prowadzącej będzie też należało podejmowanie decyzji w zakresie działalności placówki ww. niepublicznej szkoły podstawowej.

Na pytanie tut. organu (nr 5):

5) Czy ww. niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum będą organizacyjnie, księgowo i administracyjnie powiązane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?”,

Wnioskodawca odpowiedział: „Pytanie o powiązania administracyjne, księgowe i organizacyjne „z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą” jest bezprzedmiotowe wobec braku prowadzenia takiej działalności przez Fundację.

Wyjaśniam, że faktyczne powiązanie organizacyjne, administracyjne i księgowe wynika z istoty funkcjonowania niepublicznej szkoły, dla której osobą prowadzącą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty jest osoba fizyczna lub osoba prawna (patrz art. 82 ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy wynika to ze wskazanego w poprzednim akapicie braku podmiotowości prawnej takiej jednostki (niepubliczna szkoła), administrowanie w zakresie wykraczającym poza działalność dydaktyczną, prowadzenie księgowości oraz odpowiedzialność za sprawy organizacyjne spoczywa na osobie prowadzącej - w tym przypadku Fundacji.”

Na pytania tut. organu (nr 6 i 9):

„6) Czy też ww. niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum będą wyodrębnione organizacyjnie, księgowo i administracyjnie, a jeśli tak to na czym konkretnie to wyodrębnienie organizacyjne, księgowe i administracyjne będzie polegać?

9) Czy ww. niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum będą finansowo wyodrębnione, jeśli tak to na czym to wyodrębnienie będzie polegać?”,

Wnioskodawca odpowiedział: „W ocenie Wnioskodawcy pytania zostały postawione w sposób niezrozumiały, w kontekście opisanego we wniosku stanu faktycznego i przedstawionego własnego stanowiska w sprawie.

Finansowanie działalności niepublicznej szkoły będzie spoczywało na Fundacji, która będzie prowadzić księgi rachunkowe z podziałem analitycznym kont dla szkoły, w tym w sposób zapewniający i umożliwiający prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowej otrzymywanej od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Należy zauważyć, iż finansowanie szkoły odbywa się z dwóch źródeł, co wskazał Wnioskodawca we wniosku ORD-IN, z dotacji otrzymywanej od JST oraz czesnego (przychody z działalności statutowej Fundacji).

Fundacja jako osoba prowadzącą (organ prowadzący) będzie odpowiedzialna również za stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania szkole w aspekcie organizacyjnym oraz administracyjnym.”

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca - jako osoba prawna - prowadzi niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum, powinien uzyskać dla tych jednostek (szkół) odrębne numery NIP?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw prawnych do nadania dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz dla niepublicznego gimnazjum odrębnych numerów NIP, a jednostki te powinny posługiwać się numerem NIP przypisanym do osoby prawnej - Fundacji, będącej dla tych jednostek osobą prowadzącą (organem prowadzącym) w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5f ustawy o systemie oświaty, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 (szkoły, placówki, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, w tym punkty przedszkolne), oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej - a więc jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

W myśl art. 5 ust 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków. Przepisy prawa podatkowego, jak i cywilnego, nie zawierają natomiast określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W art. 33(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.) ustanowiono jedynie, iż do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Wobec braku legalnej definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się na szereg cech, którymi winna legitymować się jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a więc: własny majątek, wyodrębniona struktura organizacyjna, samodzielność decyzyjna.

Szkoły będą posiadały wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne, w tym stanowiące środki trwałe, służące realizacji zadań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych (zadań oświatowych). Struktura organizacyjna tych jednostek będzie związana głównie z procesem nauczania, realizacją zadań dydaktycznych oraz wychowawczo-opiekuńczych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty.

Zdaniem Wnioskodawcy te jednostki oświatowe nie będą posiadały również zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiadają podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Ponadto za sprawy finansowe, organizacyjne, placowe, związane z prowadzeniem tych jednostek odpowiada fundacja jako założyciel i jednocześnie organ prowadzący w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, co oznacza że prowadzone jednostki zdaniem wnioskodawcy nie będą pełniły roli odrębnego płatnika podatków czy płatnika składek ubezpieczeniowych.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciążą na podmiocie zakładającym i prowadzącym niepubliczną szkołę, która sama nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od organu prowadzącego (osoby prawnej - fundacji), który w pełni odpowiada za ich działalność (w tym wypadku niepublicznych szkół). W ocenie Wnioskodawcy, również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON w oparciu o ustawę o statystyce publicznej nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela (organu prowadzącego) podatnikiem, podlegającym obowiązkowi ewidencyjnemu, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy jak do osób prawnych w rozumieniu art. 33(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle powołanych wyżej przepisów niepubliczna szkoła lub gimnazjum nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Z tego względu nie będzie żadna z nich podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa o NIP).

Żadna z niepublicznych szkół nie będzie występować bowiem jako odrębny od osoby prawnej (tj. Wnioskodawcy) podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych, w konsekwencji czego, dana szkoła nie jest/nie będzie zobligowana do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej. W obrocie gospodarczym oraz dla potrzeb rozliczania danin publicznoprawnych niepubliczna szkoła podstawowa i gimnazjum, jakie utworzył Wnioskodawca, powinny posługiwać się (wykorzystywać) numer NIP osoby prowadzącej tj. Wnioskodawcy. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów [por. interpretacja indywidualna z dnia 17.07.2015 r. IPPP2/4519-4/15-4/MT, Interpretacja indywidualna z dnia 13.05.2015 r. IBPP1/4512-57/15/ES, inter. indyw. z dnia 28.11.2013 r. JTPB1/415-1107/13/AD, Interpretacja indywidualna z dnia 22.11.2013 r. ITPP1/443-878/13/KM]

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że skoro w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że Fundacja podjęła decyzję o wykreśleniu gimnazjum z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez odpowiednią JST, w związku z powyższym „w stanie faktycznym przedstawionym do wydania interpretacji, Fundacja zamierza prowadzić jedynie niepubliczna szkołę podstawową”, zatem przedmiotem interpretacji indywidualnej jest kwestia czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca - jako osoba prawna - prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, powinien uzyskać dla tej jednostki (szkoły) odrębny numer NIP.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych” (art. 1 ust. 1).

Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o NIP, identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Na mocy przepisu art. 8a ust. 1 ustawy o NIP, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej "CRP KEP", po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Z kolei, w myśl art. 8c ust. 1 pkt 3 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku gdy podmiotowi został nadany NIP.

Natomiast jak stanowi art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu;

Powołane przepisy wskazują, że nie jest prawnie dopuszczalne posiadanie przez podatnika dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta T. niepubliczną szkołę podstawową, wobec której pełni funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jako fundacja posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Szkoła podstawowa otrzymała numer RSPO (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), a w następstwie nadano jej numer REGON odrębnie dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Wnioskodawcę stosownie do regulacji art. 5f ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej.

W związku z dokonanym wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez odpowiednią JST, Wnioskodawca nabył prawo do uzyskania dotacji podmiotowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na funkcjonowanie prowadzonej przez niego niepublicznej szkoły. Ponadto drugim głównym źródłem utrzymania szkoły w przyszłości będą opłaty pobierane od rodziców dzieci (tzw. czesne).

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność niepublicznej szkoły na obecną chwilę od 1 września 2016 lub 2017 r.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

To Wnioskodawca jako osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową będzie podmiotem, na którym ciążył będzie obowiązek zapłaty wszelkich podatków i składek w systemie ubezpieczenia społecznego, obciążających prowadzoną działalność.

Niepubliczna szkoła podstawowa nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z tych też względów stroną umów cywilnoprawnych, jak i podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania będzie Fundacja jako osoba prawna, będzie też ona ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za działalność niepublicznej szkoły.

Fundacja będzie też właścicielem składników majątkowych wykorzystywanych do prowadzenia swojej szkoły. Do Fundacji, jako osoby prowadzącej będzie też należało podejmowanie decyzji w zakresie działalności placówki ww. niepublicznej szkoły podstawowej.

Faktyczne powiązanie organizacyjne, administracyjne i księgowe wynika z istoty funkcjonowania niepublicznej szkoły, dla której osobą prowadzącą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty jest osoba fizyczna lub osoba prawna (patrz art. 82 ustawy), wynika to z braku podmiotowości prawnej takiej jednostki (niepubliczna szkoła), administrowanie w zakresie wykraczającym poza działalność dydaktyczną, prowadzenie księgowości oraz odpowiedzialność za sprawy organizacyjne spoczywa na osobie prowadzącej - w tym przypadku Fundacji.

Finansowanie działalności niepublicznej szkoły będzie spoczywało na Fundacji, która będzie prowadzić księgi rachunkowe z podziałem analitycznym kont dla szkoły, w tym w sposób zapewniający i umożliwiający prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowej otrzymywanej od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Finansowanie szkoły odbywa się z dwóch źródeł, z dotacji otrzymywanej od JST oraz czesnego (przychody z działalności statutowej Fundacji).

Fundacja jako osoba prowadząca (organ prowadzący) będzie odpowiedzialna również za stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania szkole w aspekcie organizacyjnym oraz administracyjnym.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle natomiast art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a – 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 5f ww. ustawy o systemie oświaty, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.), krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem podmiotów”, obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 5 ust. 7 ww. ustawy o systemie oświaty, Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

1a. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,

4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,

5. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

W myśl art. 80 ust. 1 cyt. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Jak wynika z powołanych przepisów, nie ma formalnych przeszkód, aby niepubliczną szkołę podstawową utworzyła Fundacja - osoba prawna.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej niepubliczną szkołę podstawową, która sama nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby prawnej, która ją założyła.

Fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem.

Na podstawie art. 7 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Zgodnie zaś z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analiza zdarzenia przyszłego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że utworzona przez Wnioskodawcę niepubliczna szkoła podstawowa nie będzie wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowić będzie jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności Wnioskodawcy w ramach Fundacji.

Oznacza to tym samym, że utworzona niepubliczna szkoła podstawowa nie będzie podlegać odrębnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie będzie występować bowiem jako odrębny od Wnioskodawcy podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych.

W konsekwencji utworzona niepubliczna szkoła podstawowa działająca w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności nie będzie uprawniona do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej, winna więc posługiwać się numerem NIP nadanym Wnioskodawcy tj. numerem NIP Fundacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma podstaw prawnych do nadania dla niepublicznej szkoły podstawowej odrębnego numeru NIP, a jednostka te powinna posługiwać się numerem NIP przypisanym do osoby prawnej - Fundacji, będącej dla tej jednostki osobą prowadzącą (organem prowadzącym) w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.