IBPP1/443-894/14/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Pomimo wpisania parku rozrywki w Z. jako oddziału w KRS, obowiązkiem Wnioskodawcy będzie złożenie jednej deklaracji dla podatku od towarów i usług obejmującej całą działalność. Wnioskodawca (Spółka Jawna) dla parku rozrywki w Z. nie powinien posiadać odrębnego numeru identyfikacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej:

 • podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego – jest prawidłowe;
 • zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posiadania odrębnego numeru NIP dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

 • podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego;
 • zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posiadania odrębnego numeru NIP dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Spółka Jawna z siedzibą w P., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla K. w K. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..., NIP .... Spółka posiada trzech wspólników – dwie osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną. Przedmiotem działalności jest działalność rozrywkowa. Spółka posiada trzy miejsca prowadzenia działalności: P. (dyskoteka), K. (dyskoteka) oraz Z. (park rozrywki). Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, łącznie dla wszystkich wyżej wymienionych miejsc prowadzenia działalności. Sporządzane jest również jedno łączne sprawozdanie finansowe. Żadne z powyższych miejsc prowadzenia działalności, nie jest wpisane do KRS jako odrębny oddział. Decyzje dotyczące finansów, personelu podejmowane są przez wspólników Spółki, w jej siedzibie. Mimo, iż nie ma obowiązku zgłoszenia oddziałów – miejsc prowadzenia działalności, które nie są jednostką wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie Spółka chce dokonać wpisu parku rozrywki w Z. jako oddział w KRS.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy właściwym dla podatku VAT zarówno dla oddziału jak i pozostałych miejsc prowadzenia działalności, nadal pozostanie Urząd Skarbowy w W. (właściwy ze względu na siedzibę Spółki)... Będzie wymagane sporządzenie dwóch odrębnych deklaracji czy jednej łącznej...

Czy oddział winien posiadać odrębny numer NIP...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podst. art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Oddział spółki jawnej w opisanym przypadku nie spełnia warunku samodzielności, ponieważ nie ma odrębnego kierownictwa ani zarządzenia finansami. Zatem nie będzie samodzielnym podatnikiem podatku VAT, nie musi mieć też nadanego odrębnego numeru NIP.

Podsumowując, w świetle powyższych danych Spółka dokonuje wpisu do KRS oddziału w Z. Zgodnie z ustaleniami wspólników księgi rachunkowe nadal będą prowadzone łącznie dla całości Spółki. VAT będzie rozliczany całościowo, według siedziby Spółki. Wnioskodawca nie występuje o nadanie numeru NIP dla oddziału, dokona natomiast na druku NIP-2 zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wszystkich trzech miejsc prowadzenia działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:
 • za prawidłowe - w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego,
 • za prawidłowe - w zakresie posiadania odrębnego numeru NIP dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) dalej zwanej ustawą o VAT właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;
 2. osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Na mocy art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Spółka Jawna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla K. w K. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka posiada nr KRS. Spółka posiada trzech wspólników – dwie osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną. Przedmiotem działalności jest działalność rozrywkowa. Spółka posiada trzy miejsca prowadzenia działalności: P. (dyskoteka), K. (dyskoteka) oraz Z. (park rozrywki).

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że właściwym dla Wnioskodawcy organem podatkowym będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby Wnioskodawcy. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca jest osobą prawną a czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonuje na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych.

Zatem właściwym dla podatku VAT organem podatkowym dla Wnioskodawcy, dla wszystkich trzech miejsc prowadzenia działalności gospodarczej pozostanie Urząd Skarbowy w W., co wynika z faktu, że jest to urząd skarbowy właściwy dla Wnioskodawcy ze względu na jego siedzibę. W przedmiotowej sprawie, mimo wpisania parku rozrywki w Z. jako oddziału w KRS, obowiązkiem Wnioskodawcy będzie zatem złożenie jednej deklaracji dla podatku od towarów i usług obejmującej całą działalność.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że VAT będzie rozliczany całościowo według siedziby Spółki, należało uznać za prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1314 ze zm.) dalej ustawa o NIP, określa między innymi zasady ewidencji:

 1. podatników,
 2. płatników podatków,
 3. płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o NIP osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o NIP obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o NIP obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków. Obowiązek ewidencyjny obejmuje również co do zasady podmioty korzystające w całości lub w części ze zwolnień podatkowych, bowiem posiadają one status podatników.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy o NIP podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2014 r., zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

 1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
 2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
 3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

 1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
 2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
 3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Należy zatem podkreślić, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, podatnik nie może również posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Należy również zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako spółka jawna. Spółka posiada trzech wspólników: dwie osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną. Spółka posiada trzy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: P. (dyskoteka), K. (dyskoteka) oraz Z. (park rozrywki). Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, łącznie dla wszystkich miejsc prowadzenia działalności. Sporządzane jest również jedno łączne sprawozdanie finansowe. Żadne z powyższych miejsc prowadzenia działalności, nie jest wpisane do KRS jako odrębny oddział.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że mimo, iż nie ma obowiązku zgłoszenia oddziałów – miejsc prowadzenia działalności, które nie są jednostką wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie, Spółka chce dokonać wpisu parku rozrywki w Z. jako oddział w KRS.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w sytuacji zgłoszenia do KRS parku rozrywki w Z. jako odrębny oddział, oddział ten powinien posiadać odrębny numer identyfikacji podatkowej.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oddział oznacza - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Z wniosku wynika, że park rozrywki w Z. nie będzie wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy, gdyż Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że chce dokonać wpisu parku rozrywki w Z. jako oddział w KRS, mimo, że nie jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca (Spółka Jawna) dla parku rozrywki w Z. nie powinien posiadać odrębnego numeru identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca jest natomiast zobowiązany do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i wskazania wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca nie występuje o nadanie numeru NIP dla oddziału, dokona natomiast na druku NIP-2 zgłoszenia do urzędu Skarbowego wszystkich trzech miejsc prowadzenia działalności, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.