Numer Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Numer Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Numer Identyfikacji Podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nadanie Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP
Fragment:
Jak wcześniej wykazano spółka cywilna na gruncie ustawy o VAT, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem, konsekwencją czego jest nadanie spółce cywilnej numeru identyfikacji podatkowej – NIP. Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji Spółka Cywilna powinna wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć we właściwym dla Wnioskodawcy urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W konsekwencji w niniejszej sprawie, nieprawidłowe jest twierdzenie Wnioskodawcy, że dla podmiotu – Spółki Cywilnej nie jest możliwe uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz, że dopiero wraz z wystąpieniem zdarzenia powodującego znalezienie się spółki w kręgu podmiotów zobowiązanych do jego posiadania na podstawie przepisów, obowiązkiem wspólników spółki będzie wystąpienie o nadanie spółce takiego identyfikatora. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
30
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jako osoba prawna prowadząca niepubliczną szkołę podstawową powinien uzyskać dla tej jednostki odrębny numer NIP
Fragment:
W konsekwencji utworzona niepubliczna szkoła podstawowa działająca w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności nie będzie uprawniona do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej, winna więc posługiwać się numerem NIP nadanym Wnioskodawcy tj. numerem NIP Fundacji. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma podstaw prawnych do nadania dla niepublicznej szkoły podstawowej odrębnego numeru NIP, a jednostka te powinna posługiwać się numerem NIP przypisanym do osoby prawnej - Fundacji, będącej dla tej jednostki osobą prowadzącą (organem prowadzącym) w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2016
17
gru

Istota:
Czy może Pan rozpocząć nową działalność pod tym samym numerem NIP?
Fragment:
Zatem - jak słusznie wskazano we wniosku - rozszerzenie działalności gospodarczej następuje w ramach tego samego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Informuje się, iż w zakresie pytań, dotyczących podatku od towarów i usług wydane zostało osobne rozstrzygnięcie nr ITPP1/443-706b/12/BJ. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
2016
1
cze

Istota:
Skutki przekształcenia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury w zakresie podatku od towarów i usług oraz zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odnośnie sukcesji NIP.
Fragment:
Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Z kolei, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1a ww. ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a (art. 12 ust. 2 ww. ustawy). W świetle powyższego, stwierdzić należy, że omawiane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stanowią przepisy lex specialis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.
2016
22
maj

Istota:
Brak możliwości nadania szkole odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.
Fragment:
Tym samym nie ma możliwości nadania szkole odrębnego od jej organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Reasumując, nie ma prawnej możliwości nadania szkole odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Tym samym prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła winna wykorzystywać NIP organu prowadzącego tj. NIP Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2016
18
mar

Istota:
W zakresie:- prawidłowości danych identyfikacyjnych (w tym numeru NIP) umieszczanych na otrzymywanych i wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. oraz konieczności ich skorygowania,- prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur zawierających błędy mniejszej wagi (tj. błędny numer NIP, bądź błędną nazwę, bądź błędny adres Wnioskodawcy), - prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur zawierających błąd co do tożsamości Wnioskodawcy (tj. błędne wskazanie wszystkich danych Wnioskodawcy w postaci numeru NIP, nazwy jak i adresu Wnioskodawcy).
Fragment:
Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Z kolei, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1a ww. ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a (art. 12 ust. 2 ww. ustawy). W świetle powyższego, stwierdzić należy, że omawiane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stanowią przepisy lex specialis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.
2016
5
mar

Istota:
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku podawania NIP w formularzu towarzystwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Nr 171, poz. 1016) ustawodawca zdecydował, że z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od tego dnia jedynym identyfikatorem podatkowym ww. osób jest numer PESEL. Ze złożonego wniosku wynika, że w roku 2009 w Banku Wnioskodawca wziął kredyt hipoteczny. Równocześnie ubezpieczył nieruchomość będącą przedmiotem kredytowania w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej. W kwietniu 2011 r. w domu Zainteresowanego, w którym zamieszkuje wraz z rodziną i na który wziął ww. kredyt, doszło do szkody (zalania) w związku z czym zwrócił się do Ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie zostało wypłacone Wnioskodawcy dopiero w dniu 18 października 2011 r. – faktycznie wypłata odszkodowania powinna nastąpić w dniu 26 maja 2011 r. Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania zostały wypłacone Zainteresowanemu w roku 2014. W roku 2014 wypłacono Wnioskodawcy także odsetki od ww. odsetek, zwrócono część pieniędzy z tytułu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, oraz odsetki od tej kwoty.
2015
24
wrz

Istota:
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółdzielni.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółdzielni. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych spółdzielnia pracy zgodnie z postanowieniami art. 203e – 203x ustawy prawo spółdzielcze, zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku planowanym przekształceniem zrodził się po stronie spółdzielni szereg wątpliwości natury podatkowej, które to wątpliwości zostały sformułowane w formie zadanych pytań. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy, nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP, co wynika z postanowień art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
29
mar

Istota:
Czy Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni Pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych Spółdzielnia Pracy, zgodnie z postanowieniami art. 203e-203x ustawy Prawo spółdzielcze, zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowanym przekształceniem zrodził się po stronie Spółdzielni szereg wątpliwości natury podatkowej, które to wątpliwości zostały sformułowane w formie zadanych pytań. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni Pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni Pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP, co wynika z postanowień art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
28
sty

Istota:
Pomimo wpisania parku rozrywki w Z. jako oddziału w KRS, obowiązkiem Wnioskodawcy będzie złożenie jednej deklaracji dla podatku od towarów i usług obejmującej całą działalność. Wnioskodawca (Spółka Jawna) dla parku rozrywki w Z. nie powinien posiadać odrębnego numeru identyfikacji podatkowej.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w sytuacji zgłoszenia do KRS parku rozrywki w Z. jako odrębny oddział, oddział ten powinien posiadać odrębny numer identyfikacji podatkowej. Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oddział oznacza - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Z wniosku wynika, że park rozrywki w Z. nie będzie wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy, gdyż Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że chce dokonać wpisu parku rozrywki w Z. jako oddział w KRS, mimo, że nie jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca (Spółka Jawna) dla parku rozrywki w Z. nie powinien posiadać odrębnego numeru identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca jest natomiast zobowiązany do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i wskazania wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca nie występuje o nadanie numeru NIP dla oddziału, dokona natomiast na druku NIP-2 zgłoszenia do urzędu Skarbowego wszystkich trzech miejsc prowadzenia działalności, należało uznać za prawidłowe.
2014
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.