Numer | Interpretacje podatkowe

Numer | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to numer. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do wystawienia faktury korygującej dla nabywcy oraz ustalenia, czy opisana we wniosku usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski
Fragment:
(...) podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu położenia tej nieruchomości, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT. Tym samym, oznacza to, iż ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Zatem, Wnioskodawca sprzedając usługę projektowania kontrahentowi krajowemu, który odsprzedaje tę usługę na obszarze UE, ma prawo zakwalifikować tę sprzedaż jako nieobjętą podatkiem VAT w Polsce, pomimo iż nabywca usługi posłużył się nadanym mu numerem identyfikacji podatkowej NIP dla transakcji na terytorium kraju. Wskazać jednocześnie należy, że o sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, powyższa usługa projektowania powinna być (...)
2011
1
paź

Istota:
Zachowanie ciągłości numeracji kolejnych faktur VAT sprzedaży
Fragment:
(...) ww. przepisu faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. numer kolejny faktury oznaczonej jako „faktura VAT”. Przy wystawianiu faktur powinna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć wszystkich dokumentów będących fakturami VAT. Faktury VAT powinny zawierać m.in. indywidualne numery - wg prowadzonej przez podatnika ewidencji. Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż proponowany przez Wnioskodawcę sposób numerowania faktur nie jest prawidłowy. Sposób ten nie jest bowiem zgodny z przepisami powołanego rozporządzenia oraz przepisem art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejsza interpretacja nie odnosi się do innych podatników należących do Grupy, którzy będą korzystać z zintegrowanego (...)
2011
1
wrz

Istota:
Należy uznać postępowanie Oddziału za nieprawidłowe. Z braku technicznych możliwości kolejnego numerowania wszystkich faktur w systemie Oracle…, Oddział powinien do wszystkich wystawianych przez siebie faktur VAT zastosować system numerowania stosowany obecnie przez Oddział wyłącznie w stosunku do faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki innej niż stawka „zw”.
Fragment:
(...) manualny system numeracji, podczas gdy faktury dokumentujące usługi z zakresu ubezpieczeń opodatkowane według stawki „zw” są numerowane w systemie Oracle … – bez zachowania kolejności numerów kolejnych faktur. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać postępowanie Oddziału za nieprawidłowe. Z braku technicznych możliwości kolejnego numerowania wszystkich faktur w systemie Oracle…, Oddział powinien do wszystkich wystawianych przez siebie faktur VAT zastosować system numerowania stosowany obecnie przez Oddział wyłącznie w stosunku do faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki innej niż stawka „zw”. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego (...)
2011
1
sie

Istota:
Strona wnosi o wyjaśnienie, czy dostawa środków inscenizacji dla firmy z Francji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. W związku z faktem, iż dostawa towarów została dokonana na rzecz podatnika posługującego się błędnym numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, to w przedmiotowej sprawie nie został spełniony warunek o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem przedmiotowej transakcji nie można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym należy potraktować ją jako krajową dostawę towarów z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy brak możliwości dokonania przez kupującego odliczeń podatkowych brak numeru rejestracyjnego uwidocznionego na fakturze rodzi inne skutki prawne - w szczególności w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy, a jeśli tak - to jakie?
Fragment:
(...) w art. 32 ust. 1 (obecnie art. 106 ust. 1), ma na celu usprawnienie kontroli faktur, nie stanowi jednak wprowadzenia nowych materialno-prawnych wymogów faktury VAT". Reasumując stwierdzić należy, iż brak numeru rejestracyjnego uwidocznionego na fakturze stanowi techniczny niedostatek faktury. W świetle powyższego jak i przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, zdaniem tutejszego organu podatkowego podatnik nie ma wpływu (możliwości) na umieszczanie takich danych jak numer rejestracyjny pojazdu i nie ponosi z tego powodu żadnych negatywnych skutków. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie informuje, że niniejsza interpretacja: � dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania, � nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jest możliwe rozpoczęcie numerowania faktur wystawianych w 2006r. od nr 301?
Fragment:
(...) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURY VAT?; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży o charakterze ciągłym. Z powołanego powyżej przepisu wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numer kolejny. Ostatnim numerem którym oznaczył Pan fakturę w 2005r. był numer 258, zatem uznać należy iż numerem kolejnym, którym winna być oznaczona faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży w 2006 roku jest numer 259. Natomiast sposób oznaczenia kolejności (cyfrowy, cyfrowo-literowy) dokumentów nie ma znaczenia prawnego. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?.
Fragment:
(...) jest zachowanie kolejności w nadawanych im numerach co wynika z § 12 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. Rozporządzenia. Zgodnie natomiast z art. 22 (3) (b) - Szóstej dyrektywy - Rady Wspólnoty Europejskiej obowiązkową adnotacją na fakturze, która musi zostać umieszczona dla celów podatku od wartości dodanej jest m.in. liczba porządkowa, nadawana w ramach jednej lub kilku serii, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację faktury. W związku z tym, iż przedstawiony przez Pana sposób numeracji faktur VAT spełnia warunek kolejności zgodny jest z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług, zatem stanowisko wyrażone w piśmie z dn. 05.05.2005 r. jest słuszne pod względem prawnym. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej osoby odpowiedzialnej za (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku nie wystawienia noty korygującej kod kraju PL wykazany przez kontrahenta na fakturze dokumentującej dostawę krajową.
Fragment:
(...) zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust. 1 pkt. 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Skoro nabywca towarów koryguje błędy wystawcy, to ten ostatni obowiązany jest potwierdzić treść noty korygującej, jeżeli ją akceptuje, co wynika z § 21 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia. Jeżeli numer identyfikacji podatkowej podany na fakturze dokumentującej transakcję krajową poprzedzony został przez sprzedawcę kodem PL to stanowi to błąd formalny. Nie pozbawia on jednak podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury z taką wadą; istotnym jest tutaj, że faktura dokumentuje sprzedaż towarów, a sprzedawca tego towaru jest podatnikiem VAT zarejestrowanym, który deklaruje i uiszcza podatek do organu podatkowego. Należy jednak wspomnieć, że rejestracja podatnika (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnicy będą mogli nadal opodatkowywać na dotychczasowych zasadach prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą?
Fragment:
(...) 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobo-dzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewi-dencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Powyższy przepis o charakterze nakazu administracyjnego nie wywołuje żadnego skutku w zakresie zasad opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika bowiem z treści art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego (...)
2011
1
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Numer
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.