Numer | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to numer. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

W zakresie prawidłowości numeracji faktur wystawianych w procesie samofakturowania

Fragment:

Chodzi zatem o to, by kolejno następującym po sobie fakturom nadawać numery w porządku chronologicznym. Tym samym, prawidłowa jest taka wykładnia art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, że każda kolejna faktura musi mieć numer o jeden większy od poprzedniego. Zatem, w świetle art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, poprawną metodą jest nadawanie fakturom kolejnych, następujących po sobie numerów. Zgodne z literalnym brzmieniem ww. przepisu, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. numer kolejny faktury. Przy wystawianiu faktur powinna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć wszystkich dokumentów będących fakturami. Przy czym, zachowanie powyższych założeń ciągłości numerowania i możliwości identyfikacji oraz sposób nadawania numerów poszczególnym fakturom, ustala wyłącznie podatnik, wystawiający te faktury. Zatem faktury powinny zawierać m.in. indywidualne, niepowtarzalne numery według prowadzonej przez podatnika ewidencji. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany w Polsce podatnik VAT czynny, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi transportowe, logistyczne i spedycyjne na rzecz kontrahentów - podatników polskich, z innych państw członkowskich Unii Europejskiej i z krajów trzecich.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do wystawienia faktury korygującej dla nabywcy oraz ustalenia, czy opisana we wniosku usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski

Fragment:

Zatem, Wnioskodawca sprzedając usługę projektowania kontrahentowi krajowemu, który odsprzedaje tę usługę na obszarze UE, ma prawo zakwalifikować tę sprzedaż jako nieobjętą podatkiem VAT w Polsce, pomimo iż nabywca usługi posłużył się nadanym mu numerem identyfikacji podatkowej NIP dla transakcji na terytorium kraju. Wskazać jednocześnie należy, że o sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, powyższa usługa projektowania powinna być opodatkowana na terenie położenia nieruchomości której projekt dotyczy, to znaczy w Republice Czeskiej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

2011
1
wrz

Istota:

Zachowanie ciągłości numeracji kolejnych faktur VAT sprzedaży

Fragment:

Chodzi zatem o to, by kolejno następującym po sobie fakturom nadawać numery w porządku chronologicznym. Tym samym prawidłowa jest taka wykładnia § 5 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, iż każda kolejna faktura musi mieć numer o jeden większy od poprzedniego. Sformułowanie „ numer kolejny ” oznacza bowiem numer większy o jeden w stosunku do poprzedniego. Pogląd taki został także wyrażony w piśmiennictwie (por. też A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, 4 wydanie, LEX, s. 1108). Zatem, w świetle § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, poprawną metodą jest nadawanie fakturom kolejnych, następujących po sobie numerów. Zgodne bowiem z literalnym brzmieniem ww. przepisu faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. numer kolejny faktury oznaczonej jako „ faktura VAT ”. Przy wystawianiu faktur powinna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć wszystkich dokumentów będących fakturami VAT. Faktury VAT powinny zawierać m.in. indywidualne numery - wg prowadzonej przez podatnika ewidencji.

2011
1
sie

Istota:

Należy uznać postępowanie Oddziału za nieprawidłowe. Z braku technicznych możliwości kolejnego numerowania wszystkich faktur w systemie Oracle…, Oddział powinien do wszystkich wystawianych przez siebie faktur VAT zastosować system numerowania stosowany obecnie przez Oddział wyłącznie w stosunku do faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki innej niż stawka „zw”.

Fragment:

Żaden ze wskazanych przepisów jednakże, podobnie jak żadna inna regulacja ustawy o VAT, nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „ numeru kolejnego ”. Stosowany przez Oddział system „ Oracle... ” nadaje wszystkim wystawianym dokumentom ubezpieczeniowym następujące po sobie numery w ramach jednej sekwencji. Stosowana numeracja jest spójna, chronologiczna i zachowuje ciągłość (tj. następującym po sobie dokumentom zostają przypisane następujące po sobie numery). Zdaniem Oddziału, nie można w tym przypadku postawić zarzutu nieprawidłowego sposobu wystawienia, gdyż nawet w przypadku istnienia luki numeracyjnej pomiędzy dwoma następującymi po sobie fakturami VAT dotyczącymi usług ubezpieczeniowych, „ brakujące ” numery zostają automatycznie przypisane innym dokumentom ubezpieczeniowym, co może zostać w każdej chwili sprawdzone i potwierdzone. Powyższy element systemu uniemożliwia wykorzystanie „ brakujących ” numerów do oznaczenia faktur wystawianych w kolejnych okresach, co gwarantuje zachowanie chronologii wystawianych dokumentów oraz zasady rosnącej numeracji. Tym samym spełniony jest główny cel numerowania faktur VAT, czyli zapewnienie ich szybkiej i bezbłędnej identyfikacji przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji, że poddane weryfikacji dokumenty stanowią komplet wystawionych w danym okresie rozliczeniowym faktur VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o wyjaśnienie, czy dostawa środków inscenizacji dla firmy z Francji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. W związku z faktem, iż dostawa towarów została dokonana na rzecz podatnika posługującego się błędnym numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, to w przedmiotowej sprawie nie został spełniony warunek o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem przedmiotowej transakcji nie można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym należy potraktować ją jako krajową dostawę towarów z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytoriumkraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy brak możliwości dokonania przez kupującego odliczeń podatkowych brak numeru rejestracyjnego uwidocznionego na fakturze rodzi inne skutki prawne - w szczególności w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy, a jeśli tak - to jakie?

Fragment:

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika: Z przedmiotowego pisma wynika, że w praktyce sprzedawcy zatrudnieni w przedsiębiorstwie napotykając się niekiedy na sprzeciw kupujących, którzy nie wyrażają zgody na podanie numeru rejestracyjnego pojazdu - nie podając przyczyn takiego zachowania. Wpisywanie numeru "z natury" napotyka na opór kupujących i prowadzi do zatargów, a co za tym idzie - do utraty klienta. Pytanie dotyczy kwestii: braku możliwości dokonania przez kupującego odliczeń podatkowych brak numeru rejestracyjnego uwidocznionego na fakturze rodzi inne skutki prawne - w szczególności w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy, a jeśli tak - to jakie? Stanowisko Podatnika: "W naszej ocenie, skoro my jako podatnik nie mamy w opisanej sytuacji wpływu (możliwości) na umieszczanie takich danych jak numer rejestracyjny pojazdu, nie powinniśmy ponosić z tego powodu żadnych negatywnych skutków. W fakturach uwidaczniany jest podatek VAT, jest on pobierany od klientów i ujmowany w rozliczenia za dany miesiąc, a w ostatecznym rozrachunku - odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Według nas wszelka ewentualna odpowiedzialność za brak numeru rejestracyjnego na fakturze powinna obciążać kupującego". Stanowisko organu podatkowego: Zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy jest możliwe rozpoczęcie numerowania faktur wystawianych w 2006r. od nr 301?

Fragment:

Między innymi punkt 3 ww. przepisu konstytuuje, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej: dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURY VAT?; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży o charakterze ciągłym. Z powołanego powyżej przepisu wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numer kolejny. Ostatnim numerem którym oznaczył Pan fakturę w 2005r. był numer 258, zatem uznać należy iż numerem kolejnym, którym winna być oznaczona faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży w 2006 roku jest numer 259. Natomiast sposób oznaczenia kolejności (cyfrowy, cyfrowo-literowy) dokumentów nie ma znaczenia prawnego. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./ wniesienie z a ż a l e n i a podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. oraz od załączników po 0,50gr.

2011
1
mar

Istota:

Czy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?.

Fragment:

Z ww. pisma wynika, iż obecnie wystawia Pan faktury VAT numerując je kolejno, natomiast zamierza zmienić sposób numeracji faktur "korzystając z kolejnych dni roku kalendarzowego licząc od 1 stycznia i tak np. pierwsza faktura wystawiona w dniu: 01.06.2005 r. będzie nosić numer FV 152/1/2005, druga faktura wystawiona w dniu: 01.06.2005r będzie nosić numer FV 152/2/2005, pierwsza faktura wystawiona w dniu: 02.06.2005 r. będzie nosić numer FV 153/1/2005, czwarta faktura wystawiona w dniu: 31.12.2005 r. będzie nosić numer FV 365/4/2005" W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 o art. 120 ust. 16. Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971 ) Minister Finansów określił w § 12 ust. 1 obowiązkowe pozycje jakie winna zawierać faktura VAT. W treści § 12 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia wymienia się jako pozycję obowiązkową faktury VAT m.in. numer kolejny faktury.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku nie wystawienia noty korygującej kod kraju PL wykazany przez kontrahenta na fakturze dokumentującej dostawę krajową.

Fragment:

Przepis art. 97 ust. 10 stanowi, że podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podmioty VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Jak wynika z powołanych przepisów, numer identyfikacji podatkowej NIP poprzedzony dwuliterowym kodem PL stosowany jest przy dostawach wewnątrzwspólnotowych. Wykazywanie go więc przez dostawcę na fakturach dokumentujących dostawy krajowe stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady wystawiania faktur VAT. W przypadku, gdy nabywca towaru otrzymał fakturę zawierającą numer identyfikacyjny poprzedzony kodem PL w przypadku dostawy krajowej, powinien potraktować ją jako fakturę, w której nastąpiła pomyłka w numerach identyfikacji podatkowej sprzedawcy bądź nabywcy. Błąd taki, stosownie do § 21 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, może być korygowany przez nabywcę notą korygującą, zgodnie bowiem z jego treścią, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust. 1 pkt. 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnicy będą mogli nadal opodatkowywać na dotychczasowych zasadach prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą?

Fragment:

Nr 173, poz. 1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewi-dencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Powyższy przepis o charakterze nakazu administracyjnego nie wywołuje żadnego skutku w zakresie zasad opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika bowiem z treści art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjo-nalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z któ-rych dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przy-chodów i strat, ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.