ITPB3/4510-47/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca posiadając pozytywną opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy przez Spółdzielnię – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy przez Spółdzielnię.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia ... – jeden z liderów produktów mleczarskich na rynku krajowym, prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na przetwórstwie mleka oraz sprzedaży produktów mlecznych. Wnioskodawca posiada 6 Oddziałów wpisanych do KRS oraz zakładów produkcyjnych, filię i hurtownię umiejscowionych w każdym województwie RP. Grupa Systemów IT wersja ... z bazą ... stanowi innowacyjne programy używane w takich obszarach jak: rachunkowość finansowa, rozrachunki z odbiorcami, rozrachunki z dostawcami, rachunkowość majątku trwałego, elektroniczny obieg faktur i ich archiwizacji, elementy controlingu. Technologia IT została nabyta przez Wnioskodawcę za łączną kwotę 308.844,30 zł, na którą składają się 3 faktury VAT: 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. na kwotę 222.650 zł brutto stanowiącą opłatę za licencję ... dla 70 użytkowników nazwanych oraz opłatę za licencję ... dla 70 użytkowników nazwanych; 2) z dnia 30 listopada 2010 r. na kwotę 83.990,06 zł za wdrożenie systemów IT; 3) z dnia 15 października 2010 r. na kwotę 70.150 zł za opłatę za licencję XX/XX dla 10 użytkowników nazwanych i opłatę za licencję ... dla 10 użytkowników nazwanych. Ww. grupę systemu IT Wnioskodawca nabył od „S.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... Zgodnie z opinią z dnia 29 października 2014 r., sporządzoną przez Politechnikę ... w ... wynika, że oprogramowanie ... wersja ... z bazą ... stanowi innowacyjną technologię w rozumieniu art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Politechnika ... jest niezależną od podatnika jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Wydatki poniesione przez podatnika zostały uiszczone w dniach 19 listopada 2010 r. – faktura 3, 3 stycznia 2011 r. – faktura 2, 8 lutego 2011 r. – faktura 1. Wnioskodawca w latach podatkowych 2010 r. i 2011 r. nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ponadto, Wnioskodawca nie otrzymał zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie, nie została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku Wnioskodawcy oraz Wnioskodawca nie został postawiony w stan likwidacji, jak również Wnioskodawca nie udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Wdrożenie systemu zostało zakończone 1 kwietnia 2011 r. i z tą datą system został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości bazowej 308.844,30 zł.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca posiadając pozytywną opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię...

W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 Ustawy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania .... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię, tj. kwoty 154.422,15 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przy czym podkreślić należy, że podejmując wskazane rozstrzygnięcie tutejszy organ nie dokonywał rachunkowej analizy przedstawionego zagadnienia, gdyż wykraczałoby to poza jego uprawnienia. Zgodnie bowiem z przepisami regulującymi postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych postępowanie to prowadzone jest tylko i wyłącznie w oparciu o stan faktyczny, zdarzenie przyszłe przedstawione przez wnioskodawcę, nie zaś o materiały źródłowe, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości realnego zweryfikowania okoliczności przedstawionych we wniosku, czy też potwierdzenia dokładnej wartości przysługującego odliczenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.