IPTPB3/423-171/14-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) będzie możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostaną „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2014, 2015)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie systemu do wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz korekty zeznań rocznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie systemu do wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korekty zeznań rocznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 3 lipca 2014 r., nr IPTPB3/423-171/14-2/PM (doręczonym w dniu 7 lipca 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 16 lipca 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 14 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka zamierza nabyć Licencje, które będą spełniały kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397), dalej jako updop, i zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W założeniu, zakup i zastosowanie Licencji, w znacznym stopniu usprawni podstawowy proces biznesowy Spółki w zakresie świadczenia usług oraz obsługi klientów. Ponadto, wzrośnie wydajność pracowników Spółki, co pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanej pracy.

Innowacyjność Licencji, jako spełniających przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 updop, zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej niezależnej wobec Spółki. Przedmiotowe opinie będą potwierdzały, że Licencje, których dotyczy wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnej i prawnej, umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż pięć ostatnich lat.

Spółka przyjmuje, że opinie jednostki naukowej potwierdzające, że nabyte przez Spółkę Licencje stanowią nowe technologie, uzyska dopiero w kolejnym roku następującym po roku, w którym poniesione zostaną wydatki na nabycie tych Licencji. Spółka zakłada, że w roku, w którym poniesione zostaną wydatki na nabycie Licencji, wszystkie przesłanki warunkujące skorzystanie z ulgi z tytułu „nowych technologii” zostaną spełnione, oprócz warunku posiadania opinii jednostki naukowej. Tym samym, w związku z uzyskaniem ww. opinii po zakończeniu roku podatkowego, w którym wydatki poniesiono, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok, Spółka planuje złożyć korektę zeznania podatkowego za lata, w których wydatki na Licencje zostały poniesione. Ponadto, Spółka zakłada również, że nie wystąpią przesłanki wyłączające prawo do odliczeń związanych z nabyciem i wdrożeniem nowej technologii, o których mowa w art. 18b ust. 8 updop.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

  1. Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  2. Spółka wprowadzała nowe technologie (licencje), tj. wartości niematerialne i prawne, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sukcesywnie w latach 2014 – 2015.
  3. Spółka ponosić będzie wydatki na nabycie nowych technologii (Licencji), tj. wartości niematerialnych i prawnych, w latach 2014-2015. Spóła nie dokonywała przedpłat na nabycie przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka zakłada, że z uwagi na nieposiadanie do dnia złożenia zeznania rocznego za poszczególne ww. lata wymaganej przez przepisy updop opinii jednostki naukowej, potwierdzającej, że są to nowe technologie w rozumieniu art. 18 ust. 2 tej ustawy, nie skorzystała – do dnia złożenia zeznania rocznego za poszczególne ww. lata – z przedmiotowej ulgi podatkowej. Dlatego też – dopiero po uzyskaniu stosownej opinii niezależnej jednostki naukowej – planuje składać korekty zeznań podatkowych za te lata (2014, 2015).W tym miejscu Spółka podkreśla, że wątpliwości Spółki nie budzą pozostałe okoliczności warunkujące prawo do skorzystania z ulgi, a jedynie okoliczność ewentualnego późniejszego otrzymania przez Nią pozytywnej opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Dlatego też we wniosku Spółka podniosła, że – jak zakłada – spełnione będą wszystkie inne niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej. Spółka nabędzie nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 updop, Spółka nie prowadziła i nie będzie prowadziła działalności na terenie specjalnej sfery ekonomicznej, Spółka „poniesie” wydatki w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop. Wydatki na nabycie nowych technologii zostały bowiem efektywnie przez Spółkę poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), co – co do zasady – winno umożliwić Spółce ich odliczenie od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18b ust. 6 updop w roku podatkowym, w którym dojdzie do takiego ich „poniesienia”. Spółka jednocześnie zaznacza, że nie będzie ponosiła w latach podatkowych 2014-2015 strat, osiągając w tych latach dochody z pozarolniczej działalności w wysokości znacznie wyższej od kwot ewentualnie przysługujących jej odliczeń. Oczywiście jeszcze jednym warunkiem skorzystania z odliczenia będzie pozyskanie pozytywnej przez Spółkę opinii jednostki naukowej – i jedynie realizacja tego warunku nastąpi po zakończeniu roku podatkowego, w którym wydatki na nabycie nowych technologii zostaną przez Spółkę poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop). Skoro odliczenia dokonuje się (zgodnie z art. 18b ust. 6 updop) w roku podatkowym, w którym dochodzi do „poniesienia” wydatków, to – po uzyskaniu stosownej opinii niezależnej jednostki naukowej – Spółka uprawnienie swoje będzie mogła zrealizować poprzez złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznań podatkowych za te lata, w których zostaną „poniesione” przedmiotowe wydatki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po doprecyzowaniu):

Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) będzie możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostaną „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2014, 2015)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku potwierdzenia przez niezależną jednostkę naukową w roku następującym po zakończeniu roku podatkowego, w którym wydatki poniesiono, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok, że zakupione przez Nią Licencje stanowią nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 1 updop, Wnioskodawcy będzie przysługiwano prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% całości wydatków poniesionych na ich nabycie i wdrożenie, ujętych w wartościach początkowych Licencji. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego złożonego za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie Licencji.

Jak wynika z art. 18b ust. 2 updop, za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Zgodnie natomiast z treścią art. 18b ust. 4 updop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Z kolei z art. 18b ust. 5 updop, wynika, że w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji. W myśl art. 18b ust. 6 odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do art. 18b ust. 7 updop, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i ust. 5 updop.

W ocenie Wnioskodawcy, z literalnej interpretacji art. 18b updop wynika, że w sytuacji kiedy podatnik nabył w latach wcześniejszych prawa do nowej technologii (tj. w latach wcześniejszych poniósł wydatki na nabycie nowych technologii), ale opinię jednostki pozyskał dopiero w kolejnym roku, Spółka ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu „nowych technologii”, które może być zrealizowane przez złożenie korekty zeznania rocznego za ten rok, w którym wydatki zostały poniesione (art. 18b ust. 6 updop).

Wnioskodawca podkreśla, że analogiczne stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdzone zostało m.in. w: interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r., znak: ILPB3/423-858/10-2/EK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b updop i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Powyższe stanowisko potwierdza również m.in.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2013 r., znak: IPTPB3/4231-5/13-5/KJ,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: IPPB5/423-1116/12-4/MW,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-72/12/SD,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-392/12/SD,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-1530/11/MS.

Należy jednak zauważyć, że istnieją także interpretacje przeciwne, w których Organy podatkowe próbują nakładać na podatników wymogi formalne, które nie wynikają z updop w związku z chęcią skorzystania z ulgi na nowe technologie uregulowanej w updop. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: ITPB3/423-248/12/PS, dotyczącej konieczności posiadania opinii jednostki naukowej przed terminem złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym zostały poniesione wydatki na nabycie nowej technologii, Organ podatkowy stwierdził, że „posiadanie ww. opinii stanowi przesłankę materialnoprawną zastosowania omawianego prawa do odliczenia. Tym samym, uzyskanie wymaganej opinii powinno poprzedzać dokonanie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i 5. Tylko w takiej sytuacji można bowiem stwierdzić, że na moment, kiedy podatnik korzysta z analizowanej ulgi – tj. na moment, kiedy odlicza od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za dany rok podatkowy wydatki poniesione na nabycie nowych technologii – rzeczywiście spełnia warunki do jej zastosowania. Nie jest natomiast możliwe skorzystanie z przedmiotowego odliczenia, jeżeli podatnik uzyska opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki w terminie późniejszym niż moment złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym korzysta z ulgi.”.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższy pogląd jest niewłaściwy, niedopuszczalne jest bowiem, aby organ podatkowy twierdził, że warunkiem skorzystania z ulgi, jest okoliczność posiadania przez podatnika opinii potwierdzającej innowacyjność wdrażanej nowej technologii przed złożeniem zeznania rocznego za rok, w którym przyjął nową technologię do używania jako wartość niematerialną i prawną. Tak postawiony przez organ podatkowy wymóg odnośnie opinii o innowacyjności jest bezpodstawny i nie wynika w żaden sposób z przepisów updop. Wskazać bowiem, zdaniem Wnioskodawcy należy, że updop nie reguluje, że rozliczenie ulgi na nowe technologie nie może nastąpić retroaktywnie, to jest poprzez uzyskanie przez podatnika opinii o innowacyjności tej technologii już po złożeniu zeznania za rok, w którym przyjął ją do używania i następnie korektę tego zeznania. Co więcej, Wnioskodawca podkreśla, że jak dotąd organy podatkowe nie sprzeciwiały się rozliczaniu ulgi na nowe technologie za okresy przeszłe, stąd też stanowisko przyjęte w powyższej interpretacji można potraktować jako próbę ograniczenia podatnikom możliwości korzystania z przysługujących im praw.

Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), dalej jako Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Z kolei jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. Zgodnie natomiast z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, Spółka będzie miała prawo do korekty deklaracji podatkowej z jednoczesnym skierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty za lata, w których poniesiono wydatki na nabycie i wdrożenie Licencji, odliczając od podstawy opodatkowania 50% kwoty przedmiotowych wydatków zgodnie z art. 18b ust. 1 w związku z art. 18b ust. 7 updop.

W związku z powyższym, jeżeli Spółka nie skorzysta z przysługującego Jej prawa do ulgi, o ile nie minie okres przedawnienia, możliwe jest dokonanie korekty zeznania podatkowego za okres, w którym prawo to podatnikowi przysługiwało. Tym samym, zakładając, że wydatki na nabycie nowych technologii zostaną efektywnie poniesione, co umożliwia ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 updop w roku podatkowym, w którym dojdzie do ich poniesienia w rozumieniu art. 18b ust. 4 i ust. 5 updop oraz w wyniku uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej, Spółka będzie miała prawo, na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za lata, w których zostaną poniesione wydatki na nabycie nowych technologii. Skorzystanie z ulgi na nowe technologie nastąpi poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym Licencje zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatków na nabycie i wdrożenie Licencji do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku następującym po tym roku.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, przy założeniu, że spełnione zostaną wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej, uzyskanie opinii jednostki naukowej (po zakończeniu roku podatkowego, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok), będzie uprawniało do skorzystania z tej preferencji w wyniku złożenia korekty zeznań rocznych za lata, w których zostaną poniesione przedmiotowe wydatki.

W uzupełnieniu wniosku Spółka oceniła, że uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostaną poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 6 updop), nie jest warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii”.

Oznacza to, że skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” możliwe jest również w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały „poniesione” przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za taki rok) i złożenia przez podatnika stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostały „poniesione” przedmiotowe wydatki (tj. odpowiednio za lata 2014, 2015).

Jako że takie późniejsze uzyskanie stosownej pozytywnej opinii niezależnej jednostki naukowej wypełni ostatni warunek determinujący prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, Spółka uprawnienie swoje będzie mogła zrealizować jedynie poprzez złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za te lata, w których zostaną „poniesione” przedmiotowe wydatki. Uprawnienie do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty oraz korekt zeznań podatkowych – o ile nie zajdą okoliczności m.in. takie jak określone w art. 79 czy art. 81b Ordynacji podatkowej – wynika zaś z art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Zgodnie z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) uprawnienie to przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. Zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej w takim przypadku podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Końcowo należy poinformować, że w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw, poz. 851 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.